+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

 
§ 1
Úvodní ustanovení.
 
Jednací řád rady města (dále jen rada) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení
a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejich usnesení a zabezpečení úkolů.
 
§ 2
Základní úkoly Rady města.
 
Rada jako výkonný orgán se všeobecnou působností plní své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zejména má kompetence a povinnosti uvedené v § 102 tohoto zákona.
 
§ 3
Schůze rady města a její příprava.
 
l. a) Rada se schází ke svým schůzím zpravidla jednou za dva týdny, nebo mimořádně podle potřeby. Termíny pravidelných schůzí rady jsou stanoveny plánem práce rady.
 
   b) Plán práce stanoví časový plán schůzí. Za přípravu a předložení návrhu plánu práce rady ke schválení odpovídá tajemník MěÚ.
 
   c) Schůze rady, plánované i ostatní, svolává starosta, v případě jeho nepřítomnosti zástupce starosty.
 
2. Program jednání rady předkládá členům rady starosta, případně jeho zástupce zpravidla 5 dní před schůzí rady. Je zpracován na základě:
- usnesení zastupitelstva města,
- požadavků okresního úřadu (pokud se týká záležitostí při výkonu přenesené působnosti),
- návrhů členů rady, předsedů komisí, vedoucích odborů,
- usnesení rady, kterými si rada vyhradila kontrolu,
- návrhů komisí a členů zastupitelstva města.
 
3. Zprávy a návrhy pro jednání rady města mohou předkládat: její členové, tajemník městského úřadu, vedoucí odborů, vedoucí organizačních složek města a organizací městem zřizovaných.
Na vyzvání rady města též představitelé sportovních a společenských organizací a spolků, které město finančně podporuje. Předkládanou zprávu vždy reviduje a na úvodním listu podepisuje:
- ten, kdo ji zpracoval,
- příslušní vedoucí odboru,
- tajemník městského úřadu,
- uvolněný funkcionář.
 
 
 
 
Program jednání obsahuje:
 
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů.
3. Schválení zápisu z minulého jednání rady města.
4. Kontrolní zprávu o plnění usnesení RM a ZM.
5. Schválení programu.
6. Návrhy k projednání.
 
7. Návrhy projednává rada zpravidla na základě písemných materiálů. Za úplnou přípravu, přesné a kvalitní vyhotovení matriálů a jejich úpravu odpovídají předkladatelé. Zprávy, návrhy a jiné písemné materiály pro jednání rady se připravují podle těchto zásad:
- musí být stručné, avšak úplné, musí vyjadřovat věcné řešení problematiky a obsahovat podložené a účinné návrhy opatření,
- mají obsahovat nezbytné číselné údaje, jakož i dopad na plán a rozpočet,
- musí navazovat na předchozí usnesení ZM nebo rady k řešení problematice, při výkonu přenesené působnosti na rozhodnutí krajského úřadu. Musí hodnotit plnění těchto usnesení
a rozhodnutí a vyjádřit, která z nich se nově navrhovanými opatřeními doplňují, mění nebo ruší.
- ke zprávám nebo návrhům opatření se připojují stanoviska komisí nebo odborů MěÚ, jichž se opatření týká,
- týká-li se problematika několika odborů, podílí se na přípravě zprávy a návrhů všechny dotčené odbory, popř. komise,
- ve věcech, kde je to účelné, nebo to z povahy věci vyplývá, případně dojde-li u více zpracovatelů k rozdílným názorům, rozhodne starosta, popř. zástupce starosty nebo tajemník MěÚ, zda a jak bude zpráva zpracována nebo navrženo alternativní řešení,
- jsou-li součástí materiálu mapy, makety nebo větší grafické znázornění, musí být k dispozici členům rady před schůzí, během ní, alespoň v jednom exempláři,
- materiály pro radu se skládají z úvodního listu, návrhu na usnesení, z důvodové zprávy a příloh.
 
