| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 11. 2. 2019, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: pan Bláha, pan Čichovský, pan Macke, pan Vlček, pan Sedláček, pan Štefan

Omluven: pan Jehlička, pan Smejkal

Nepřítomen: xxx

Host: pan Havelka (místostarosta)

P r o g r a m:

1/ Rozvojová lokalita Na Mlíčníku (předkládá SK);

2/ Regulativy územního plánu (předkládá SK);

3/ Návrh na změnu územního plánu v lokalitě Na Mlíčníku (předkládá občan města);

4/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá SK);

k bodu 1/

Komise diskutovala rozvojovou lokalitu Na Mlíčníku – bývalý areál šlechtitelské stanice mezi železniční tratí a ulicemi Na Mlíčníku a Poděbradova, funkční plocha VD – P17a, P17c a sousední VD.

Komise doporučuje u větších záměrů v této lokalitě zohlednit aktuální hledisko nevhodného dopravního nepojení, které vyřeší až obchvat města. Lokalita je napojena ulicí Poděbradova na nevhodnou křižovatku u kina. Další možnosti jsou ulicí Na Mlíčníku, která není určena a dimenzována pro napojení větších průmyslových lokalit, případně na větší pochyb vozidel obsluhující lokalitu VD. Problematické je v lokalitě i zásobování pitnou vodou, likvidace srážkových vod (vysoká hladina spodní vody a nevhodné geologické podmínky) a odkanalizování.

Umístění jakéhokoliv kapacitně většího záměru by mělo být obcí velmi pečlivě zváženo a řešena i potřebná infrastruktura.

k bodu 2/

Komise diskutovala obecné regulativy územního plánu v souvislosti s plánovanou změnou územního plánu.

Komise doporučuje do uvažovaných změn zahrnout i změnu regulativu funkční ploch „VD“ a to z „ubytovny sezónních dělníků“ na „ubytovny s kapacitou do 50 lůžek v rámci celé funkční plochy“.

Plochy „VD“ jsou umístěny i v centrální části města a lokalitách sousedících s funkcí bydlení a není proto vhodné zde kumulovat objekty s uvedenou funkcí o vysokých kapacitách. Desítky až stovky osob generují následnou vysokou zátěž na infrastrukturu a dopravu předmětné lokality, na což většina ploch „VD“ není uzpůsobena a nemá potřebnou infrastrukturu.

k bodu 3/

Předmětný návrh na změnu ÚP se opakuje již několik let, jedná se o změnu funkční plochy ZS.1 – P17b ze sídelní zeleně individuální na jinou méně limitující funkci.

Komise doporučuje zahrnout požadavek do aktuálně projednávané změny územního plánu a projednat ho společně s ní.

Stanovisko stavební komise je k tomu stále stejné, tedy chápeme motivy žadatele, ale zeleň s izolační funkcí je v tomto místě přínosná (dá se říci nezbytná) a slouží k oddělení zón BI a VD. Je nutné také připomenout, že historicky byla celá lokalita určena jako nezastavitelná a postupně se transformovala na zastavitelnou s podmínkou potřebné izolační zeleně.

Komise současně doporučuje projednat v rámci aktuální změny územního plánu i druhý požadavek na úpravu regulativu shodného žadatele a to změnu regulativu funkční plochy „VD“.

k bodu 4/

SK diskutovala stavební záměry většího rozsahu v obci a možný rozvoj obce.

Diskutována byla i rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulice Komenského a části Nám. B. Hrozného, která trvá proti původnímu předpokladu o mnoho měsíců déle. Zhotovitel se zde vyskytuje sporadicky a v nízkém počtu pracovníků. Doporučujeme městu proti takovým zhotovitelům postupovat maximálně razantně v rámci smluvních ujednání. V tomto případě se navíc jedná o stavbu, která podstatným způsobem omezuje občany značné části města.

Příští řádné jednání SK je naplánováno na 11.3.2019 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 6.3.2019

                                                                                                                      ……………………..

          podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.