Naučné stezky

Seznam zastávek

 1. Lysá nad Labem
 2. Zámecký park
 3. Lom Ve Skále
 4. Hrabanovská černava
 5. Vinička – svrchnokřídové moře
 6. Vinička – říční terasy
 7. Červený hrádek
 8. Hráz rybníka Hladoměře
 9. Dvorecké lesy
 10. Dvůr Karlov
 11. Řehačka – labský meandr
 12. Písečný přesyp u Byšiček
 13. Byšičky – kamenný most
 14. Byšičky – barokní ves
 15. Hrbáčkovy tůně
 16. Niva Labe
 17. Eremitáž u sv. Václava
 18. Vodní zdroj Káraný
 19. Lipovka
 20. Grado
 21. Řeka Labe
 22. Mlýnský náhon
 23. Čelákovice


Informační náplň

Zastávka 1: Lysá nad Labem

 • náplň a seznámení s trasou naučné stezky
 • Lysá nad Labem – historie a současnost

Zastávka 2: Zámecký park

 • historie zámku a zámeckého parku
 • dřeviny v zámeckém parku
Vyobrazení:
uvedené druhy stromů

Zastávka 3: Lom Ve Skále

 • využití kamene z lomu Ve Skále
 • geologická stavba
 • nálezy kostí veleještěrů
 • plesiosauři a mosasauři
Vyobrazení:
Fričova představa z r. 1905 o podobě svrchnokřídových veleještěrů; soudobá představa o podobě plesiosaurů a mosasaurů na obrazech Zdeňka Buriana

Zastávka 4: Hrabanovská černava

 • slatinný vývoj
 • fauna a flóra Hrabanovské černavy
(zbytek panelu byl v době naší návštěvy zničen)

Vyobrazení:
vznik slatinného ložiska postupným zarůstáním jezera

Zastávka 5: Vinička – křídové moře

 • geologická minulost zdejší krajiny, česká křídová pánev
 • svrchnokřídové sedimenty v okolí Lysé nad Labem
Vyobrazení:
rozsah české křídové pánve; členění a datování sedimentů; geologický řez sedimenty mezi Lysou nad Labem a Mochovem

Zastávka 6: Vinička – říční terasy

 • vysvětlení termínu „terasa“
 • klima ve čtvrtohorách
 • vznik terasového systému
 • terasový systém Paleo-Jizery
 • terasy Labe a Jizery
Vyobrazení:
vznik terasového systému řeky; časové členění čtvrtohor; mapa rozšíření říčních teras Labe a Jizery; geologický profil údolím Labe a Mlynářice na východním okraji Lysé nad Labem

Zastávka 7: Červený hrádek

 • historie Červeného hrádku
 • bílé stráně (rostlinstvo, přírodní podmínky, geologický podklad)
 • svažitý terén
 • klimaticky teplá oblast
 • historický vývoj lokality
 • hmyz
Vyobrazení:
svída krvavá, trnka obecná, válečka prapořitá, sveřep vzpřímený; hmyz: kněžice pásovaná, kutilka písečná

Zastávka 8: Hráz rybníka Hladoměře

 • Mlynářice, potok Vlkava
 • rybníkářství v Čechách
 • rybníky v okolí
 • pověst o hrázi rybníka Hladoměře
 • archeologické památky v okolí Mlynářice
Vyobrazení:
rybníky na Lysku a Benátecku v 16.–18. století; hráz rybníka Hladoměře na pohledu z Viniček

Zastávka 9: Dvorecké lesy

 • historie Dvoreckých lesů
 • lesnictví a ochrana přírody
 • srovnání forem lesního hospodaření
Vyobrazení:
profil Dvoreckými lesy a závislost geologických podkladů lesních společenstev a společenstev kulturní krajiny

Zastávka 10: Dvůr Karlov

 • původní funkce dvora Karlov, důvod založení, historie, provoz
 • pověsti o bludičkách na Zmatově
Vyobrazení:
barokní portál kaple; zbytky pilastrů; celkový pohled na Karlov

Zastávka 11: Řehačka – labský meandr

 • základní popis jezera Řehačka
 • zámeček Neugebäu
 • tok Labe v době šporkovské
 • říční meandry
 • těžba štěrkopísku
Vyobrazení:
Řehačka a Neugebäu na rytině z roku 1724; lokalizace toku Labe v roce 1724 a polohy zámečku Neugebäu; proudění řeky v meandru; lokalizace toku Labe v různých časových obdobích; parní korečkový bagr na Labi; tažný remorkér Lenka s p. Bodlákem na palubě

Zastávka 12: Písečný přesyp u Byšiček

 • čtvrtohory, střídání ledových a meziledových dob
 • eroze a splachování zvětralého materiálu řekami
 • vznik písečných přesypů
Vyobrazení:
barchany, parabolické duny, hvězdicové duny, lokalizace písečného přesypu u Byšiček

