| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau


ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 9. 10. 2017, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Jehlička

Omluven: xxx

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Macke, pan Sedláček

Host: xxx

P r o g r a m:

1/ Zástavba vnitrobloku Náměstí B. Hrozného – Komenského – Školní náměstí (bývalý areál ČSAO v centru) (překládá RM);

2/ Rekonstrukce ulice Československé armády (předkládá stavební komise);

3/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města (předkládá stavební komise);

k bodu 1/

Komise se seznámila s poskytnutým podkladem z rady města (novostavba bytového domu s několika desítkami bytových jednotek ve vnitrobloku historického centra) a sděluje následující :

a) Pro objektivní posouzení záměru je nutné, aby žadatel přeložil minimálně kompletní studii stavebního záměru vč.: stručného textového popisu, řezu s návaznostmi terénu a výškových hladin okolní zástavby rodinných domů, pohledy, minimálně půdorys 1PP+1NP, vizualizace, dálkové zákresy do fotografií s ohledem na panorama centra a krajinný ráz. Vše čitelné a v dostatečném měřítku. Všechny tyto podklady jsou běžnou součástí dokumentace pro povolování staveb a projednání záměrů v takto exponované lokalitě.

Předložená z části nečitelná situaci není adekvátní podklad na takto závažnou stavbu. Doporučujeme radě a zastupitelstvu města, aby bez kompletního podkladu nepřijímala žádná rozhodnutí nebo závěry k záměru.

b) V předloženém materiálu jsou nesrovnalosti v počtech parkovacích stání. Dům obsahuje 42 bytových jednotek. Dle platného územního plánu se na předmětnou plochu vztahuje požadavek na 2 stání na jeden byt bez ohledu na velikost bytu. Základní požadavek domu je tedy 84 parkovacích stání.

Ve variantě bez demolice části obecního domu č.p. 1745 návrh uvažuje 37 stání v 1PP a 44 stání na povrchu ve vnitrobloku (celkem 81). Tedy ani nezajišťuje potřebný počet stání, natož, aby měl avizovanou rezervu!

S ohledem na lokalitu a problematické parkování v centru nedoporučuje městu umožnit snížení potřebného počtu stání.

Využití některých stání pro potřeby návštěvníků města nedoporučujeme. Jedná se o vnitroblok centra města, kde je většina okolních rodinných domů u velmi rušných komunikací. Umístěním veřejných stání ze strany zahrad budou tyto domy připraveny o zbytek soukromí a klidu, což nelze hodnotit jako společensky přínosné a v souladu s tím, jak by mělo město rozhodovat.

c) Dům je navržen jako pětipodlažní (suterén, tři nadzemní podlaží a podkroví) s výškou nad terénem do 14m. Řez reprezentující umístění stavby do terénu ale nebyl předložen, tedy zamýšlené osazení může být i se spodním podlažím vystupujícím nad terén (evokuje to situační řešení se vstupem do 1PP bez většího poštu schodů a krátká vjezdová rampa do parkingu).

S ohledem na převažující charakter okolní zástavby (malé rodinné domy původního historického jádra) a podmínky územního plánu (příloha č. 2 ÚP) je přijatelná zástavba o výšce maximálně 2NP+podkroví a absolutní výšce převyšující okolní zástavbu rodinných domů o maximálně podkroví. U podkroví je třeba trvat na klasickém řešení podkroví (vyšší sklon střechy, střešní okna nebo vikýře), tedy nikoliv tzv. pseudo podkroví, kdy se volí minimální sklon střechy a podkroví se stává legitimním podlažím. Jedná se o celkové vyznění domu a jeho proporce v kontextu okolní zástavby.

Doporučujeme radě města trvat na snížení o jedno podlaží a řešení podkroví dle výše popsaného.

d) V lokalitě je dle platného územního plánu umístěna veřejně prospěšná stavba (VPS) Domova důchodců (pozemky p.č. 22/2, 294/2, 297/2, 297/1, 297/3, 295/1, 291).

S ohledem na navrhované umístění bytového domu u hranic pozemků p.č. 303/1 a 301/3 nesporně dojde k ovlivnění možnosti zástavby sousedních pozemků a celého vnitrobloku vč. pozemků této VPS. Při umisťování staveb je třeba dodržovat odstupy staveb a další vazby v území. Bytový dům uvažované výšky a velikosti bude limitou pro jakékoliv řešení VPS.

Rada města si tedy musí být vědoma, že odsouhlasením záměru bytového domu omezí možnosti využití svých pozemků náležejících k domu č.p. 13, ať na nich bude umístěno cokoliv. Pozemek p.č. 301/3 zakoupený městem v relativně nedávné době za značnou částku, se nebude dát zastavět a využitelnost pozemku p.č. 297/2 bude velmi limitována (z jedné strany bytový dům z druhé strany dva významné unikátní stromy).

e) Uvažovanou demolici části městského domu č.p. 1745 důrazně nedoporučujeme a je pro město jednoznačně nevýhodná. Důvody :

- S ohledem na širší souvislosti lze očekávat, že tím přijdeme o přítomnost služebny Policie ČR. PČR má dlouhodobě tendence v Lysé služebnu zrušit a výrazné úpravy a zmenšení zázemí tomu jen nahraje.

- Demolované části domu jsou pronajímány = město přijde o příjem v nezanedbatelné výši.

- Město nově zřídilo technické služby a prostory pro jeho zázemí nemá. Objekt by se dal pro toto využít a je v blízkosti radnice a dalších objektů města. Lze ho využít i na cokoliv jiného nebo ho pronajmout.

