Údržba městské zeleně

Plán péče o veřejnou zeleň Města Lysá nad Labem

I. Úvod

Správcem veškeré zeleně na pozemcích v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, je Odbor správy majetku a investic Městského úřadu v Lysé nad Labem. Zeleň je udržována prostřednictvím externích dodavatelů, zaměstnancem OSM MěÚ, zaměstnanců OŠSVM MěÚ.
Zelení pro potřeby „Plánu péče o veřejnou zeleň“ se rozumí travnaté plochy, keřové porosty a živé ploty, květinové výsadby v záhonech a truhlících a stromy, jakožto i úkony v lokalitách s péčí spojených.

Plán péče je určen pro zaměstnance OSM MěÚ Lysá nad Labem řídící a vykonávající údržbu zeleně a pro externí dodavatele, kteří zajišťují údržbu zeleně na základě smluvního vztahu nebo objednávky.
 

Kontakty

Správce veřejné zeleně:

Odbor správy majetku MěÚ v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem.


Kontaktní osoba:

 • Petra Posseltová, OSM, správa městské zeleně, tel.: 325 510 231, mob.: 725 875 256, e-mail: petra.posseltova@mestolysa.cz
  Jaroslav Rousek, správce DPS,mob.: 731 337 148

Externí dodavatelé údržby zeleně:

 • FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Lysá nad Labem, Čechova 67, 289 22 Lysá nad Labem.

   Kontaktní osoba:
 • Bc. David Kolářský – údržba Zámeckého parku, mob.: 606 228 401

II. Travnaté plochy

Údržba travnatých ploch probíhá po celé období vegetace tj. od dubna do října kalendářního roku. Údržba travnatých ploch je zajišťována externími dodavateli.
Travnaté plochy jsou rozděleny do oblastí dle četnosti seče, charakteru lokality a formy údržby.

Součástí kosení travnatých ploch je odstraňování vzniklého bioodpadu s výjimkou lokalit, kde je pokosená travní hmota ponechávána jako mulč. Zároveň je z trávníků a přilehlé zeleně odstraňován komunální odpad.

Četnost seče je vždy uváděna jako minimální a může se měnit v závislosti na klimatických podmínkách. Při výrazném dlouhodobém suchu mohou být četnosti sníženy nebo seče zcela zastaveny. Naopak, v případě potřeby, může být počet sečí operativně navýšen.

Při obsekávání dřevin musí být postupováno tak, aby nedocházelo k poškození dřevin (kmene do výšky 1m, kořenového krčku, kořenových náběhů). V případě, že není možná údržba u paty kmene tak, aby bylo vyloučeno poškození, provádí se údržba ručně.

Pokud jsou travnaté plochy poškozeny, musejí být uvedeny do stavu, který umožňuje řádné kosení. Součástí je i kontrola výmolů a jejich doplnění substrátem.
Součástí údržby je úklid spadaných plodů z travnatých ploch a úklid listí na konci vegetačního období. Úklid listí se provádí s poslední sečí nebo samostatně, pokud již poslední seč není možná.

Za kontrolu včasnosti, rozsahu a správného postupu údržby je odpovědný Odbor správy majetku a investic MěÚ v Lysé nad Labem, jako správce veřejné zeleně po každé seči.

Oblasti dle minimální četnosti seče, charakteru lokality a formy údržby:

Dětská hřiště

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: 1 x za 2 týdny (12 - 16 x ročně)
způsob údržby: sseč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem, obsekání oplocení tak, aby nedošlo k jeho poškození, vyhrabání a odvoz bioodpadu a komunálního odpadu
lokality:
 
Číslo

Lokalita/ulice

1

Sídliště

2

Vysoká mez

3

Poděbradova

4

Kpt. Jaroše

5

Vichrova ulice

Travnaté plochy předškolních a školních zařízení

údržba: Zaměstnanci těchto zařízení, zaměstnanci MěÚ - OŠSVM
četnost: 1 x za 2 - 3 týdny (10 – 14 x ročně)
způsob údržby seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem, obsekání stromů tak, aby nedošlo k jejich poškození, vyhrabání a odvoz bioodpadu a komunálního odpadu
 
lokality:
 
Číslo

Lokalita/ulice

1

MŠ Mašinka, Sídliště č.p. 1512, 1516(zaměstnanci)

2

MŠ Pampeliška, Sídliště č.p. 1464(zaměstnanci)

3

MŠ Čtyřlístek, Brandlova č.p. 1590 (zaměstnanci)

4

MŠ Dráček, Mírová č.p. 430(zaměstnanci)

5

ZŠ TGM Litol, Palackého č.p. 160(zaměstnanci)

6

ZŠ B. Hrozného, nám. B. Hrozného č.p. 12 (zaměstnanci)

