05. Zápis ZM 02.11.2022

Z á p i s

z 5. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 02. 11. 2022

 Konferenční sál radnice, Husovo nám. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem


 

Přítomni: Mgr. Karel Marek

Mgr. Martina Tužinská Synková

Mgr. Radka Bláhová

Ing. Jan Marek

Mgr. Štěpánka Vošická

Vladislav Šplíchal

Mgr. Ondřej Šmíd

Mgr. Věra Zoubková

Renata Krausová

Mgr. Jaromír Šalek

PhDr. Michal Řezníček

Mgr. Ondřej Vaněček

Romana Fischerová

Marek Smejkal

 

Omluveni: Ing. Karolína Stařecká

 

I. Zahájení.

Mgr. Ondřej Vaněček z pozice nejstaršího člena zastupitelstva města zahájil ustavující zasedání. Vyzval přítomné, aby povstali a vyslechli si Státní hymnu České republiky.

 

Přivítal přítomné a konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva bylo řádně ohlášeno a svoláno, je přítomna většina členů Zastupitelstva města a Zastupitelstvo města je schopno se usnášet. Ze zasedání se omluvila Ing. Karolína Stařecká.

 

Mgr. Ondřej Vaněček dále informoval, že nově zvolení členové Zastupitelstva města Lysá nad Labem složí předepsaný slib a že v případě odmítnutí složení slibu či jeho složení s výhradou, dochází k zániku mandátu zastupitele města.

 

Požádal paní tajemnici Ing. Alenu Novotnou, aby přečetla znění slibu.

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Lysá nad Labem a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

 

Po složení slibu Mgr. Vaněček O. požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Bláhová R. a PhDr. Řezníček M. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Martina Tužinská Synková, Mgr. Ondřej Šmíd a Romana Fischerová.

 

Mgr. Vaněček O. nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města

 

volí

ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 2. 11. 2022 Mgr. Radku Bláhovou a PhDr. Michala Řezníčka.

 

Mgr. Vaněček O. nechal hlasovat o návrhové komisi.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Martina Tužinská Synková, Mgr. Ondřej Šmíd a Romana Fischerová.

 

Mgr. Vaněček O. seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání Zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 11 bodů. Nikdo z přítomných neměl návrh na rozšíření programu zasedání.

 

Schválený program jednání:

01. Volba volební komise a volební řád

02. Volba starosty, místostarosty (místostarostů), členů rady města

03. Zřízení výborů zastupitelstva města

04. Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce pro volební období 2022 - 2026, návrh na poskytování příspěvků uvolněným členům zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026

05. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu

06. Prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem na stavbu čtyř zděných garáží v ulici U Stadionu

07. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 2652/2 v k.ú. Lysá nad Labem ulice Komenského

08. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 100/I/a) prodej pozemku parc.č. 2480/16 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov

09. 6. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

10. 7. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

11. Zápis č. 3/2022 z jednání Finančního výboru

 

Mgr. Vaněček O. zahájil hlasování o navrženém programu – ZM

schvaluje

program jednání zastupitelstva města dne 2. 11. 2022.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města

 

schvaluje

program jednání zastupitelstva města dne 2. 11. 2022.

 

II. Návrhy k projednání.

 

1. Volba volební komise a volební řád

 

Mgr. Vaněček O. přednesl návrh I. části usnesení – ZM

I. schvaluje

volební řád v předloženém znění.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Mgr. Vaněček O. přednesl návrh II. části usnesení – ZM

II. schvaluje

složení volební komise: předseda Mgr. Jaromír Šalek a členové Vladislav Šplíchal a Marek Smejkal.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města

 

I. schvaluje

volební řád v předloženém znění,

 

II. schvaluje

složení volební komise: předseda Mgr. Jaromír Šalek a členové Vladislav Šplíchal a Marek Smejkal.

