04. Zápis ZM 07.09.2022

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 07. 09. 2022

Konferenční sál radnice, Husovo nám. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem


Přítomni:

 • Ing. Otava Karel
 • Mgr. Havelka Jiří
 • pí Fischerová Romana
 • Ing. Stařecká Karolína
 • Mgr. Fajmon Hynek
 • MVDr. Kořínek Jan (odchod 21:10 hodin)
 • Ing. Pípal Martin
 • Mgr. Marek Karel
 • Ing. Gregor Petr
 • p. Burian Jan
 • Mgr. Bláhová Radka
 • Mgr. Vošická Štěpánka
 • Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 18:30 hodin)
 • p. Kodeš Matěj


Omluveni:

 •  p. Kolman Josef


I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Zastupitelstva města, a Zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvil pan Kolman J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi pí Fischerová R. a Mgr. Bláhová R. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š. a p. Burian J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 83

Zastupitelstvo města


schvaluje

ověřovatele zápisu zastupitelstva města ze dne 07.09.2022 Mgr. Bláhovou R. a pí Fischerovou R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 84

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š. a p. Burian J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 26.06.2022 a kontrolní zpráva plnění usnesení ke dni 07.09.2022 byly členům zastupitelstva zaslány na vědomí. K zápisu ani ke kontrolní zprávě neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání Zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 39 bodů.


Mgr. Marek K. navrhl rozšíření o bod č. 40 Čestné prohlášení, které bylo paní Fischerovou R. předloženo před zasedáním Zastupitelstva města.

Mgr. Fajmon H. navrhl předřazení bodů č. 34 Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města, č. 35 Žádost manželů Hladíkových, č. 37 Podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem, č. 38 Pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem a č. 39 Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem vzhledem k přítomnosti občanů.

Mgr. Havelka J. navrhl přeřazení bodů č. 12 - 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí), č. 13 - 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí) a č. 14 - 5. rozpočtové opatření roku 2022 na konec navrženého programu, tj. za bod č. 36 Územní studie Nová Litol.


Z občanů se přihlásil pan Kolros, který navrhl předřazení bodu č. 24 Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem a neprojednanou část minulého zasedání – Diskuse k obecním záležitostem.


Pan starosta zahájil hlasování o navržených úpravách programu mimo návrh na předřazení Diskuse k obecním záležitostem:


rozšíření o bod:

40. Čestné prohlášení

předřazení bodů:

34. Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města

35. Žádost manželů Hladíkových

37. Podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem

38. Pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem

39. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem

24. Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem

přeřazení bodů:

12. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

13. 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

14. 5. rozpočtové opatření roku 2022

na konec navrženého programu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


schvaluje

úpravy programu zastupitelstva města:

rozšíření o bod:

40. Čestné prohlášení

předřazení bodů:

34. Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města

35. Žádost manželů Hladíkových

37. Podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem

38. Pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem

39. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem

24. Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem

přeřazení bodů:

12. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

13. 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

14. 5. rozpočtové opatření roku 2022

na konec navrženého programu.


Pan starosta zahájil hlasování o navržené úpravě – předřazení neprojednaného bodu z minulého zasedání – Diskuse.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Schválený program jednání:

34. Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města

35. Žádost manželů Hladíkových

37. Podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad

Labem

38. Pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem

39. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem

24. Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem

01. Žádost o odkup bytové jednotky č.1370/4 v k.ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000

02. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík

03. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 2652/2 v k.ú. Lysá nad Labem ulice Komenského

04. Výkup pozemků parc.č. 58/17, 54/88 a 54/90 v k.ú. Litol, spojnice mezi ulicí Seifertova a Na Vysoké mezi

05. Výkup podílu na pozemcích parc.č. 2836/30, PK 2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá nad Labem

06. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3483/2 v k.ú.Lysá nad Labem, ulice Čapkova

07. Prodej obecního pozemku parc.č. st.1728 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA

08. Návrh plánovací smlouvy – připojení pozemku parc. č. 2873/8 k.ú. Lysá nad Labem k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu

města, v ulici Na Homolce

09. Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 3 rodinných domů, ulice Sadová, Lysá nad Labem

10. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem

11. Návrh rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské

památkové zóně Lysá nad Laben a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022

15. Návrh na poskytnutí daru obci Hřensko

16. Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem

17. Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem

18. Zápis z jednání Kontrolního výboru

19. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru

20. Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru

21. Zápis č. 2/2022 z jednání Finančního výboru

22. Žádost o dotaci z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy

23. Protokol o kontrole Ministerstva vnitra České republiky

25. nová Smlouva o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků

26. Termíny schůzí Rady města a Zastupitelstva města ve II. pololetí 2022

27. Prodej části obecního pozemku parc.č.3472/5 v k.ú. Lysá nad Labem připloceného k nemovitosti v ulici Brigádnická

28. Prodej obecních pozemků parc.č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k.ú. Lysá nad Labem

29. Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky

30. Narovnání hranic pozemku parc.č. st.37/1 v k.ú. Lysá nad Labem

31. Návrh na prodej pozemků parc.č. 2480/16, 2480/17, 2480/19, 2480/21 a 2480/22 všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice

Hrabanov

32. Úplatný převod pozemku parc.č. 3038/19 v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II.

etapa

33. Žádost o pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici Lom

36. Územní studie Nová Litol

40. Čestné prohlášení místostarostky Romany Fischerové

12. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

13. 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

14. 5. rozpočtové opatření roku 2022


Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


schvaluje

upravený program zasedání zastupitelstva města dne 07.09.2022.


II. Návrhy k projednání.


34. Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Burian J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., p. Hlavička (občan), Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., p. Kolros (občan), p. Elicer (občan)


Původní návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici XXX, v k.ú. Lysá nad Labem, o umístění parkovacího místa na pozemku města parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem,

II. souhlasí

dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009 se zřízením jednoho parkovacího stání na pozemku města parc. č. 3451/66, k.ú. Lysá nad Labem, za poplatek ve výši 50 000 Kč.


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávanému bodu – ZM

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 34 Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nehlasoval

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 34 Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města.


Mgr. Bláhová R. přednesla svůj protinávrh – ZM

odkládá

žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici XXX, v k.ú. Lysá nad Labem, o umístění parkovacího místa na pozemku města parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem a znovu předložit s návrhem umístění parkovacího stání na konkrétním pozemku


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 7 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan Burian J. navrhl úpravu usnesení – ZM

I. bere na vědomí

žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici XXX, v k.ú. Lysá nad Labem, o umístění parkovacího místa na pozemku města parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem,

II. souhlasí

dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009 se zřízením jednoho parkovacího stání na pozemku města Lysá nad Labem, za poplatek ve výši 50 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici XXX, v k. ú. Lysá nad Labem, o umístění parkovacího místa na pozemku města parcelní č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem,


II. souhlasí

dle usnesení č. 15 b) ze dne 24.06.2009 se zřízením jednoho parkovacího stání na pozemku města Lysá nad Labem, za poplatek ve výši 50 000 Kč.


35. Žádost manželů Hladíkových

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., Ing. Kopecký V. (vedoucí OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

žádost manželů Hladíkových o využití části městského pozemku, parcelní č. 653/31, k. ú. Lysá nad Labem, k vybudování dvou parkovacích míst pro souhlas s vydáním stavebního povolení,

II. souhlasí

dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009, se zřízením dvou parkovacích stání na pozemku města, parcelní č. 653/31, k. ú. Lysá nad Labem, přičemž uděluje výjimku z povinnosti uhrazení poplatku ve výši 50 000 Kč za jedno parkovací stání, a to s ohledem na skutečnost, že pozemek parcelní č. 653/37, k. ú. Lysá nad Labem, jehož předchozím vlastníkem bylo město Lysá nad Labem, je zatížen věcným břemenem společnosti ČEZ a.s., znemožňující vybudování parkovacího stání na tomto pozemku, a to již v době převodu pozemku.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost manželů Hladíkových o využití části městského pozemku, parcelní č. 653/31, k. ú. Lysá nad Labem, k vybudování dvou parkovacích míst pro souhlas s vydáním stavebního povolení,


II. souhlasí

dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009, se zřízením dvou parkovacích stání na pozemku města, parcelní č. 653/31, k. ú. Lysá nad Labem, přičemž uděluje výjimku z povinnosti uhrazení poplatku ve výši 50 000 Kč za jedno parkovací stání, a to s ohledem na skutečnost, že pozemek parcelní č. 653/37, k. ú. Lysá nad Labem, jehož předchozím vlastníkem bylo město Lysá nad Labem, je zatížen věcným břemenem společnosti ČEZ a.s., znemožňující vybudování parkovacího stání na tomto pozemku, a to již v době převodu pozemku.


37. Podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

neschvaluje

podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


neschvaluje

podnět na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Lysá nad Labem.


38. Pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem,

II. schvaluje

pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parcelní č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parcelní č. 56/1 vše v k. ú. Litol,

III. schvaluje

obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to o pozemky parcelní č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parcelní č. 56/1 vše v k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

Stanovisko Agentury ochrany a přírody Středočeského kraje a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem,


II. schvaluje

pořízení změny č. 5 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parcelní č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parcelní č. 56/1 vše v k. ú. Litol,


III. schvaluje

obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to o pozemky parcelní č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parcelní č. 56/1 vše v k. ú. Litol.


39. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Skuhrovec (občan), Ing. Gregor P., Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek J., p. Elicer (občan), p. Kolros (občan), Mgr. Vošická Š., p. Šmíd (občan)


Původní návrh usnesení – ZM:

neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, která má prověřit změnu využití pozemku parc. č. 2870/43 v k. ú. Lysá nad Labem z ploch OK.2 komerční vybavenost specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití území městského typu.


Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. 18:30 hodin.


Ing. Gregor P. přednesl protinávrh - ZM:

schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, která má prověřit změnu využití pozemku parcelní č. 2870/43 v k. ú. Lysá nad Labem z ploch OK.2 komerční vybavenost specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití území městského typu za předpokladu, že žadatel uhradí finanční částku za pořízení změny územního plánu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, která má prověřit změnu využití pozemku parcelní č. 2870/43 v k. ú. Lysá nad Labem z ploch OK.2 komerční vybavenost specifická - severovýchod, na plochu SM - smíšené využití území městského typu za předpokladu, že žadatel uhradí finanční částku za pořízení změny územního plánu.


24. Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Kolros (občan), p. Elicer (občan), Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Stařecká K., Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., Mgr. Fajmon H., pí Fischerová R.


Původní návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

stížnost občana doručenou dne 10.04.2022.


Mgr. Tužinská Synková M. navrhla úpravu usnesení – ZM

I. bere na vědomí

stížnost občana doručenou dne 10.04.2022,

II. prohlašuje

veřejně, že zastupitelé nadále budou při svém vystupování dodržovat pravidla slušného chování.


Mgr. Havelka J. navrhl, aby se hlasovalo o každém výroku zvlášť – ZM

schvaluje

hlasování o každém navrženém výroku bodu č. 24 Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem zvlášť.Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města


schvaluje

hlasování o každém navrženém výroku bodu č. 24 Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem zvlášť.


Pan starosta přednesl výrok I. usnesení navrženého Mgr. Tužinskou Synkovou M. – ZM

I. bere na vědomí

stížnost občana doručenou dne 10.04.2022,


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

stížnost občana doručenou dne 10.04.2022.


Pan starosta přednesl výrok II. usnesení navrženého Mgr. Tužinskou Synkovou M. – ZM

II. prohlašuje

veřejně, že zastupitelé nadále budou při svém vystupování dodržovat pravidla slušného chování.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Mgr. Fajmon H. navrhl předřazení bodů č. 12. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí), 13. 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí) a 14. 5. rozpočtové opatření roku 2022 – ZM

schvaluje

předřazení bodů č. 12 - 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí), č. 13 - 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí) a č. 14 - 5. rozpočtové opatření roku 2022 za projednaný bod č. 24 Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodů č. 12 - 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí), č. 13 - 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí) a č. 14 - 5. rozpočtové opatření roku 2022 za projednaný bod č. 24 Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem.


12. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

2. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 10.05.2022 usnesením č. 276.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

2. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 10.05.2022 usnesením č. 276.


13. 4. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

4. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 09.08.2022 usnesením č. 446.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

4. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 09.08.2022 usnesením č. 446.


14. 5. rozpočtové opatření roku 2022

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., p. Elicer (občan), Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., p. Kodeš M., p. Šplíchal (občan), Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská Synková M., p. Burian J., Ing. Gregor P., Mgr. Vošická Š.


Mgr. Marek K. informoval zastupitele, že příjmová strana rozpočtu města obsahuje chybně dotace ve výši 15,73 mil. Kč (viz přiložená tabulka) a požádal Radu Města o okamžité odstranění této chyby. Mgr. Bláhová R. informovala zastupitele, že v rozpočtu města chybí na příjmové stránce na velké investiční akce částka 36,9 mil. Kč (viz přiložená tabulka).
Mgr. Marek K. přednesl protinávrh – ZM

I. bere na vědomí

informace paní R. Bláhové a pana K. Marka, že:

a) příjmová strana rozpočtu obsahuje chybně dotace ve výši 15,73 mil Kč, které již město obdrželo v roce 2021;

b) v nákladové straně rozpočtu chybí 36,9 mil Kč na běžící investiční akce města

II. ukládá

RM předložit ZM upravený návrh rozpočtu města, kde na příjmové straně rozpočtu budou opravena čísla za investiční dotace a výdajová strana rozpočtu bude kompletně pokrývat běžící investiční akce města. Termín: 21.09.2022


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení - ZM:

schvaluje

5. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


schvaluje

5. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Mgr. Fajmon H. navrhl předřazení bodu č. 31 Návrh na prodej pozemků parc.č. 2480/16, 2480/17, 2480/19, 2480/21 a 2480/22 všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov - ZM

schvaluje

předřazení bodu č. 31 Návrh na prodej pozemků parcelní č. 2480/16, 2480/17, 2480/19, 2480/21 a 2480/22 všechny v k. ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nehlasoval

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 99

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 31 Návrh na prodej pozemků parcelní č. 2480/16, 2480/17, 2480/19, 2480/21 a 2480/22 všechny v k. ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov.


31. Návrh na prodej pozemků parc.č. 2480/16, 2480/17, 2480/19, 2480/21 a 2480/22 všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Elicer (občan), Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parcelní č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému XXX, bytem XXX, 155 00 Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

b) prodej pozemku parcelní č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

c) prodej pozemku parcelní č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 647 000 Kč do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému XXX a Ladě Šalkové, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi, narozenému XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené XXX, bytem XXX s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000 Kč do společného jmění manželů Radku Plachému, narozenému XXX a Soně Plaché, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. b) a I. c) Termín : do 07.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

a) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parcelní č. 2480/16,o výměře 1 089 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 342 000 Kč, panu Jaroslavu Jakubalovi, narozenému XXX, bytem XXX, 155 00 Praha 5 s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


b) prodej pozemku parcelní č. 2480/17, o výměře 1 072 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 241 000 Kč, paní Pavlíně Hercíkové, narozené XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena hypotečním úvěrem a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíše smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


c) prodej pozemku parcelní č. 2480/19, o výměře 874 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 647 000 Kč do společného jmění manželů Mgr. Jaromíru Šalkovi, narozenému XXX a Ladě Šalkové, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem. Kupní cena bude hrazena částečně úvěrem ze stavebního spoření a smlouva bude uzavřena do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


d) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/21, o výměře 945 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 2 860 000 Kč, do společného jmění manželů Milanu Kazdovi, narozenému XXX, bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem, a Vlastě Kazdové, narozené XXX, bytem XXX s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


e) uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemku parc.č. 2480/22, o výměře 1 044 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 3 132 000 Kč do společného jmění manželů Radku Plachému, narozenému XXX a Soně Plaché, narozené XXX, oba bytem XXX, 289 22 Lysá nad Labem s tím, že kupující současně s kupní smlouvou podepíší smlouvu o spolupráci na vytvoření lokality stavebních pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrabanov - severozápad. Kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. b) a I. c) Termín : do 07.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.


