| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr. Veronika Vaňáčková; Mgr. Martina Tužinská Synková; Michal Toužín; PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.; Vlasta Kazdová; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA
Omluveni: Romana Smolíková; Petra Pospíšilová; Ing. Zdeněk Šalda

P r o g r a m:

  1. Plán údržby zeleně
  2. Využití OPŽP pro financování projektů města:
    1. Dlouhodobá koncepce péče o městskou zeleň
    2. Nový zdroj pitné vody
  3. Různé
k bodu 1/ Plán údržby zeleně

Komise byla vyzvána, aby se podílela na novém ročním plánu údržby zeleně. Na příští schůzce, kde bude na základě společné dohody přítomna sl. Koštířová z Odboru správy majetku a investic, by komise uvítala nástřel nové podoby a přehled finančních nákladů. Komise navrhuje, aby firma ASA v pravidelných čtrnáctidenních intervalech reportovala na městském webu, které práce v údržbě městské zeleně provedla a které plánuje realizovat.

Návrh usnesení: Komise navrhuje k projednání rady a zastupitelstva možnost vytvoření nového pracovního místa „městského zahradníka“, který by nahradil zejména odbornou péči o zeleň, kterou má nyní na starosti firma ASA (např.údržbu keřů, stromů, sezónní a náhradní novou výsadbu apod.).

k bodu 2/ Využití OPŽP pro financování projektů města

Návrh usnesení:

  1. Dlouhodobá koncepce péče o městskou zeleň - Vzhledem k tomu, že Lysá na Labem nemá žádný dlouhodobý plán péče o městskou zeleň, na základě kterého by se také realizovala sezónní údržba, komise navrhuje, aby rada města zadala projektovému manažerovi vypracování či zadání dlouhodobé koncepce s využitím finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí : http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech/vyzvy?id=31 Komise vyjádřila podporu novým třem volnočasovým zónám (které navrhuje Komise pro cestovní ruch a sport a Komise pro dopravu) a přiklání se k jejich začlenění do celkové koncepce péče o zeleň do kapitoly k připravovaným projektům. 
  2. Nový zdroj pitné vody Problematika dusičnanů v pitné vodě je stále aktuální. Komise nedoporučuje krátkodobé řešení v podobě ionexového filtru, ale hledání a využití nového zdroje pitné vody (Kovona a další možnosti). Pokrytí finančních nákladů z programu OPŽP upravuje kapitola 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-2-zajistit-dodavky-pitne-vody-v-odpovidajici-jakosti-a-mnozstvi/vyzvy?id=12 Komise navrhuje radě a zastupitelstvu, aby zadali projektovému manažerovi vypracování či zadání projektové žádosti. 
Komise je ochotna v této věci spolupracovat a podílet se na jednotlivých krocích při přípravě obou projektů.

k bodu 3/ Různé

Vzhledem k tomu, že komise nedostala včas materiály k usnesením rady, ke kterým se má vyjádřit v termínu do 30.9.2015, proběhne písemné připomínkovací řízení, jehož výsledek bude následně předán radě města. Jedná se o usnesení:

Usnesení č. 656 - Rada města: I. b e re n a v ě d o m í
návrh na využití objektů č. p. 28 - 29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírny se zahradou na pozemku p. č. 314 ve vlastnictví města,
Usnesení č. 660 - Rada města I. s o u h l a s í
1) s účastí města a připojením se k záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá nad Labem a Čelákovice,
2) s připojením města Lysá nad Labem k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala,
II. p ř e d k l á d á
Memorandum ZM dne 09.09.2015 ke schválení.

Komise by uvítala včasnou informaci o úkolech vyplývajících ze zasedání rady.

V Lysé n. L. dne 17. září 2015

Zapsala: Mgr. Veronika Vaňáčková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.