| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr. Veronika Vaňáčková; Mgr. Martina Tužinská Synková; Michal Toužín; Romana Smolíková

Nepřítomni: Petra Pospíšilová; PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.; Ing. Zdeněk Šalda; Vlasta Kazdová; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA


P r o g r a m:

1/ Instalace ionexového filtru pro snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě a připojení nového zdroje
2/ Systém sběru a třídění odpadů
3/ Péče o zeleň
4/ Různé

k bodu 1/ Instalace ionexového filtru pro snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě a připojení nového zdroje

Komise projednala závěry rady a zastupitelstva města k zadání projektové dokumentace ionexového filtru. Žádá vedení města, aby zveřejnilo plán připojení nového zdroje s jednotlivými kroky realizačních prací. Komise projednala a doporučuje možnost financování nového zdroje z Operačního programu životní prostředí.

Na své další zasedání by komise ráda pozvala zástupce městského úřadu a prohloubila tak spolupráci v této oblasti.

k bodu 2/ Systém sběru a třídění odpadů

Komise předkládá radě a zastupitelstvu mapku docházkové vzdálenosti k jednotlivým sběrným místům:

http://bit.ly/kontejnery

Na základě vyhodnocení stávající situace komise doporučuje přistavení sběrných kontejnerů (papír, plast, sklo, nápojové kartony, elektroodpad a textil) zejména:

a) v blízkosti Penny u nadjezdu a
b) u nádraží.

Jakožto prevenci proti vandalismu doporučujeme instalaci kamer. V nejfrekventovanějších místech doporučujeme navýšit kontejnery o nápojové kartony a elektroodpad. Pro maximální efektivitu třídění odpadů by bylo vhodné snížit docházkovou vzdálenost mezi jednotlivými kontejnery na 150 metrů.

Dále komise doporučuje instalaci košů na psí exkrementy.

k bodu 3/ Péče o zeleň

Komise by ráda navázala užší spolupráci s městským úřadem ve věci úpravy zeleně a pozvala jeho zástupce na některé ze svých zasedání. Ve věci kácení stromů, jejich náhradní výsadby a další úpravy zeleně komise doporučuje zveřejnit plán prací na městském webu. Domníváme se, že dochází k nadměrnému úbytku zeleně ve městě, což má neblahý dopad na estetické hledisko a zároveň se tím zvyšuje prašnost.

k bodu 4/ Různé

Na základě písemného požadavku členky komise, paní Romany Smolíkové, aby bylo v zápisu uvedeno stanovisko k návrhu dopravní komise, který se týká záměru „zřízení parkovacích míst pomocí zatravňovacích dlaždic mezi stromy v ulici 9. května“, se ostatní členové komise k tomuto bodu písemně vyjádřili. Závěr: Komise tuto variantu nepodporuje a doporučuje hledání jiných řešení.

V Lysé n. L. dne 9.května 2015

Zapsala: Mgr. Veronika Vaňáčková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.