8. Předkladatel materiálu pro jednání rady je předává kanceláři městského úřadu minimálně 5 dnů před termínem jednání rady, a to v jednom originálním výtisku se všemi podpisy a současně nahrané na portále úředníka v sekci rada města. Kancelář městského úřadu nejpozději 5 dnů před termínem jednání rady zašle členům rady prostřednictvím Městské policie pozvánku vč. návrhů k projednání nahrané na flesh disku. Po tomto termínu doručují předkladatelé materiály sami přímo starostovi a projednají s ním jeho dodatečné zařazení do programu rady. O dodatečné zařazení návrhu je možno požádat pouze v případě, že odložení jeho projednání by mělo vážné důsledky na zabezpečení daného úkolu. U návrhů, které je třeba z naléhavých důvodů zpracovat v mimořádné krátkém čase, je možno v konkrétních případech mezi uvolněnými funkcionáři
a tajemníkem MěÚ dohodnout odchylky od tohoto postupu.
 
§ 4
Jednání rady města.
 
l. Schůze rady řídí starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty. Není-li ani jeden z výše jmenovaných přítomen, může schůze rady řídit jiný její člen, kterého tím rada pověří. Po zahájení schůze rady zjistí předsedající počet přítomných, navrhne radě schválení programu jednání včetně dodatečných návrhů a určí dva ověřovatele zápisu.
Členové rady mohou navrhnout doplnění pořadu o projednání naléhavých záležitostí nebo informací. Zápis z jednání minulé schůze rady se považuje za ověřený, je-li podepsán ověřovateli a nejsou-li proti němu námitky ze strany členů rady. Usnesení rady je nejpozději druhý den zveřejněno na portále úředníka v sekci rada města. Zápis z rady je v sekci rada města zveřejňován ihned po podpisu ověřovatelů a nejsou-li proti němu námitky ze strany členů rady.
 
2. Schůze rady jsou neveřejné. Pravidelně se jich zúčastňuje tajemník MěÚ (s hlasem poradním), zapisovatelka a kdo je k jednání rady přizván podle plánu práce rady. Neúčast na jednání rady omlouvají členové rady a pozvaní hosté předem starostovi nebo tajemníkovi MěÚ.
 
3. Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu, je-li to nutné, slovo navrhovateli a poté členům rady a ostatním účastníkům jednání. V úvodním slově se navrhovatel omezí na nutné doplňující informace, případné změny v návrhu usnesení přednese vždy v úvodu jednání.
V závažných případech mu může předsedající uložit, aby své stanovisko, zejména pokud se
v něm navrhuje změna nebo doplnění návrhu na usnesení nebo rozhodnutí rady, předložil písemně. Členové rady mají právo vznášet dotazy a věcné připomínky, projednávat rozbory
a návrhy řešení, žádat doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy, jejich návrhy na řešení projednávaných problémů musí rada posoudit.
 
4. Po skončení diskuse k jednotlivým bodům programu udělí předsedající, vyžaduje-li to obsah diskuse, slovo předkladateli. Poté shrne závěr diskuse ke každému bodu programu a výsledek jednání rady formuluje v závěrečném návrhu na usnesení. Může pověřit některé členy, aby návrh usnesení upřesnili podle závěrů jednání rady.
 
5. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla zvednutím ruky.
Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro návrh, kdo je proti a kdo se hlasování zdržel. Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu usnesení. O takovém návrhu rozhodne rada hlasováním. Člen rady má právo na zaprotokolování svého odchylného stanoviska, jestliže o to požádá.
 
6. Jestliže jsou návrhy předloženy ve variantách, případně jde o pozměňující dodatky nebo protinávrhy, rozhoduje se následovně:
- byly-li navrženy připomínky nebo pozměňující dodatky, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu,
- v případě, že je radě předložen návrh ve dvou nebo více variantách, hlasuje rada nejprve
o variantě doporučené ke schválení. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
- jestliže se při jednání rady projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, rozhodne rada o tomto přepracování s tím, že
o věci bude jednat na příští schůzi.
 
7. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina členů rady.
 
