01. Zápis ZM 02.02.2022


Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 02. 02. 2022

Školní jídelna Scolarest, Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan

p. Kodeš Matěj

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka

Mgr. Tužinská Synková Martina


Omluveni: p. Kolman Josef

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Zastupitelstva města, a Zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvil pan Kolman J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a Mgr. Bláhová R. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Vošická Š., p. Burian J. a pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města dne 02.02.2022 Mgr. Havelku J. a Mgr. Bláhovou R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., p. Burian J. a pí Fischerová R.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 08.12.2021 a kontrolní zpráva plnění usnesení ke dni 02.02.2022 byly členům zastupitelstva zaslány na vědomí. K zápisu ani ke kontrolní zprávě neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání Zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 27 bodů.


Pan Burian J. navrhl rozšíření programu o bod č. 28 Cenzurní činnost města Lysá nad Labem a předřazení bodu č. 23 PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem, č. 25 Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády č. 26. CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce a č. 27. Projekt sportovní haly.


Mgr. Havelka J. navrhl stažení bodu č. 26 CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce. Pan Kodeš M. je proti stažení tohoto bodu, a to z důvodu, že již na několik dotazů, které se týkaly dalšího postupu při plánované rekonstrukci Calypssa, mu nebylo odpovězeno.

Mgr. Marek K. poděkoval za zaslanou informativní zprávu, ale i přesto požádal o projednání bodu č. 26.

Mgr. Tužinská Synková M. také souhlasila projednáním bodu č. 26.


Pan starosta zahájil hlasování o jednotlivých návrzích zastupitelů města:


ZM

schvaluje

zařazení bodu č. 28 Cenzurní činnost města Lysá nad Labem do programu zasedání Zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 7 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


ZM

schvaluje

předřazení bodu č. 23 PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem, č. 25 Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády č. 26. CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce a č. 27. Projekt sportovní haly


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta zahájil hlasování ke schválení programu - ZM:

schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 02.02.2022.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města


schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 02.02.2022.


Schválený program jednání:

01. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík

02. Zúžení výčtu pozemků a oprava písařské chyby - projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí

stavbou ochvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje
03. Oprava tiskové chyby - Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č.4

04. Uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

05. Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty.

06. FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem

07. Návrh na změnu č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov

08. Prodej pozemků v ulici Hrabanov

09. 9. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

10. 10. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

11. 1. rozpočtové opatření roku 2022

12. Návrh na nový název ulice v Lysé nad Labem – Obchodní

13. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem

14. Návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem panu Františku Janulovi
15. Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem

16. Zapojení města Lysá nad Labem do „Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu“

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

18. Zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka za rok 2021

19. Zápis výboru pro správu majetku města

20. Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021
21. Nařízení Města Lysá nad Labem č.3/2021 o placeném stání na místních komunikací

22. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích

23. PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem

24. Návrh na zapsání místní komunikace nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí

25. Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády

26. CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce

27. Projekt sportovní haly

II. Návrhy k projednání.


01. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Okrouhlík

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., pí Javorčíková J. (referentka OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej částí obecního pozemku parc. č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra bude určena vypracovaným geometrickým plánem, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněný až po pořízení geometrického plánu na dělení pozemku parc. č. 3470 v k. ú. Lysá nad Labem prodávajícím.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej částí obecního pozemku parc. č. 3470, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, které tvořily hrázky ve vodní ploše Okrouhlík, jejichž výměra bude určena vypracovaným geometrickým plánem, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lysá nad Labem, IČO: 18620698, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 160 Kč/m2 s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněný až po pořízení geometrického plánu na dělení pozemku parc. č. 3470 v k. ú. Lysá nad Labem prodávajícím.


02. Zúžení výčtu pozemků a oprava písařské chyby - projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou ochvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková J. (referentka OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

I. revokuje

své usnesení č. 141 ze dne 27.10.2021,


II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČO: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


I. revokuje

své usnesení č. 141 ze dne 27.10.2021,


II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1473/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČO: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


03. Oprava tiskové chyby - Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Marek K., p. Kolros A. (občan), p. Elicer T. (občan), pí Fischerová R., Mgr. Havelka J., p. Skuhrovec (občan)


Mgr. Bláhová R. uvedla, že zjistila od Ing. Kučerové M. (referentky OVŽP), že výstavba na tomto pozemku není zakázaná a konstatovala, že je potřeba pozemek náležitě ocenit.