Pokud se přesto město rozhodne demolici umožnit, mělo by to být výhradně za adekvátní částku se započtením: dlouhodobé ztráty příjmu z nájmu (min. 15 let dopředu); nákladů na úpravu prostor PČR; ztráta hodnoty objemu budovy; změna stavebního pozemku na komunikaci; atd.

f) S demolicí související dopravní návrh s výjezdem z parkoviště vnitrobloku do uličky k Náměstí B. Hrozného a zprůjezdněním vnitrobloku, lze považovat za zcela nevhodný a snad i ne myšlený vážně.

Toto řešení popírá všechna pravidla a doporučení pro dopravní obslužnost, charakter území a stávající dopravní zatížení! Průjezd vozidel touto lokalitou a ulicí Přemyslova je již nyní neúměrný a návrh situaci jen zhorší a přitáhne další vozidla. Výjezd do Náměstí B. Hrozného je se špatným rozhledem a přes chodníkový přejezd a přidávání dalších vozidel je zcela nepřijatelné a jedná se o významný počet vozidel.

Samotný prostor uličky kolem služebny PČR je nově výrazně zatížen parkujícími vozidly, která se sem logicky přesunula po nesmyslném a nesystémovém zřízení omezeného parkování na části Náměstí B. Hrozného.

Dopravní řešení s vjezdem a výjezdem přes problematickou křižovatku v lokalitě Školní náměstí u základní školy, pro takto velký počet vozidel, je také nevhodné. Je nutné najíždět zpět v podstatě do jednosměrné ulice, velký pohyb vozidel a dětí. Pro alespoň podmínečné řešení by bylo nutné zrušit trojúhelníkový „parčík“ s bývalou obecní studnou a kácet zeleň.

Ani toto řešení tedy nedoporučujeme a jiné dopravní obsloužení pozemků vnitrobloku není reálně k dispozici (pro tolik vozidel).

g) Z podkladů není zřejmé architektonické řešení záměru. Navrhovaná stavba se nachází v městské památkové zóně – část „B – dotvářející charakter PZ“ a v centru města.

Před uzavřením jakéhokoliv závazku ze strany města nebo odsouhlasení záměru je nutné posoudit kontext stavebního záměru a jeho vliv na okolí. Dle názoru stavební komise jsou porušeny základní limity dané vyhláškou č. 108/2003 Sb., § 3. V rámci městské památkové zóny má být zajištěna ochrana mimo jiné historického prostředí, struktury pozemků a vzájemného prostorového uspořádání. Za soulad nelze považovat umístění předimenzovaného objektu do vnitrobloku, kde historicky žádná objektová zástavba tohoto charakteru není. Stejně tak zamýšlené pozemkové úpravy.

Argumentaci o umístění bývalého areálu ČSAD nelze brát jako relevantní, protože se jedná o historický omyl nadiktovaný totalitním režimem! Původně byly ve vnitrobloku podlouhlé zahrádky a sady, přístup do vnitrobloku z lokality Školní náměstí nebyl.

Samotný předběžný souhlas odboru památkové péče nelze považovat za dostatečný argument, za ten lze považovat až závazné stanovisko, které bude vydáno až na základě relevantní projektové dokumentace. I tak se nejedná o obecnou mantru, pouze jedno ze stanovisek dotčených orgánů.

S ohledem na výše uvedené se stavební komisi jeví záměr jednohlasně jako nepřijatelný a nedoporučuje radě města s ním souhlasit a jakkoliv umožnit jeho realizaci. Případný upravený a doplněný návrh doporučujeme znovu posoudit.

k bodu 2/

Člen komise předložil k projednání plánovaný záměr rekonstrukce ulice Československé armády.

Jedná se z větší části o krajskou investici (krajská silnice), ale s návaznostmi na pozemky města (chodníky a zeleň) a samozřejmě na město a jeho občany. Výkresové poklady k záměru město Lysá dle sdělení OMI nemá k dispozici.

Komise doporučuje :

- V návrhu prostorového uspořádání komunikace a přilehlých ploch zachovat nebo nově realizovat kombinaci zeleně a podélných parkovacích stání. Komise netrvá na nutnosti zachování kontinuálního stromořadí se shodnou roztečí stromů po obou stranách, ale celková eliminace vzrostlé zeleně v uličním prostoru není vhodná a žádoucí. V případě situačního podkladu může komise návrh konkretizovat.

- Kácení realizovat v nezbytně nutné míře a výhradně s uložením náhradní výsadby přímo v lokalitě nebo v katastru obce. Kácení bez náhradní výsadby je nepřijatelné, vznikl by tím nežádoucí precedens a jedná se o nesystémový krok.

- Stav stávající zeleně vyhodnotit obdobným dendrologickým posudkem (což bylo údajně provedeno a stav větší části zeleně je nevyhovující) a v návrhu kácení a úprav zeleně podle toho postupovat.

- Pokračovat v aktivní účasti obce při zadání a řešení záměru, aby bylo dosaženo přijatelného kompromisu pro všechny strany. Jedná se o páteřní komunikaci ve městě a při jejím řešení je nutné zohlednit všechna hlediska, nikoliv výhradně technicko-dopravní hledisko.

k bodu 3/

Proběhla obecná diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města.

Trvá úkol na předsedu komise o předložení nové varianty přístavby tělocvičny ZŠ Litol k projednání. Pokusí se zajistit i účast pana Elišky na příští stavební komisi (je iniciátor celého záměru).

Předseda informoval o stavu řešení úpravy podkroví ZUŠ a plánovaného cyklistické propojení mostu přes Labe.

Příští jednání SK je naplánováno na 13.11.2017 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 10.10.2017

                                                                                                                      ……………………..

          podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.