8. Schválené usnesení podepisují starosta a určení ověřovatelé tím, že podepisují zápis o jednání.
 
 
 
§ 5
Usnesení rady města.
 
l. Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jestliže plnění daných úkolů je dostatečně zajištěno dřívějším usnesením rady nebo jestliže zabezpečení úkolů či řešení dané problematiky je
v působnosti a možnostech navrhovatele. Odpovědnost za zamezení duplicity usnesení nese navrhovatel.
 
2. Usnesení rady zpravidla obsahuje:
    a) úvodní část (stručnou charakteristiku),
    b) zjištění, která dřívější věcně související usnesení rady jsou plněna, případně která se mění
        a doplňují nebo zůstávají v platnosti,
    c) schvalovací část,
    d) ukládající část, v niž se konkrétně a jmenovitě určuje, jaké úkoly, kterým orgánů a v jakém
        termínu splnění se stanoví.
 
3. Má-li starosta za to, že usnesení rady odporuje obecně závaznému právnímu předpisu či usnesení ZM, pozastaví jeho výkon a předloží věc nejbližšímu zasedání ZM k rozhodnutí. Jednotliví členové rady mají rovněž právo žádat o přezkoumání nebo předložení usnesení rady
k rozhodnutí ZM, domnívají-li se, že odporuje obecně závaznému právnímu předpisu.
 
§ 6
Zabezpečení usnesení rady města a kontrola jeho plnění.
 
1. Usnesení ve znění schváleném radou je součástí zápisu z jednání rady. Zpravidla do 7 dnů po schůzi rady se rozesílá zápis ze schůze rady členům rady města.
 
2. Ředitelům a vedoucím organizací a zařízení, řízených a spravovaných městem, sděluje usnesení rady přímo příslušný odvětvový odbor.
 
3. Za celkové zabezpečení usnesení rady odpovídá předkladatel návrhu a za jednotlivé úkoly
v usnesení obsažené ten, jemuž jsou uloženy, popř. orgán, do jehož činnosti spadá převažující část úkolu.
 
4. Kontrolu plnění usnesení přijatých radou provádí tajemník MěÚ.
 
5. Evidenci usnesení rady města vede kancelář městského úřadu. Každý odbor MěÚ vede evidenci usnesení, týkajících se jeho úseku činnosti a evidenci o stavu jejich plnění
v organizacích řízených a spravovaných městem. Kontrolní zprávy o plnění usnesení ZM a rady podávají vedoucí odborů tajemníkovi úřadu.
 
6. Tajemník MěÚ podává radě pravidelně na každém zasedání kontrolní zprávu o plnění usnesení.
 
 
 
§ 7
Organizačně technické zabezpečení přípravy a jednání rady města.
 
1. Koordinaci a dozor nad přípravou písemných zpráv a návrhů pro jednání rady vykonává tajemník MěÚ.
 
2. Uzná-li to za vhodné a potřebné, může rada konat výjezdní zasedání v místě nebo u orgánu, jehož problematiku bude řešit nebo svolat pracovní schůzku členů ZM.
 
3. O jednání rady se pořizuje s použitím magnetofonové nahrávky jednání písemný zápis.
V zápisu se uvede zejména:
- počet přítomných a omluvených členů rady, ostatních přítomných,
- kdo jednání řídil,
- kdo hovořil v diskusi, případně stručný obsah jeho vystoupení, zejména předložil-li návrh na   
   změny usnesení,
- přijaté závěry a usnesení.
 
4. Originál zápis podepisují starosta a určení ověřovatelé. Originál zápis se ukládá v kanceláři městského úřadu rovněž tak písemné podklady pro jednání včetně prezenčních listin přítomných.
 
§ 8
Závěrečné ustanovení.
 
l. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu rady schvaluje rada města.
 
2. Tento jednací řád rady města byl schválen RM dne 12. 06. 2018, usnesením č. 435 a nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2018. Tímto dnem pozbývá platnost jednací řád městské rady ze dne 07. 12. 2006.
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                             _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       Ing. Otava Karel                                                                         Burian Jan                 
         starosta města                                                                         místostarosta                            
   
 
 
 
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.