| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr.Veronika Vaňáčková; Mgr. Martina Tužinská Synková; Petra Pospíšilová; Michal Toužín; PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Nepřítomni: Romana Smolíková; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA; Ing. Zdeněk Šalda; Vlasta Kazdová

Obsahová náplň:

  1. Řešení nadlimitní hodnoty dusičnanů v pitné vodě

Komise byla seznámena s výstupy rady, která schválila zadání projektové dokumentace ionexového filtru ke snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě. Komise vítá rozhodnutí rady a zastupitelstva hledat nový zdroj pitné vody, který bude napojen na vodovodní řad a nahradí tak současnou sběrnou studnu. Tato studna není vhodným zdrojem hromadného zásobování pitnou vodou, protože se nachází v blízkosti intenzivně využívané zemědělské půdy, kde je na místě riziko znečištění zbytky z hnojiv, tedy nejen dusičnanů, ale i pesticidů a herbicidů. Z dlouhodobého hlediska proto apelujeme na vedení města, aby investovalo čas a prostředky k získání kvalitního zdroje pitné vody a pravidelně informovalo o postupu jeho napojení na vodovodní řad.

  1. Změna systému sběru a třídění odpadů

Komise zpracovává mapu docházkové vzdálenosti sběrných míst. Z výstupů mapy bude patrné, kde by bylo vhodné navýšit počet sběrných kontejnerů tak, aby došlo ke snížení docházkové vzdálenosti. Stávající místa doporučujeme rozšířit o kontejnery na nápojové kartony, případně hliník a bioodpad (záleží na lokalitě). Na některých místech dochází často k přeplnění, proto by bylo vhodné zvážit častější svoz recyklovaného odpadu. Domníváme se, že by bylo vhodné také navýšit počet odpadkových košů a košů na psí exkrementy. Rádi bychom do mapování zapojili také školy. V rámci tohoto projektu by žáci předložili své návrhy, kde jim odpadkové koše chybí. Osvětovou činností je také možné předejít případnému vandalismu.

Doporučení k celkovému přehodnocení stávajícího systému sběru a třídění odpadů komise předložila v rámci zápisu z únorového zasedání.

V Lysé nad Labem, dne 5. 4. 2015

Zapsala: V. Vaňáčková

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.