03. Zápis ZM 22.06.2022

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 22. 06. 2022

Výstaviště Lysá nad Labem, vstupní hala, vchod JIH z ul. Čapkova


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

Ing. Stařecká Karolína

p. Kolman Josef (příchod 16:30 hodin)

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan (odchod 21:25 hodin)

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel (příchod 15:05 hodin)

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan (příchod 16:40 hodin)

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka

Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 16:50 hodin)

p. Kodeš Matěj (příchod 15:30 hodin)

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Zastupitelstva města, a Zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvili: pan Kodeš M., Mgr. Tužinská Synková M., pan Kolman J., pan Burian J. a Mgr. Marek K. s tím, že přijdou v průběhu zasedání.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Stařecká K. a Mgr. Bláhová R. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š. a Ing. Gregor P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nepřítomen

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města


schvaluje

ověřovatele zápisu dne 22.06.2022 Ing. Stařeckou K. a Mgr. Bláhovou R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nepřítomen

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š. a Ing. Gregor P.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13.04.2022 a kontrolní zpráva plnění usnesení ke dni 22.06.2022 byly členům zastupitelstva zaslány na vědomí. K zápisu ani ke kontrolní zprávě neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání Zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 50 bodů.


Pan starosta navrhl rozšíření o body č. 51 Družstevní bydlení, č. 52 Záznam z výboru pro správu majetku města ze dne 15.06.2022 a č. 53 Zápis s jednání finančního výboru ze dne 16.06.2022, p. Lompart vzhledem k přítomnosti veřejnosti a neprojednání bodu v minulém zasedání zastupitelstva města o předřazení bodu č. 51 Družstevní bydlení, paní tajemnice požádala o předřazení bodu č. 21 Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání hospodaření města za rok 2021, Mgr. Vošická požádala o předřazení bodů č. 26 Dotace Římskokatolické farnosti na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, č. 27 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo, č. 28 Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem a č. 41 Žádost o dotaci z rozpočtu města pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. a Mgr. Bláhová R. požádala o sloučení bodů č. 25 Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem, č. 49 Projekt sportovní haly a o předřazení neprojednané části programu z minulého zasedání – Diskuse.


Pan starosta zahájil hlasování o všech navržených úpravách programu:


schvaluje

program zastupitelstva města včetně úprav:

rozšíření o body:

51. Družstevní bydlení

52. Záznam z výboru pro správu majetku města ze dne 15.06.2022

53. Zápis s jednání finančního výboru ze dne 16.06.2022

předřazení bodů:

51. Družstevní bydlení

21. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání hospodaření města za rok 2021

26. Dotace Římskokatolické farnosti na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

27. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

28. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

41. Žádost o dotaci z rozpočtu města pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.

a neprojednaný bod z minulého zasedání – Diskuse

sloučení bodů:

25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

49. Projekt sportovní haly


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města


schvaluje

program zastupitelstva města včetně úprav:

rozšíření o body:

51. Družstevní bydlení

52. Záznam z výboru pro správu majetku města ze dne 15.06.2022

53. Zápis s jednání finančního výboru ze dne 16.06.2022

předřazení bodů:

51. Družstevní bydlení

21. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání hospodaření města za rok 2021

26. Dotace Římskokatolické farnosti na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

27. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

28. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

41. Žádost o dotaci z rozpočtu města pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.

a neprojednaný bod z minulého zasedání – Diskuse

sloučení bodů:

25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

49. Projekt sportovní haly


Schválený program jednání:

51. Družstevní bydlení

21. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání hospodaření města za rok 2021

26. Dotace Římskokatolické farnosti na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

27. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

28. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

41. Žádost o dotaci z rozpočtu města pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Diskuse

01. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem – Lidl

02. Návrh na zapsání místní komunikace nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí

03. Návrh na zapsání místní komunikace na sídlišti do katastru nemovitostí

04. Návrh na nový název ulice v Lysé nad Labem – Obchodní

05. Návrh na nové názvy ulic v Lysé nad Labem - Janulova a Park Štěpánky Rohanové

06. Založení společnosti s ručením omezeným

07. Prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem na stavbu čtyř zděných garáží v ulici U Stadionu

08. Prodej části obecního pozemku parc.č. 3472/5 v k.ú. Lysá nad Labem připloceného k nemovitosti v ulici Brigádnická

09. Výkup části pozemku parc.č. 514/6 v k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby chodníku a cyklostezky ul. Poděbradova

10. Zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků parc.č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k.ú. Lysá nad Labem

11. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022

12. Návrh na změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

13. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 816/9 v k.ú. Lysá nad Labem

14. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli

15. Územní studie Nová Litol

16. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem

17. Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem

18. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. Komenského

19. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

20. 3. rozpočtové opatření roku 2022

22. Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru

23. Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky

24. Vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků v ulici Hrabanov

25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

49. Projekt sportovní haly

29. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022- 2026

30. Prodej obecního pozemku parc.č. st.1728 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA

31. Žádost o odkup bytové jednotky č.1370/4 v k.ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000

32. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík

33. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 2652/2 v k.ú. Lysá nad Labem ulice Komenského

34. Výkup pozemků parc.č. 58/17, 54/88 a 54/90 v k.ú. Litol, spojnice mezi ulicí Seifertova a Na Vysoké mezi

35. Výkup podílu na pozemcích parc.č. 2836/30, PK 2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá nad Labem

36. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3483/2 v k.ú.Lysá nad Labem, ulice Čapkova

37. Narovnání hranic pozemku parc.č. st.37/1 v k.ú. Lysá nad Labem

38. Návrh plánovací smlouvy – připojení pozemku parc. č. 2873/8 k.ú. Lysá nad Labem k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu města, v ulici Na Homolce

39. Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 3 rodinných domů, ulice Sadová, Lysá nad Labem

40. Žádost o dotaci z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy

42. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem

43. Žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa B a návrhy na změnu regulačního plánu Hrabanov podané na základě výzvy

44. Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru (BVVP) Milovice – Mladá

45. Protokol o kontrole Ministerstva vnitra České republiky

46. Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem

47. Nová Smlouva o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků

48. Termíny schůzí Rady města a Zastupitelstva města ve II. pololetí 2022

50. Zápis z jednání Kontrolního výboru

52. Záznam z výboru pro správu majetku města ze dne 15.06.2022

53. Zápis s jednání finančního výboru ze dne 16.06.2022


Příchod p. Kodeše M. v 15:30 hodin.


II. Návrhy k projednání.


51. Družstevní bydlení

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Kolros A. (občan), Mgr. Marek K., p. Lompart (občan), Mgr. Bláhová R., pí Fischerová R., Ing. Gregor P., Mgr. Fajmon H., p. Kodeš M., Mgr. Vošická Š., pí Králová M. (občan), p. Šplíchal V. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

ukládá

RM zajistit oddělení pozemku potřebného k výstavbě nových bytových domů v areálu bývalé Fruty z pozemku p.č. 3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem a zajistit znalecký posudek na jeho cenu, a to do 31.07.2022.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


21. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání hospodaření města za rok 2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2021: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“

Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,


II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021, a to bez výhrad,


III. schvaluje

účetní závěrku města Lysá nad Labem za rok 2021.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

mimo místnost

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2021: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“

Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,


II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021, a to bez výhrad,


III. schvaluje

účetní závěrku města Lysá nad Labem za rok 2021.


26. Dotace Římskokatolické farnosti na obnovu stodoly v areálu fary č.p. 7 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, IČO: 48931926, Nám. Bedřicha Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 36 000 Kč na obnovu stodoly v areálu fary č. p. 7, za podmínky přidělení dotační kvóty od Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

mimo místnost

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, IČO: 48931926, Nám. Bedřicha Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 36 000 Kč na obnovu stodoly v areálu fary č. p. 7, za podmínky přidělení dotační kvóty od Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.


27. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

Eva Freibergová, Byšičky, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

Martin Tužinský, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,

a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

Eva Freibergová, Byšičky, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

Martin Tužinský, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,

a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč, a to do 15.07.2022,

III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu II.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

mimo místnost

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

Eva Freibergová, Byšičky, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

Martin Tužinský, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,


a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

Farní charita Lysá nad Labem, IČO: 26520826, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 16 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 14 000 Kč,

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, IČO: 68999780, Masarykova 760, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 11 000 Kč,

Divadelní spolek Náplavka, IČO: 07902409, Slunéčkova 1984, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč,

Polabáček, z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 7 000 Kč,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO: 67777473, Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk, ve výši 25 000 Kč,

Eva Freibergová, Byšičky, ve výši 8 000 Kč,

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s., IČO: 62444743, Třešňová 1627, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 18 000 Kč,

Martin Tužinský, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 12 000 Kč,


a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem II. kolo následovně:

z.s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 800 Kč,

Josef Křena, Lysá nad Labem, ve výši 6 400 Kč,

PROFITRAINERS s.r.o., IČO: 05438764, Dopravní 500/9, 104 00 Praha, ve výši 13 300 Kč, a to do 15.07.2022,


III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu II.


28. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Vošická Š.


Mgr. Vošická Š. upozornila na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

následující rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2022/23 včetně uzavření veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi

Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1464, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, IČO: 70991308, se sídlem Lysá nad Labem, Brandlova 1590, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Lysá nad Labem, Komenského 1534, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, IČO: 61632171, se sídlem Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní náměstí 906, IČO: 67673457, se sídlem Lysá nad Labem, Školní náměstí 906, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

mimo místnost

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města


schvaluje

následující rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2022/23 včetně uzavření veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi

Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, IČO: 70991324, se sídlem Lysá nad Labem, Sídliště 1464, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, IČO: 70991308, se sídlem Lysá nad Labem, Brandlova 1590, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430, IČO: 70991235, se sídlem Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430, PSČ 289 22, ve výši 45 000 Kč,

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk, IČO: 61632244, se sídlem Lysá nad Labem, Komenského 1534, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, IČO: 61632171, se sídlem Lysá nad Labem, Nám. B. Hrozného 12, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč,

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, Školní náměstí 906, IČO: 67673457, se sídlem Lysá nad Labem, Školní náměstí 906, PSČ 289 22, ve výši 90 000 Kč.


41. Žádost o dotaci z rozpočtu města pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Vošická Š.


Mgr. Vošická Š. upozornila na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502,

II. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502,


II. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.


01. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem – Lidl

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., zástupce společnosti Lidl, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., p. Kolros A. (občan)


Původní návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

II. schvaluje

obsah změny: změna územního plánu prověří změnu využití pozemků parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

III. stanovuje

že náklady na pořízení změny územního plánu, uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona budou hrazeny navrhovatelem.


Mgr. Bláhová navrhla úpravu usnesení – ZM:

I. schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

II. schvaluje

obsah změny:

1) změna územního plánu prověří změnu využití pozemků parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

2) změna územního plánu prověří umístění ochranné zeleně v řešené ploše směrem k obchvatu,

III. stanovuje

že náklady na pořízení změny územního plánu, uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona budou hrazeny navrhovatelem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,


II. schvaluje

obsah změny:

1) změna územního plánu prověří změnu využití pozemků parc. č. 35/1, 35/3 a 35/7 v k.ú. Litol z ploch ZO.1 sídelní zeleň ochranná specifická na plochy OK - komerční vybavenost,

2) změna územního plánu prověří umístění ochranné zeleně v řešené ploše směrem k obchvatu,


III. stanovuje

že náklady na pořízení změny územního plánu, uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona budou hrazeny navrhovatelem.


02. Návrh na zapsání místní komunikace nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zapsání místní komunikace nové sídliště od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


schvaluje

zapsání místní komunikace nové sídliště od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí.


03. Návrh na zapsání místní komunikace na sídlišti do katastru nemovitostí

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J.


Příchod p. Kolmana J. v 16:30 hodin.


Původní návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zápis komunikace nacházející se na pozemku - pozemkové parcele p.č. 2673/91, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem, tedy části pozemku nacházejícího se mezi ulicemi Československé armády – Resslova – Sídliště – Ke Vrutici, do katastru nemovitostí.


Mgr. Bláhová R. ve spolupráci s Mgr. Fajmonem H. a Mgr. Havelkou J. přednesli upravený návrh usnesení – ZM:

schvaluje

zápis komunikace nacházející se na pozemku - pozemkové parcele p.č. 2673/91, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem, tedy části pozemku nacházejícího se mezi ulicemi Československé armády – Resslova – Sídliště – Ke Vrutici, do katastru nemovitostí.

Termín realizace: po skutečném zaměření nové komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města


schvaluje

zápis komunikace nacházející se na pozemku - pozemkové parcele p.č. 2673/91, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem, tedy části pozemku nacházejícího se mezi ulicemi Československé armády – Resslova – Sídliště – Ke Vrutici, do katastru nemovitostí.

Termín realizace: po skutečném zaměření nové komunikace.