Odchod MVDr. Kořínka J. ve 21:10 hodin.


Paní Fischerová R. navrhla předřazení bodu č. 28 Prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k. ú. Lysá nad Labem a č. 29 Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky – ZM

schvaluje

předřazení bodu č. 28 Prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k. ú. Lysá nad Labem a č. 29 Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 28 Prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k. ú. Lysá nad Labem a č. 29 Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky.


28. Prodej obecních pozemků parc.č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parcelní č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parcelní č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupující se zaváže po vybudování okružní křižovatky převést bezúplatně pozemky dotčené stavbou okružní křižovatky včetně stavby na Město Lysá nad Labem,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

mimo místnost

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej obecních pozemků parcelní č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parcelní č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parcelní č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupující se zaváže po vybudování okružní křižovatky převést bezúplatně pozemky dotčené stavbou okružní křižovatky včetně stavby na Město Lysá nad Labem,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


29. Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

směnu části obecního pozemku parcelní č. 601/1, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/26, o výměře 236 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parcelní č. 601/6, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parcelní č. 601/19, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění směnné smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této směnné smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

směnu části obecního pozemku parcelní č. 601/1, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/26, o výměře 236 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parcelní č. 601/6, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parcelní č. 601/19, nově označeného jako pozemek parcelní č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění směnné smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této směnné smlouvy.


01. Žádost o odkup bytové jednotky č.1370/4 v k.ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

neschvaluje

prodej bytové jednotky č.1370/4 v k. ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000, zapsané na listu vlastnictví č. 10050 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


neschvaluje

prodej bytové jednotky č.1370/4 v k. ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000, zapsané na listu vlastnictví č. 10050 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem.


02. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

prodej částí obecního pozemku parcelní č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra je určena vypracovaným geometrickým plánem č. 3824-9/2022, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o díl označený písmenem „a“ o výměře 59 m2, o díl označený písmenem „b“ o výměře 73 m2, o díl označený písmenem „c“ o výměře 117 m2, o díl označený písmenem „d“ o výměře 95 m2 a o díl označený písmenem „e“ o výměře 96 m2,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej částí obecního pozemku parcelní č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra je určena vypracovaným geometrickým plánem č. 3824-9/2022, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o díl označený písmenem „a“ o výměře 59 m2, o díl označený písmenem „b“ o výměře 73 m2, o díl označený písmenem „c“ o výměře 117 m2, o díl označený písmenem „d“ o výměře 95 m2 a o díl označený písmenem „e“ o výměře 96 m2,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


03. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 2652/2 v k.ú. Lysá nad Labem ulice Komenského

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parcelní č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části obecního pozemku parcelní č. 2652/2 o výměře 45 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského, ČEZ Distribuci, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na skutečné oddělení části pozemku zastavěného stavbou trafostanice a cena předmětu prodeje bude stanovena na základě zjištění znaleckým posudkem s tím, že maximální cena bude činit částku 1 000 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí budoucí kupující včetně kolku na návrh na vklad do katastru nemovitostí.


04. Výkup pozemků parc.č. 58/17, 54/88 a 54/90 v k.ú. Litol, spojnice mezi ulicí Seifertova a Na Vysoké mezi

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Kolros (občan), Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

výkup pozemků par. č. 58/17, o výměře 153 m2, druh pozemku orná půda, par. č. 54/88, o výměře 487 m2, druh pozemku orná půda a par. č. 54/90, o výměře 36 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol, které tvoří spojnici mezi ulicí Na Vysoké mezi a ulicí Seifertovou, od pana Vladimíra Tržického, bytem Lysá nad Labem, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup pozemků par. č. 58/17, o výměře 153 m2, druh pozemku orná půda, par. č. 54/88, o výměře 487 m2, druh pozemku orná půda a par. č. 54/90, o výměře 36 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol, které tvoří spojnici mezi ulicí Na Vysoké mezi a ulicí Seifertovou, od pana Vladimíra Tržického, bytem Lysá nad Labem, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