Mgr. Bláhová R. předložila protinávrh - ZM

ukládá

Radě města vypracovat revizní znalecký posudek ohledně pozemku p.č. 61/36 v k.ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 5 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Mgr. Tužinská Synková M. se připojila k názoru Mgr. Bláhové R. s tím, že směna není výhodná, a proto nebude se směnou souhlasit.


Mgr. Marek K. se názorově připojil k Mgr. Bláhové R. a Mgr. Tužinské Synkové M. a konstatoval, že:

1. cena tohoto pozemku je mnohonásobně vyšší než aktuálně odhadnutých 1 200 Kč.

2. odhad, který máme, je od stejného odhadce, který odhadoval Calypsso.

3. na pozemky, které bychom měli získat, nemáme vlastní odhad, ale odhad předložený aktuálním vlastníkem, proto žádá vypracování revizního znaleckého posudku na pozemky parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 v k.ú. Litol.


Paní Fischerová R. uvedla, že o směnu žádá město, ne vlastník pozemku.


Mgr. Marek K. předložil protinávrh – ZM:

ukládá

RM vypracovat revizní znalecký posudek na pozemky parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 v k.ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení - ZM:

I. bere na vědomí

informaci o tiskové chybě spočívající v překlepu uvedení parcelního čísla pozemku v usnesení zastupitelstva města č. 156/II ze dne 08.12.2021. Namísto pozemku parcelní číslo 51/123 v k.ú. Litol má být správně uvedeno parcelní číslo 54/123 v k.ú. Litol,


II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p. č. 61/36 v k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

informaci o tiskové chybě spočívající v překlepu uvedení parcelního čísla pozemku v usnesení zastupitelstva města č. 156/II ze dne 08.12.2021. Namísto pozemku parcelní číslo 51/123 v k.ú. Litol má být správně uvedeno parcelní číslo 54/123 v k.ú. Litol,


II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 54/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p. č. 61/36 v k. ú. Litol.


04. Uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Hančová (cyklokoordinátorka), p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM:

schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ dle předloženého návrhu, se Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ dle předloženého návrhu, se Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.


Pan starosta vyhlásil od 18:00 do 18:30 hodin přestávku, během které byla představena prezentace výstavby prodejny Lidl v Lysé nad Labem.


Mgr. Marek K. požádal o projednání budoucí výstavby prodejny Lidl v komisích a výborech tomu určených.


05. Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., p. Burian J., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Gregor P., p. Elicer T. (občan), p. Šplíchal V. (občan), p. Kodeš M., pí Fischerová R., pí Marcaníková (občan), Ing. Kolros A. (občan)


Mgr. Havelka J. navrhl společné projednání bodu č. 5 Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty a č. 6 FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem.


Mgr. Marek K. souhlasil se společným projednáním obou bodů, ale požádal, aby ke každému jednotlivému bodu proběhlo samostatné hlasování.


Ing. Gregor P. navrhl ukončení diskuse k projednávaným bodům – ZM:

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 5 Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty a k bodu č. 6 FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 5 Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty a k bodu č. 6 FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem.


Mgr. Bláhová přednesla návrh usnesení – ZM:

schvaluje

předřazení hlasování k bodu č. 6 FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem a hlasování o jednotlivých výrocích tohoto bodu samostatně.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení hlasování k bodu č. 6 FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem a hlasování o jednotlivých výrocích tohoto bodu samostatně.


Pan starosta zahájil na návrh Mgr. Bláhové R. hlasování o každém jednotlivém výroku navrhovaného usnesení – ZM:

I. schvaluje

využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro výstavbu městských bytů,


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


II. schvaluje

využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro výstavbu domova pro seniory nebo domova s pečovatelskou službou,


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


III. schvaluje

využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem jako strategickou rezervu pro budoucí využití pro občanskou vybavenost s tím, že do doby dalšího využití bude plocha volná a využívána jako volnočasová a odpočinková zóna,


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


IV. pověřuje

Mgr. Karla Marka k jednání se Středočeským krajem ohledně výstavby domova pro seniory na 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Z diskuse k bodu č. 5 vzešel návrh na doplnění usnesení, to ve výroku č. I. bod 1. o dovětek„který nevlastní nemovitost v k.ú. Lysá nad Labem a Litol určenou k bydlení“.


Pan starosta zahájil hlasování k bodu č. 5 Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty – ZM:

I. ukládá

Radě města připravit návrh stanov bytového družstva, za následujících podmínek:

1. Členem se může stát občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v délce nejméně 2 roky t.j. od 1.1.2019, který nevlastní nemovitost v k.ú. Lysá nad Labem a Litol určenou k bydlení.

