| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 9. 1. 2017, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Sedláček

Omluven: pan Macke

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek

Host: xxx

P r o g r a m:

1/ Studie na přístavbu tělocvičny ZŠ Litol, zpracoval Ing. Svačina (předkladatel stavební komise);

2/ Rozpracovaná DSP stavebních úprav objektu ZUŠ v Lysé nad Labem (předkladatel M. Šulcová);

k bodu 1/

Na základě podnětu člena stavební komise se SK ještě jednou vrací k záměru přístavby ZŠ Litol.

SK doporučuje nezavrhovat alternativní řešení dvoupavilónové přístavby a prověřit možnost přístavby včetně prostorů pro jídelnu a nové učebny. Taková studie byla již v komisi projednávána, ale navržené řešení mělo řadu nedostatků. Bylo by ale vhodné, před schválením definitivního záměru, prověřit i upravené řešení této varianty a to:

a) Pavilon tělocvičny rozšířit o cca 3m směrem k sousedním pozemkům (až k hranici pozemku), původní návrh tělocvičny byl úzký. Pavilon prodloužit pro umístění potřebné nářaďovny. Možné umístění u hranice pozemku předjednat s vlastníkem sousedního pozemku.

b) Pavilon učeben odsunout pro zvětšení rozestupu pavilonů. Stávající ořech při jakékoliv variantě nebude možné zachovat. Mírný zásah do sousedního pozemku chodníčku a jeho posun nevadí.

Navržené řešení umožňuje i výstavbu po etapách, tedy nyní pavilon tělocvičny a jídelny a následně pavilon učeben. Za cenu velké tělocvičny (studie Ing. Svačina) by bylo možné postavit menší tělocvičnu a jídelnu. Výstavbou jídelny by nebylo nutné pro děti přecházet do jiné budovy a v původní jídelně by bylo možné vytvořit prostory družiny.

Hřiště, do kterého by se zasáhlo, je možné následně odsunout na sousední pozemek. Ten je sice soukromý, ale územním plánem určený pro občanskou vybavenost. Stávající atletické hřiště je určeno k celkové rekonstrukci.

Toto řešení přijde SK vhodnější, jak možná přístavba učebního pavilonu do prostoru parčíku s dětským hřištěm, který do místa patří a měl by být v maximální rozsahu zachován.

V případě zájmu může SK předložit ideový situační záměr myšlené úpravy řešení.

Jak již komise uvedla, studie Ing. Svačiny je hezky zpracována a má svou logiku, ale je třeba se zamýšlet nad těmito otázkami:

- Má smysl a je třeba takto velká tělocvična pro malou základní školu s pouze prvním stupněm? Zejména při uvažované výstavbě nové sportovní haly, kde bude v Lysé dostatek těchto prostor.

- Je vhodná uvažovaná přístavba učeben do prostoru parčíku a dětského hřiště? Z pohledu SK nikoliv. Teoreticky lze realizovat učební trakt na místě stávajícího atletického hřiště s delší spojovací chodbou, jak jsme již psali, ale je otázka vhodnosti toho řešení.

k bodu 2/

SK projednala a posoudila předložený materiál s těmito závěry a doporučeními. Předložen byl neúplný rozpracovaný projekt pro stavební povolení :

a) Zvážit použití izolantu stěn větší tloušťky nebo kvalitnějšího při stejné tloušťce. PENB nebo posouzení chybělo, ale navržená tl. je dle našeho názoru na hraně normové hodnoty.

Chybí uvedení navrhovaných tlouštěk izolantu střechy. Vizuálně z řezů panuje stejné obava jako u stěn, tedy nedostatečná tloušťka.

Upozorňujeme na požadavky zákona o hospodaření energií, který požaduje pro veřejné budovy splnit výhledově nadstandardní parametry objektů z hlediska tepelné techniky. Projektant by měl prověřit a zpracovat stručnou analýzu dopadu.

b) Nedoporučujeme použití izolantu XPS na historický zděný objekt. Je to zcela neprodyšný materiál, stavba by měla dýchat. Doporučujeme některý z prodyšných polystyrenů, např. Baumit open, WEBER EPS-F-CLIMA Rda / EPS-F-CLIMA Sd a pod. Minerální vata je nevhodná z hlediska ceny a nutnosti větší tloušťky izolantu.

c) Doporučujeme požadovat grafickou úpravu finální dokumentace v projekčním standardu, tedy: výkresy stávajícího stavu černě + barevně bourání; výkresy nového stavu černě stávající konstrukce a barevně nové konstrukce; výrazně rozšířit zpřesnit technickou zprávu (nyní má pouze dvě stany!); odstranit nesoulad mezi jednotlivými částmi projektu; doplnit popisy, specifikace a požadavky na stěžejní konstrukce (příčky, stropy, střecha, atd.) a prvky (dveře, klempířské prvky a atd.).

d) Invalidní WC v podkroví se komisi také jevím jako „nadstandard“ a provozně zcela nevyužitelné. Legislativa pro stávající objekty v památkové ochraně umožňuje výjimky.

Uvažovaný invalidní „schodolez“ je reálně využitelný pouze pro spodní podlaží (složitost a fyzická náročnost použití). Pokud je uvažován jako nadstandard s vložením do nákladů stavby, tak to je možné. Pokud tam je výhradně kvůli splnění invalidní vyhlášky bez reálného využití, tak doporučujeme vypustit a řešit dle návodu v předchozím odstavci.

e) Odhadované náklady stavby ve zprávě jsou nereálné s ohledem na rozsah záměru. Uvedená částka je tak pouze na zateplení objektu.

f) Ve zprávě upřesnit, kde všude se objekt zatepluje.

g) Není provedeno podrobné akustické posouzení nových konstrukcí. Jsou to učebny a sály, kde jsou legislativou i provozně nutné vyšší hodnoty útlumu a je nutné prokázat správnost návrhu. Pouhé konstatování jednou větou ve zprávě není dostačující v tomto případě.

Zvolenou hodnotu 47 dB považujeme za nedostatečnou s ohledem na využití prostor. Tato hodnota je požadována legislativou např. u obytných domů pro stěny mezi byty a nevyužívanými prostory (např. půda). Doporučujeme stěny min. 52 dB. Nezapomenout na adekvátní řešení dveří.

U sálu je třeba se zabývat i prostorovou akustikou a dozvuky.

h) Je uvažováno pouze s přeložením stávající krytiny střechy. Je 100% ověřeno průzkumem, že to je reálné a krytina není dožitá?

i) U nové asfaltové krytiny část střechy není uvedena přesnější specifikace materiálu, ale jedná se o zásadní rozdíly (i v ceně). K tomuto řešení mohou mít výhrady památkáři.

j) Chybí specifikace a požadavky na vnitřní dveře. Uvedení „budou vybrány investorem“ je zcela nevhodné, je nutné určit základní požadované parametry (např. akustika) a provedení.

k) Chybí uvedený materiál klempířských prvků.

Projektovou

Příští jednání SK je naplánováno na 13.2.2017 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 18.1.2017

..........................

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.