| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání stavební komise, konané dne 12.10.2015, od 17 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: pan Bláha, Čichovský, Vlček a Adámek

Omluven: pan Jehlička

Nepřítomen: pan Hukal, Mařík, Macke, Černohorský a Sedláček

Host: paní Štěpánková (stavební úřad)

P r o g r a m:

1/ Návrh dopravního řešení lokality U Nové hospody (předkládá pan Vlček).

2/ Změny územního plánu (podnět rada města).

3/ Studie na komunitní centrum Lysá, Nám. B. Hrozného 13 (podnět rada města - kancelář).

4/ Studie volnočasového areálu v Litoli (podnět rada města).

5/ Účast na komisi.

6/ Různé

k bodu l/

Bod navazuje na projednávaný bod č.8 z minulé komise, který zastupitelstvo ještě projednávalo. Paní Štěpánková prezentovala jí poslední známý výkres řešení lokality. SK se s řešením seznámila.

k bodu 2/

Komise kvituje rozhodnutí změny řešit v balíčku jednou následnou změnou územního plánu.

SK prodiskutovala jednotlivé body z předloženého seznamu stavebního úřadu navrhovaných změn s těmito doporučením :

ad. 1) Pozemek p.č. 511/52 => Souhlas návrh stavební úřad, převod do VD.

ad. 2) Pozemky p.č. 527/55, 527/35, 527/43, 527/59 => Souhlas s koeficientem zeleně 20%.

ad. 3) Pozemek p.č. 1377 => Nesouhlas se změnou na VD. Jedná se o stísněnou zástavbu malých RD s limitujícím dopravním napojením. Uvažované využití nemá dostatečné parkovací plochy.

ad. 4) Osamocená stavba u silnice na Starou Lysou => Souhlas návrhem stavebního úřadu, tedy legalizoval objekty ve stávajícím rozsahu a limitovat využitelnost pozemků na bydlení a domácí chov. Plochy autoservisu jsou nepřípustné.

ad. 5) Část pozemku p.č. 610/3, rozšíření železnice => Komise souhlasí se změnami pro rozšíření železnice.

ad. 6) Upravit hranici obce mezi Lysou nad Labem a Přerovem nad Labem – Labe => Komise souhlasí.

ad. 7) Grafická úprava map, souhlas.

ad. 8a) Plocha VD.1* - nekrytý skladový areál Litol převést do plochy s funkčním využitím BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské. => Komise obdobnou úpravu doporučovala již při zpracování nového ÚP. Doporučuje ale plochu transformovat spíše na SM a částečně OV. Je vhodné umožnit i zástavbu v řadových domech, menších vila domech nebo menších bytových domech. Plochy OV v Litoli chybí a toto je příhodná poloha s dopravním napojením.

ad. 8b) Plocha 51c, k „Velazu“ => Nesystémová změna a vynaložené náklady. Ponechat stávající řešení.

ad. 8c) Plocha OS.1* => Komise souhlasí s rozšířením fotbalového areálu. Vlastník si musí být vědom možnosti záplav a je tomu třeba upravit využití.

ad. 8d) Plochu ZO* - sídelní zeleň ochranná – p.č. 15/8 a část p.č. 15/2 a část plochy VD* - drobná výroba a výrobní služby – p.č. 14/8 a část p.č. 15/2 – převést do plochy s možnosti výstavby volnočasového centra, => Viz vyjádření ke studii níže. Komise tuto úpravu ÚP spíše nedoporučuje.

ad. 8e) Části ploch NS.opvz*, NS.prz*, pro rekreační přístav => Komise souhlasí se změnou, ale je nutné zachovat stávající vymezené dopravní stavby v ÚP.

ad. 8f) Návrh cyklostezky na propojení Lysé nad Labem a Milovic přes Šibák => Návrh nové trasy nekoresponduje s obchvatem a není možné vyřešit bezpečné překročení obchvatu. Komise doporučuje řešit návrhem SÚ.

ad. 9) Plocha VD – upravit v prostorovém uspořádání v regulativech výšku budov => Komise souhlasí s úpravou.

ad. 10) Plocha ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady, Byšičky => Komise s úpravou souhlasí. Je třeba vhodně limity nastavit a prověřit dopravní obsloužitelnost nových objektů.

ad. 11) Parcela č. 2890/1, změna využití => Komise souhlasí se změnou na BI. V řešení ÚP zachovat územní rezervu pro komunikace, dodržet linii pozemků stávajících pozemků s domu v ulici Za Pávem a vlastník musí umožnit a vyřešit dopravní napojení pozemku p.č. 2873/1 a 1498, který je zastavitelný, ale nemá jiný přístup.

