+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o blížícím se termínu pro podávání žádostí o příspěvek na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem. 

Příspěvek je poskytován jako kompenzace občanům s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem, Litoli, Dvorcích nebo v Byšičkách, jejichž nemovitost (rodinný dům) není z objektivních důvodů možno připojit na centrální kanalizační síť města. Je poskytován pouze na množství roční spotřeby vody stanovené na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. novele vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Dalšími podmínkami pro přiznání příspěvku je skutečnost, že nemovitost slouží pouze k bydlení a ne k podnikání nebo rekreaci a nutnost doložení platby za likvidaci odpadních vod (viz příloha).

Pro přiznání tohoto příspěvku byla zpracována „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“.

Tato pravidla byla schválena Radou Města dne 7. března 2018 usnesením č. 154 a následně Zastupitelstvem Města dne 29. března 2018 usnesením č. 54.

 


  
 
Termín pro podání žádosti byl „Pravidly pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“ stanoven do 31. ledna 2019.
 
Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018

 

Příspěvek je poskytován jako kompenzace občanům, jejichž nemovitost (rodinný dům) není připojena na centrální kanalizační síť města. Je poskytován pouze na množství roční spotřeby vody stanovené na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. novele vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Dle informace provozovatele sítí VaK, společnosti Stavokomplet, s. r. o., je s platností od 1. 1. 2012 stanovena roční spotřeba vody na jednoho obyvatele

bytu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku)                                                                           35 m3/rok,

bytu v rodinném domu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku)                      36 m3/rok.

Kompenzován bude rozdíl ceny za likvidaci odpadních vod mezi napojením na kanalizační přípojku (stočné) a ceny za vyvážení jímky fekálním vozem dané nemovitosti. Průměrná cena je stanovena z cen poskytovatelů této služby uvedených na internetu a z předložených účtů za vyvezení odpadních vod. (Melin - Lysá nad Labem, Petr Garnek - Benátecká Vrutice, Stavokomplet, Roman Růžička - Předměřice n/J) Za odvoz a likvidaci odpadních vod v množství 1 m3 je stanovena průměrná cena ve výši 145,- Kč. Tato cena je považována za maximální přípustnou cenu pro kompenzace.

Cena stočného je pro rok 2018 stanovena ve výši                                                                     42,52 Kč/m3.

Průměrná (maximální) cena za odvoz 1 m3 je stanovena výpočtem na          145,00 Kč/m3.

Pro přiznání kompenzace je nutno splnit tyto podmínky:

Žadatel musí mít trvalé bydliště v Lysé nad Labem, Litoli, Dvorcích nebo v Byšičkách. Pokud je v objektu přihlášeno k trvalému pobytu více osob, je možné, podat žádost společně. Na žádosti musí být uvedena jména a příjmení všech žádajících osob, datum jejich narození a jejich rodné číslo. (údaje slouží k ověření trvalého pobytu). Je žádoucí, aby žadatel uvedl i číslo svého bankovního účtu pro výplatu příspěvku.

Nemovitost není možné z objektivních důvodů připojit na kanalizační řad

Nemovitost je určena pouze k bydlení, nikoliv k podnikání

Nemovitost není rekreačním objektem

Žadatel doloží platby za likvidaci odpadních vod za rok 2018. Zároveň je třeba doložit množství likvidovaných odpadních vod v m3.

Kompenzace je poskytována na likvidaci odpadních vod za rok 2018. Žadatel předloží veškeré podklady nejpozději do 31. 1. 2019 na odbor SM. Zde bude provedena kontrola oprávněnosti žádosti. Po odsouhlasení a následném schválení v ZM bude příslušná vypočtená částka poukázána na účet žadatele, případně bude vyplacena v hotovosti. K tomu dojde nejpozději do 30. 4. 2019.


PŘÍKLAD 1:

Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2018 zaplatil za likvidaci 150 m3 odpadních vod částku 22 500 Kč.

Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD                                                                                                   144 m3

Cena za likvidaci 144 m3 odpadních vod fekálním vozem (144*145)                        20 880   Kč

Cena stočného za 144 m3 v případě napojení na kanalizační řad (144*42,52)      6 123 Kč

Hodnota konečné kompenzace (20 880 – 6 123)                                                                       14 757 Kč

 

PŘÍKLAD 2:

Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2018 zaplatil za likvidaci 120 m3 odpadních vod částku 12 000 Kč.

Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD                                                                                                144 m3

Cena za likvidaci 1 m3 odpadních vod fekálním vozem (dosažená žadatelem)       100 Kč/m3

Cena stočného za 120 m3 v případě napojení na kanalizační řad (120*42,52)      5 102 Kč

Hodnota konečné kompenzace (12 000 – 5 102)                                                                          6 898 Kč

Tato pravidla byla schválena Radou Města dne 7. března 2018 usnesením č. 154 a následně Zastupitelstvem Města dne 29. března 2018 usnesením č. 54.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.