Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?

V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním středisku, je důležité vědět, co udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu.  Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám přináší základní informace o tom, jak v tomto případě postupovat a na co nezapomenout.

Kdo rozhoduje o připravované evakuaci?

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.

Evakuaci je oprávněn nařídit (v rámci svých kompetencí) velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.

Jak se dozvíte o připravované evakuaci?

Hrozí-li nebezpečí z prodlení - např. hrozba výbuchu, úniku nebezpečné látky, destrukce objektu, přívalová vlna při zvláštní povodni - dozvíte se z místního rozhlasu, není-li zřízen, tak z radiovozů policie / městské policie, od zaměstnavatele či správce objektu.

Nehrozí-li nebezpečí z prodlení - např. přirozená povodeň, dlouhodobý kolaps dodávek energií - kromě výše uvedených způsobů se dozvíte také z médií, zvl. z České televize a Českého rozhlasu.

Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění domácnosti / objektu?

Pokud lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého domova / kanceláře již za několik hodin, postupujte takto:

  • vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,
  • elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
  • uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
  • vypněte topení (plynový kotel),
  • zhasněte před odchodem všechna světla,
  • vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
  • uzamkněte byt / kancelář,
  • ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
  • opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy se shromážděte na místě, určeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se zaevidovat, aby záchranáři při případné havárii po Vás nepátrali zbytečně v troskách budovy.

Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění domácnosti / objektu?

Při dlouhodobém opuštění domácnosti je Vaším nejdůležitějším úkolem si sbalit evakuační zavazadlo. Jak správně postupovat při balení evakuačního zavazadla a co má toto zavazadlo obsahovat, naleznete na dole uvedené webové stránce.

Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupujte tak, jak je uvedeno v předchozí podkapitole.

Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Nemějte strach o Vaši domácnost, evakuovaná oblast bude hlídána policií či armádou a nepovolané osoby nebudou do této oblasti vpuštěny.

Vytvořeno 1.11.2013 7:10:48 | přečteno 83x | ernest
load