2. Členem může být pouze osoba svéprávná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo ČR, bez probíhající exekuce či insolvence a bez záznamu v rejstříku trestů.

3. Členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. V takovém případě musí všichni plnit podmínku č. 2 a zároveň alespoň 1 z páru musí plnit podmínku č. 1.

4. Člen bytového družstva musí složit částku 250 000 Kč jako členský příspěvek. Termín stanoví družstvo.

5. Zastupitelstvo města rozhodne, zda se město stane také členem družstva nebo nikoliv.

6. Pro účely stavby bude vyčleněn pozemek města v Jedličkově ulici. O jeho využití pro stavbu bude uzavřena nájemní smlouva a následně smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Termín do příštího zasedání ZM.


II. ukládá

Radě města připravit návrh nájemní smlouvy na pozemek v areálu Fruty.

Termín do 30.04.2022.


III. ukládá

Radě města svolat informativní jednání se všemi občany města, kteří projeví zájem o vstup do bytového družstva.

Termín do 15.03.2022.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


I. ukládá

Radě města připravit návrh stanov bytového družstva, za následujících podmínek:

1. Členem se může stát občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v délce nejméně 2 roky t.j. od 1.1.2019, který nevlastní nemovitost v k.ú. Lysá nad Labem a Litol určenou k bydlení.

2. Členem může být pouze osoba svéprávná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo ČR, bez probíhající exekuce či insolvence a bez záznamu v rejstříku trestů.

3. Členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. V takovém případě musí všichni plnit podmínku č. 2 a zároveň alespoň 1 z páru musí plnit podmínku č. 1.

4. Člen bytového družstva musí složit částku 250 000 Kč jako členský příspěvek. Termín stanoví družstvo.

5. Zastupitelstvo města rozhodne, zda se město stane také členem družstva nebo nikoliv.

6. Pro účely stavby bude vyčleněn pozemek města v Jedličkově ulici. O jeho využití pro stavbu bude uzavřena nájemní smlouva a následně smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Termín do příštího zasedání ZM.


II. ukládá

Radě města připravit návrh nájemní smlouvy na pozemek v areálu Fruty.

Termín do 30.04.2022.


III. ukládá

Radě města svolat informativní jednání se všemi občany města, kteří projeví zájem o vstup do bytového družstva.

Termín do 15.03.2022.


06. FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem

Bod byl projednán společně s bodem č. 5 Vznik bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé Fruty.


07. Návrh na změnu č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Burian J., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., p. Fišer (občan), p. Elicer T. (občan), p. Kolros A. (občan), Mgr. Tužinská Synková M.


Mgr. Marek K. upozornil na střet zájmů týkající se jeho osoby.


Pan Burian J. přednesl protinávrh - ZM:

schvaluje

návrh na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov z vlastního podnětu a její obsah:

  • prověří uvedení regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov do souladu s vydaným územním plánem, v úplném znění

  • prověří změnu etapizace výstavby, kdy bude možnost realizace etapy A4 nezávisle na ostatních etapách

  • prověří nezbytnou šířku přístupových komunikací

  • prověří možnost vypuštění části komunikace na pozemku parc. č. 2588/11 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že bude pozemek rozdělen pouze na dvě parcely místo původních čtyř

  • prověří nové řešení připojení sítí technické infrastruktury etapy A4, nezávisle na etapách A1- A3

  • prověří nové řešení likvidace dešťových vod z komunikací pro etapu A4​


Mgr. Bláhová přednesla svůj protinávrh - ZM:

ukládá

Radě města

  1. zveřejnit v Listech, na webových stránkách města a na úřední desce záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov s tím, aby dotčené osoby podávaly podněty ke změně Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov do 31.3.2022

  2. po obdržení podnětů předložit návrh týkající se změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov do zastupitelstva města.


Mgr. Havelka J. přednesl protinávrh Mgr. Fajmona H. doplněný o připomínky Mgr. Havelky J., Mgr. Bláhové R. a Mgr. Marka K. – ZM:

I. schvaluje

záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov,

II. ukládá

Radě města

zveřejnit v Listech, na webových stránkách města a na úřední desce záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov s tím, aby dotčené osoby podávaly podněty ke změně Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov do 31.3.2022


III. ukládá

Radě města

předložit obsah změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov ke schválení na příští zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov,

II. ukládá

Radě města

zveřejnit v Listech, na webových stránkách města a na úřední desce záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov s tím, aby dotčené osoby podávaly podněty ke změně Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov do 31.03.2022,


III. ukládá

Radě města

předložit obsah změny č. 1 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Hrabanov ke schválení na příští zasedání ZM.


