| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Ještě k chodníku z ulice U Nové hospody do sídliště Vichrova

po Zemské stezce.Při výstavbě nového chodníku do dltě Vichrova navrhovatel opomenul několik důležitých faktů.

Pohyb chodců se od ostatních forem dopravy odlisuje hlavně svoji nepravidelností,

pružností a spontánností. Jed se o nejpřirozenější a co do počtu cest nejčastější formu pohybu vůbec. Zároveň jsou chodci nezranitelnějšími účastníky silničho provozu. Proto je potřeba je preferovat a chránit. Intenzita pohybu chodců je vis na délce cesty, ale především na je atraktivitě. Ta se projevuje zejména bezpečnostními parametry, to je mírou

bezpečnosti či střetu s motoromi vozidly. v proudu peších na místních komunikach

jsou zastoupeny všechny kategorie- od hrajících si děti přes dospě, po seniory a osoby se

sníženou pohyblivos. Řešení pohybu chodců proto mu dle konkrétní situace odpovídat rozdílným požadavkům všech skupin. kladní hledisko při preferování pěšího provozu je zvyšování jeho komfortu. Cílem je pomáhat lidem, zlepšovat místo, kde žijí. V prostoru chodníku se samostatně pohybují i zcela malé děti. Preferovány jsou co nejpřímější trasy. Návrh řešeje třeba posuzovat z hlediska míry přínosu - splnědefinovaných cílů. Zde se uplatňuje standardní metoda multikriteriální analýzy, při které jsou hodnoceny jednotlivarianty podle řešení různých kritérií: - primárně bezpečnost, životní prostředí - hlučnost, prašnost, exhalace, - hospodárnost uprav.

Víceúčelový s spolu s volnou šířkou chodníku a nutným bezpečnostním odstupem tvoří stavební šířku chodníku. Víceúčelový pás lze navrhnout v případě, že je k dispozici vetší šířka prostoru mezi vozovkou a stavbou (resp. hranici pozemku), než je nutná šířka chodníku včetně bezpečnostního odstupu. Šířka a způsob využití mohou být po délce proměnlivé. Nejběžnější je trávník, květiny, keře a vzrostlá zeleň, případně přerušení dlažbou s umístěním dalších funkcí.

Funkce a výhody víceúčelových pásů jsou zejména:

- zleeochrany chod před provozem motorových vozidel

- omeze možnosvstupu chodce kdekoli do vozovky

- získání prostoru pro ji funkce (uliční a leje, lavičky, umístění informačních tabulí, stojany na kola atp.)

- výhodná deponie sněhu pro zimní údržbu

- umístění prostorové mé náročného odvodnění komunikace umístěním dešťových vpustí;

chodníky Ize odvodnit do víceúčelového- zeleného pasu; chodci by neměli t obtěžováni

- odstřikující vodou od projíždějících vozidel

- snadnější ukládá inženýrských sítí

- postranní dělicí pás zpravidla odděluje provoz motoroch vozidel a provoz chodců.

Současným stavem byli všichni tito li (cca 1000 obyvatel bydlících v dlišti Vichrova a Drážkách) navedeni do oblasti zvýšených emi, hlučnosti a prašnosti s rizikem vstoupení do dráhy jedoucího vozidla případně vje vozidla na chodník es níz obrubník.

Problematiku chodců řeší technické normy, centrum dopravho průzkumu, Statni fond dopravní infrastruktury, CKAIT ve svých metodikách a není od věci připomenout i ustálené zvyklosti například celou ulici postavenou v minulem století, na kterou inkriminovaný chodník navazuje. Další viz např.: Nařízeni vlády č.:10112005 Sb., § 1 5 příloha 5 I Dopravkomunikace, nebezpečný prostor. Týká se kladních požadavků na pracoviš z hlediska bezpečnosti práce. Hlava 5.1 slovné uvádí, že pěší komunikace musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat, není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí být široké nejméně 1 ,1 m. a musí být umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující ístup pro pěší. Je pochopitelně, že veřejné komunikace pro pěší tedy musí být rovněž řešeny s ohledem na bezpeč pohyb osob po pěší komunikaci. To pak upravuje zákon č.: 1 3/1 997 Sb., a vyhláška MDS c.: 10411997 Sb., v platném zněni.Z výše uvedeného navrhuji zastavit stavbu problematicky (chybně) trasovaného chodníku, zajistit nápravu projektu a výstavbu chodníku v nové trase dle ustálených zvyklostí a příslušných technicko-ekonomických a zejména bezpečnostních doporučení, zejména s ohledem na výše uvedené.

Příloha: 10 fotografií

č.: l ) Ulice Na Zemské stezce postaveno v minum stole

č.: 2) Ulice Na Vlečce

č.: 3) Škroupova ulice

č.: 4) Pohled z ulice Na Zemské stezce od sídliště Vichrova

č.: 5) Pohled na nové trasování chodníku ze sídliště Vichrova I. část

č.: 6) Pohled na křižovatku ulice Na Zemské stezce- s novým chodníkem, s ulicí U Nové hospody I. část

č.: 7) Pohled z nového chodníku v ulici Na Zemské stezce k sídlišti Vichrova II. část č.: 8) Pohled z nového chodníku v ulici Na Zems stezce k sídlišti Vichrova III . část

č.: 9) Odklonění chodníku směrem do silnice, namísto směrem hranici se soukromými nemovitostmi

č.: 10) Pohled na vedení nového chodníku k silnici

c.: I 0) Pohled na vedeni noveho chodnik u k silnici
Lysá nad Labem 1 2.6.2017


                  


Tomáš Sedláček
Autorizace ČKAIT

Realizace staveb
Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.