02. Zápis ZM 13.04.2022


Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13. 04. 2022

Výstaviště Lysá nad Labem, vstupní hala, vchod JIH z ul. Čapkova


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka

Mgr. Tužinská Synková Martina


Omluveni: p. Kolman Josef

pí Fischerová Romana

p. Kodeš Matěj

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Zastupitelstva města, a Zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvil pan Kolman J., pan Kodeš M. a paní Fischerová R.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Fajmon H. a p. Burian J. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a Mgr. Bláhová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 13.04.2022 Mgr. Fajmona H. a p. Buriana J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a Mgr. Bláhová R.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 02.02.2022 a kontrolní zpráva plnění usnesení ke dni 13.04.2022 byly členům zastupitelstva zaslány na vědomí. K zápisu ani ke kontrolní zprávě neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání Zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 39 bodů.


Pan starosta navrhl rozšíření o body č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022 a č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022 a stažení bodu č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci.


Mgr. Fajmon H. navrhl předřazení bodu č. 30 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje, bodu č. 31 Darování obecních pozemků za účelem realizace projektu „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“, bodu č. 19 Rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, bodu č. 20 Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, bodu č. 21 Rozdělení přidělené dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022 a bodu č. 22 Smlouva o zápůjčce na studium.

Mgr. Havelka J. navrhl sloučení bodů č. 4 Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021, č. 17 Zápis výboru pro správu majetku města, č. 18 Zápis Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022, č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022 a č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022.


Občan, přítomný na zasedání, p. Skuhrovec, požádal vzhledem ke své zdravotní indispozici o předřazení bodu č. 28 Směna pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4.


Mgr. Bláhová R. navrhla předřazení bodu č. 29 Záměr prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva obrany v k. ú. Lysá nad Labem.


Pan starosta zahájil hlasování o všech navržených úpravách programu:


ZM

schvaluje

úpravy programu Zastupitelstva města, a to:

rozšíření o body

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022

stažení bodu

č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci,

předřazení bodu

č. 30 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

č. 31 Darování obecních pozemků za účelem realizace projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

č. 19 Rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

č. 20 Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

č. 21 Rozdělení přidělené dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022

č. 22 Smlouva o zápůjčce na studium,

sloučení bodů

č. 4 Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021

č. 17 Zápis výboru pro správu majetku města

č. 18 Zápis Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022

předřazení bodu

č. 28 Směna pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4

předřazení bodu

č. 29 Záměr prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva obrany v k. ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města


schvaluje

úpravy programu Zastupitelstva města, a to:

rozšíření o body

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022

stažení bodu

č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci,

předřazení bodu

č. 30 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

č. 31 Darování obecních pozemků za účelem realizace projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

č. 19 Rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

č. 20 Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

č. 21 Rozdělení přidělené dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022

č. 22 Smlouva o zápůjčce na studium,

sloučení bodů

č. 4 Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021

č. 17 Zápis výboru pro správu majetku města

č. 18 Zápis Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022

předřazení bodu

č. 28 Směna pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4

předřazení bodu

č. 29 Záměr prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva obrany v k. ú. Lysá nad Labem.


Pan starosta zahájil hlasování k celkovému upravenému programu - ZM:

schvaluje

upravený program Zastupitelstva města dne 13.04.2022.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města


schvaluje

upravený program Zastupitelstva města dne 13.04.2022.


Schválený program jednání:

30. Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

31. Darování obecních pozemků za účelem realizace projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

19. Rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

20. Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

21. Rozdělení přidělené dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022

22. Smlouva o zápůjčce na studium

28. Směna pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4

29. Záměr prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva obrany v k. ú. Lysá nad Labem

01. Zapojení města Lysá nad Labem do „Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu“

02. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

03. Zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka za rok 2021

04. Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021

17. Zápis výboru pro správu majetku města

18. Zápis Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022

40. Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

41. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022

05. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2021 o placeném stání na místních komunikací

06. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích

07. PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem

08. Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády

09. CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce

10. Projekt sportovní haly

11. Družstevní bydlení

12. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem – Lidl

13. Návrh na zapsání místní komunikace nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí

14. Návrh na zapsání místní komunikace na sídlišti do katastru nemovitostí

15. Návrh na nový název ulice v Lysé nad Labem – Obchodní

16. Návrh na nové názvy ulic v Lysé nad Labem - Janulova a Park Štěpánky Rohanové

23. Založení společnosti s ručením omezeným

24. Prodej části obecního pozemku parc. č. 612/1 v k. ú. Lysá nad Labem na stavbu čtyř zděných garáží v ulici U Stadionu

25. Prodej části obecního pozemku parc. č. 3472/5 v k. ú. Lysá nad Labem připloceného k nemovitosti v ulici Brigádnická

26. Výkup části pozemku parc. č. 514/6 v k. ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby chodníku a cyklostezky ul. Poděbradova

27. Zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků parc. č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k. ú. Lysá nad Labem

32. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.