08. Prodej pozemků v ulici Hrabanov

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H., p. Elicer T. (občan)


Mgr. Bláhová R. upozornila na střet zájmů.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení - ZM:

schvaluje

vypsání záměru formou elektronické aukce nebo elektronické dražby na prodej pozemků p.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, p.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, p.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, p.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, p.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, p.č. 2480/18 o výměře 964 m2, p.č. 2480/19 o výměře 874 m2, p.č. 2480/27 o výměře 924 m2, p.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a p.č. 2480/22 o výměře 1044 m2 všechny v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že minimální kupní cena je 3 000 Kč za 1 m2, žadatelem může být pouze fyzická osoba nebo manželé, žadatel musí uzavřít smlouvu o finanční spolupráci na výstavbu inženýrských sítí, žadatel se zaváže, že na pozemku, který je předmětem koupě, postaví a zkolauduje rodinný dům nejpozději do 7 let od kolaudace inženýrských sítí pod sankcí vrácení pozemku, jeden žadatel může odkoupit pouze jeden pozemek, žadatel se zaváže, že pozemek nepřevede na jiného majitele do doby kolaudace rodinného domu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města


schvaluje

vypsání záměru formou elektronické aukce nebo elektronické dražby na prodej pozemků p.č. 2480/13 o výměře 1 362 m2, p.č. 2480/14 o výměře 1 295 m2, p.č. 2480/15 o výměře 1 185 m2, p.č. 2480/16 o výměře 1 089 m2, p.č. 2480/17 o výměře 1 072 m2, p.č. 2480/18 o výměře 964 m2, p.č. 2480/19 o výměře 874 m2, p.č. 2480/27 o výměře 924 m2, p.č. 2480/21 o výměře 945 m2 a p.č. 2480/22 o výměře 1044 m2 všechny v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že minimální kupní cena je 3 000 Kč za 1 m2, žadatelem může být pouze fyzická osoba nebo manželé, žadatel musí uzavřít smlouvu o finanční spolupráci na výstavbu inženýrských sítí, žadatel se zaváže, že na pozemku, který je předmětem koupě, postaví a zkolauduje rodinný dům nejpozději do 7 let od kolaudace inženýrských sítí pod sankcí vrácení pozemku, jeden žadatel může odkoupit pouze jeden pozemek, žadatel se zaváže, že pozemek nepřevede na jiného majitele do doby kolaudace rodinného domu.


09. 9. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Ing. Pípal M., p. Elicer T. (občan)


Mgr. Vošická Š. upozornila na střet zájmů.


Mgr. Fajmon H. navrhl společné projednání bodů č. 9 – 9. rozpočtové opatření a bodu č. 10 – 10. rozpočtové opatření.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města


schvaluje

společné projednání a hlasování bodu č. 9 - 9. rozpočtové opatření a bodu č. 10 – 10. rozpočtové opatření.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM:

bere na vědomí

9. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 21.12.2021 usnesením č. 704 a 10. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 24.01.2022 usnesením č. 52.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

9. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 21.12.2021 usnesením č. 704 a 10. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 24.01.2022 usnesením č. 52.


10. 10. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

Bod byl projednán společně s bodem č. 9 – 9. rozpočtové opatření.


11. 1. rozpočtové opatření roku 2022

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Vošická Š., p. Burian J., p. Elicer T. (občan), pí Fischerová R., p. Šplíchal V., p. Kodeš M., Ing. Stařecká K.


Mgr. Vošická Š. upozornila na střet zájmů.


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh – ZM:

schvaluje

zrušení investiční položky Park 30. výročí osvobození ve výši 13 mil. Kč a navýšení rezervního fondu o 13 mil. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Mgr. Bláhová R. přednesla návrh usnesení – ZM:

I. ukládá

Radě města zrušit veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“, evidenční č. VVZ: Z2022-003427, evidenční číslo na ISVZUS: 60054157,


II. ukládá

Radě města zahájit realizaci rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. bez bazénu a s ním souvisejících technologií.

