| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání komise pro životní prostředí, konané dne 29.10.2015

Přítomni:

Mgr. Veronika Vaňáčková; Mgr. Martina Tužinská Synková; Vlasta Kazdová; Romana Smolíková

Nepřítomni:

Petra Pospíšilová; Ing. Zdeněk Šalda; Michal Toužín; PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA

 

Host jednání: Dana Hančová, předsedkyně Komise pro cestovní ruch a sport

 

P r o g r a m:

1/ Městská zeleň

2/ Plánované volnočasové zóny

3/ Nový zdroj pitné vody

k bodu 1/ Městská zeleň

Na posledním zasedání komise pro životní prostředí nabídla spolupráci a společné setkání se zástupci městského úřadu ve věci plánu údržby zeleně, k tomuto ale nedošlo, komise se za těchto okolností nemá k čemu vyjádřit, žádaný dokument nebyl předložen, a proto v tomto bodě opět nedošlo k žádnému posunu.

Komise pro životní prostředí dále diskutovala kauzu kácení lip v ulici Pivovarská a navrhuje radě města Lysá n. L. přijmout usnesení, na jehož základě bude přehodnocena dosavadní činnost města v oblasti péče o zeleň, bude přezkoumána práce autorizované osoby, která vypracovala posudky na údržbu a kácení stromů a do této doby bude bezodkladně zastaveno probíhající řízení ke kácení stromů. Komise dále doporučuje pokračovat v údržbě aleje až na základě vypracování nového odborného nezávislého posudku s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o zákonem chráněnou alej, kterou je v zájmu města zachovat a citlivě ošetřit.

Návrh usnesení č. 1:

Rada města

I.             Schvaluje přehodnocení dosavadní činnosti města v oblasti péče o zeleň a požaduje přezkoumání práce autorizované osoby, která vypracovala posudky na údržbu a kácení stromů a do této doby požaduje zastavení probíhajícího řízení ke kácení stromů. Rada města žádá o zpracování nového odborného a nezávislého posudku ve věci údržby aleje.

II.           Pověřuje Ing. Petra Elišku, místostarostu města Lysá n. L. k zajištění výše uvedeného.

Komise dále diskutovala možnost celoročního otevření zámeckého parku pro veřejnost s tím, že lze krátkodobě zamezit vstup pouze do míst, kde se provádí údržba.

Návrh usnesení č. 2:

Rada města

I. Schvaluje celoroční otevření zámeckého parku pro veřejnost.

II. Pověřuje Ing. Petra Elišku, místostarostu města Lysá n. L. k zajištění tohoto úkolu.

Vzhledem k tomu, že na posledním zasedání komise nebyla usnášeníschopná, bylo provedeno hlasování per rollam a většinou členů byla odsouhlasena výše uvedená znění obou usnesení.

 

k bodu 2/ Plánované volnočasové zóny

 

Předsedkyně komise pro cestovní ruch a sport Dana Hančová představila členům komise pro životní prostředí plán volnočasových zón. Komise pro životní prostředí tento projekt podporuje a bude se podílet na jeho realizaci. Do příštího zasedání komise předloží své podněty, které by mohly být zapracovány do prvotní studie.

k bodu 3/ Nový zdroj pitné vody

 

Komise byla seznámena s informační zprávou o postupu řešení zajištění kvality pitné vody a souhlasí s nabízenými variantami. Dále doporučuje využít možnost financování připojení nového zdroje z programu OPŽP, kapitoly 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-2-zajistit-dodavky-pitne-vody-v-odpovidajici-jakosti-a-mnozstvi/vyzvy?id=12

V Lysé n. L. dne 30. října 2015

Zapsala: Mgr. Veronika Vaňáčková a Mgr. Martina Tužinská Synková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.