7

ZŠ JAK, Komenského č.p. 1534 (zaměstnanci)

8

ZŠ JAK, Komenského č.p. 1534 – Hřiště (zaměstnanci MěÚ)

Zahrada DPS a Zdravotního střediska

údržba: Zaměstnanec OSMI MěÚ Lysá nad Labem
četnost: 1 x za 3 týdny (10 x ročně)
způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem, obsekání stromů tak, aby nedošlo k jejich poškození, vyhrabání a odvoz bioodpadu a komunálního odpadu
 
lokality:
 
Číslo

Lokalita/ulice

1

Vnitřní zahrada DPS u domů č. p. 1102, 1729 a 294

2

Zahrada č. p. 214 (Zdravotní stř. a Záchranná služba)

Zámecký park

údržba: dodavatelsky
četnost: celoročně
způsob údržby: jedná se o téměř 22 ha plochy, která je rozdělena do částí s různou intenzitou údržby, ostatní úpravy nad rámec údržby jsou řešeny dle Plánu rozvoje zámeckého parku na roky 2010 – 2015

Travnaté plochy – kategorie I. (Střed města a komunikace SÚS)

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: 1 x za měsíc (6 až 7 x ročně)
způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem, obsekání stromů a živých plotů tak, aby nedošlo k jejich poškození, vyhrabání a odvoz bioodpadu a komunálního odpadu
 
lokality:
Číslo

Lokalita/ulice

1

u MěÚ

2

dvůr TS

3

dvůr chirurgie

4

u internátu u uč.školy

5

Husovo náměstí

6

Bedřicha Hrozného

7

u evangelické fary

8

Komenského od B. H. k bazénu

9

Školní náměstí + Na Písku

10

sklad u Bendáka + protilehl.str.

11

ČSA - podél komun. + u Kofroně + k Milovicům a na Ben.Vrutici ke značce

12

park Plus + parkoviště

13

Jedličkova od náměstí k benzině

14

Jedličkova - od benzinky k nadjezdu

15

Jedličkova - podél rod.domků

16

Mírová

17

Dolejší + Na Staré vsi + ke značce

18

Dobrovského sady

19

Mírová u hodin

20

Jiráskova

21

park Litol u školy

22

Družstevní + ke značce konec obce

23

Družstevní u křížku

24

K Borku

25

Spojovací

26

Poděbradova až ke značce obce

27

Sojovická - podél komunikace + ke značce

28

Stržiště + od kolejí ke značce konec obce

29

Stržiště u učňovské školy

Travnaté plochy – kategorie II. (Komunikace místní)

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: 1 x 6 týdnů (4 až 5 x ročně)
způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem, obsekání stromů a živých plotů tak, aby nedošlo k jejich poškození, vyhrabání a odvoz bioodpadu a komunálního odpadu
 
lokality:
 
Číslo

Lokalita/ulice

1

park Komenského

2

park Třešňová

3

Komenského - od bazénu po Resslova

4

Resslova

5

Třebízského

6

Šmeralova

7

Veleslavínova

8

Mánesova

9

Škrétova - u garáží, u zubařky

10

Třešňová - vnitroblok

11

Sídliště - Průběžná, Okružní, hřiště Okružní

12

za separákem mezi garážemi

13

sídliště ČSA + Za Pávem

14

9. května

15

Pivovarská

16

spojka Pivovarská - Jedličkova

17

Smetanova

18

Šafaříkova

19

Zahradní

20

28. října

21

Jedličkovo sídliště

22

Mlíčník - levá i pravá strana

23

Tylova - sakury

24

Skupova, Klicperova, Lipová

25

Čapkova

26

Čechova

27

Čechova - areál mládeže

28

U Křížku - rohy

29

Brandlova - trojúhel. + trafo

30

Havlíčkovo náměstí

31

Na Rybníčku

32

Na Františku

33

Raisova

34

Dvorecká

35

U Křížku

36

Máchova

37

Vojanova

38

Dvořákova

39

kpt. Jaroše

40

parky Jarošova

41

Fibichova

42

V Polích

43

Za Zámkem

44

Žižkova

45

Dvorce + u hasičárny + cesta k nádraží + podél komunikace od značky ke značce obce

46

Zemská stezka + Kollárova + Křižíkova + kolem separace

47

Brožíkova

48

Sokolovská

49

Škroupova

50

Na Vlečce

51

Nerudova

52

Olbrachtova

53

Dukelská

54

plochy u podchodu Litol

55

Havlínova

56

Švermova + Vichrova

57

U Nové hospody

58

Hořejší

59

Na Vysoké mezi

60

park Vysoká mez - Husova

61

Husova

62

Dohalského

63

Na Brůdku

64

Palackého + park

65

Lidická

66

Vrchlického

67

Ke Skále

68

Jaromírovy sady + u čp. 1010

69

K Velasu

70

Skála – nad hřištěm

71

Lom - plocha

72

Vnitroblok za č. p. 176 (vchod z ulice Sokolská)

Travnaté plochy – kategorie III. (Komunikace místní, ostatní)

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: 1 až 2 x ročně
způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem, obsekání stromů a živých plotů tak, aby nedošlo k jejich poškození, vyhrabání a odvoz bioodpadu a komunálního odpadu

lokality:
Číslo

Lokalita/ulice

1

Průmyslová

2

Sídliště za garážemi

3

V Břízách

4

U hřbitovní zdi

5

Zemská stezka mezi domy PMS

6

Zemská stezka k lipám

7

Družstevní pravá strana

8

za ČSAD (čp. 13)

9

Zámecká zeď

10

plocha proti Černým vratům + k altánu

11

Lom plocha vedle hřiště

12

Čapkova - louka

13

Luční, Za Pávem

14

Drážky pozemky 833/1-2

15

Konírna, chovatelé Sojovická

16

Cesta k Řehačce – od křižovatky u rybníka po začátek osady

 

III. Vyhrabávání a odvoz listí

Úklid listí je zajišťován ihned po začátku opadu listí. První sběr listí bývá zároveň poslední sečí. Dále se pokračuje klasicky hrabáním a kupením na hromady, případně vysáváním. Vyhrabávání a odvoz listí probíhá průběžně v době vegetačního klidu (říjen, listopad, prosinec), když to umožňují klimatické podmínky. Zároveň je odstraňován i komunální odpad.

IV. Keřové porosty a živé ploty

Údržba keřových porostů a živých plotů

 • - sestřihávání živých plotů probíhá na jednotnou výšku podle možností a situace  v konkrétní lokalitě a zarovnávání tak, aby nezasahovaly do přilehlých komunikací a chodníků.
 • četnost a období řezu se řídí dle rychlosti přírůstu živých plotů a keřů v závislosti na klimatických podmínkách.
Dle biologických nároků dřevin se živé ploty, stěny a keře řežou v první vlně od začátku květena do konce června, druhé období řezů probíhá od druhé poloviny července do konce srpna. Pro městské poměry se dřeviny řežou dle potřeby prostředí.
 

Keřové porosty a živé ploty jsou rozděleny dle lokalit.

Řez dle druhu keře probíhá 1 - 2x ročně a je prováděn z jedné, ze dvou nebo ze tří stran. Při řezu živých plotů je odstraňován komunální odpad zachycený v keřích a živých plotech a vyhrabáván či vysáváním bioodpadu, který opadává z živých plotů.
 
V zájmu zajištění bezpečnosti silničního provozu je stanovena výška živých plotů v okolí silnic v rozmezí 80 až 100 cm, aby umožnila dobrý rozhled řidičům vozidel vyjíždějícím z křižovatek a přilehlých nemovitostí. V případě, že živý plot plní funkci „hlukové bariéry“ a nezhoršuje-li rozhledové poměry, je možné udržovat jeho výšku v rozmezí 150 až 180 cm. Živé ploty v jedné ulici nebo na sebe navazující jsou řezány (pokud je to možné) na stejnou výšku do jedné roviny. V případě starých výsadeb keřů a živých plotů (přerostlých a neudržovaných) bude, po rozhodnutí správce zeleně, proveden omlazovací řez a dosadba vymrzlých a suchých jedinců.

Odstraňování skupiny keřů ze závažných důvodů podléhá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášce 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

Odstraňování skupiny keřů

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina

četnost: 1 až 2 x ročně
způsob údržby: řez na určenou výšku včetně odstranění bioodpadů a komunálního odpadu a jejich odvoz

lokality:
 
Číslo

Lokalita/ulice

1

Husovo náměstí

2

Komenského park za starou školou

3

Třešňová bytovky

4

Sídliště celek

5

ČSA + Luční

6

Burda park

7

Parkoviště Plus

8

Dvůr DPS

9

Čechova ulice

10

Na Františku

11

Jedličkovo sídliště

12

U Stadionu

13

Jedličkova ulice

14

Šafaříkova

15

Dobrovského sady

16

park Palackého

17

Na Vysoké mezi

18

Švermova

19

Sojovická

20

ČSA esíčko

21

park Třešňová

22

Družstevní

23

Masarykova

24

Parkoviště nádraží Litol

25

Domov mládeže – dřišťály

2

Keře u evangelické fary

 

V. Trvalkové záhony

Trvalkové záhony

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: sezónní, dle klimatických podmínek

způsob údržby výsadba, zálivka, hnojení, pletí, odstranění odkvetlých částí rostlin, odstraňování komunálního odpadu a jeho odvoz
 
lokality:
 
1

záhony před MěÚ

2

záhon Šklola, u vstupu Mudr, Skalická

3

záhon na křižovatce ul. Na Písku a ČSA

4

záhon kolem sochy u archívu Zámecká ul.

5

záhony před vstupem do nádraží (Lyská a Litolská strana)

6

záhon u pomníku Dobrovského sady

6

záhony na Masarykově ulici

VI. Květinové letničkové záhony

Květinové letničkové záhony

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: sezónní, dle klimatických podmínek
způsob údržby: výsadba, zálivka, hnojení, pletí, odstranění odkvetlých částí rostlin, odstraňování komunálního odpadu a jeho odvoz
 
lokality:
 
1

náměstí Bedřicha Hrozného – okolo pomníku (letničky 2 x – 3x ročně obměna)

2

Husovo náměstí – okolo pomníku J. Husa (truhliky)

3

Burdapark – u zastávky bus (letničkové záhony)

4

Zámecký park (trvalky, letničky, cibuloviny)

5

Trojúhelník – ul. Sojovická a Stržiště (trvalky + letničky)

6

Dobrovského sady – u pomníku T. G. Masaryka (trvalky + letničky 2 x – 3x ročně obměna)

7

Byšičky u křížku (trvalky, letničky, cibuloviny)

8

Masarykova ulice (letničky, trvalky)

VII. Květiny v truhlících a mobilních nádobách

Květiny v ruhlících a mob. nádobách

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: sezónní, dle klimatických podmínek
způsob údržby: výsadba, zálivka, hnojení, pletí, odstranění odkvetlých částí rostlin, odstraňování komunálního odpadu a jeho odvoz
 
lokality:
 
 

Lokalita

Počet KS

1

nádoby na lampách veřejného osvětlení

11

2

truhlíky na zábradlí - Husovo náměstí

3

3

dřevěné květináče náměstí Bedřicha Hrozného

12

4

betonové nádoby před nádražím

8

5

betonové nádoby s letničkami po městě cca

20

6

dřevěné květináče Byšičky

4

VIII. Stromy a keře

Stromy a keře

údržba: dodavatelsky nebo pracovní skupina
četnost: celoroční
způsob údržby: ošetřování stromů zahrnuje především: výsadbu, opatření proti poškození, hnojení, zálivku, řez, kácení
 • průběžné sledování zdravotního stavu stromů s návrhy na jejich kácení či pěstební opatření,
 • zajištění průchozího a průjezdného profilu komunikací, včetně rozhledových poměrů v křižovatkách,
 • zajištění viditelnosti dopravního značení a funkce veřejného osvětlení,
 • letní sestřihávání živých plotů na jednotnou výšku podle možností a situace  v konkrétní lokalitě a zarovnání tak, aby nezasahovaly do přilehlých komunikací (viz. živé ploty),
 • průběžné odstraňování obrostů do výšky 2m na kmenech stromů u silnic a ve výhledových úsecích křižovatek a vjezdů na komunikaci,
 • průběžné odstraňování náletových dřevin, zejména v záhonech a keřových skupinách,
 • u mladých výsadeb stromů zajišťování oprav úvazků s případnou výměnou poškozených kůlů a umísťování chrániček na kmeny mladých stromů (proti mechanickému poškození)
 • průběžné odborné provádění průklestu dřevin, včetně mladých výsadeb,
 • průběžné oborné odstraňování suchých, polámaných nebo jinak poškozených větví ze stromů, včetně odborného začištění a ošetření rány, jejich odvoz a uložení na skládku,
 • zálivka stromů v návaznosti na stáří dřeviny (doby od výsadby), místě výsadby (travnaté pásy X chodník), klimatických podmínkách,kácení dřevin

VIII. Hřbitov

Hřbitov

údržba: dodavatelsky
četnost: celoročně
způsob údržby: sekání trávy, ošetřování stromů, výsadba letniček, zálivka, hrabání a sběr listí
umístění: pozemek p. č. 2655/7 a p. p. č. 2655/8

IX. Kompostárna - Šibák

Kompostárna

popis:  jedná se o “Malé zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu” tzn. prostor pro dočasné uskladnění - kompostování rostlinných zbytků ze zahrad, parků a ostatních ploch údržby zeleně v majetku města
umístění: pozemek p. č. 2841/2 o výměře 1709m2 a na p. p. č. 2850/5 o výměře 1390m2
 
Na kompostárnu jsou sváženy biologické (rostlinné) odpady z údržby veřejné zeleně a ze separačního dvora. Jedná se především o pokosenou trávu, plevele, listí, ořezané větve keřů a stromů.
 
Pohled na Šibák ve směru k příjezdové bráně. V předu shrnuté větvoví, vpravo vzadu shrnutá tráva a listí.Vytvořeno 2.3.2022 1:32:22 | přečteno 1298x | myjj
load