| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Zápis z jednání stavební komise města Lysé nad Labem dne 14. 1. 2019.

Přítomni: páni Petr Bláha, Jaroslav Čichovský, Pavel Jehlička, Ing. Jan Macke, Tomáš Sedláček, Marek Smejkal a Bc. Jan Vlček.

Nepřítomni: paní Radka Štenglová, pan Štefan Anselm - omluven.

Hosté: Mgr. Jiří Havelka - místostarosta

             Bc. Aleš Zouna - vedoucí SÚ

             Ing. Markéta Kučerová - referent SÚ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úvodu přivítal předseda SK pan Jehlička hosty a členy na první povolebním a zároveň novoročním jednání SK, přičemž následně ve zkratce poučil nového čelena komise o jejím chodu.
Následně se přistoupilo k projednávání programu.

Hlavním předmětem jednání stavební komise bylo:


1)  Projednání 18 bodů návrhu změn územního plánu č. 2. Města
      Lysé nad Labem  (viz samostatná tabulka v příloze).

2)  Informace o stavebních akcích města, jejich rozpracovanost a financování. 

Jednání bylo ukončeno po necelých 2 hodinách a účastníci se rozešli.
Příští jednání stavební komise je naplánováno na pondělí 11. 2. 2019 opět na 18,00 hod. do velké zasedací místnosti MěÚ v Lysé n/Lab.

                                                                                     Zapsal: Pavel Jehlička

                     předseda SK

                                                                                      Podpis: 

Příloha:

Č.

Podal

Pozemky či popis

Stávající využití

Navržené využití

SÚ - komentář

Stavební komise

RM

ZM

1

ZM

VD, VL, VT – požadavek na snížení koeficientu zeleně o 10 %

Stávající koeficient zeleně 20 %

Snížení KZ na 10%

SÚ doporučuje ponechat

20 % (snížení prašnosti)

Vybrat jen některé plochy - indexace

   

2

ZM

Pozemek parc. č. 2587

Lokalita Hrabanov

PZ. 1d

Plocha veřejného prostranství - park

Návrh změny na BI, 1a v lokalitě Hrabanov

SÚ nedoporučuje, pozemek se nachází v ploše řešené regulačním plánem Hrabanov, musela by se projednat změna regulačního plánu; též zmenšení ploch zeleně je negativní

Nedoporučuje

   

3

ZM

Lokalita U Braňky

Pozemky st. 295 a 285

V současné době BI

Návrh změny na SC

Stavby se nachází v lokalitě rodinných domů, SÚ nedoporučuje;

Pokud ano tak pouze st. 295

Nedoporučuje ani jeden

   

4

ZM

ZZN Polabí jižně od železniční trati

ZO.1 sídelní zeleň ochranná

VZ – plochy zemědělské výroby, lesnictví

Stavební úřad nemá připomínek, jedná se o stávající areál

Souhlasí

   

5

ZM

Obchvat – spojka na Stratov

VL – výroba lehká NZ – nezastavěné území – plochy zemědělské produkce

DS – doprava silniční

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, související se stavbou obchvatu města;

Změna ÚP není bezpodmínečně třeba, ale je možná

Souhlasí

   

6

ZM

Nová Litol

NS – nezastavěné území – plochy smíšené nezastavěného území

Bydlení, občanská vybavenost - dle původně projednávaného návrhu ÚP

Krajský úřad ve svých stanoviscích pravidelně nesouhlasí s vymezováním nových ploch k výstavbě, pokud ty stávající nejsou využity

Zařadit do změny

   

7

ZM

Pozemky parc. č. 3272/2, 3270/1 a 3269 směrem na Stratov

NS – nezastavěné území – plochy smíšené nezastavěného území

Změna na školící centrum – hasiči

OV – s indexem

Pozemky se nachází v I. tř. ochrany ZPF,

Krajský úřad možná nebude souhlasit s vynětím ze ZPF

Vymezit 60 000 m2 směrem od obchvatu

   

8

Výbor obchvat

Zanesení městského koupaliště v Čechově ulici

RH – rekreace hromadná

RH- rekreace hromadná

Změna není nutná

Koupaliště je přímo jmenováno mezi hlavním využitím území

Není třeba dělat změnu

   

9

Výbor obchvat

Vyhledání vhodných pozemků pro stavbu bytových domů

   

Je možné prověřit změnou územního plánu; lepší by byl konkrétnější návrh

Nová Litol

   

10

Výbor obchvat

Zeleň Litol – lesopark U Borku

Vlastníci nesouhlasí – posoudit reálnost realizace

ZO.1 – sídelní zeleň ochranná

ÚS 21b, 22b

?