 

2. Volba starosty, místostarosty (místostarostů), členů rady města

 

Mgr. Vaněček O. přednesl I. část navrženého usnesení – ZM

I. schvaluje

způsob volby pro ustavující zasedání zastupitelstva města dne 02.11.2022 aklamací,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Mgr. Vaněček O. přednesl II. část navrženého usnesení – ZM

II. stanovuje

a) počet místostarostů na 2,

b) dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty a jednoho místostarosty,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Mgr. Vaněček O. předal slovo předsedovi komise Mgr. Jaromíru Šalkovi a požádal ho o zahájení volby starosty.

 

Předseda volební komise Mgr. Šalek J. požádal členy zastupitelstva města, aby předložili své návrhy na funkci starosty města.

 

Mgr. Zoubková V. navrhla Mgr. Karla Marka.

 

Předseda volební komise požádal navrženého kandidáta o projevení souhlasu se svou kandidaturou. Mgr. Marek K. s kandidaturou souhlasil.

 

Jiný návrh nebyl předložen, proto předseda volební komise zahájil hlasování o tomto návrhu.

 

Předseda volební komise přednesl III. část navrženého usnesení – ZM

III. volí

do funkce starosty města Mgr. Karla Marka,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Pan starosta všem poděkoval za důvěru a konstatoval, že zasedání bude pokračovat volbou uvolněného místostarosty města.

 

Předseda volební komise Mgr. Šalek J. požádal členy zastupitelstva města, aby předložili své návrhy na funkci uvolněného místostarosty města.

 

Mgr. Zoubková V. navrhla Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou.

 

Předseda volební komise požádal navrženou kandidátku o projevení souhlasu se svou kandidaturou. Mgr. Tužinská Synková M. s kandidaturou souhlasila.

 

Jiný návrh nebyl předložen, proto předseda volební komise zahájil hlasování o tomto návrhu.

 

Předseda volební komise přednesl IV. část navrženého usnesení – ZM

IV. volí

do funkce uvolněné místostarostky města Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Předseda volební komise Mgr. Šalek J. požádal členy zastupitelstva města, aby předložili své návrhy na funkci neuvolněného místostarosty města.

 

Mgr. Zoubková V. navrhla Mgr. Radku Bláhovou.

 

Předseda volební komise požádal navrženého kandidáta o projevení souhlasu se svou kandidaturou. Mgr. Bláhová R. s kandidaturou souhlasila.

 

Jiný návrh nebyl předložen, proto předseda volební komise zahájil hlasování o tomto návrhu.

 

Předseda volební komise přednesl V. část navrženého usnesení – ZM

V. volí

do funkce neuvolněné místostarostky města Mgr. Radku Bláhovou,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Předseda volební komise Mgr. Šalek J. požádal členy zastupitelstva města, aby předložili své návrhy na funkci dvou neuvolněných členů rady města.

 

Mgr. Zoubková V. navrhla Ing. Jana Marka a Mgr. Štěpánku Vošickou.

 

Předseda volební komise požádal navržené kandidáty o projevení souhlasu se svou kandidaturou. Ing. Marek J. a Mgr. Vošická Š. s kandidaturou souhlasili.

 

Jiný návrh nebyl předložen, proto předseda volební komise zahájil hlasování o tomto návrhu.

 

Předseda volební komise přednesl VI. část navrženého usnesení – ZM

VI. volí

do funkce neuvolněných členů rady města Ing. Jana Marka a Mgr. Štěpánku Vošickou,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Předseda volební komise přednesl VII. část navrženého usnesení – ZM

VII. pověřuje

a) místostarostku Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti,

b) místostarostku Mgr. Radku Bláhovou zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci starosta ani místostarostka Mgr. Martina Tužinská Synková,

c) podepisováním právních předpisů starostu spolu s jednou z místostarostek.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Celkové usnesení ke všem odhlasovaným bodům:

 

Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města

 

I. schvaluje

způsob volby pro ustavující zasedání zastupitelstva města dne 02.11.2022 aklamací,

 

II. stanovuje

a) počet místostarostů na 2,

b) dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty a jednoho místostarosty,

 

III. volí

do funkce starosty města Mgr. Karla Marka,

 

IV. volí

do funkce uvolněné místostarostky města Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou,

 

V. volí

do funkce neuvolněné místostarostky města Mgr. Radku Bláhovou,

 

VI. volí

do funkce neuvolněných členů rady města Ing. Jana Marka a Mgr. Štěpánku Vošickou,

 

VII. pověřuje

a) místostarostku Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti,

b) místostarostku Mgr. Radku Bláhovou zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci starosta ani místostarostka Mgr. Martina Tužinská Synková,

c) podepisováním právních předpisů starostu spolu s jednou z místostarostek.