33. Návrh na změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

34. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem

35. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - rozšíření plochy občanské vybavenosti pro základní školu v Litoli

36. Územní studie Nová Litol

37. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem

38. Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem

39. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. KomenskéhoII. Návrhy k projednání.


30. Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČO: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČO: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


31. Darování obecních pozemků za účelem realizace projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

darování částí obecních pozemků parc. č. 305/2, 306/1, 309/5 323/2, 323/6, 323/11, 323/25 a 323/7 v k.ú. Litol, nově označených jako pozemek parc.č. 306/8 o výměře 1462 m2, parc.č. 323/75 o výměře 1551 m2 a p.č. 323/74 o výměře 182 m2, všechny v k.ú Litol, dle geometrického plánu č. 1014-16/2022, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, z důvodu realizace investičního projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.04.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

darování částí obecních pozemků parc. č. 305/2, 306/1, 309/5 323/2, 323/6, 323/11, 323/25 a 323/7 v k.ú. Litol, nově označených jako pozemek parc.č. 306/8 o výměře 1462 m2, parc.č. 323/75 o výměře 1551 m2 a p.č. 323/74 o výměře 182 m2, všechny v k.ú Litol, dle geometrického plánu č. 1014-16/2022, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, z důvodu realizace investičního projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.04.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem této darovací smlouvy.


19. Rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Mgr. Bláhová R. a Ing. Otava K. upozornili na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

ZM

schvaluje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 53 930 Kč,

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lysá nad Labem, IČO: 75076764, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 26 082 Kč,

Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem, IČO: 45828181, Klicperova 553/10, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 108 069 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 437 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Quattuor Artes z.s., IČO: 22610049, Školní náměstí 906/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Spolek radioamatérů Lysá nad Labem, IČO: 71226460, Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 373 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 181 397 Kč,

Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, IČO: 68999968, Na Rybníčku 519/7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 35 051 Kč,

KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO: 07844093, Československé armády 28/9, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 17 977 Kč,

Polabáček z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 33 684 Kč,


rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem, IČO: 00472484, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 309 992 Kč,

Taekwon-do ITF oddíl Sabom, z.s., IČO: 22818723, Stržiště 785/35, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 77 366 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 399 978 Kč,

TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 179 Kč,

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 113 552 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 269 167 Kč,

DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČO: 06324991, U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 267 178 Kč,

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991795, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 184 648 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČO: 45826072, Pivovarská 1518/2, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 51 918 Kč,

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991531, Jaromírovy sady, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 81 219 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 124 119 Kč,

z. s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 917 Kč,

Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem - 432, IČO: 65742320, Družstevní 361/5, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 767 Kč,


II. schvaluje

vyřazení žádostí o poskytnutí dotace organizacím:

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú., IČO: 67982930, náměstí Bedřicha Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Byšičky, IČO: 64733033, Byšičky 49, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu nesplnění podmínky článku IV. Statutu Programu na činnost společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,


III. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 53 930 Kč,

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lysá nad Labem, IČO: 75076764, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 26 082 Kč,

Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem, IČO: 45828181, Klicperova 553/10, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 108 069 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 437 Kč,

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Quattuor Artes z.s., IČO: 22610049, Školní náměstí 906/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 190 000 Kč,

Spolek radioamatérů Lysá nad Labem, IČO: 71226460, Poděbradova 1582/71, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 373 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 181 397 Kč,

Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, IČO: 68999968, Na Rybníčku 519/7, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 35 051 Kč,

KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO: 07844093, Československé armády 28/9, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 17 977 Kč,

Polabáček z.s., IČO: 14072238, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 33 684 Kč,


z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem, IČO: 00472484, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 309 992 Kč,

Taekwon-do ITF oddíl Sabom, z.s., IČO: 22818723, Stržiště 785/35, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 77 366 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 399 978 Kč,

TSK Dynamik, z.s., IČO: 07511906, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 90 179 Kč,

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 113 552 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 269 167 Kč,

DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČO: 06324991, U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 267 178 Kč,

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991795, Sojovická 268/3, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 184 648 Kč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČO: 45826072, Pivovarská 1518/2, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 51 918 Kč,

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62991531, Jaromírovy sady, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 81 219 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 124 119 Kč,

z. s. Klub dobré zprávy, IČO: 26643618, Československé armády 1630/52, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 23 917 Kč,

Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem - 432, IČO: 65742320, Družstevní 361/5, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, ve výši 6 767 Kč, a to do 30.04.2022,


IV. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle uloženého bodu II.


20. Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Mgr. Bláhová R. upozornila na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

ZM

schvaluje

rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 60 315 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem následovně:

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 60 315 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 200 000 Kč a to do 30.04.2022,


III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle uloženého bodu II.


21. Rozdělení přidělené dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Elicer T. (občan), Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

rozdělení dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022, a to ve výši 283 000 Kč pro obnovu měšťanského domu č. p. 13 a ve výši 117 000 Kč pro obnovu stodoly v areálu fary.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města


schvaluje

rozdělení dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2022, a to ve výši 283 000 Kč pro obnovu měšťanského domu č. p. 13 a ve výši 117 000 Kč pro obnovu stodoly v areálu fary.


22. Smlouva o zápůjčce na studium

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

uzavření Smlouvy o zápůjčce na studium mezi Městem Lysá nad Labem a paní Michaelou Zemanovou v celkové výši 120 000 Kč a dobou splácení 48 měsíců.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření Smlouvy o zápůjčce na studium mezi Městem Lysá nad Labem a paní Michaelou Zemanovou v celkové výši 120 000 Kč a dobou splácení 48 měsíců.


28. Směna pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Elicer T. (občan), Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Ing. Gregor P., Mgr. Dostál M. (právník města), p. Skuhrovec (občan), Mgr. Fajmon H.


Mgr. Fajmon H. navrhl odložení projednávaného bodu do příštího zasedání Zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

nehlasoval

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. schvaluje

směnu pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek parc.č. 61/36 v k.ú. Litol,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění směnné smlouvy dle bodu I. Termín do:30.06.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem této směnné smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


29. Záměr prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva obrany v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R.


Původní návrh usnesení:

I. bere na vědomí

informaci od Ministerstva obrany - odboru nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 22.02.2022, že má v úmyslu prodat nepotřebné pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem,

II. schvaluje

podání žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. PK 2673/48 o výměře 2164 m2, parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2, parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2 a parc.č. 2673/68 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, a to přímo.


Mgr. Havelka J. společně s Mgr. Bláhovou přednesli upravený návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

informaci od Ministerstva obrany - odboru nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 22.02.2022, že má v úmyslu prodat nepotřebné pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem,

II. schvaluje

podání žádosti o úplatný či bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 2673/48 o výměře 2164 m2, parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2, parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2 a parc.č. 2673/68 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

informaci od Ministerstva obrany - odboru nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 22.02.2022, že má v úmyslu prodat nepotřebné pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem,


II. schvaluje

podání žádosti o úplatný či bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 2673/48 o výměře 2164 m2, parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2, parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2 a parc.č. 2673/68 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem.


01. Zapojení města Lysá nad Labem do „Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu“

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zapojení města Lysá nad Labem do Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města


schvaluje

zapojení města Lysá nad Labem do Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu.


02. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

Bod byl stažen z programu.


03. Zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka za rok 2021

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka ze dne 07.05.2021 a 27.09.2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka ze dne 07.05.2021 a 27.09.2021.


04. Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P., Ing. Pípal M., Mgr. Bláhová R.


Mgr. Bláhová R. požádala, zda by bylo možné o každém bodu týkajícího se výborů hlasovat samostatně, přestože byly při schvalování programu sloučeny.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města


schvaluje

samostatné hlasování o bodech:

č. 4 Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021,

č. 17 Zápis výboru pro správu majetku města,

č. 18 Zápis Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022

č. 40 Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022

č. 41 Zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zaslané zprávy o činnosti Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro správu majetku města za rok 2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zaslané zprávy o činnosti Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro správu majetku města za rok 2021.


