PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO PARKOVIŠTĚ P+R

parkoviste pr

Tento provozní řád (dále jen „Provozní řád“) je vytvořen v souladu s platnými právními předpisy České republiky a je aplikací zejména zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Preambule

Tento Provozní řád platí pro bezobslužné záchytné parkoviště, ulice Čapkova – Park and Ride na území města Lysá nad Labem (dále jen „parkoviště“).

I. Úvodní ustanovení

1. Parkoviště je určeno pro vjezd a parkování osobních automobilů, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg (dále jen vozidla). Vozidla musí mít platnou registrační značku a jejich technický stav musí vyhovovat příslušným právním předpisům.

2. Parkoviště je určeno k parkování těm uživatelům, kteří pokračují v cestě k cíli dopravními prostředky hromadné dopravy (dále jen „PHD“).

3. Parkoviště je provozováno jako samoobslužné nehlídané placené stání s celoročním provozem, opatřené kamerovým systémem.

II. Předmět

1. Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi městem Lysá nad Labem, IČO: 002 39 402, se sídlem Husovo nám. 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22, jako provozovatelem parkoviště (dále jen „provozovatel“) a uživatelem motorového vozidla, který na výše uvedeném parkovišti užívá parkovací místo (dále jen „uživatel“).

2. Vjezdem na parkoviště, resp. odebráním parkovacího lístku ze stojanu parkovacího zařízení, dochází k uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa mezi provozovatelem a uživatelem.

III. Obecná ustanovení

1. Na parkovišti je zřízeno a provozováno 156 parkovacích stání, z toho 7 je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

2. Na parkoviště nesmí vjíždět vozidla s přívěsnými vozíky a jednostopá vozidla.

3. Na parkovišti platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé jsou povinni dbát v prostoru parkoviště na bezpečnost a plynulost provozu, řídit se výstražnými nápisy a značkami a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu parkoviště. Příjezdové a odjezdové komunikace jsou uživatelé povinni udržovat volné pro ostatní uživatele parkoviště.

4. Uživatelé parkoviště jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele nebo pověřených zaměstnanců provozovatele.

5. Parkoviště je zakázáno využívat jako plochu pro odkládání odtažených osobních vozidel.

IV. Provozní doba parkoviště

1. Provozní doba parkoviště pro uživatele je každý den v týdnu, 24 hodin denně (dále jen „provozní doba“).

V. Cena za parkování

Cena parkovného je stanovena dobou parkování:

 do 20 hodin zdarma

od 20 hodin do 24 hodin 20,- Kč

nad 24 hodin 100,- Kč za každý započatý den

v době konání výstav 50,- Kč za den (termíny výstav https://www.vll.cz/vystavy )

1. Parkovací lístek, s uvedením času vjezdu na parkoviště, je uživateli vydán samoobslužně na vjezdovém stojanu parkoviště. Parkovací lístek si řidič ponechá u sebe, nedoporučuje se ponechání ve vozidle.

2. Uživatel před odjezdem přiloží parkovací lístek ke čtečce na pokladním terminálu a zaplatí parkovné podle údajů uvedených na displeji pokladny. Pro platbu parkovného lze použít mince i bankovky české národní měny ve vyznačených hodnotách. Pokladní terminál vrátí případný přeplatek v mincích.

3. Pokladní terminál po stisknutí označeného tlačítka vydá daňový doklad.

4. V případě, že uživatel ztratí parkovací lístek je povinen uhradit jednorázový poplatek na parkovacím terminálu ve výši 500,- Kč, po jehož zaplacení bude uživateli vydán výjezdní lístek, na jehož základě mu bude umožněn odjezd z parkoviště.

5. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

VI. Vjezd a výjezd z parkoviště

1. Vjezd na parkoviště:

 - Uživatel zastaví vozidlo před vjezdovou závorou, stiskne tlačítko pro výdej parkovacího lístku na vjezdovém stojanu a po otevření závory vjede do parkoviště. Závora se po průjezdu vozidla automaticky uzavře.

- Po vjezdu na parkoviště uživatel zaparkuje vozidlo na některé volné parkovací místo. Řidič uschová parkovací lístek z důvodu provedení budoucí platby parkovného v pokladním terminálu na parkovišti bezprostředně před odjezdem.

- V případě, že uživatel s vydaným parkovacím lístkem nenalezne volné parkovací místo, může v době do 15 min. od vjezdu do výjezdu parkoviště opustit bez povinnosti platit parkovné.