04. Návrh na nový název ulice v Lysé nad Labem – Obchodní

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Příchod p. Buriana J. v 16:40 hodin.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

změnu názvu části ulice Průmyslová na nový název Obchodní, a to od křižovatky s ulicí Jedličkova po křižovatku s ulicí Na Mlíčníku, jak je zachyceno na přiloženém situačním zákresu. Od ulice Na Mlíčníku po ulici Poděbradova bude nadále ulice Průmyslová.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města


schvaluje

změnu názvu části ulice Průmyslová na nový název Obchodní, a to od křižovatky s ulicí Jedličkova po křižovatku s ulicí Na Mlíčníku, jak je zachyceno na přiloženém situačním zákresu. Od ulice Na Mlíčníku po ulici Poděbradova bude nadále ulice Průmyslová.


05. Návrh na nové názvy ulic v Lysé nad Labem - Janulova a Park Štěpánky Rohanové

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

pojmenování nové ulice v Lysé nad Labem názvem Janulova, pozemek p. č. 23/11 a 23/31 a 3462/1 v k.ú. Lysá nad Labem se napojí na ulici Za zámkem. Končí jako slepá v místě, kde začíná pozemek p. č. 3461/2 v k. ú. Lysá nad Labem,

II. schvaluje

návrh změny názvu parku na pozemku p. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem, dříve park 30. výročí osvobození na park Štěpánky Rohanové.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

pojmenování nové ulice v Lysé nad Labem názvem Janulova, pozemek p. č. 23/11 a 23/31 a 3462/1 v k.ú. Lysá nad Labem se napojí na ulici Za zámkem. Končí jako slepá v místě, kde začíná pozemek p. č. 3461/2 v k. ú. Lysá nad Labem,


II. schvaluje

návrh změny názvu parku na pozemku p. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem, dříve park 30. výročí osvobození na park Štěpánky Rohanové.


06. Založení společnosti s ručením omezeným

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Chaloupka D. (občan), Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., Ing. Novotná A. (tajemnice), Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Ing. Gregor P., p. Vlček (občan), Mgr. Dostál M. (právník města), p. Kolros A. (občan), p. Kodeš M., p. Šalek (občan)

Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. v 16:50 hodin.


Pan Kodeš požaduje, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele/jednatele zakládané společnosti.


Mgr. Bláhová požádala, aby bylo hlasováno o každém výroku usnesení zvlášť.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 7 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl doplněný návrh usnesení - ZM:

I. zřizuje

obchodní společnost Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o.

II. schvaluje

Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve znění, které je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města,

III. souhlasí

s umístěním sídla obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. v budově č.p. 23, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, stojící na pozemku parc. č. st. 37/1, k.ú. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, vše ve vlastnictví Města Lysá nad Labem,

IV. jmenuje

jednatelem obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. pana Daniela Chaloupku,

V. jmenuje

členy dozorčí rady obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. ve složení Jan Krumpholc, Mgr. Jan Papáček, Ing. Eva Kropáčková,

VI. schvaluje

výši vkladu Města Lysá nad Labem jako jediného společníka na základní kapitál obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve výši 1 800 000 Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých),

VII. ukládá

panu starostovi, Ing. Karlu Otavovi, zajistit vydání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu a provést další nezbytné kroky vedoucí k zápisu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. do obchodního rejstříku, a to do 3 měsíců od přijetí tohoto usnesení, za podmínky schválení 3. rozpočtového opatření.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města


I. zřizuje

obchodní společnost Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o.


II. schvaluje

Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve znění, které je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města,


III. souhlasí

s umístěním sídla obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. v budově č.p. 23, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, stojící na pozemku parc. č. st. 37/1, k.ú. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, vše ve vlastnictví Města Lysá nad Labem,


IV. jmenuje

jednatelem obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. pana Daniela Chaloupku,


V. jmenuje

členy dozorčí rady obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s.r.o. ve složení Jan Krumpholc, Mgr. Jan Papáček, Ing. Eva Kropáčková,


VI. schvaluje

výši vkladu Města Lysá nad Labem jako jediného společníka na základní kapitál obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. ve výši 1 800 000 Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých),


VII. ukládá

panu starostovi, Ing. Karlu Otavovi, zajistit vydání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu a provést další nezbytné kroky vedoucí k zápisu obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o. do obchodního rejstříku, a to do 3 měsíců od přijetí tohoto usnesení, za podmínky schválení 3. rozpočtového opatření.