 

3. Zřízení výborů zastupitelstva města

V diskusi k bodu vystoupil p. Šplíchal V. a Mgr. Zoubková V.

 

Pan starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je podle zákona o obcích povinno zřídit dva výbory, a to výbor finanční a kontrolní. Dále navrhl zřízení výboru pro majetek a územní plánování a osadní výbory Byšičky, Dvorce a Řehačka.

 

Pan starosta přednesl I. část usnesení – ZM

I. zřizuje

a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro majetek a územní plánování,

d) osadní výbory Byšičky, Dvorce a Řehačka,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Pan starosta přednesl II. část usnesení – ZM

II. schvaluje

počet členů finančního výboru na 11, počet členů kontrolního výboru a výboru pro majetek a územní plánování na 9, počet členů osadních výborů Byšičky a Řehačka na 5 a počet členů osadního výboru Dvorce na 3,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Předseda volební komise přednesl III. část usnesení – ZM

III. volí

a) předsedu finančního výboru Mgr. Jaromíra Šalka,

b) předsedu kontrolního výboru Romanu Fischerovou,

c) předsedu výboru pro majetek a územní plánování PhDr. Michala Řezníčka,

d) předsedu osadního výboru Byšičky Miloše Freiberga,

e) předsedu osadního výboru Dvorce Zdeňka Minaříka,

f) předsedu osadního výboru Řehačka Martina Koukala,

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Předseda volební komise přednesl IV. část usnesení – ZM

IV. volí

a) členy finančního výboru: Zuzana Viktoriová, Ing. Michaela Klusáková, Lenka Soustružníková, Ing. David Brzobohatý, Ing. Jaroslava Zach, Ing. Josef Bonaventura, Ing. Petr Gregor, Ing. Ivana Sadílková, RNDr. Kamil Hercík, Ph.D., Ing. Petr Janča,

b) členy kontrolního výboru: Marek Smejkal, Ing. Jan Grebík, Mgr. František Jašek, Jaroslav Lerch, Petr Herman, Matěj Kodeš, Petr Zoubek, Mgr. Robert Šťastný,

c) členy výboru pro majetek a územní plánování: Mgr. Ondřej Šmíd, František Masařík, Jan Burian, Ing. Antonín Kolros, Ph.D., Romana Fischerová, Mgr. Miloslav Čihák, Pavel Jehlička, Bc. Jan Vlček,

d) členy osadního výboru Byšičky: Stanislav Kotršál, Libor Hejňák, Dana Lajnerová, Michaela Králová,

e) členy osadního výboru Dvorce: Lucie Pavlíčková, Kateryna Rosovska

f) členy osadního výboru Řehačka: Renata Vaňáková, Martin Krejčík, Václav Beneš, Alena Vožehová.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Celkové usnesení ke všem odhlasovaným bodům:

 

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města

 

I. zřizuje

a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro majetek a územní plánování,

d) osadní výbory Byšičky, Dvorce a Řehačka,

 

II. schvaluje

počet členů finančního výboru na 11, počet členů kontrolního výboru a výboru pro majetek a územní plánování na 9, počet členů osadních výborů Byšičky a Řehačka na 5 a počet členů osadního výboru Dvorce na 3,

 

III. volí

a) předsedu finančního výboru Mgr. Jaromíra Šalka,

b) předsedu kontrolního výboru Romanu Fischerovou,

c) předsedu výboru pro majetek a územní plánování PhDr. Michala Řezníčka,

d) předsedu osadního výboru Byšičky Miloše Freiberga,

e) předsedu osadního výboru Dvorce Zdeňka Minaříka,

f) předsedu osadního výboru Řehačka Martina Koukala,

 

