+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hod na radnici

Přítomni: Fajmon, Gregor, Ertner, Javorčíková,

Omluveni: Smolíková, Tlamichová

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující záležitosti:

  1. Předseda výboru informoval o jednání delegace města u náměstka hejtmana pro dopravu, které se konalo dne 20.8.2018 v Praze. Z jednání vyplynulo, že příprava projektové dokumentace běží a do podzimu 2018 se očekává vydání ÚR. Město požádalo o smluvní řešení pro proplacení vykupovaných pozemků z dotace EU. Náměstek Petrtýl navrhl, aby se věc řešila dodatkem č.2 ke smlouvě o spolupráci mezi městem a krajem. Město Lysá nad Labem má připravit první návrh a předat jej kraji. Pan Gregor připravil návrh dodatku. Předseda výboru zjistil, že smlouvu řešící výkupy pozemků pro obchvat má s krajem Vysočina uzavřeno město Velká Bíteš. Výbor diskutoval o tom, co by měl dodatek obsahovat. Bylo dohodnuto, že bude obsahovat A. popis stávajícího stavu, B. závazky kraje podat žádost o dotaci v programu IROP včetně žádosti o proplacení nákladů na výkupy pozemků, C. závazek kraje v podobě budoucí smlouvy o smlouvě kupní na pozemky města. Město by mělo v první fázi vyjednávání chtít, aby bylo proplaceno minimálně 85% ze skutečně vynaložených nákladů tj. 250 Kč/1m2 a to po dokončení akce a proplacení dotace. Návrh dodatku připraví předseda výboru a rozešle k připomínkování členům výboru a městskému právníkovi tak, aby věc mohla být předložena do rady města 28.8. a do zastupitelstva města dne 5. září 2018.
  2. Výkupy pozemků města pro rekonstrukci železniční tratě SŽDC. Výbor doporučuje schválit dle návrhu odboru.
  3. Návrh Kaplanových na majetkoprávní vypořádání pozemků u obchvatu v komerční zóně. Výbor s návrhem nesouhlasí.
  4. Úprava smlouvy o právy stavby pro parkoviště P+R v ulici Čapkově. Výbor s návrhem souhlasí.
  5. Výbor diskutoval o úkolu od zastupitelstva města týkající se možné úpravy územního plánu města. Výbor doporučuje zastupitelstvu schválit zadání pro malou změnu ÚP týkající se priorit města, na kterých je všeobecná shoda. Do seznamu změn se navrhuje zahrnout následující záležitosti: A. zanesení městského koupaliště do pozemku bývalého pionýrského areálu v Čechově ulici, B. vyhledání pozemků vhodných pro stavbu bytových domů, C. zeleň Litol – posoudit reálnost vybudování lesoparku kolem Borku v situaci, kdy téměř všichni vlastníci lesopark odmítají, doplnit ochrannou zeleň do polí na jih od továrny Kovona, posoudit možnost vzniku parku uvnitř sídliště PMS. D. zrušit využitelnost části pozemku podél železniční trati Lysá – Nymburk pro stavbu kontejnerového terminálu.E. zrušit omezení u pozemku paní Grocholové v Čapkově ulici pro potřeby výstaviště. Regulativ by měl umožňovat stavbu supermarketu případně i bytových domů.E. Doplnit do ÚP řešení přístaviště u Labe dle schváleného projektu ŘVC.Různé: Další jednání výboru se uskuteční dne 26.9.2018 od 17 hodin.Zapsal: Hynek Fajmon, 24.8.2018

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.