07. Prodej části obecního pozemku parc.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem na stavbu čtyř zděných garáží v ulici U Stadionu

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Mgr. Fajmon H. požádal o předřazení bodů č. 23, 24, 25, 43 a 44 za projednání bodu č. 7.


Paní Fischerová R. navrhla předřazení těchto bodů 23, 24, 25, 43 a 44, až za projednání bodu č. 11.


Pan starosta zahájil hlasování o návrhu paní Fischerové – ZM

schvaluje

předřazení bodů

23. Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky

24. Vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků v ulici Hrabanov

25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

43. Žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa B a návrhy na změnu regulačního plánu Hrabanov podané na základě výzvy

44. Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru (BVVP) Milovice – Mladá

za bod č. 11 Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodů

23. Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky

24. Vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků v ulici Hrabanov

25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

43. Žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa B a návrhy na změnu regulačního plánu Hrabanov podané na základě výzvy

44. Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru (BVVP) Milovice – Mladá

za bod č. 11 Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.


Pan starosta přednesl návrh usnesení k bodu č. 7 - ZM:

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej 4 částí obecního pozemku parc.č. 612/1, a to každá o velikosti 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 5 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje. Záměr bude zveřejněný až po vypracování geometrického plánu na dělení pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej 4 částí obecního pozemku parc.č. 612/1, a to každá o velikosti 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 5 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku. Kupující si na vlastní náklady zajistí přeložku kabelů ČEZ Distribuce uložených v předmětu prodeje. Záměr bude zveřejněný až po vypracování geometrického plánu na dělení pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem.


08. Prodej části obecního pozemku parc.č. 3472/5 v k.ú. Lysá nad Labem připloceného k nemovitosti v ulici Brigádnická

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3472/5, k.ú. Lysá nad Labem, připloceného k pozemku parc.č. st. 1779 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocené části obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označené jako pozemek parc.č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu Ing. Vítu Sklenářovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3472/5, k.ú. Lysá nad Labem, připloceného k pozemku parc.č. st. 1779 v k.ú. Lysá nad Labem,


II. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocené části obecního pozemku parc.č. 3472/5, nově označené jako pozemek parc.č. 3472/16, o výměře 12 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3797-96/2021 ze dne 15.12.2021, panu Ing. Vítu Sklenářovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


09. Výkup části pozemku parc.č. 514/6 v k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby chodníku a cyklostezky ul. Poděbradova

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

výkup části pozemku parc.č. 514/6, nově označené jako pozemek parc.č. 514/48, o výměře 100 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3821-16/2022 ze dne 14.02.2022, za účelem výstavby chodníku a cyklostezky v ulici Poděbradova, od pana Jiřího Luňáčka, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje. Kupující se zavazuje při samotné realizaci stavby chodníku a cyklostezky zachovat stávající přístup k prodejně na pozemku parc.č. st.3371 a k pozemku parc.č. 514/6, oba v k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup části pozemku parc.č. 514/6, nově označené jako pozemek parc.č. 514/48, o výměře 100 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3821-16/2022 ze dne 14.02.2022, za účelem výstavby chodníku a cyklostezky v ulici Poděbradova, od pana Jiřího Luňáčka, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje. Kupující se zavazuje při samotné realizaci stavby chodníku a cyklostezky zachovat stávající přístup k prodejně na pozemku parc.č. st. 3371 a k pozemku parc.č. 514/6, oba v k.ú. Lysá nad Labem,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.06.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


10. Zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků parc.č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., pí Javorčíková J. (referent OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parc.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a par.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parc.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a par.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.


11. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města


schvaluje

Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.


23. Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/26, o výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parc.č. 601/6, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parc.č. 601/19, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/26, o výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parc.č. 601/6, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parc.č. 601/19, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem.


24. Vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků v ulici Hrabanov

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Dostál M. (právník města), Mgr. Tužinská Synková M.


Původní návrh usnesení – ZM:

schvaluje

vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov.


Mgr. Tužinská Synková M. navrhla úpravu v návrhu smlouvy o spolupráci, a to v bodě IV. písm. h) – změna smluvní pokuty za každý započatý měsíc prodlení s vypsáním příslušné veřejné zakázky z 10 000 Kč na 5 000 Kč.