05. Výkup podílu na pozemcích parc.č. 2836/30, PK 2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

odkup podílu od pana Petera Kaplana, bytem Praha, na pozemcích parcelní č. 2836/30, parcelní č. PK 2832 a parcelní č. PK 3009, a to vždy podílu 1/5, v katastrálním území Lysá nad Labem, za celkovou částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

odkup podílu od pana Petera Kaplana, bytem Praha, na pozemcích parcelní č. 2836/30, parcelní č. PK 2832 a parcelní č. PK 3009, a to vždy podílu 1/5, v katastrálním území Lysá nad Labem, za celkovou částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


06. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3483/2 v k.ú.Lysá nad Labem, ulice Čapkova

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer (občan), pí Javorčíková J. (referent OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

písemnost č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, ve věci bezúplatného převodu pozemku parcelní č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. souhlasí

s podmínkami bezúplatného převodu pozemku parcelní č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, dle písemnosti č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a to:

a) Město Lysá nad Labem s majetkem tj., pozemkem parc.č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, převezme jako nabyvatel i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od převodce požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků

b) Město Lysá nad Labem souhlasí s technickými podmínkami převodu uvedenými v části A písemnosti č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

písemnost č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, ve věci bezúplatného převodu pozemku parcelní č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,


II. souhlasí

s podmínkami bezúplatného převodu pozemku parcelní č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, dle písemnosti č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022 od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a to:

a) Město Lysá nad Labem s majetkem tj., pozemkem parc.č. 3483/2, o výměře 3106 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, převezme jako nabyvatel i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od převodce požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků

b) Město Lysá nad Labem souhlasí s technickými podmínkami převodu uvedenými v části A písemnosti č. j. 29152/2022-SŽ-GŘ-O31 (S036574/2021-O31) ze dne 22.04.2022.


07. Prodej obecního pozemku parc.č. st.1728 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer (občan), Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

prodej obecního pozemku parcelní č. st. 1728, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Lysá nad Labem, ulice Československé armády, za kupní cenu předmětu prodeje ve výši 127 000 Kč, manželům František a Jindra Jaškovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené s pořízením znaleckého posudku,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej obecního pozemku parcelní č. st. 1728, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Lysá nad Labem, ulice Československé armády, za kupní cenu předmětu prodeje ve výši 127 000 Kč, manželům František a Jindra Jaškovi, bytem Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené s pořízením znaleckého posudku,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


08. Návrh plánovací smlouvy – připojení pozemku parc. č. 2873/8 k.ú. Lysá nad Labem k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu města, v ulici Na Homolce

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

uzavření plánovací smlouvy – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce, Lysá nad Labem, na pozemcích parcelní č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích 2873/14, 2873/8, druh pozemků zahrada, zapsané na LV 12789 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, pro Rudolfa Šťastného a Ilonu Šťastnou, bytem XXX, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření plánovací smlouvy – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce, Lysá nad Labem, na pozemcích parcelní č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích 2873/14, 2873/8, druh pozemků zahrada, zapsané na LV 12789 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, pro Rudolfa Šťastného a Ilonu Šťastnou, bytem XXX, Lysá nad Labem.


09. Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 3 rodinných domů, ulice Sadová, Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M., p. Kolros (občan), p. Šplíchal (občan), p. Elicer (občan), p. Kodeš M.


Mgr. Bláhová R. upozornila na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parcelní č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parcelní č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k. ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parcelní č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parcelní č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k. ú. Lysá nad Labem), se SJM Petr Bláha a Mgr. Radka Bláhová, oba bytem Lysá nad Labem, a SJM František Gregor a Irena Gregorová, oba bytem Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru správy majetku do návrhu rozpočtu města pro rok 2023 zahrnout náklady na propojení veřejného osvětlení z ulice Sadová do ulice Jaromírovy sady v částce 100 000 Kč. Termín: do 31.12.2022.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