Mgr. Bláhová R. poznamenala, že vzhledem k tomu, že výbor nebyl usnášeníschopný, nelze u bodu č. 17 hlasovat o „zápisu“ ze zasedání, ale o „zprávě“.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zprávu z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 01.12.2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zprávu z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 01.12.2021.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 26.01.2022.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis z výboru pro správu majetku města ze dne 06.04.2022.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

zápis z Kontrolního výboru ze dne 09.03.2022.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


05. Nařízení Města Lysá nad Labem č.3/2021 o placeném stání na místních komunikací

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

Nařízení rady Města Lysá nad Labem č. 3/2021 o placeném stání na místních komunikací.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


06. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Vlček (občan), Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., Mgr. Vošická Š., Bc. Zita L. (ředitel městské policie), Mgr. Bláhová R., Mgr. Dostál M. (právník města), Mgr. Tužinská Synková M., MVDr. Kořínek J., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., p. Šplíchal V. (občan), p. Burian J., p. Elicer T. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

Nařízení rady Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


07. PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Gregor P., Mgr. Havelka J., Ing. Stařecká K., Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Tužinská Synková M., p. Vlček (občan), p. Lompart (občan)


Původní návrh usnesení:

I. bere na vědomí

předloženou informativní zprávu,

II. ukládá

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií:

a) sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města

b) doplnit prostor pro zpoplatněné parkování na Husově náměstí o informativní dodatkovou ceduli, placené parkování vyžadovat až po 60 min stání a sjednotit časy pro volné parkování dle 2 a)

c) připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty města)

d) připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro rezidenty bydlící v centru města

e) připravit návrh řešení parkování v centru města pro zaměstnance městského úřadu, případně dalších organizací podnikající v centru města

Termín: do 31.03.2022

III. ukládá

Odboru správy majetku (OSM) zajistit potřebná povolení MÚP a DIR pro umístění svislého dopravního značení s jeho následnou instalací. Termín: do 31.05.2022


Z diskuse vzešlo, že bude hlasováno o každém výroku a částech výroku II. hlasováno samostatně, výrok „ukládá“ bude změněn na „doporučuje“ a výrok III. bude zcela vypuštěn:


ZM

bere na vědomí

předloženou informativní zprávu k bodu s názvem: Parkování v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Bod a):

ZM

doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města


doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města.


Bod b):

ZM

doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií doplnit prostor pro zpoplatněné parkování na Husově náměstí o informativní dodatkovou ceduli, placené parkování vyžadovat až po 60 min. stání a sjednotit časy pro volné parkování dle IIa)


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města


doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií doplnit prostor pro zpoplatněné parkování na Husově náměstí o informativní dodatkovou ceduli, placené parkování vyžadovat až po 60 min. stání a sjednotit časy pro volné parkování dle IIa)


Bod c):


ZM

doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty města).


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Bod d):

ZM

doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro rezidenty bydlící v centru města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Bod e):

ZM

doporučuje

RM ve spolupráci s dopravní komisí a Městskou Policií připravit návrh řešení parkování v centru města pro zaměstnance městského úřadu, případně dalších organizací podnikající v centru města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


08. Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian J., Ing. Stařecká K., Ing. Pípal M., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., p. Balík O. (referent OSM), Mgr. Vošická Š., p. Lompart (občan), p. Elicer T. (občan)


Původní návrh usnesení:

I. bere na vědomí

předloženou informativní zprávu,

II. ukládá

RM zabývat se připomínkami občanů na nejbližším jednání a navrhnout řešení co nejdříve.


Pan starosta přednesl návrh usnesení upravený p. Burianem J. - ZM:

bere na vědomí

předloženou informativní zprávu týkající se rekonstrukce silnice II/272 - ul. Československé armády.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

předloženou informativní zprávu týkající se rekonstrukce silnice II/272 - ul. Československé armády.


09. CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Bláhová R., Ing. Stařecká K., p. Šplíchal V. (občan), Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., p. Elicer T. (občan)


Původní návrh usnesení:

I. bere na vědomí

informace sdělené na zastupitelstvu radními Města Lysá nad Labem,

II. ukládá

Radě města vypracovat podrobnou zprávu o průběhu rekonstrukce jednotky č. 582/102, jiný nebytový prostor v budově čp. 582 v části obce Lysá nad Labem na pozemku – stavební parcele p.č. St. 680 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, k níž náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu (budovy čp. 582) a pozemku (pozemku – stavební parcele p.č. St. 680) ve výši 41937/176968 (Calypsso) v tomto rozsahu:

a) Přehled provedených prací, zejména veškerých vyklízecích, bouracích, stavebních a jiných prací, a vynaložených investic ke dni 01.02.2022,