Mgr. Bláhová R. ve spolupráci s právníkem města navrhla úpravu usnesení – ZM:

I. schvaluje

vzor kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů kupujícího a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov,

II. schvaluje

úpravu kupní smlouvy o svolení se zřízením zástavního práva a souvisejících ujednání ve prospěch banky poskytující kupujícímu úvěr, jakož i platebních podmínek,

III. ukládá

právníkovi města upravit znění kupní smlouvy dle bodu I. a II. Termín: do 30.06.2022.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

vzor kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů kupujícího a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků parc.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, parc.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, parc.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, parc.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, parc.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, par.č. 2480/18 o výměře 964 m2, parc.č. 2480/19 o výměře 874 m2, parc.č. 2480/27 o výměře 924 m2, parc.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a parc.č. 2480/22 o výměře 1044 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Hrabanov,


II. schvaluje

úpravu kupní smlouvy o svolení se zřízením zástavního práva a souvisejících ujednání ve prospěch banky poskytující kupujícímu úvěr, jakož i platebních podmínek,


III. ukládá

právníkovi města upravit znění kupní smlouvy dle bodu I. a II. Termín: do 30.06.2022.


25. Podání žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní hala Lysá nad Labem

49. Projekt sportovní haly

V diskusi k bodům vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Marek K., p. Kodeš M., Mgr. Bláhová R., p. Šplíchal V. (občan), p. Kolros A. (občan), p. Jirsa (občan), p. Šmíd (občan)


Mgr. Havelka J. navrhl hlasovat o každém výroku v bodě č. 49 Projekt sportovní haly zvlášť.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města


schvaluje

hlasování o každém výroku usnesení zvlášť, a to v bodě č. 49 Projekt sportovní haly.


Pan starosta zahájil hlasování k bodu č. 25 – ZM:

I. schvaluje

podání žádosti o dotaci projektu s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do investiční výzvy Národní sportovní agentury,

II. ukládá

Radě města

1. podání žádosti po vypsání výzvy

2. zajistit doložení dokladu zajištění vlastního podílu financování s podáním žádosti.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

podání žádosti o dotaci projektu s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do investiční výzvy Národní sportovní agentury,


II. ukládá

Radě města

1. podání žádosti po vypsání výzvy

2. zajistit doložení dokladu zajištění vlastního podílu financování s podáním žádosti.


Pan starosta přednesl návrh usnesení k bodu č. 49 – výrok I. - ZM:

I. ukládá

paní místostarostce Romaně Fischerové

a) vypracovat podrobnou zprávu o stavu prací na akci: Výstavba Sportovní haly města Lysá nad Labem, jejíž součástí budou i odpovědi na otázky uvedené v předkládané důvodové zprávě

b) seznámit zastupitele se všemi informacemi ohledně víceprací tohoto projektu

Termín: do 15.07.2022


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl návrh usnesení k bodu č. 49 – výrok II. - ZM:

II. schvaluje

do své výlučné kompetence schválení změny kapacity Sportovní haly a změny dispozičního řešení oproti platné projektové dokumentaci.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta prohlásil hlasování na žádost MVDr. Kořínka J. za zmatečné a zahájil opětovné hlasování o výroku II.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města


ukládá

paní místostarostce Romaně Fischerové

a) vypracovat podrobnou zprávu o stavu prací na akci: Výstavba Sportovní haly města Lysá nad Labem, jejíž součástí budou i odpovědi na otázky uvedené v předkládané důvodové zprávě,

b) seznámit zastupitele se všemi informacemi ohledně víceprací tohoto projektu

Termín: do 15.07.2022.


43. Žádost o změnu regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa B a návrhy na změnu regulačního plánu Hrabanov podané na základě výzvy

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Kučerová M. (referent územního plánování), p. Burian J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., p. Fišer (občan), p. Kolros A. (občan), p. Kolman J.


Mgr. Marek K. upozornil na střet zájmů.


Původní návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

návrh na pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov zkráceným postupem,

II. schvaluje

obsah změny regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov:

- změna prověří prostorové uspořádání v etapě B na pozemcích parc. č. 2619, a PK 2618, 2617 vše v k.ú. Lysá nad Labem

- změna prověří umístění obratiště na konci slepé komunikace

- změna prověří nové dělení pozemků, místo stávajících 7 pozemků na 9 pozemků

III. stanovuje

že náklady na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně bude na náklady navrhovatelů,

IV. ukládá

pořizovateli zpracovat do 31. 8. 2022 návrh zadání změny regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního podnětu, se zapracováním návrhů vlastníků pozemků Hrabanov obdržených na základě zveřejněné výzvy.


