| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s
z jednání komise
pro životní prostředí, konané dne 2.2.2016

Přítomni: Mgr. Veronika Vaňáčková; Mgr. Martina Tužinská Synková; Vlasta Kazdová; Michal Toužín; PhDr.
Kateřina Jančaříková, Ph.D.; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA

Nepřítomni:Petra Pospíšilová; Ing. Zdeněk Šalda; Romana Smolíková

P r o g r a m:

1/ Kácení stromů
2/ Energetické
poradenství a kotlíková dotace
3/ Různé

k bodu 1/ Kácení stromů

Komise pro životní prostředí
projednala následující kauzy:

Pivovarská: Byla podána žádost na kácení 12ti lip, tato byla přehodnocena a kácení se
nyní týká 7 kusů, 4 lípy jsou v havarijním stavu, 3 na žádost obyvatel, kterým
velmi stíní okna domu. Komise je srozuměna s kácením havarijních jedinců.
Ostatní stromy, které nejsou v odborném posudku označeny jako havarijní nebo
ohrožující bezpečnost, komise doporučuje, pokud je to možné, upravit řezem.

Na Mlíčníku: Stromy není dle posudku nezbytné pokácet, řezem je lze
stabilizovat, komise je s tímto postupem srozuměna.

Na Vysoké mezi: Stromy určené
k pokácení ve druhé etapě jsou teoreticky v „přímém konfliktu se
stavbou nebo bude jejich kořenový systém či koruna výrazně dotčen realizací
záměru“. Tento argument nelze považovat za směrodatný, je potřeba přihlédnout k dalším
možnostem realizace stavby s cílem zachování stromů. Komise doporučuje
odborné posouzení jednotlivých kusů, které vyhodnotí nutnost kácení pouze na
základě havarijního stavu a ohrožení bezpečnosti. Stromy zde kromě estetického
hlediska také pohlcují jemný polétavý
prach a další škodliviny produkované automobily, chrání před přímým
sluncem, slouží jako větrolam, omezují víření prachu z polí, omezují hluk
ze silnice, jsou útočištěm pro hmyz, ptáky a drobné živočichy ... Nutné a odborně
provedené ošetření dřevin by mělo být uskutečněno teprve poté, co bude
rekonstrukce ulice schválena a bude na ní odsouhlasena a vyčleněna konkretní
částka v městském rozpočtu.

Hřiště
v zámeckém parku: Zástupci komise pro žp byli přítomni schůzce, kde byla osvětlena úprava pozemku.
Stromy, které mají již nenávratně narušený kořenový systém a ohrozily by tím
bezpečnost na hřišti je potřeba pokácet, stejně jako stromy, které jsou
v bezprostřední blízkosti zdi, která se bude rekonstruovat. Ostatní zdravé
stromy mohou tvořit vítané prvky na plánovaném hřišti.

Žádost o kácení před budovou
Domova mládeže: Komise souhlasí s náhradou
jehličnanů a vhodným ořezem lípy.

Žádost o kácení u hřiště
v Litoli: Vzhledem k tomu, že
dle znaleckého posudku mohou topoly v současném stavu ohrozit uživatele hřiště
a jeho vybavení, komise souhlasí s náhradní výsadbou v navrhovaném řešení.
Obecně komise doporučuje ve všech případech volit jako náhradní výsadbu původní
domácí druhy.

Komenského: Pro pokácení 10-ti topolů byla vydaná
žádost, která byla přerušena na základě předloženého projektu „Posouzení
provozní bezpečnosti a návrh pěstebních opatření ulice Komenského, Lysá nad
Labem“. Tento projekt zohledňuje
stromořadí jako výrazný prvek v panoramatu města a jeho příznivé vnímání v
okolí hřbitova a blízkosti sportovní zóny a vyzdvihuje jeho ekologickou
hodnotu. Odborný posudek nicméně vyhodnocuje 10 topolů z 23 celkových jedinců
jako havarijních. Doporučujeme zvážit, zda by se vhodnou úpravou nedalo zamezit
kácení a zachovat stromořadí jako celek.

Jedličkova: Kácení se zde bude týkat třech suchých
jasanů, ostatní jedinci budou odborně ošetřeni, komise je s tímto postupem
srozuměna.

Na Zemské stezce a
Družstevní: Komise doporučuje park
vyčistit a zkrátit stávající keře tak, aby nebránily pouličnímu osvětlení s
ohledem na zachování jejich funkce bariéry proti prachu a hluku projíždějících
aut.

Sousedský
spor v ulici Vojanova: Komise souhlasí s vyjádřením pana tajemníka z roku 2013, kde je navržen
postup řešení sporu formou setkání obou stran na neutrální půdě (na městském
úřadě) a s pomocí třetí strany nalezení rozumného kompromisu. V této chvíli
je spor pravděpodobně již zástupným
problémem, averze zaslepuje společnou dohodu, což jistě nepřispívá k pohodě
žádné ze stran. Doporučujeme zvážit veřejnou stížnost a přiklonit se k smírčímu
řešení.

k bodu 2/ Energetické poradenství a
kotlíková dotace

Komise
navrhuje zvážit možnost energetického poradenství na městském úřadě a případně
osvětu formou veřejného školení, které představí možnosti kotlíkové dotace pro
občany Lysé.

k bodu 3/ Různé

Komise
opětovně žádá zastupitelstvo, aby schválilo celoroční otevření zámeckého parku.

V Lysé n. L. dne 3. února
2016

Zapsala: Mgr. Veronika Vaňáčková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.