| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: L. Adámek, P. Bláha, P. Jehlička, T. Sedláček, Bc. J. Vlček

Omluveni: Ing.J. Macke, Ing. V. Černohorský, J. Čichovský

Nepřítomeni: Ing. T. Hukal, M. Mařík

Host: Gregor, Ing. Arch Ritter


P r o g r a m:

Stavební komise se zabývala těmito tématy:

1/ Městská sportovní hala – projednání studií proveditelnosti (předkládala M. Šulcová)
2/ Kino č.p. 25 – návrh barevného provedení fasády (předkládala M. Šulcová)
3/ Územní plán Milovice – připomínky (předkládala Ing. M. Kučerová)
4/ ZUŠ č.p.906 – technická specifikace zateplení, výměny střechy a návrhy ostatní stavebních změn (předkládala O. Vlastová)
5/ Právní rozbor smluv advokáta Mgr. Š. Řiháčka ve Lysá n/Lab. vs. MS Development, s.r.o. (na základě usnesení RM č. 625)
6/ Labská stezka (na základě usnesení RM č. 660)
7/ Přestavba objektů: ul. ČSA č.p. 28 a 29 a č. parc. 314 v Sojovické ul. v Lysé n /Lab. (na základě usnesení RM č. 656)
8/ Návrh dopravního řešení lokality U Nové hospody (předkládal Bc. M. Robeš)
9/ Závěr

k bodu l/

Bod č. 1) na podnět stavebního odboru byly projednány možnosti umístění objektu nové sportovní haly na příslušném pozemku. Z 5-ti různých variant byla vybrána varianta E a to hlavně pro navrhovanou polohu a vhodné umístění do terénu. Jako nedostatečné se však jeví nízký počet parkovacích míst (který však ani u ostatních variant není vyšší).

=> Komise doporučuje tedy variantu E.

k bodu 2/

Stavební komise rovněž projednala návrh barevného provedení fasády kina č.p. 25

přičemž byly zvoleny následující 2 varianty:

pro klempířské prvky ze vzorníku BALEXMETAL barva č. 9007 (pro obojí varianty)

a pro sokl v 1. variantě:

jemný MAR 1 0040 (vzorník WEBER – ST. GOBAIN),

pro hlavní plochu fasády 2 odstíny šedé a to SE2E ( HBW 59,0) a SE3D (HBW 48,7), případně k zvýraznění členění ploch odstín starorůžové CE7B (HBW 20,2)

2. varianta: sokl MAR 1 M062, plocha SE2E (HBW 59,0) v kombinaci s HN9B (HBW 16,9)


k bodu 3/

Stavební komise taktéž projednala připomínky k územnímu plánu Milovic a shodla se, že je potřeba podmínit rozvoj města Milovice výstavbou východního obchvatu města Lysé nad Labem.


k bodu 4/

U ZUŠ č.p.906 – technická specifikace zateplení + výměny střechy se stavební komise shodla na nutnosti nového provedení v souladu s požadavky NPÚ.

Vlastní provedení SK navrhuje následující:

  • střešní krytina: plech

  • barva fasády: obdobná jako doposud + sokl tmavší (omyvatelný), včetně požadavku NPÚ na optické domodelování fasády

  • zateplení fasády: extrudovaný polystyren /obdobné jako u již zateplených fasád/.

Dále pak SK navrhuje zrušení všech bytových jednotek v podkroví a předělání jich na třídy, sklady a jiné nutné zázemí ZUŠ (při zachování sociálních zařízení ze stávajících bytů).


Stávající chod ZUŠ dále prokázal, že by bylo vhodné ještě vybudovat:

  • jednu učebnu v suterénu (ze stávajícího skladu),

  • nad hlavní vchod do budovy umístit markýzu proti dešti,

  • do dvora zastřešenou pergolu např. pro výtvarné workshopy

  • či odhlučnit sál k výuce baletu.

k bodu 5/

Právní rozbor smluv advokáta Mgr. Š. Řiháčka ve Lysá n/Lab. vs. MS Development, s.r.o.

SK bere na vědomí - bez stanoviska


k bodu 6/

Labská stezka

SK bere na vědomí . Pak-li že bude známa konkrétní trasa, SK se vyjádří ke problematice související se stavebními činnostmi.


k bodu 7/

Přestavba objektů: ul. ČSA č.p. 28 a 29 a č. parc. 314 v Sojovické ul. v Lysé n /Lab.

SK bere na vědomí - byly vzneseny dotazy: na základě jakého usnesení RM č.? byly projekty vypracovány a proč jsou předkládány až nyní když byly zhotoveny již  r. 2011, respektive 2007 ?


k bodu 8/

Návrh dopravního řešení lokality U Nové hospody

Tento bod již rozhodla RM dne 18.8.


k bodu 9/

Závěr


Příští komise se bude konat 12.10.2015 od 17h, velká zasedací místnost radnice.


V Lysé n. L. dne 8.9.2015

Zapsal: Pavel Jehlička (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.