Pan Burian J. přednesl svůj protinávrh, který byl na základě připomínek Mgr. Havelky J., Mgr. Fajmona H. a Mgr. Bláhové R. upraven.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

návrh na pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B, zkráceným postupem,

II. schvaluje

obsah změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B:

- změna prověří prostorové uspořádání v etapě B na pozemcích parc. č. 2619, a PK 2618, 2617 vše v k.ú. Lysá nad Labem

- změna prověří umístění obratiště na konci slepé komunikace

- změna prověří nové dělení pozemků, místo stávajících 7 pozemků na 9 pozemků

- povinnost plánovací smlouvy,

III. stanovuje

že náklady na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně bude na náklady navrhovatelů,

IV. schvaluje

pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu,

V. ukládá

zpracovat do 31.08.2022 návrh zadání změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu, se zapracováním návrhů vlastníků pozemků Hrabanov obdržených na základě zveřejněné výzvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

návrh na pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B, zkráceným postupem,


II. schvaluje

obsah změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa B:

- změna prověří prostorové uspořádání v etapě B na pozemcích parc. č. 2619, a PK 2618, 2617 vše v k.ú. Lysá nad Labem

- změna prověří umístění obratiště na konci slepé komunikace

- změna prověří nové dělení pozemků, místo stávajících 7 pozemků na 9 pozemků

- povinnost plánovací smlouvy,


III. stanovuje

že náklady na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně bude na náklady navrhovatelů,


IV. schvaluje

pořízení změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu,


V. ukládá

zpracovat do 31.08.2022 návrh zadání změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov, etapa A, z vlastního podnětu, se zapracováním návrhů vlastníků pozemků Hrabanov obdržených na základě zveřejněné výzvy.


44. Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru (BVVP) Milovice – Mladá

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města


schvaluje

Memorandum k využití a rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá.


Mgr. Marek K. požádal o předřazení bodu č. 18 Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. Komenského, Ing. Gregor P. o předřazení bodu č. 20 3. rozpočtové opatření roku 2022 a paní tajemnice o předřazení bodu č. 37 Narovnání hranic pozemku parc.č. st.37/1 v k.ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 73

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 18 Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. Komenského, č. 20 3. rozpočtové opatření roku 2022 a bodu č. 37 Narovnání hranic pozemku parc.č. st.37/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

18. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. Komenského

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., p. Kolros A. (občan), p. Šalek (občan), p. Kodeš M., p. Šplíchal V. (občan), Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. ukládá

Radě Města zrušit veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“, evidenční č. VVZ: Z2022-003427, evidenční číslo na ISVZUS: 60054157,

II. ukládá

Radě města zahájit realizaci rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského bez bazénu a s ním souvisejících technologií. Termín: ihned.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města


I. ukládá

Radě Města zrušit veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“, evidenční č. VVZ: Z2022-003427, evidenční číslo na ISVZUS: 60054157,


II. ukládá

Radě města zahájit realizaci rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského bez bazénu a s ním souvisejících technologií. Termín: ihned.


Pan Burian J. navrhl prodloužení zasedání zastupitelstva města o 1 hodinu, a to do 22:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení zasedání zastupitelstva města dne 22.06.2022 o 1 hodinu, a to do 22:00 hodin.


20. 3. rozpočtové opatření roku 2022

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Ing. Pípal M.


Na úvod Mgr. Havelka J. konstatoval, že vzhledem k tomu, že Finanční výbor nedoporučil schválení 3. rozpočtového opatření v této podobě, přednesl návrh na úpravu původního rozpočtového opatření.


Mgr. Marek K. upozornil, že aktuální návrh 3. rozpočtového opatření nereflektuje podepsané smlouvy a dodatky ke smlouvám a právě se připravující další dodatky ke smlouvám. Na sedmi velkých investičních akcích města z osmi chybí v rozpočtu téměř 60 milionů Kč a tyto akce aktuálně nemají rozpočtové krytí a není možné podepisovat dodatky se smlouvám.

Mgr. Marek K. zrekapituloval upravený návrh 3. rozpočtového opatření, o kterém bude hlasováno a konstatoval, že stále pět investičních projektů města z osmi nemá rozpočtové krytí ve výši 33,2 milionů Kč. Požádal Radu města o přípravu příslušného rozpočtového opatření, které toto opraví, na následující Zastupitelstvo města.


