| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

 

Zápis z jednání stavební komise, konané dne 10. 4. 2017, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Jehlička

Omluven: pan Macke

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Sedláček

Host: xxxP r o g r a m:

1/ Žádost osadního výboru Řehačka ze dne 14.3.2017 (předkládá OSM);

2/ Studie Husovo náměstí (předkládá stavební komise);

3/ Žádosti a drobná agenda komise (předkládá stavební komise);k bodu 1/

           1) žádosti SK doporučuje, aby město podniklo kroky k analýze zmíněných pozemků pod stávajícími komunikacemi/přístupovými cestami a pokusilo se je získat do svého majetku a správy (za přiměřenou cenu).

Je nutné zohlednit, zda se jedná o historické cesty sloužící k obsluze větší části území. Není vhodné takto řešit například cesty vzniklé živelnou formou k jednomu objektu.         2) žádosti. Souhlasíme se vyjádřením stavebního úřadu. Stavby povolené nebo s probíhajícím povolením (přesněji podání žádosti o povolení) v době platnosti původního územního plánu (ÚP) se posuzují podle toho ÚP. Stavby povolované později se posuzují podle nyní platného ÚP.

Pokud se jedná o stavby bez povolení (nelegální – černé) a nyní je potřeba vlastníků je legalizovat, je samozřejmě nutné a správné postupovat podle aktuálního ÚP. Není přípustné ustanovovat výjimky pro případy takovéto nelegální výstavby.

K regulativu Řehačky obecně: Regulativ pro tuto oblast byl široce diskutován v rámci přípravy územního plánu. Jedná se o rekreační (chatovou) oblast a to, co se zde děje (satelit pro trvalé bydlení bez jakékoliv odpovídající dopravní obslužnosti a potřebné infrastruktury) je nepřijatelné. Z důvodu udržení rámce chatové osady byly regulativy nastaveny tak, jak jsou. SK nedoporučuje jakékoliv úpravy regulativů s cílem umožnit zahuštění zástavby nebo stavby většího objemu.k bodu 2/

SK podrobně prodiskutovala všechny soutěžní návrhy možné nové podoby Husova náměstí. S ohledem na rozsah řešené problematiky a nutnou dobu zpracování výstupu (několik dnů) bude komentář SK zpracován formou samostatného zápisu dodatečně.

k bodu 3/

Proběhla obecná diskuse na téma opravy nadjezdu a probíhajících staveb v obci a okolí.Téma úprava mostu přes Labe - nové schodiště a lávka pro cyklisty.

SK se na toto téma nikdo nedotazoval, ale s ohledem na opakované diskuse na komisi si dovolujeme toto vyjádření:

- Snahu o umístění dalšího schodiště, aby nebylo nutné při přecházení mostu přecházet i vozovku, SK vítá a chválí.

- Záměr realizovat projekt nájezdové rampy pro cyklisty je nutné důkladně prověřit a ověřit potřebnost tohoto řešení. Díky velmi svazujícím předpisů na sklony takovýchto nájezdových ramp se jedná o opravdu rozsáhlou stavbu (a tím i nákladnou). Doporučuje důkladně zvážit potřebu této investice s ohledem na realizované i výhledové dopravní výkony cyklistů v tomto uzlu.

SK také doporučuje prověřit možnost realizace nájezdů pomocí rozšíření a úpravy stávajících náspů vozovky (cyklostezka v zářezu a rozšíření náspu), místo samostatně stojící konstrukce ramp. Konstrukce ramp se musí mimo jiné pravidelně udržovat = náklady. Příhodná konfigurace terénu tomuto řešení i nahrává a jsou dostupné stávající polní cesty.

- K záměru rozšíření chodníku o 3m pro umístění cyklostezky se komise staví negativně. Jedná se o nákladný a komplikovaný záměr, který není obhájen potřebou. Taková řešení komunikace pro cyklisty se realizují v místech, kde je pravidelný kapacitní provoz cyklistů a pěších. Na mostě je reálně pohyb osob i cyklistů v řádu jednotek až desítek za den a nikdy situace nebude jiná. Pro potřeby překročení Labe dostačují stávající oboustranné chodníky šířky 1,70m (1,55m v místě horní pásnice nosníku mostu), které jsou provozně vyhovující pro potřeby pěších i cyklistů. Cyklista může (a měl by) v tomto úseku kolo vést nebo bez chodců pokračovat v jízdě (ačkoliv to není zcela v souladu s předpisy o provozu na pozemních komunikacích), tak jako dnes. Dnes i cyklisté jedoucí po silnici po mostě pokračují po chodníku mimo jízdní dráhu vozidel.

Případně lze „chodník“ na jedné straně mostu vyčlenit pro chodce (tam kde budou schodiště) a na druhé pouze pro cyklisty (tam kde budou rampy). Most je po obou stranách řeky bez obtíží a blízko podchozí/podjezdný po stávajících polních nebo asfaltových cestách. Navigace se provede vhodným značením na přístupech pod mostem.

V situaci, kdy v části města není ani základní dopravní (zpevněné silnice a chodníky) a technická infrastruktura (kanalizace, voda), investovat i jen miliony, na takovéto stavby, je dle názoru SK nevhodné (dotace nikdy nepokryje 100% nákladů a je vůbec otázkou získání dotace na tento projekt).

Příští jednání SK je naplánováno na 15.5.2017 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.V Lysé n. L. dne 23.4.2017                                                                                                                                                                

                                                                                                            ……………………..

                                                                                                   podpis předsedy nebo pověřeného

                                                                                                                člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.