ÚS měly řešit protihluková opatření podél obchvatu

Lesopark není třeba zřizovat. ÚP ho nepožaduje

Vlastnické vztahy územní plán neřeší;

Realizaci lesoparku územní plán neřeší

Hlavní využití dle ÚP jsou plochy zeleně s prioritou ochranné a izolační funkce

Beze změny

   

11

Výbor obchvat

Doplnit ochrannou zeleň do polí na jih od Kovony

?

?

Jižně od Kovony je ÚP vyčleněn pozemek pro zeleň PZ 30 (soukromé pozemky);

Pokud myšleno podél polních cest – doporučujeme realizaci až dle projektu pozemkových úprav

Změna ÚP není třeba, zeleň může být všude

Nová Litol

   

12

Výbor obchvat

Park uvnitř sídliště PMS

SM

SM

Není třeba žádná změna, v plochách SM je veřejná zeleň přípustná

Převést na veřejnou zeleň – prověřit kompenzace

   

13

Výbor obchvat

Zrušit využitelnost pozemku podél železniční trati pro stavbu kontejnerového terminálu

VL 20

?

Dle ÚP lehká výroba a sklady;

Přípustné provozy lehké průmyslové výroby

Není určeno konkrétně pro překladiště

Ponechat VL nebo vypustit úplně a převést na ornou půdu NZ

VL ponechat

   

14

Výbor obchvat

Pozemek u výstaviště, parc. č. 688/1

OV – veřejná vybavenost (školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, veřejná správa)

J – záchytné parkoviště

P31 – veřejná vybavenost a komerční vybavenost specifická

 

V kapitole d.01 Občanská vybavenost – P 31: přestavba bývalého areálu závodu Kovona pro potřeby areálu Výstaviště;

Možná změna na OK nebo OV bez specifikace.

Již nyní zvýšená hlučnost a prašnost – Výstaviště, nádraží, parkoviště; Na druhou stranu se ve městě stále hledají pozemky pro občanskou vybavenost!

Pro bytové domy nevhodné

OK s indexem umožňující i OV (především zdravotnictví – např. ambulance)

   

15

Výbor obchvat

Doplnit do ÚP přístaviště u Labe

DV – doprava vodní

DV – doprava vodní

Přístaviště bylo změnou č. 1 zařazeno do územního plánu

Není třeba, už je řešeno změnou č. 1 ÚP

   

16

Výbor obchvat

Změnit ZO u prameniště

ZO

BI

Stavební úřad nedoporučuje, změna byla projednávána v rámci změny č. 1 ÚP Lysá a Krajský úřad dal nesouhlasné stanovisko

Zařadit znovu do změny

   

17

PMS

Parc. č. 2875/104, 2875/1, 2875/73

423/6

423/4, 423/16

BI

ZO – zeleň ochranná

NS.pv – nezastavěné území

Vše na SM s indexem

Změnit KZ na 0,4 (nyní 0,55)

Počet stání na 1 b.j. snížit na 1,3 (v celém ÚP stanoven na 2)

Plochy BI je možné změnit na SM, v SM je park přípustný

Ochrannou zeleň ani NS.pv neměnit – ochranné pásmo vodních zdrojů

BI na SM

Ochrannou zeleň NS.pv neměnit

Prověřit KZ u všech ploch SM

Ponechat dvě stání na jeden byt

   

18

 

Parc. č. 833/18

BI

OV

Změna využití z BI na občanskou vybavenost (pro stavbu MŠ)

Záměr je možný, v případě OV je koeficient zeleně KZ = 0,40

Zařadit do změny

   
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.