ad. 12) Severní část pozemku p.č. 2088/2, kompostárna => Využití je samo o sobě přípustné a příhodná lokalita, ale není vhodné dopravní napojení, které bude nutné. Napojení přes Dvorce je nepřípustné. Komise kvůli nemožnosti dopravního nepojení změnu nedoporučuje.

ad. 13) Pozemek p.č. 2645/2, 2645/4 a st.p.č. 729 => Komise nedoporučuje změnu, ponechat v OS. Jedná se o pozemky s návazností  provozem na školu a sportovní areál, který bude dále expandovat. Umístění osamocených domů v této lokalitě je nevhodné. Předchozí prodeje pozemků městem byly neuvážené.

ad. 14) Pozemek 3485/2, změna užití => Komise souhlasí se změnou na BI.

ad. 15) Pozemek p.č. 15/2, oprava ÚP => Komise souhlasí s opravou na zeleň.

ad. 16) Pozemek p.č. 2131/55, korekce ÚP => Komise souhlasí s převedením do BI.

ad. 17) Plocha DS mezi tratěmi změnit na DZ => Komise souhlasí. Zachovat navržené trasování komunikace.

ad. 18) Plocha č. 23, Vysoká mez => Komise souhlasí s korekcí ÚP a převodem do zastavěného území.

ad. 19) Upravit regulativy plochy OS.1* (v části Litol – veslák) => Komise souhlasí s návrhem SÚ o „legalizaci“ ubytovny.

k bodu 3/

Komise si studii prostudovala a po diskusi má tyto závěry:

- Uvažované náklady jsou významně podhodnocené. S ohledem na celkový objem stavby, památkový charakter, zanedbaný stav objektu, velké plochy zahrady a nutnost investice do infrastruktury (příjezd, některé přípojky), se budou náklady pohybovat minimálně ve výši kolem 40 milionů Kč.

- Z návrh není zřejmé, jaký způsoby fungování je přesně zamýšlen a kdo bude provozovatel (tedy zda to například nemá provozovat město, které na to nemá kapacity a prostředky).

- Využití podkroví objektu nebude pravděpodobně možné. Z hlediska památkové péče bude pravděpodobně požadováno zachování krovu, který není svým uspořádáním vhodný pro vestavbu podkroví. Budou také nutná střešní okna, což nebude pravděpodobně památkové přípustné.

- Prostor s obdobným využitím a velikostmi byly vytvořeny v rámci rekonstrukce muzea B. hrozného, pokud je komisi známo.

- Stavba nemá vyřešeny potřebné plochy pro parkování vozidel, je výrazně navyšována kapacita objektu. Náměstí nestačí ani pro potřeby základní školy, obyvatel a návštěvníků města.

=> Komise doporučuje objet spíše využít pro účely sousední základní školy (družina, vedení školy, učebny na kroužky a méně využívané odborné předměty a pod.). Část prostor je možné zachovat pro původně zamýšlený účel.

k bodu 4/

Jedná se jistě o chvályhodný záměr, ale umístění je z pohledu komise nevhodné. Jedná se o plochu mezi stále vytíženou komunikací a zemědělsko-výrobním areálem. Plocha je vedena jako les a zeleň. Dále se jedná o plochu na okraji města. Sice má plocha vazbu na Labe, ale to samo o sobě není věc, která by přitáhla návštěvníky. Využití přilehlého koupaliště limituje násep a samotná přilehlá silnice. Pokud má být areál pro obyvatele Lysé a oddychový, nemůže být na okraji obce obklopený plochami VD a silnicí.

Ačkoliv plocha není oficiálně záplavové území, fakticky se jedná minimálně z části o záplavové území. Bylo by nutné razantně upravit výškovou úroveň pozemku, aby nebyla investice do území vynaložena zbytečně.

=> Komise doporučuje pro zamýšlený areál najít plochu blíže centra města. Nabízí se například plocha zeleně v Litoli u Borku.

k bodu 5/

Někteří členové komise opakovaně na komisi nechodí a neomlouvají se. Dovolujeme si požádat o delegování náhradníků nebo písemné sdělení komisi, že zástupci daných uskupení se komise nebudou účastnit.

k bodu 6/

- Komise konstatuje, že aktuálně prováděné dopravní napojení novostavby objektu v areálu „Z

åhrada“ na ulici Jedličkova je řešeno nevhodně a bude generovat kolize automobilů s chodci a cyklisty. Řešení nezabrání odbočování vozidel v dopravním značení nepovolených směrech a hrozí vážné kolize účastníků provozu. S ohledem na to, že řešení areálu umožňovalo napojení objektu na vnitřní systém komunikací nebo podzemního parkingu, není komisi zřejmé, proč bylo povoleno takto dopravně nevhodné a nebezpečné řešení.

- Příští komise se bude konat 9.11.2015 od 17h, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 13.10.2015 ……………………………………

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (pověřený člen komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.