Obecné informace

Zaregistrovat se může fyzická osoba včetně nezletilých osob, která je poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v Lysé nad Labem. Uvedený sběr spočívá ve třídění papíru, PET lahví a směsného plastu do průhledných plastových pytlů, které se označí QR kódem, ten identifikuje poplatníka a tříděnou komoditu. QR kódy jsou platné i v následujících letech, nejsou časově omezené. Pytle jsou v předem daných termínech (viz webové stránky města Lysá nad Labem) sváženy z prostor určených pro svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad). Pytle lze umístit i do sběrného dvora v Lysé nad Labem, Ke Vrutici 1738. V případě zjištění nežádoucích příměsí ve tříděném odpadu nebude daný pytel s QR kódem načten a započten. Započten nebude ani pytel, který má roztržený, zmačkaný či jinak poškozený QR kód. Pozor na přelepování kódu průhlednou lepící páskou, při kterém často dochází ke zmačkání kódu.

Poplatníkům, kteří se zaregistrují do doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu, je poskytována finanční úleva z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výše úlevy je stanovena takto:

• za každý 1 kg vytříděného papíru se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,
• za každý 1 kg vytříděných PET lahví se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,
• za každý 1 kg vytříděného směsného plastu se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč.

Načítání úlevy probíhá 12 po sobě jdoucích měsíců od 1.11. jednoho roku do 31.10. následujícího roku. Výsledná úleva je poskytnuta v roce následujícím, a to pouze do výše sazby poplatku. Pokud úleva přesáhne v průběhu rozhodného období sazbu poplatku, je možné zaregistrovat do pytlového sběru tříděného odpadu další členy domácnosti (poplatníky). Úleva je načítána konkrétnímu poplatníkovi a nelze ji převádět na další poplatníky, ani ji odečíst z celkové poplatkové povinnosti domácnosti. Výsledky pytlového sběru tříděného odpadu a úlevu za příslušné rozhodné období lze sledovat průběžně na webové stránce www.chytreodpady.cz po zadání přihlašovacího jména a hesla.

Pro zapojení do tohoto systému je třeba se zaregistrovat na MěÚ Lysá nad Labem, odbor správy majetku, kancelář č. 219, kde budou danému poplatníkovi vydány QR kódy, plastové pytle a přihlašovací údaje k nahlížení do systému. V případě, že se poplatník nemůže ze závažných důvodů dostavit k převzetí přihlašovacích údajů osobně, lze zmocnit jinou osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřená. Za nezletilé osoby jedná zákonný zástupce.

PET lahve a směsný plast je nutné do pytlů odkládat po zminimalizování jeho objemu (sešlapání PET lahví, zmačkání kelímků od jogurtů, celkové zhutnění obsahu plastů v pytli).

Pytle s papírem je potřeba plnit do jejich maximální nosnosti 15 kg. Jinak může dojít k protržení pytlů. Navíc pytle vážící více jak 15 kg jsou velmi náročné na manipulaci, jak pro pracovníky svozové firmy, tak pro pracovníky sběrného dvora.

Pokud budou v odevzdaném směsném plastu a PET lahvích nežádoucí přímesi např. písek, voda, kameny, zbytky sádry a malty, kelímky od jogurtů s plísní apod. bude pytel s nežádoucí příměsí či špatně vytřídeným odpadem načten do systému, ale nebude započítán do slevy. V systému bude informace, z jakého důvodu nebyl pytel započítán.


Co patří a nepatří do pytlů v rámci doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu?


PAPÍR

Do pytlů patří:
• reklamní letáky
• noviny a časopisy
• knihy zbavené desek
• katalogy
• lepenky a rozložené kartónové krabice
• čisté papírové sáčky a obaly
• čistý obalový papír
• plata od vajíček

Do pytlů nepatří:
• voskovaný a uhlový papír
• účtenky
• papír potažený folií
• mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír
• použité pleny a hygienické potřeby
• papírové obaly od stavebních materiálů
• celé svazky knih


SMĚSNÝ PLAST

Do pytlů patří:
• čisté plastové nádoby a obaly
• PET láhve
• plastové sáčky, složky a fólie
• čisté kelímky od jogurtů, krémů, tuků a drogistického zboží


Do pytlů nepatří:
• znečištěné plastové obaly
• novodurové trubky, PVC
• pěnový polystyren
• nápojové kartony
• obaly od nebezpečných látek (barvy, chemikálie,…)

PET LAHVE
Do pytlů patří pouze sešlapané plastové lahve od nápojů.

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 149x | ernest
load