b) Dokumentaci vztahující se k jednotce, zejména aktuální projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů, průzkumy, posudky, posouzení, souhlas Společenství vlastníků jednotek Masarykova 582, Lysá nad Labem a/nebo ostatních vlastníků jednotek v domě čp. 582 v Lysé nad Labem s úpravami a zásahy do společných částí domu (střecha, okna, nosné konstrukce – stropy, podlahy), rozpočet stavby a/nebo odhad nákladů na rekonstrukci jednotky, odhad nákladů na budoucí provoz kulturního sálu v jednotce,

c) Vyčíslení nákladů hrazených v souvislosti s vlastnictvím a užíváním jednotky č. 582/102 (zejména elektřina, plyn, voda, příspěvek do fondu oprav, příspěvek na správu a na údržbu společných částí domu, pojištění, poplatek za odpad),

d) Stav jednání s vlastníky jednotek v domě čp. 582 v Lysé nad Labem a Společenstvím vlastníků jednotek Masarykova 582, Lysá nad Labem,

e) Stav jednání s dalšími subjekty, která přímo souvisejí s plánovanou rekonstrukcí jednotky č. 582/102.

Termín: příští Zastupitelstvo město.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení - ZM:

bere na vědomí

informace sdělené na Zastupitelstvu města radními Města Lysá nad Labem k bodu s názvem: Calypsso - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

informace sdělené na Zastupitelstvu města radními Města Lysá nad Labem k bodu s názvem: Calypsso - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce.


10. Projekt sportovní haly

Na návrh předkladatele Mgr. Marka K. byl bod odložen do příštího zasedání.


11. Družstevní bydlení

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Lompart (občan), Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P., Ing. Stařecká K., Mgr. Marek K., p. Elicer T. (občan), Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Bláhová R., Mgr. Vošická Š., p. Šplíchal V. (občan)


Původní návrh usnesení:

ZM

ukládá

RM zajistit oddělení pozemku potřebného k výstavbě nových bytových domů v areálu bývalé Fruty z pozemku p.č. 3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem a zajistit znalecký posudek na jeho cenu, a to do 31.05.2022.


Mgr. Bláhová R. navrhla prodloužení zasedání Zastupitelstva města o 30 minut, tj. do 21:30 hodin.


Dále přednesla svůj protinávrh, ke kterému se přiklonil i Ing. Gregor P.:

ukládá

RM zajistit znalecký posudek na cenu pozemku p. č. 3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem.


Pan starosta zahájil hlasování o prodloužení zasedání - ZM:

ZM

schvaluje

prodloužení zasedání Zastupitelstva města o 30 minut, tj. do 21:30 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Jelikož návrh na prodloužení programu nebyl přijat, neproběhlo ani hlasování o protinávrhu Mgr. Bláhové R.


Neprojednané body:

12. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem – Lidl

13. Návrh na zapsání místní komunikace nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí

14. Návrh na zapsání místní komunikace na sídlišti do katastru nemovitostí

15. Návrh na nový název ulice v Lysé nad Labem – Obchodní

16. Návrh na nové názvy ulic v Lysé nad Labem - Janulova a Park Štěpánky Rohanové

23. Založení společnosti s ručením omezeným

24. Prodej části obecního pozemku parc. č. 612/1 v k. ú. Lysá nad Labem na stavbu čtyř zděných garáží v ulici U Stadionu

25. Prodej části obecního pozemku parc.č.3472/5 v k. ú. Lysá nad Labem připloceného k nemovitosti v ulici Brigádnická

26. Výkup části pozemku parc. č. 514/6 v k. ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby chodníku a cyklostezky ul. Poděbradova

27. Zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků parc.č. 511/59, 511/56 a 511/54 v k. ú. Lysá nad Labem

32. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2022.

33. Návrh na změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

34. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem

35. Návrh na změnu územního plánu Lysá nad Labem - rozšíření plochy občanské vybavenosti pro základní školu v Litoli

36. Územní studie Nová Litol

37. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem

38. Informace o vývoji situace ve věci výstavby domova důchodců v Lysé nad Labem

39. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. KomenskéhoIII. Diskuse

Tato část programu nebyla projednána.


IV. Interpelace

Tato část programu nebyla projednána.Pan starosta ukončil zasedání ve 21:03 hodin.


Zapsala: Kočová M.

19.04.2022Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Hynek Fajmon Jan Burian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 13:37:24 | přečteno 46x | jiri.virava
load