+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Město Lysá nad Labem

 
Jednací a organizační řád výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem


článek I.

1.      Zastupitelstvo města Lysá nad Labem (dále jen zastupitelstvo) může podle zákona o obcích zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
2.      Zastupitelstvo zřizuje v ž d y finanční a kontrolní výbor.
3.      Svá stanoviska a návrhy předkládají a za svoji činnost odpovídají výbory pouze zastupitelstvu.
4.      Členy výborů mohou být občané města Lysá nad Labem (dále jen město). Členy finančního ani kontrolního výboru nemohou být: starosta, místostarostové, zaměstnanci Města, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce pro Město Lysá nad Labem. Členy osadního výboru mohou být pouze občané města přihlášení k trvalému pobytu v té části města, pro kterou byl osadní výbor zřízen.
5.      Počet členů výborů je vždy lichý, minimálně jsou tříčlenné. Členy výborů volí, na návrh kteréhokoliv zastupitele, po předběžném projednání s kandidáty, zastupitelstvo.
6.      Člen výboru může na funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rovněž může být na základě usnesení zastupitelstva z funkce odvolán.
7.      V čele výboru stojí předseda zvolený zastupitelstvem z řad jeho členů. Předseda finančního a kontrolního výboru musí b ý t   z a s t u p i t e l e m. Pro rezignaci a odvolání z funkce předsedy výboru platí článek I. odst. 6 obdobně.
8.      Po odstoupení nebo odvolání člena nebo předsedy výboru provede zastupitelstvo volbu nového člena a předsedy na jeho nejbližším jednání.
článek II.

1.      Výbory se scházejí ke svému jednání podle potřeby, minimálně 5x do roka, v případě rozhodnutí zastupitelstva v naléhavých případech dle potřeby. Jednání svolává a řídí zpravidla předseda výboru, případně jeho zvolený zástupce. V mimořádných případech, pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení, jiný pověřený člen výboru.
2.      Jednotlivé výbory jsou schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
3.      O průběhu jednání výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru zápis, jehož součástí je usnesení výboru podepsané předsedou a listina přítomných. Přílohou zápisů z jednání kontrolního výboru a finančního výboru jsou i protokoly z prováděných kontrol. Výbor předloží zápis včetně kontrol zastupitelstvu města prostřednictvím příslušného odboru nejpozději 8 dnů před konáním zastupitelstva města. K výsledku kontrol připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
4.      Na jednání výboru může být předsedou přizván jako host i člen jiného výboru, starosta, místostarosta, tajemník, zaměstnanec zařazený do městského úřadu, představitel organizace zřízené městem či jiné osoby.
5.      Výbor nemůže ukládat úkoly zaměstnancům města ani jiným osobám, může však od nich vyžadovat podklady pro svoji činnost.

článek III.
1.      Činnost výborů je zaměřena na:
a)      problematiku stanovenou tímto řádem,
b)      plnění úkolů zadaných zastupitelstvem.

2.      Finanční výbor:
a)      vyjadřuje se k návrhům rozpočtu města a k rozpočtovým opatřením,
b)      projednává rozbory hospodaření města,
c)      posuzuje záměr města zřídit finanční fondy,
d)     vyjadřuje se k poskytnutí nebo přijetí půjčky, prominutí pohledávky a zastavení městského majetku, pokud je v těchto případech překročena částka 20 tis. Kč,
e)      zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu města.

3.      Kontrolní výbor:
a)      jsou-li zastupitelstvu města předkládány zprávy o hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem nebo těch společností, v nichž má město podíl, zaujímá k nim stanovisko,
b)      kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města,
c)      kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.

4.      Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města:
a)      vyjadřuje se k návrhům, které se týkají dostavby obchvatu, tj. např. k majetkoprávnímu vypořádání s majiteli pozemků v trase obchvatu, projektové přípravě akce, povolovacímu řízení a spolupráci s ostatními obcemi a krajem,
b)      spolupracuje na přípravě pozemkových úprav a digitalizaci katastru města,
c)      kontroluje nakládání s byty, nemovitostmi a pozemky v majetku města vč. jejich evidence na LV města, a jejich pronájmů.


Jako osadní výbory působí:

Osadní výbor Dvorce,
Osadní výbor Byšičky,
Osadní výbor Řehačka.

5.      Osadní výbory:
a)      předkládají zastupitelstvu, radě města a ostatním výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části města,
b)      vyjadřují se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, v níž působí,
c)      předkládají-li občané s trvalým bydlištěm v té části města, v níž působí osadní výbor, připomínky a podněty orgánům města, může se k nim příslušný osadní výbor vyjádřit.

článek IV.

1)      Tento jednací řád se nevztahuje na jednání komisí zřízených radou města ani jiných jednorázově zřízených komisí či pracovních skupin.
2)      Za činnost ve výboru může být občanům poskytnuta z rozpočtu města jednorázová odměna.
3)      Tento jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva dne 18.02.2015 a nahrazuje stávající jednací řád z 07.05.2008.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    

           Ing. Petr Eliška                                                                             Mgr. Jiří Havelka

       místostarosta města                                                                               starosta města

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.