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení - ZM:

schvaluje

3. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Upravený návrh usnesení – ZM:

schvaluje

3. rozpočtové opatření roku 2022 dle návrhu.


Upravený komentář i upravený návrh rozpočtového opatření jsou přílohou zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města


schvaluje

3. rozpočtové opatření roku 2022 dle návrhu.


37. Narovnání hranic pozemku parc.č. st. 37/1 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

informaci ve věci narovnání hranice pozemku parc.č. st. 37/1 v k.ú. Lysá nad Labem,

II. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrickém plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

informaci ve věci narovnání hranice pozemku parc.č. st. 37/1 v k.ú. Lysá nad Labem,


II. schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na darování nově označené části z pozemku st.37/1, jako díl "a", o výměře 22 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrickém plánu číslo 3835-22/2022, společnosti MEDISAN s.r.o., IČO: 47538767, se sídlem Radlická 764/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, z důvodu, že v roce 1999 došlo k darování pozemků Městu Lysá nad Labem, a to o výměře 180 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


12. Návrh na změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Odchod MVDr. Kořínka J. ve 21:25 hodin.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v navýšení maximální výše čerpání finančních prostředků na 500 000 Kč s účinností od 01.01.2023.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města


schvaluje

změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v navýšení maximální výše čerpání finančních prostředků na 500 000 Kč s účinností od 01.01.2023.


13. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 816/9 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, který podal vlastník pozemku parc. č. 816/9 v k.ú. Lysá nad Labem, na přeřazení tohoto pozemku z plochy PZ na BI.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města


neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, který podal vlastník pozemku parc. č. 816/9 v k.ú. Lysá nad Labem, na přeřazení tohoto pozemku z plochy PZ na BI.


14. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Vošická Š., Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P., p. Kolros A. (občan), p. Kolman J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol,

II. schvaluje

obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným postupem na rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol,


II. schvaluje

obsah změny územního plánu: rozšíření plochy OV pro základní školu v Litoli, a to pozemky parc. č. 861, 111/1, 364, 56/2 a st. 63, 90, 144 a část pozemku parc. č. 56/1 vše v k.ú. Litol.


Pan starosta navrhl předřazení bodu č. 29 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022- 2026.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 29 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022- 2026.


29. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022- 2026

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů,

II. stanovuje

počet členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů,


II. stanovuje

počet členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2022 – 2026 na 15 členů.


Neprojednané body:

15. Územní studie Nová Litol

16. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem

17. Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem

19. 2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

22. Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru

30. Prodej obecního pozemku parc.č. st.1728 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA

31. Žádost o odkup bytové jednotky č.1370/4 v k.ú. Lysá nad Labem včetně podílu na společných částech 50/1000

32. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík

33. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 2652/2 v k.ú. Lysá nad Labem ulice Komenského

34. Výkup pozemků parc.č. 58/17, 54/88 a 54/90 v k.ú. Litol, spojnice mezi ulicí Seifertova a Na Vysoké mezi

35. Výkup podílu na pozemcích parc.č. 2836/30, PK 2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá nad Labem

36. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3483/2 v k.ú.Lysá nad Labem, ulice Čapkova

38. Návrh plánovací smlouvy – připojení pozemku parc. č. 2873/8 k.ú. Lysá nad Labem k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu města, v ulici Na Homolce

39. Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 3 rodinných domů, ulice Sadová, Lysá nad Labem

40. Žádost o dotaci z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy

42. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - pozemek parc. č. 2870/43 v k.ú. Lysá nad Labem

45. Protokol o kontrole Ministerstva vnitra České republiky

46. Stížnost na subjekt Město Lysá nad Labem

47. Nová Smlouva o zabezpečení požární ochrany a sdružení prostředků

48. Termíny schůzí Rady města a Zastupitelstva města ve II. pololetí 2022

50. Zápis z jednání Kontrolního výboru


III. Diskuse

Tato část programu nebyla projednána.


IV. Interpelace

Tato část programu nebyla projednána.


Pan starosta ukončil zasedání ve 22:00 hodin a informoval, že příští zasedání Zastupitelstva města se bude konat 07.09.2022.


Zapsala: Kočová Michaela dne 27.06.2022


Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. Karolína Stařecká Mgr. Radka Bláhová

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 13:39:19 | přečteno 119x | jiri.virava
load