| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
ZÁPIS
z jednání stavební komise, konané dne 12. 3. 2018, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.
Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Vlček, pan Čichovský, pan Macke, pan Jehlička
Omluven: xxx
Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Sedláček
Host: xxx
 

P r o g r a m:
1/ Záměr umístění imobilní rampy u bytového domu na novém sídlišti (předkládá OSM);
2/ Studie rekonstrukce Husova náměstí (předkládá RM);
3/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá stavební komise);

k bodu 1/
Komise souhlasí se záměrem umístění imobilní rampy u předmětného domu č.p. 1508.

k bodu 2/
Komise se znovu zabývala soutěžními návrhy na rekonstrukci Husova náměstí, tentokrát pouze vítězným návrhem. Komise k vítěznému návrhu sdružení XTOPIX architekti s.r.o. sděluje tyto postřehy a doporučení :

a) Návrh nerespektuje stávající převýšení dané historickou konfigurací terénu náměstí a přilehlých ulice. Argument zpracovatele, že to je záměr a není to problém, není dle SK relevantní. Náměstí nelze řešit v takto velké sklonu, bude to zcela nevhodné pro delší pobyt osob, stavění stánků a další činnosti v tomto prostoru obvyklé. I bez znalosti přesných nadmořských výšek je ze sklonu ulice a chodníku ul. Masrykova před objektem č.p. 177 zřejmé, jak velký skon by to byl.

b) Návrh nerespektuje stávající pěší trasy, které jsou přirozenými hlavními koridory přes náměstí. Ty jsou patrné z leteckého snímku náměstí na internetu nebo na místě při pozorování osob nebo z tras navázaných na přirozená lokální centra. Do hlavní pěší trasy ve směru radnice – nádraží je stavěn strom, vodní prvky a lavičky. Strom je jistě možné obejít, ale s mobiliářem či vodním prvkem to již tak snadné nebude.

Studií navrhovaný prostor přirozené akumulace osob (lavičky pod stromem) je také situován do pro tranzitní pěší nejrušnějšího místa v jihozápadním rohu náměstí. To není dle SK vhodné řešení.

c) Idea návrhu s vydlážděním všech okolních ulice kostkami, je dle názoru SK nevhodná.

Lze jí akceptovat pro dolní část náměstí, pokud zde bude nějakým způsobem bude redukován provoz na rezidenty a zásobování, ale nikoliv pro ulice Sojovická a Masarykova. Pro tyto ulice je to s ohledem na jejich dopravní vytížení a pohyb těžkých nákladní vozidel a zemědělské technicky zcela nevhodné řešení!

Kostky jsou sice vizuálně efektní a patří do historického centra, ale přináší výrazně větší hlučnost a otřesy pro okolní nemovitosti. Proto byly také vypuštěny z vozovky rekonstrukce ulice Masarykova. Nejsme středověké město nebo památka UNESCO, kde by tento prvek na vozovce byl nezbytností.

d) Návrh nerespektuje přirozenou polohu přechodu pro chodce před radnicí, který zcela nepochopitelně přesouvá mimo východ vedle radnice před radnici. Neakceptovatelné řešení, které by vedlo ke zmatení chodců a jejich přecházení mimo přechod.

I návrh ostatních přechodů je proveden špatně, chybí nezbytné střední ostrůvky přechodů a další nezbytné prvky.

e) Souhlasíme s názorem hodnotící komise, že rozpočet v předložené studii je výrazně podhodnocený s ohledem na materiálový standard, rozsah úprav a použité prvky.
 
f) Vodní prvek táhnoucího se "potůčku" hodnotí SK jako velmi zajímavý prvek, ale jeho praktická stránka bude velmi problematická. Prvek je trasován několika liniemi napříč náměstím a přes jeho hlavní pěší koridory. Představa, že velké množství lidí bude každý den přecházet tento prvek, je problematická a může vést k řadě úrazů.

Jedná se i o prvek, který je legislativně nepovolitelný!

Prvek bude nezbytné výrazně redukovat nebo zcela z konceptu vyřadit. Tím se ale celý návrh degraduje a zbude vydlážděná plocha se stromy a mobiliářem, tedy návrh nikoliv lepší nebo originální, jak jiné.


g) Návrh zásadním způsobem redukuje parkování kolem náměstí, což je nepřijatelné a bezohledné s ohledem na rezidenty a obchodníky:

- Parkování v horní části (ul. Sojovická) ruší aktuální úprava navržená městem.
- Parkování v dolní části náměstí ruší studie.
- Parkování podél ulice Jedličkova studie výrazně omezuje.

