| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 11. 9. 2017, od 18 hodin, vel zasedací stnost radnice. Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Jehlička, pan Sedláček (pouze na závěr)

Omluven: pan Macke

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek

Host: Ing. Hladík (stavební úřad)P r o g r a m:

1/ Nový vedoucí stavebního úřadu;
2/ Žádost o prodej části pozemku p.č. 493/3 (předkládá stavební komise);
3/ Žádost o prodej části pozemku p.č. 2566/1 (předkládá OSM);
4/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města (předkládá stavební komise);k bodu 1/

Komise se seznámila s novým vedoucím stavebního úřadu, děkujeme za návštěvu a nabídku ípadných konzultací a možnosti zodpovězení dotazů.k bodu 2/

Komise prodiskutovala žádost vlastníka sousední nemovitosti o odkup části pozemku p.č. 493/3, lokalita nová výstavba Slunéčkova zahrada. Komise doporučuje:

a) Obecně je prodej této části pozemku možný. Jedná se o slepý kus pozemku zeleně ve vnitrobloku mezi oplocením žadatele a opěrnou stěnou nové bytové výstavby. Pro město nemá žádný význam a jen zatěžuje rozpočet města potřebnou údržbou.

b) Podmínkou prodeje bude, že pozemek nebude využit pro íjezd nebo stání motorových vozidel. Příjezd k pozemku není možné zajistit dostatně bezpečně a vozidla se nemají ve vnitrobloku pohybovat. c) Oddělení a prodej je možný pouze pro ucelenou a logickou část pozemku. Tedy celou část pozemku p.č. 493/3 za schodištěm do nové byto zástavby. Prodej pouze pruhu, který požaduje žadatel, komise nedoporučuje. Městu by zbyl pruh pozemku, mezi novým oplocením a opěrnou stěnou, který by ani nebylo mné udržovat.

d) Žadatel uhradí minimál náklady na geometrický plán, zápis do katastru nemovitostí a zajištění potřebného povolení lení pozemků.k bodu 3/

Komise prodiskutovala žádost vlastníka sousední nemovitosti o odkup části pozemku p.č. 2566/1, rozvojová lokalita sportovního areálu u školního iště (bývalá Třešňovka). Komise doporučuje:

Jedná se o zajímavý a z pohledu územního plánu a využití území vhodný měr. V území ale není definována  budoucí zástavba sportovní haly a návazných sportovišť a zázemí města. Jsou možné jakékoliv varianty, s jakýmkoliv členěním úze. Zpracovaná studie nebo povolení některé ze zamýšlených staveb neposkytuje dostatečnou jistotu potřeb města v lokalitě. V tuto chvíli důrazně nedoporučujeme prodej (nebo jakýkoliv závazek města o budoucím prodeji či jmu) části dotčeného pozemku!

Jednání o mné odkupu budou možná ve chvíli, kdy bude vyřešeno celé území jako celek a bude zahájena minimál realizace sportovní haly a návazného záze.k bodu 4/

Proběhla obecná diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města.

Komise žádá o předložení nové varianty ístavby tělocvičny ZŠ Litol k projednání. Dále v rozpracovanosti projektovou dokumentaci na novou Litol a plánované cyklistické propojení mostu přes Labe. Podklady zajistí předseda.íští jednání SK je naplánováno na 9.10.2017 od 18,00 hod, vel zasedací místnost radnice.


V Lysé n. L. dne 12.9.2017Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)


Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.