Zastávka 13: Byšičky – kamenný most

 • vznik slepých ramen Labe
 • Zemská stezka
 • původní osada Byšice
 • kamenný most
 • Slezská silnice

Zastávka 14: Byšičky – barokní ves

 • obnova vesnic v okolí Lysé
 • Byšičky, stavba obce do tzv. okrouhlice
 • Šporkovy stavby v okolí Byšiček
Vyobrazení:
plán Byšiček z roku 1898 podle Fr. Otruby; rytina lyského panství od M. Rentze z roku 1734 se znázorněnými Šporkovými stavbami

Zastávka 15: Hrbáčkovy tůně

 • důvod ochrany Hrbáčkových tůní
 • vznik tůní
 • význam tůní
 • zánik a ochrana tůní
 • flóra tůní
 • fauna tůní (ptáci, hmyz)
Vyobrazení:
stulík žlutý, blatouch bahenní, šmel okoličnatý, kosatec žlutý, rákos obecný, orobinec širolistý; skokan štíhlý, ropucha obecná; moták pochop, ledňáček říční, bukáček malý; znakoplavka obecná, splešťule blátivá, svižník polní, lišaj topolový

Zastávka 16: Niva Labe

 • činnost řeky
 • klima ve čtvrtohorách
 • režim divočící řeky
 • režim meandrující řeky
 • niva Labe mezi Lysou a Čelákovicemi
Vyobrazení:
stavba nivy divočící řeky; stavba nivy meandrující řeky; idealizovaný průřez údolím Labe mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi s ukázkou různých úrovní povrchu teras a údolního dna; schéma labských meandrů mezi Kostomlátky a Čelákovicemi

Zastávka 17: Eremitáž u sv. Václava

 • původní vzhled okolí a další stavby (eremitáž, poustevna, romantický park)
 • sochařská výzdoba
 • knížecí letohrádek a další romantické stavby
 • vývoj areálu po smrti hraběte Šporka
 • tzv. císařské lesy
 • hospodaření v císařských lesích
Vyobrazení:
eremitáž na rytině z 18. století; umístění data na barokním reliéfu Zavraždění sv. Václava; eremitáž na mapě z roku 1742

Zastávka 18: Vodní zdroj Káraný

 • zásobování Prahy vodou
 • vodárna Káraný (podzemní voda jizerských štěrkopísků, podzemní voda artéská, umělá infiltrace)
Vyobrazení:
schéma jímání přirozených podzemních vod; schéma umělé infiltrace

Zastávka 19: Lipovka

 • důvod ochrany Lipovky
 • rozmanitost přírody v lužním lese
 • role povodní v lužním lese
 • jak staré jsou lužní lesy
 • flóra a fauna lužního lesa
Vyobrazení:
patra lužního lesa; stromy a keře: javor babyka, dub letní, brslen evropský, jasan ztepilý, bez černý, jilm habrolistý, lípa srdčitá, habr obecný; květiny: plicník lékařský, orsej jarní, sasanka hajní, dymnivka dutá, netýkavka malokvětá, bršlice kozí noha, kuklík městský, kopřiva dvoudomá; hmyz: střevlík, zlatěnka ohnivá, tesařík pižmový

Zastávka 20: Grado

 • významná rekreační oblast v minulosti
 • vznik lázní
 • zánik Českého Grada
 • současnost
Vyobrazení:
dobové fotografie a pohlednice z Českého Grada z roku 1924

Zastávka 21: Řeka Labe

 • řeka – zdroj obživy
 • Labe – dopravní cesta
 • regulace Labe
 • jez a plavební komora Čelákovice
Vyobrazení:
fotografie povodně v roce 1910; mapka toku Labe před regulací; Čelákovice – příčný řez jezovým polem

Zastávka 22: Mlýnský náhon

 • funkce náhonů
 • stromy
 • byliny (hájové byliny, vysoké rákosiny, neofyty)
 • mlýn – chráněná kulturní památka
 • vodní hmyz
Vyobrazení:
listy: lípa, vrba, topol; květiny: orsej jarní, křivatec žlutý; fotografie: orobinec širolistý, šťovík koňský, máta vodní, netýkavka žlaznatá; fotografie mlýna; brouk vírník

Zastávka 23: Čelákovice

 • náplň a seznámení s trasou naučné stezky
 • tématická náplň zastávek
 • Hrádek
 • tvrz – chráněná kulturní památka (přestavby tvrze, vlastníci)
 • mlýn – chráněná kulturní památka
 • kostel – chráněná kulturní památka
Vyobrazení:
představa tvrze na obraze Čeňka Jandy; situační plán a půdorys tvrze; dobová fotografie mlýna; půdorys kostela
 • nejstarší historie Čelákovic
 • rozvoj města a život v něm od 14. do 18. století
 • vývoj v 17.–20. století
Vyobrazení:
mapa Čelákovic z roku 1559; mochovská brána (obraz Čeňka Jandy); třicetiletá válka; košíkáři; nádraží a náměstí roku 1940
load