nehlasovala

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parcelní č. 2621/2 a 2621/9 (vlastník Žadatel), parcelní č. 2599/5, 2629/2, 2623/6 a 3579/3 (vlastník Město Lysá nad Labem), všechny v k. ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu tří rodinných domů, ulice Sadová, na pozemcích parcelní č. 2621/5, 2621/6, 2621/7, všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pro budoucí novostavby rodinných domů na pozemcích Města Lysá nad Labem (parcelní č. 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2480/16, 2480/17, 2480/18, 2480/19, 2480/21, 2480/22 a 2480/27 v k. ú. Lysá nad Labem), se SJM Petr Bláha a Mgr. Radka Bláhová, oba bytem Lysá nad Labem, a SJM František Gregor a Irena Gregorová, oba bytem Lysá nad Labem,


II. ukládá

Odboru správy majetku do návrhu rozpočtu města pro rok 2023 zahrnout náklady na propojení veřejného osvětlení z ulice Sadová do ulice Jaromírovy sady v částce 100 000 Kč. Termín: do 31.12.2022.


10. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer (občan), pí Šejvlová B. (referent OVŽP), Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zpracovanou Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, 12/2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

nehlasovala

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


schvaluje

zpracovanou Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, 12/2021.


11. Návrh rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022:

1. XXX, výše dotace 3 083 Kč

2. XXX, výše dotace 200 000 Kč

3. XXX, výše dotace 154 803 Kč

II. ukládá

Odboru výstavby a životního prostředí vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. do 31.12.2022,

III. pověřuje

pana starostu podpisem veřejnoprávních smluv dle bodu II.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

nehlasovala

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022:

1. XXX, výše dotace 3 083 Kč

2. XXX, výše dotace 200 000 Kč

3. XXX, výše dotace 154 803 Kč


II. ukládá

Odboru výstavby a životního prostředí vypracovat veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. do 31.12.2022,


III. pověřuje

pana starostu podpisem veřejnoprávních smluv dle bodu II.


15. Návrh na poskytnutí daru obci Hřensko

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

poskytnutí finančního daru z rezervního fondu obci Hřensko ve výši 100 000 Kč na odstranění následků rozsáhlého požáru v obci,

II. pověřuje

starostu města předáním daru obci Hřensko.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


16. Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem

17. Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., p. Elicer (občan)


Po diskusi k oběma bodům navrhli zastupitelé města společné hlasování o obou bodech – ZM

schvaluje

sloučení bodů č. 16 Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem a č. 17 Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města


schvaluje

sloučení bodů č. 16 Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem a č. 17 Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem.


Mgr. Marek K. přednesl svůj protinávrh pro oba sloučené body najednou – ZM

I. bere na vědomí

informaci o vývoji situace a stanovisku Středočeského kraje ve věci výstavby nového domova pro seniory v Lysé nad Labem,

II. pověřuje

Radu města jednáním se Středočeským krajem o přípravě společného memoranda pro výstavbu nového domova seniorů v Lysé nad Labem ve smyslu e-mailu Mgr. Hrabánka.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

informaci o vývoji situace a stanovisku Středočeského kraje ve věci výstavby nového domova pro seniory v Lysé nad Labem,


II. pověřuje

Radu města jednáním se Středočeským krajem o přípravě společného memoranda pro výstavbu nového domova seniorů v Lysé nad Labem ve smyslu e-mailu Mgr. Hrabánka.


18. Zápis z jednání Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 25.05.2022.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


19. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 24.08.2022.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


20. Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 26.05.2022.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 26.05.2022.


21. Zápis č. 2/2022 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

Zápis č. 2/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 16.06.2022.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 2/2022 z jednání Finančního výboru konaného dne 16.06.2022.


22. Žádost o dotaci z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 67 500 Kč z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 71209735, na zajištění podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 01.07. do 31.12.2022,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem v termínu do 30.09.2022,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 67 500 Kč z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 71209735, na zajištění podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 01.07. do 31.12.2022,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem v termínu do 30.09.2022,


III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.


