| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau


ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 11. 6. 2018, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Jehlička, pan Vlček, pan Sedláček (později)

Omluven: xxx

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Macke

Host: xxx

P r o g r a m:

1/ Studie řešení ulice Na Vysoké mezi (předkládá RM);

2/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá SK);

k bodu 1/

Komise studii prostudovala vč. telefonické konzultace s paní architektkou. Návrh v podstatě respektuje historicky dané limity pro řešení této ulice, které komise zpracovala v roce 2012.

Komise s návrhem souhlasí, ale v případné revize studie nebo dalším stupni projektu, je třeba zohlednit tyto připomínky a postřehy:

a) Je zcela nezbytné zachovat příjezdy k domům č.p.18 a 20 v křižovatce s ulicí Dohalského. Studie vjezdy ruší a staví zde zeleň. Tyto domy nemají jiné příjezdy, je nutné zachovat a zakomponovat do řešení.

b) Některé stávající a budoucí vjezdy na pozemky jsou v kolizi s navrženým stromořadí. Stávající je nutné respektovat, navrhované vjezdy lze teoreticky po dohodě s vlastníky pozemků upravit.

c) Doporučujeme v situaci vyznačit, kde bude možné parkování. Nyní to není graficky zřejmé a s ohledem na řešení ulice jako obytná, bude možné parkování pouze tam, kde to bude přímo vyznačeno.

d) Maximalizovat pojížděné plochy komunikací s povrchem z asfaltu. Zámková dlažba je výrazně hlučnější i při malých rychlostech a výrazně zhorší komfort obyvatel. Cenový rozdíl není výrazný. Zvýšené přejezdy křižovatek doporučujeme řešit také v asfaltu, pouze nájezdní hrany z dlažby nebo obrub na ležato. Toto řešení splní svůj účel (zpomalení a zvýraznění křížení), ale nebude tolik obtěžovat obyvatele hlukem.

e) S ohledem na vsakování srážkových vod z komunikací v přilehlé zeleni je nutné použít zeleň, která vydrží zimní solení. Vsakování srážkové vody na místě komise vítá.

f) Zvážit, zda je řešení s mezerovitou přídlažbou u chodníků opravdu vhodné. Chápeme arch. záměr, ale s ohledem na šířku celistvého pásu pouze 0,9m je otázkou, jak praktické to bude. Při vyhýbání bude nutné vstupovat do těžko schůdné mezerovité dlažby. Otázkou je i zimní údržba mezerovité dlažby se štěrkem.

g) S vypuštěním jedné z bočních plánovaných uliček budoucí zástavby komise souhlasí, je to logické a vhodné řešení a nijak neomezí využití pozemků pro rodinné domy.

f) Dáváme k zvážení, zda nerealizovat ulici v úseku mezi ulicí Ve Višňovce a první křižovatkou pouze jako jednosměrnou. Je zde minimální provoz a s ohledem na školu a dětské hřiště není účelné do tohoto méně přehledného úseku vnášet obousměrnou dopravu. Směr jízdy doporučujeme od centra města.

k bodu 2/

Strategický plán rozvoje města :

Pan Sedláček připomněl, v rámci diskuse nad investičními akcemi města, že je zpracován Strategický plán rozvoje města a tedy by bylo vhodné se ho držet při plánování investičních akcí. Tento určil i priority města. Některé velké městské investice, které jsou nyní podporovány za milionové částky, zde označeny jako priorita nejsou.

Stavební záměry většího rozsahu ve městě :

SK diskutovala stavební záměry většího rozsahu v obci.

Příští řádné jednání SK je naplánováno na 10.9.2018 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

Pokud bude třeba, komise se sejde i 9.7.2018 od 18 hodin, předseda členům potvrdí.

V Lysé n. L. dne 26.6.2018

                                                                                                                      ……………………..

          podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.