| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Zápis z jednání stavební komise, konané 12.6.2017

z jednání stavební komise, konané dne 12. 6. 2017, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Sedláček (pouze na závěr)

Omluven: pan Macke, pan Jehlička

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek

Host: xxxP r o g r a m:

1/ Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 3451/52 (předkládá OSM);

2/ Chodník v ulici Na Zemské stezce (předkládá stavební komise);

3/ Změna vlastníka pozemků bývalého areálu ČSAO (předkládá stavební komise);

4/ Předzahrádky (předkládá stavební komise);k bodu 1/

Komise žádost nového vlastníka sousedního objektu prodiskutovala s těmito závěry:

Dům Na Písku 74/18 město kdysi nerozvážně prodalo. Jako nejvhodnější by se jevilo objekt demolovat a vytvořit zde kolmá parkovací stání (pro ZUŠ např.). To již možné není.

V současné situaci by bylo možné akceptovat odprodej nebo pronájem požadované části pozemku p.č. 3451/52. Přilehlá plocha zeleně u školní jídelny je pouze doplňková a s ohledem na svou polohu (rušný dopravní uzel, autobusová zastávka, průmyslový objekt) a velikost nemá ambice stát se nějakým významným parkem nebo dětským hřištěm. Předmětný kus pozemku také již byl historicky přičleněn k domu č.p. 74 (dokonce byl oplocen, jakýsi dvoreček).

SK doporučuje spíše prodej, jak pronájem. Jedná se o 50-60 m2 a nájem není ekonomicky dlouhodobě výhodný. Tuto část pozemku lze z dlouhodobé strategie města oželet.V případě prodeje SK doporučuje:

a) Prodej za výhradně tržní cenu stavebního pozemku v širším centrum města. Prodej za cenu zahrady, zeleně a pod není akceptovatelný! Nový vlastník si musel být vědom, že kupuje objekt, který nemá v dostatečné míře zajištěnu potřebu parkovacích stání a nelze zhodnocovat nemovitosti v soukromém vlastnictví prodeji pozemků pod cenou. Stav nemovitosti je úměrný nulové údržbě původního vlastníka a je to pět problém pouze a výhradně vlastníků nemovitosti.

b) Povolení dělení pozemku, geometrický plán, kolek na katastr a všechny související náklady bude hradit kupující.

c) Jak konstatuje stavební úřad, pro umístění parkovacích stání bude nutná změna územního plánu. S touto změnou SK souhlasí. Náklady na změnu ÚP (případně alespoň nějaký příspěvek promítnutý do vyšší kupní ceny pozemku) uhradí kupující. Teoreticky by možná bylo možné změnu přidat do aktuálně projednávané změny ÚP (námitka/připomínka/doplnění k projednávané změně).

d) Žadatelem prezentované umístění dvou vozidel za sebou, je prostorově nereálné. Hloubka pozemku p.č. st. 95/1 je pouze 7,5m. K hraně komunikace je pouze dalších 1,3m. V případě potřeby umístění dvou parkovacích stání je tedy nutné vykoupit pruh pozemku šířky zcela minimálně 5,5m, aby mohla vozidla parkovat vedle sebe (minimální normová šířka dvou parkovacích stání, kde jedno je u stěny domu). Doporučujeme šířku pozemku minimálně 6,0m, aby byl prostor výhledově oplotitelný (což lze očekávat od nového vlastníka).k bodu 2/

Na základě podnětu člena stavební komise byla diskutována aktuální situace ohledně realizace nového chodníku v ulici Na Zemské stezce, část mezi ulicemi Vichrova a U Nové hospody.

Jak již stavební komise uváděla, aktuálně prováděná varianta trasování chodníku je dopravně inženýrsky nevhodná a takto by neměla být realizována. Chodník je zcela zbytečně dvakrát směrově zalomený, což není vhodné. Dále nebylo při stanovení šířky komunikace v tomto místě zohledněno, že zde projíždí velká zemědělská technika, velký počet osobních vozidel z nové zástavby a průjezdný profil zužují vykonzolované části domů na protější straně ulice.

Je nesmyslně a z krátkozrakých důvodů realizována varianta, kde hrozí zranění chodců projíždějící zemědělskou technickou a složité dopravní situace.

Měla být realizována varianta, kterou doporučovala stavební komise, tedy přilehlá k domu č.p. 922!

V příloze zápisu podpůrné vyjádření člena stavební komise včetně fotografií aktuálního stavu.

k bodu 3/

Městu je to pravděpodobně známo, ale SK informuje, že došlo ke změně vlastníka pozemků bývalého areálu ČSAD/ČSAO v centrum města (pozemky vnitrobloku mezi Náměstím B. Hrozného, lokalitou Na Písku a ulicemi Přemyslova a Komenského. Lze očekávat záměr na maximální vytěžení předmětných pozemků bez ohledu na zájmy veřejnosti a obce (tak jak nový vlastník postupuje u jiných záměrů v obci).Jedná se o jednu z nejcennějších lokalit v centrum města a město by mělo všemi svými prostředky ovlivnit charakter a rozsah zástavby tak, aby :

a) Záměr nezablokoval plánované využití objektu BH13 a pozemků města k němu náležející.

b) Záměr svou architektonickou a urbanistickou podobou odpovídal významnost lokality a maximálně respektoval historickou parcelaci území (vnitrobloky se primárně nezastavovaly, domy mají jistou orientaci).

c) Záměr svým objemem a výškou důsledně respektoval okolní zástavbu a skutečnost, že se jedná o součást památkové zóny. Je nepřijatelné, aby se jako referenční objem a výška bral areál základních školy, které leží ve zcela jiné funkční ploše a jsou mimo památkovou zónu.

d) Bude nutné komplexně vyřešit dopravní situaci v lokalitě Na Písku, která je již nyní přetížena a záměr přinese mnoho desítek nových vozidel do lokality. Jejich provoz se také bude křížit s ranní špičkou pro obsluhu základních škol.k bodu 4/

SK doporučuje nepovolovat předzahrádky v centu města v tak velké šířky. Situace, kdy jsou velmi exponované a zatížené chodníky zastavovány předzahrádkami tak, že zůstávají průchody necelé dva metry, je velmi nevhodná. Nově u objektu Náměstí B. Hrozného 18/2 byla vytvořena takováto předzahrádka, které je bezprostředně u nepřehledného výjezdu z vnitrobloku. Probíhá tudy například transfer žáků ZŠ na tělocvik do sokolovny a nová předzahrádky přehlednosti s prostupnosti místa rozhodně nepřispívá. Naopak zde byla vytvořena velmi nepřehledná dopravní situace.

SK není proti předzahrádkám, ale jejich poloha a šířkové uspořádání musí respektovat vytížení a šířkové poměry daných chodníků. To je převažující veřejný zájem.

Příští jednání SK je naplánováno na 11.9.2017 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice. V případě potřeby projednání důležitých bodů se komise sejde mimořádně i přes prázdniny, bude svoláno individuálně.V Lysé n. L. dne 13.6.2017                                                                                                                      ……………………..

         podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.