23. Protokol o kontrole Ministerstva vnitra České republiky

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Novotná A. (tajemnice), p. Elicer (občan), Mgr. Havelka J., p. Kolros (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

protokol o kontrole provedené Ministerstvem vnitra České republiky,

II. konstatuje

že došlo k provedení nápravy těch zjištěných pochybení, které bylo možné napravit,

III. ukládá

tajemnici městského úřadu provádět průběžnou kontrolu plnění směrnic městského úřadu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

protokol o kontrole provedené Ministerstvem vnitra České republiky,


II. konstatuje

že došlo k provedení nápravy těch zjištěných pochybení, které bylo možné napravit,


III. ukládá

tajemnici městského úřadu provádět průběžnou kontrolu plnění směrnic městského úřadu.


Mgr. Havelka J. navrhl prodloužení zasedání o 30 minut, tj. do 23:30 hodin - ZM

schvaluje

prodloužení zasedání zastupitelstva města o 30 minut, a to do 23:30 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení zasedání zastupitelstva města o 30 minut, a to do 23:30 hodin.


25. Nová Smlouva o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

uzavření nové Smlouvy o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků s obcemi Stratov, Ostrá a Jiřice.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření nové Smlouvy o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků s obcemi Stratov, Ostrá a Jiřice.


26. Termíny schůzí Rady města a Zastupitelstva města ve II. pololetí 2022

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

1) termíny schůzí Rady města ve II. pololetí r. 2022: 12.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09.2022,

2) termín zasedání Zastupitelstva města ve II. pololetí r. 2022: 07.09.2022.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

1) termíny schůzí Rady města ve II. pololetí r. 2022: 12.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09.2022,

2) termín zasedání Zastupitelstva města ve II. pololetí r. 2022: 07.09.2022.


27. Prodej části obecního pozemku parc.č.3472/5 v k.ú. Lysá nad Labem připloceného k nemovitosti v ulici Brigádnická

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

prodej připlocené části obecního pozemku parcelní č. 3472/5, nově označené jako pozemek parcelní č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu Ing. Vítu Sklenářovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej připlocené části obecního pozemku parcelní č. 3472/5, nově označené jako pozemek parcelní č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu Ing. Vítu Sklenářovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


30. Narovnání hranic pozemku parc.č. st. 37/1 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

darování nově označené části z pozemku st. 37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.10.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

darování nově označené části z pozemku st. 37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.10.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.


32. Úplatný převod pozemku parc.č. 3038/19 v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 250 Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 250 Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


33. Žádost o pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici Lom

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

žádost pana Pavla Drahotského, bytem Lysá nad Labem, ze dne 04.08.2022, č.j. SM/66729/2022,ve věci pronájmu části obecního pozemku parcelní č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom,

II. doporučuje

radě města schválit žadateli smlouvu dle standardních podmínek platných smluv.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost pana Pavla Drahotského, bytem Lysá nad Labem, ze dne 04.08.2022, č.j. SM/66729/2022,ve věci pronájmu části obecního pozemku parcelní č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom,


II. doporučuje

radě města schválit žadateli smlouvu dle standardních podmínek platných smluv.


36. Územní studie Nová Litol

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., p. Kolros (občan), Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

pořízenou územní studii Lysá nad Labem - Nová Litol.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


40. Čestné prohlášení místostarostky Romany Fischerové

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Havelka J., p. Elicer T., Ing. Stařecká K., p. Kodeš M., p. Kolros (občan), Mgr. Bláhová R.


Čestné prohlášení, které podávala místostarostka Fischerová R., se týkalo poskytnuté informace (odpovědi) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V tomto prohlášení uvedla, že odpověď, která byla zaslána občanovi dne 08.08.2022, je nepravdivá.


K tomuto bodu nebylo navrženo žádné usnesení.


Pan starosta všem poděkoval za čtyřletou spolupráci.


III. Diskuse

Tato část programu nebyla projednána.


IV. Interpelace

Tato část programu nebyla projednána.


Pan starosta ukončil zasedání ve 23:50 hodin.


Zapsala: Kočová Michaela dne 12.09.2022


Ověřovatelé zápisu:

 • Romana Fischerová 
 • Mgr. Radka Bláhová
Vytvořeno 9.11.2022 10:13:24 | přečteno 94x | jiri.virava
load