2. Výjezd z parkoviště:

- Před odjezdem zaplatí uživatel parkovací poplatek v samoobslužném pokladním terminálu podle údajů uvedených na displeji platebního terminálu. Částka k zaplacení se zobrazí po přiložení parkovacího lístku ke čtečce.

- Po zaplacení parkovacího poplatku má uživatel 15 min. na výjezd z parkoviště.

- Uživatel zastaví vozidlo před výjezdovou závorou, přiloží parkovací lístek ke čtečce a po otevření závory vyjede z parkoviště. Závora se po průjezdu automaticky uzavře.

- Otevření závory je načasováno pro průjezd jednoho vozidla.

VII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na vozidle a jeho příslušenství odstaveném na parkovišti a způsobeném třetí osobou je vymezena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Parkoviště není hlídané, provozovatel nezodpovídá za odcizení a poškození věcí ve vozidle, které nejsou jeho příslušenstvím, za odcizení vozidla a škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla, za škody způsobené živelnou pohromou.

3. Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvních povinností nebo povinností stanovených právními předpisy či tímto Provozním řádem způsobí provozovateli parkoviště nebo jiné osobě.

VIII. Povinnosti uživatelů

 1. Na ploše parkoviště je uživatelům parkoviště zakázáno:

- provádění jakékoliv údržby a opravy vozidel včetně jejich čištění;

- manipulovat s pohonnými hmotami a oleji;

- kouřit a používat otevřený oheň;

- odkládat jakékoliv předměty, znečišťovat plochy odpadky, včetně úniku provozních kapalin z vozidla;

- ponechávat osoby, zvířata a cennosti v zaparkovaných vozidlech;

- při odchodu a příchodu na parkoviště se pohybovat mimo vyznačené komunikace pro chodce;

- ponechávat volně pobíhat zvířata, pohybovat se po parkovišti na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod.

- pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost;

- odstavovat jízdní kola;

- provozovat na parkovišti stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí;

- umisťovat na parkovišti nebo ploty letáky, transparenty, hesla, výzvy apod., a to ani na parkující vozidla s výjimkou orgánů zajišťujících pořádek a bezpečnost provozu;

- používat zde zábavní pyrotechniku;

- žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterií nebo hazardních her;

- poškozovat zařízení, plochy a ostatní příslušenství parkoviště.

2. Uživatelé jsou povinni dohlížet na pohyb a bezpečnost dětí, které se s nimi v prostoru parkoviště nacházejí.

3. Před opuštěním zaparkovaného vozidla je uživatel povinen vozidlo řádně uzamknout a zabezpečit proti odcizení.

4. Uživatelé jsou povinni parkovat s vozidly výhradně na vyznačených parkovacích stáních.

5. Pokud uživatel poruší povinnosti vyplývající z tohoto Provozního řádu, je provozovatel oprávněn přijmout opatření, aby umožnil ostatním uživatelům řádně užívat parkoviště a aby ochránil svá práva na úhradu plateb.

6. Uživatelé jsou povinni respektovat všechny pokyny a upozornění provozovatele při pohybu v prostoru parkoviště, zejména v prostoru vjezdu a výjezdu.

IX. Závady

V případě dopravní nehody, poškození majetku provozovatele či jakékoliv závady nebo jiné poruchy na vjezdové nebo výjezdové závoře, pokladním terminálu, nebo jiných částech parkoviště, kontaktuje uživatel telefonicky Městskou policii Lysá nad Labem na tel. +420 325 552 065.

X. Závěrečná ustanovení

1. Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.

2. Provozní řád byl schválen Radou města Lysá nad Labem dne 27. 4. 2022 usnesením č. 256 a nabývá platnosti dnem podpisu provozovatele.

3. Provozní řád je viditelným způsobem umístěn uvnitř parkoviště u platebního terminálu a v prostoru vjezdu do parkoviště.

4. Nabytím účinnosti tohoto provozního řádu se zrušuje Provozní řád záchytného parkoviště P+R schválený Radou města Lysá nad Labem dne 6. 10. 2020 usnesením č. 359.

Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022

Ing. Karel Otava v.r.

starosta města

ikona souboruPROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO PARKOVIŠTĚ.pdf
Vytvořeno 2.9.2022 11:43:27 | přečteno 551x | jiri.virava
load