| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s
z jednání stavební komise, konané dne 14.12.2015 , od 17 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: pan Bláha , Sedláček, Vlček a Jehlička

Omluven:
Nepřítomen: pan Hukal, Mařík, Macke, Čichovský, Adámek a Černohorský
Host: paní Štěpánková ( za stavební úřad)

P r o g r a m:

1/ Projednání změn v ÚP k 30.11.2015 ( bod 20 až 31, vyjádření SK
ve sloupci „E“)

2/ Posouzení finančního odhadu nákladů zasíťování pozemků
včetně výstavby dopravní infrastruktury pro RD lokalita Lysá nad Labem -
Hrabanov

3/ Různé

k bodu l/

viz
samostatná příloha (14.12.2015_příloha_SK
Excel – tabulka)

k bodu 2/

SK posoudila finanční odhad nákladů zasíťování pozemků včetně
výstavby dopravní infrastruktury pro RD lokalita Lysá nad Labem – Hrabanou a
konstatovala, že se jedná o ceny obvyklé. Návrh tedy SK podporuje.

Dále pak SK konstatovala, že na jednání komise dne 9.2.2015
bylo již řešeno členění pozemků, vybudování přístupových cest a inženýrských
sítí.

k bodu 3/

V bodu – různé - se projednávala následující témata či se
vznášely návrhy:
-Při zpracovávání ÚP vyčlenit pozemky pro rovnoměrnou občanskou vybavenost.
-Taktéž při návrhu ÚP počítat s rozšířením ochranného pásma pro vodárenské zdroje.
-Vytipovat nové pozemky pro zahrádkáře.
-Na hranici intravilánu navrhnout sportovně-relaxační zónu Litol.
-Obecní cesty osázet stromy, alespoň v jedné řadě.

Příští komise se bude konat 11.1.2016 od 17h, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 14.1.2016

Zapsal: Pavel Jehlička
(předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.