IV. volí

a) členy finančního výboru: Zuzana Viktoriová, Ing. Michaela Klusáková, Lenka Soustružníková, Ing. David Brzobohatý, Ing. Jaroslava Zach, Ing. Josef Bonaventura, Ing. Petr Gregor, Ing. Ivana Sadílková, RNDr. Kamil Hercík, Ph.D., Ing. Petr Janča,

b) členy kontrolního výboru: Marek Smejkal, Ing. Jan Grebík, Mgr. František Jašek, Jaroslav Lerch, Petr Herman, Matěj Kodeš, Petr Zoubek, Mgr. Robert Šťastný,

c) členy výboru pro majetek a územní plánování: Mgr. Ondřej Šmíd, František Masařík, Jan Burian, Ing. Antonín Kolros, Ph.D., Romana Fischerová, Mgr. Miloslav Čihák, Pavel Jehlička, Bc. Jan Vlček,

d) členy osadního výboru Byšičky: Stanislav Kotršál, Libor Hejňák, Dana Lajnerová, Michaela Králová,

e) členy osadního výboru Dvorce: Lucie Pavlíčková, Kateryna Rosovska

f) členy osadního výboru Řehačka: Renata Vaňáková, Martin Krejčík, Václav Beneš, Alena Vožehová.

 

4. Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce pro volební období 2022 - 2026, návrh na poskytování příspěvků uvolněným členům zastupitelstva města pro volební období 2022 - 2026

V diskusi k bodu vystoupila Mgr. Bláhová R.

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

a) svým neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

- místostarosta 39 089 Kč

- člen rady 8 687 Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 171 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň členem jednoho výboru či komise 3 619 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou jednoho výboru či komise 4 343 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň členem dvou výborů či komisí anebo členem jednoho výboru a současně jedné komise 5 067 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň členem jiného výboru či komise 5 791 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň předsedou jiného výboru či komise 6 515 Kč

b) termín zahájení výplaty odměn od 2. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce,

II. schvaluje

a) uvolněným členům zastupitelstva města poskytování příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, dále příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci v rozsahu a ve výši stanovené ve směrnici Města nad Labem upravující pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem,

b) termín pro poskytování příspěvků od 2. 11. 2022,

c) uvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněné místostarostce poskytnutí cestovních náhrad v rozsahu a ve výši stanovené právními předpisy a ve směrnici Města Lysá nad Labem upravující provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovních náhrad.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města

 

I. schvaluje

a) svým neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

- místostarosta 39 089 Kč

- člen rady 8 687 Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 171 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň členem jednoho výboru či komise 3 619 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou jednoho výboru či komise 4 343 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň členem dvou výborů či komisí anebo členem jednoho výboru a současně jedné komise 5 067 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň členem jiného výboru či komise 5 791 Kč

- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň předsedou jiného výboru či komise 6 515 Kč

 

b) termín zahájení výplaty odměn od 2. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce,

 

II. schvaluje

a) uvolněným členům zastupitelstva města poskytování příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, dále příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci v rozsahu a ve výši stanovené ve směrnici Města nad Labem upravující pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem,

 

b) termín pro poskytování příspěvků od 2. 11. 2022,

 

c) uvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněné místostarostce poskytnutí cestovních náhrad v rozsahu a ve výši stanovené právními předpisy a ve směrnici Města Lysá nad Labem upravující provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovních náhrad.

 

5. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu

V diskusi k bodu vystoupila Mgr. Bláhová R.

 

Mgr. Bláhová R. informovala, že došlo ke změně usnesení oproti původnímu návrhu.

 

Původní návrh – ZM

stanovuje

Mgr. Radku Bláhovou zastupitelem určeným k pořízení Územního plánu.

 

Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM

stanovuje

Mgr. Radku Bláhovou zastupitelem určeným pro územní plánování.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města

 

stanovuje

Mgr. Radku Bláhovou zastupitelem určeným pro územní plánování.

