| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Referent odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Výběrové řízení

na obsazení místa referenta odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury  Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 9 pro agendu samosprávy – kultury, sportu a cestovního ruchu.

Pracovní smlouva na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou.                  

Místo výkonu práce:    Městský úřad Lysá nad Labem                                      
Nástup:
   od 01.09.2018                                                                     

  • Městský úřad Lysá nad Labem 
  •    Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:
  •    O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.
  • VŠ nebo úplné střední vzdělání s maturitou
  • schopnost práce v kolektivu
  • uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
  • vysoká flexibilita a spolehlivost
  • občanská a morální bezúhonnost
  • komunikativnost v jednání s lidmi
  • pečlivost a příjemné vystupování
  • ŘP sk. B

Výhodou při výběrovém řízení je:

  • praxe při organizování kulturních a společenských akcí
  • vzdělání humanitního směru
  • znalost problematiky samosprávy a státní správy
  • aktivní znalost cizího jazyka

  Přihlášku je třeba doručit do 27.07.2018 do 11:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „ Výběrové řízení ŠSVZaK – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • datum a podpis uchazeče

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

  1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Výběr uchazečů provede komise na základě doručených úplných přihlášek včetně požadovaných podkladů, a to v týdnu od 30.07.2018, případně budou uchazeči pozváni k pohovoru telefonicky nebo mailem.                                              

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

V Lysé nad Labem 04.07.2018                                              

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. O výsledku budou uchazeči informováni mailem a následně písemně poštou. Kontakt a další informace: tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221 nebo vedoucí odboru PaedDr. Bodnárová, tel 325 510 214.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 04.07.2018

Sejmuto: 27.07.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš