Poplatek za komunální odpad

ZÁKLADNÍ INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

KDO JE SPRÁVCEM POPLATKU

Správcem poplatku je MěÚ Lysá nad Labem, odbor správy majetku.

KDO JE POPLATNÍKEM

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:
 •  fyzická osoba přihlášená v obci tj. osoba s českým občanstvím přihlášená k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel nebo osoba s cizím občanstvím (cizinec) přihlášená k  pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Poplatník v ohlášení uvede jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka. Poplatník v ohlášení uvede další údaje rozhodné pro stanovení poplatku např. datum vzniku poplatkové povinnosti, skutečnosti zakládající nárok na osvobození, a jde-li o poplatníka z titulu vlastnictví nemovité věci, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. Tuto ohlašovací povinnost nemusí plnit osoba s českým občanstvím, která je přihlášena k pobytu v Lysé nad Labem, a to v případě poplatkové povinnosti vzniklé z titulu přihlášení k pobytu v obci (správce poplatku má možnost zjistit údaje o těchto osobách automatizovaným způsobem ze základních registrů). Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala. To se vztahuje i na ohlášení zániku poplatkové povinnosti.

VÝŠE POPLATKU

 • Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 7 - 64 let, je ve výši 780,- Kč.
 • Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 65 let a více, je ve výši 540,- Kč.
 • Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci, který v daném kalendářním roce dovrší 6 let a méně, je ve výši 540,- Kč.
 • Poplatek pro poplatníka, který je vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, je ve výši 780,- Kč, a to bez rozdílu věku.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
 1. není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
 2. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
 1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň jedna fyzická osoba,
 2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc.

POPLATKOVÉ OBDOBÍ A SPLATNOST POPLATKU

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
Poplatek je splatný nejpozději k 30.6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Lhůta splatnosti neskončí dříve než lhůta pro podání ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.

OSVOBOZENÍ

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
 1. je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této obci bydliště,
 2. je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 5.  je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osob vykonávajících trest domácího vězení, nebo
 6. prokazatelně pobývá v zahraničí déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce.
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od vzniku skutečnosti zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození v této lhůtě, nárok na osvobození zaniká.

NAVÝŠENÍ POPLATKU

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

ODPOVĚDNOST ZA ZAPLACENÍ POPLATKU

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. V tomto případě vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

INFORMACE K VRACENÍ VRATITELNÉHO PŘEPLATKU

V souladu s § 155a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád lze vrátit vratitelný přeplatek vzniklý na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 1. bezhotovostním převodem na účet
 2. v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč
Vratitelný přeplatek bude vrácen na základě písemné žádosti poplatníka, jemuž vratitelný přeplatek vznikl.

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKU

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet č. 127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který vám sdělí paní Plachá, odbor správy majetku, tel. 325510235, e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz. Variabilní symbol poplatníka se po dobu trvání poplatkové povinnosti nemění a je důležitý pro identifikaci poplatníka.
Lze využít i možnosti úhrady prostřednictvím služby SIPO. V tomto případě je nutné sdělit spojové číslo a označit poplatníky, kterých se to týká, osobně na MěÚ Lysá nad Labem v kanceláři č.219 nebo na e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz, a to nejpozději do 30.4. příslušného poplatkové období. Po tomto datu bude úhrada poplatku prostřednictví SIPO čísla možná až od následujícího poplatkové období. Pokud se nemění spojové číslo nebo nedojde ke změně v osobách, za které je poplatek tímto způsobem hrazen, není nutné výše uvedené informace správci poplatku sdělovat opakovaně každý rok.

Lenka Plachá
Odbor správy majetku
Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 5234x | ernest
load