 

6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem na stavbu čtyř zděných garáží v ulici U Stadionu

V diskusi k bodu vystoupila Mgr. Bláhová R.

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

a) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/45, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Jakubovi Nedomovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

b) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/46, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Pavlu Jiráskovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

c) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/47, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, do společného jmění manželů Milanu Knopovi a Jarmile Knopové, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

d) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/48, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Marku Vrátilovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín: do 31. 12. 2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města

 

I. schvaluje

a) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/45, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Jakubovi Nedomovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

 

b) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/46, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Pavlu Jiráskovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

 

c) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/47, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, do společného jmění manželů Milanu Knopovi a Jarmile Knopové, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

 

d) prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené jako pozemek parc. č. 612/48, o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3870-63/2022 ze dne 12. 8. 2022, za kupní cenu 5 500 Kč/m2, panu Marku Vrátilovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku ve výši 2 200 Kč. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje,

 

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín: do 31. 12. 2022,

 

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.

 

7. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 2652/2 v k.ú. Lysá nad Labem ulice Komenského

V diskusi k bodu vystoupila Mgr. Bláhová R.

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parc. č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu I. Termín: do 31. 12. 2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

Výsledek hlasování: pro:   13 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   1 hlas

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města

 

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parc. č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

 

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu I. Termín: do 31. 12. 2022,

 

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

8. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 100/I/a) prodej pozemku parc.č. 2480/16 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov

V diskusi k bodu vystoupila Mgr. Bláhová R.

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. revokuje

své usnesení zastupitelstva města č. 100/I/a) ze dne 7. 9. 2022,

II. schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/16, o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, do společného jmění manželů panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému xxx, bytem xxx, 155 00 Praha 5, a paní Šárce Jakubalové, narozené xxx, bytem xxx, 110 00 Praha 10 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

pro

 

Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města

 

I. revokuje

své usnesení zastupitelstva města č. 100/I/a) ze dne 7. 9. 2022,

 

II. schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/16, o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, do společného jmění manželů panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému xxx, bytem xxx, 155 00 Praha 5, a paní Šárce Jakubalové, narozené xxx, bytem xxx, 110 00 Praha 10 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

9. 6. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

6. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 26. 9. 2022 usnesením č. 527.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

proUsnesení č. 139

Zastupitelstvo města

 

bere na vědomí

6. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 26. 9. 2022 usnesením č. 527.

 

10. 7. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

7. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 11. 10. 2022 usnesením č. 555.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

proUsnesení č. 140

Zastupitelstvo města

 

bere na vědomí

7. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 11. 10. 2022 usnesením č. 555.

 

11. Zápis č. 3/2022 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

zápis č. 3/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 31. 8. 2022.

 

Výsledek hlasování: pro:   14 hlasů

proti:   0 hlasů

zdržel se:   0 hlasů

 

Návrh byl přijat.

 

Mgr. Marek K.

pro

Krausová R.

pro

PhDr. Řezníček M.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Mgr. Šmíd O.

pro

Šplíchal V.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

Mgr. Vaněček O.

pro

Ing. Stařecká K.

omluvena

Ing. Marek J.

pro

Mgr. Zoubková V.

pro

Smejkal M.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

Mgr. Šalek J.

pro

Fischerová R.

proUsnesení č. 141

Zastupitelstvo města

 

bere na vědomí

zápis č. 3/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 31. 8. 2022.

 

 

III. Diskuse

Nejmenovaný občan se dotázal, zda v pondělí tj. 31.10.2022 proběhlo plánované předání sportovní haly do užívání.

 

Pí Fischerová R. odpověděla, že termín předání je odložen na 30.11.2022.

 

 

IV. Interpelace

Tato část programu nebyla projednána.

 

 

 

 

 

 

 

Pan starosta ukončil zasedání v 18:15 hodin.

 

 

 

Zapsala: Kočová Michaela dne 10.11.2022

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 PhDr. Michal Řezníček   Mgr. Radka Bláhová

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 1.2.2023 15:54:44 | přečteno 52x | michaela.kocova
load