| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr. Veronika Vaňáčková; Mgr. Martina Tužinská Synková; Michal Toužín; Romana Smolíková; Petra Pospíšilová; PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.; Ing. Zdeněk Šalda; Vlasta Kazdová; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA


P r o g r a m:

1/ Připojení nového zdroje pitné vody
2/ Systém sběru a třídění odpadů
3/ Péče o zeleň
4/ Různé

k bodu 1/ Připojení nového zdroje pitné vody

Komise byla seznámena s postupem instalace ionexového filtru pro snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě. Opětovně žádá vedení města, aby zveřejnilo plán připojení nového zdroje s jednotlivými kroky realizačních prací.k bodu 2/ Systém sběru a třídění odpadů

Komise předložila radě a zastupitelstvu mapku docházkové vzdálenosti k jednotlivým sběrným kontejnerům:http://bit.ly/kontejnery Doporučujeme doplnění sběrných kontejnerů (papír, plast, sklo, nápojové kartony, elektroodpad a textil) zejména:

a) v blízkosti Penny u nadjezdu a
b) u nádraží – zde je nutno vyjednat se Správou železniční dopravní cesty využití jejich pozemku pro účely instalace kontejnerů.

Člen komise Michal Toužín následně zpracovává mapku košů, na jejímž základě bude vyhodnoceno, kde je zapotřebí koše doplnit a případně přidat i koše na psí exkrementy.

Pro celkovou změnu systému sběru a třídění odpadů doporučujeme inspiraci pytlovým systémem, který se osvědčil v Mikulově. Pokud rada města bude mít zájem, komise vypracuje detailní informaci a navrhne postup pro jeho zavedení v Lysé.

k bodu 3/ Péče o zeleň

Na základě podnětu navrhnout rámec plánu péče o městskou zeleň, komise tímto žádá o nezbytné podklady pro jeho vypracování – seznam ploch a detailní harmonogram dosavadní údržby. Rádi bychom v tomto ohledu blíže spolupracovali se zástupci městského úřadu, proto je opětovně zveme na setkání komise.

Vzhledem k tomu, že kromě zámeckého parku, jehož návštěvnost je omezená, neexistuje v Lysé žádná větší odpočinková a volnočasová zóna, rádi bychom vyzvali vedení města, aby se pokusilo takovou zónu vytvořit a do jejího vzniku zapojilo ostatní komise rady města a zároveň širokou veřejnost.

k bodu 4/ Různé

  1. Komise pro životní prostředí podporuje zapojení Lysé nad Labem do Evropského týdne mobility a na jeho realizaci se bude ráda podílet. Doporučujeme propojení s projektem Bezpečně do školy, jehož výsledkem jsou již konkrétní návrhy jak upravit zejména nebezpečná místa pro děti na jejich cestě po městě: http://lysa.bezpecnedoskoly.eu/
  1. Komise pro životní prostředí souhlasí ze zveřejňováním zápisů ze svých jednání.

V Lysé n. L. dne 6. června 2015

Zapsala: Mgr. Veronika Vaňáčková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.