| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání stavební komise, konané dne 11.1.2016 , od 17 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: pan Čichovský, Sedláček, Vlček, Adámek a Jehlička
Omluven: pan Bláha,
Nepřítomen: pan Hukal, Mařík, Macke a Černohorský

Host: Ing.V. Kopecký (správa majetku)

P r o g r a m:

1/ Stanovisko k problematice vjezdu na pozemek + údržba
zeleně ul. Vojanova čp. 1025 a čp. 1072 (pan Guman vs. manželé Slámovi)

2/ Posouzení základní objemové studie – dostavba hasičské
zbrojnice HZS .

3/ Posouzení stavby nového domu v Komenského ul.

4/ Stanovisko k zimní údržbě komunikací u zdravotnických
zařízení.

5/ Různé

k bodu l/

SK projednala situaci vjezdu na pozemek + údržba zeleně ul.
Vojanova čp. 1025 a čp. 1072 (pan Guman vs. manželé Slámovi) a konstatovala
nutnost sousedské dohody a tím i vyřešení narušených sousedských vztahů.

Dle projektové dokumentace byl v r.1995 byl vjezd
Slámovým povolen a zkolaudován.

Stanovisko SK je:

a) udržovat živý plot do výše 1m a
strom uprostřed zatravněného pruhu tvarovat
tak, aby nebránil v rozhledových poměrech.

b) Požádat
o odborné stanovisko stavení odbor MěÚ ohledně platné legislativy (v r.1995)
týkající se možnosti otvírání vjezdových vrat ven z pozemku.

k bodu 2/

SK projednala a podpořila návrh základní objemové studie –
dostavby hasičské zbrojnice HZS v |Lysé
n/Lab..

Vytkla však tyto základní nedostatky:

a) chybějící razítko (vč.
čísla) autorizované osoby pro projektování pozemních staveb tohoto rozsahu.

b) od HZS chybějící
stanovení účelu této stavby (vč. informace v jaké oblasti HZS bude
zasahovat).

c) chybějící studie
proveditelnosti (financování stavby).

k bodu 3/

SK projednala a podpořila návrh výstavby nového bytového domu
v Komenského ul. s tím, že tato budova bude v souladu
s požadavky památkového úřadu.

Vlastnímu projektu SK vytkla nedostatečný počet parkovacích
míst (městská vyhláška stanoví koeficient 1,5 na jeden byt).

Dále pak nový majitel by se měl zavázat, že bude respektovat
případný záměr dovybudování občanské vybavenosti (= domova důchodců)
v těsném sousedství, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí.

k bodu 4/

SK dále konstatovala, že na základě přípisu pořadí zimní
údržby komunikací 2015/16, tato údržba není prováděna ve smyslu tohoto přípisu
a stanoveného pořadí (např. vjezd ke zdravotnickým zařízením na Husově nám.
- ordinace chirurgie... atd).

Současně bylo konstatováno, že oproti minulým obdobím, město
snížilo počet chodníků, kde zabezpečuje zimní údržbu.

k bodu 5/

V bodu – různé - se projednávala následující témata:

-Lokalita koupaliště na Mršníku- SK konstatovala nevyhovující
stav odvodu splaškových vod přímo do koupaliště a navrhuje vybudovat napojení
na opačný směr a připojit jej na hlavní odtokovou svodnici.

-SK dále navrhuje změnu lokality k odpalování ohňostrojů
(např. na vrch Šibák, či lokalita na Mršníku) z důvodu nevhodnosti
stávajícího umístění ( – v těsné blízkosti je psí útulek).

-Déle SK konstatovala, že není vhodné, aby vzhledem
k rozložení kriminality ve městě umístit služebny Police ČR a Městské policie
do jednoho objektu, - a navrhuje umístit Městskou policii např. do staré
nádražní budovy.

Příští komise se bude konat 8.2.2016 od 17h, velká zasedací
místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 13.1.2016

Zapsal: Pavel Jehlička
(předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.