Komise doporučuje zachovat spodní část náměstí s možností parkování pro rezidenty a vjezd pro zásobování nebytových prostor. I toto řešení bude omezující a výrazně zkomplikuje život obchodů v této části náměstí, ale z pohledu SK je to maximální ještě přijatelný limit omezení parkování. Na spodní části náměstí jsou velké bytové domy, které většinou nemají vjezdy a náhradní parkovací kapacita neexistuje. Obchody potřebuji dostupnou parkovací kapacitu v místě, jinak v dnešní době nepřežijí.


8) Jako jediná pozitiva návrhu lze vidět v :

- ponechání části prostoru náměstí volného pro shromažďování osob;
- zakomponování zeleně ve východní části náměstí, která tvoří přirozenou bariéru ulice Jedličkova;
- vizuální zpracování studie;

(jsou to ale pozitiva nevyvažující popsaná negativa)

S ohledem na výše uvedené neměl být tento návrh vyhodnocen jako vítězný. Na tom se shodli všichni členové komise. Ignoruje řadu základních a neměnných vazeb prostoru a vnáší prvky, které nerespektují vstupní neměnné podmínky území (převýšení prostoru, hlavní trasy pěších, úroveň provozu vozidel po některých ulicích kolem náměstí, potřebu parkování).

Svědčí také o "péči" zpracovatele, který vytvořil návrh s výborným vizuálním efektem (což mu zajistilo vítězství), ovšem technicky a provozními vazbami zcela nevyhovující!

Žádný ze soutěžních návrhů komise nevyhodnotila jako jednoznačně vítězný, ideálním by byla kompilace více návrhů.

Obecně by komise doporučila se spíše ubírat variantou zakomponování polozapuštěného parkovacího domu pod náměstím, který je technicky reálný, řešil by parkování vozidel ukrytých pod zemí, využil přirozené konfigurace terénu a přesto zachoval v horní části občany využitelný plnohodnotný prostor se zelení. Ano, je to nákladnější varianta, ale celý záměr je stejně pro obec neufinancovatelný a tedy jedinou cestou realizace je přes dotaci.

Dále je na koncepční zvážení, zda v situaci, kdy řada obyvatel jezdí ke svým domovům po hlíně, je nezbytné investovat nemalé finanční prostředky do opravy náměstí, které ještě nějakou dobu zvládne plnit svůj účel a stále má akceptovatelnou podobu. To stejné se týká nemalých finančních prostředků na projekční přípravu (mnoho milionů Kč), které jsou vynakládány na záměr, jehož skutečná realizace je  velmi nejistá.


k bodu 3/
Úprava parkování a dopravní organizace centrum města (Nám. B. Hrozného a Husovo) :

SK diskutovala revizi aktuálně povolovaného záměru úpravy parkování v centrum města.

Novostavby bytových domů v centru města :

Předseda SK stručně informoval o stavu záměru bytového domu v ulici Komenského (u ZŠ B. Hrozného) a stavu záměru velkého bytového domu ve vnitrobloku Nám. B Hrozného / Školní náměstí.

Ač se to nemusí nezbytně týkat staveb výše uvedených, SK obecně nedoporučuje povolovat u záměrů novostaveb ze strany města „výjimky“ z počtu potřebných parkovacích míst a poskytovat stavebníkům potřebné doklady a smlouvy k zajištění těchto deficitních stání na veřejných komunikacích. U rekonstrukcí, dílčích nástaveb/přístaveb nebo změn užívání stávajících objektů je to legitimní přístup, protože bez výjimek by se zastavil rozvoj a obnova města, ale nikoliv u novostaveb, které často navíc stavebník účelově předimenzuje!

I v územním plánu je jednoznačně zakotveno, jak přistupovat k množství parkovacích stání potřebných pro stavby a „výjimky“ ze závazného počtu by se měli povolovat pouze v odůvodněných případech.

Sám výpočet potřeby parkovacích stání podle ČSN generuje nižší, jak reálně potřebný počet stání. Nemělo by tedy docházet k dalšímu snižování potřebných počtů stání. Město zavádí restrikce parkování a omezuje počet vozidel v centru, protože parkovací plochy v centru chybí, tedy by nemělo svými jinými rozhodnutími vytvářet další potřebu parkovacích stání (navíc objektivně neodůvodněnou).

Příští jednání SK je naplánováno na 19.3.2018 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 13.3.2018

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise
Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.