Termín: ihned


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat. (zmatečné hlasování)


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta konstatoval, že hlasování bylo zmatečné a zahájil hlasování znovu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Mgr. Bláhová přednesla další návrh usnesení - ZM:

ukládá

Radě města uplatnit vůči společnosti Metrostav Infrastructure a.s. stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“ smluvní sankce dle článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo ze dne 29.07.2020 ve znění dodatků a započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti splatné pohledávce zhotovitele na cenu díla ve smyslu článku 12. odst. 12.3. smlouvy o dílo. Termín: do 31.03.2022.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města


ukládá

Radě města uplatnit vůči společnosti Metrostav Infrastructure a.s. stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“ smluvní sankce dle článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo ze dne 29.7.2020 ve znění dodatků a započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti splatné pohledávce zhotovitele na cenu díla ve smyslu článku 12. odst. 12.3. smlouvy o dílo. Termín: do 31.3.2022.


Pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení – ZM:

schvaluje

1. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


schvaluje

1. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.


Mgr. Bláhová přednesla návrh usnesení – ZM:

schvaluje

předřazení bodu č. 13 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 13 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM:

schvaluje

předřazení bodu č. 14 Návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem panu Františku Janulovi a č. 15 Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 14 Návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem panu Františku Janulovi a č. 15 Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem


12. Návrh na nový název ulice v Lysé nad Labem – Obchodní

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


13. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Vošická Š.


Mgr. Bláhová R. a Mgr. Vošická Š. upozornily na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem následovně:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,


a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem následovně:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem pro:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,


a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem pro:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč do 15.02.2022,


III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem následovně:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,


a rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem následovně:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč,


II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem pro:

FK Litol, mládež z.s., IČO: 05224047, Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 50 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 30 000 Kč,

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00663565, Stržiště 475, Lysá nad Labem, ve výši 20 000 Kč,

Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem, ve výši 10 000 Kč,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316, Náměstí Bedřicha Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,

Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad Labem, ve výši 25 400 Kč,

Rodinné centrum Parníček, z.s., IČO: 22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad Labem, ve výši 19 200 Kč,


a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem pro:

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 31 000 Kč,

Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad Labem, ve výši 13 000 Kč,

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem, IČO: 62445189, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem, ve výši 8 000 Kč,

Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČO: 62994492, U Stadionu 432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,

Domácí hospic Nablízku, z.ú., IČO: 04066502, Jahodová 1857, Lysá nad Labem, ve výši 25 000 Kč,

TAJV, z.s., IČO: 09287094, Sportovní 158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,

Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s., IČO: 62444115, Jaromírovy sady 1583/3, Lysá nad Labem, ve výši 33 000 Kč,

Fit klub Lysá nad Labem, z.s., IČO: 09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad Labem, ve výši 18 500 Kč do 15.02.2022,


III. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


Mgr. Havelka J. navrhl prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:15 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:15 hodin.


14. Návrh na udělení čestného občanství města Lysá nad Labem panu Františku Janulovi

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Elicer T. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM:

uděluje

Františku Janulovi in memoriam čestné občanství za významný přínos v oblasti moderního evropského malířství a za propagaci rodného města Lysé nad Labem v zahraničí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


uděluje

Františku Janulovi in memoriam čestné občanství za významný přínos v oblasti moderního evropského malířství a za propagaci rodného města Lysé nad Labem v zahraničí.


Odchod MVDr. Kořínka J. v 22:56 hodin.


15. Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Dostál M., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města


vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem.


16. Zapojení města Lysá nad Labem do „Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu“

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


18. Zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka za rok 2021

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


19. Zápis výboru pro správu majetku města

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


20. Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


21. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2021 o placeném stání na místních komunikací

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


22. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


23. PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


24. Návrh na zapsání místní komunikace nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


25. Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


26. CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


27. Projekt sportovní haly

Bod nebyl projednán, bude projednán v následujícím zasedání Zastupitelstva města.


Neprojednané body:

12. Návrh na nový název ulice v Lysé nad Labem – Obchodní

16. Zapojení města Lysá nad Labem do „Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu“

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021-0396/KÚ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

18. Zápisy ze zasedání osadního výboru Řehačka za rok 2021

19. Zápis výboru pro správu majetku města

20. Souhrn informativních zpráv o činnosti výborů Zastupitelstva města za rok 2021

21. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2021 o placeném stání na místních komunikací

22. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2021 Ceník placeného stání na místních komunikacích

23. PARKOVÁNÍ v Lysé nad Labem

24. Návrh na zapsání místní komunikace nové sídliště – od MŠ Pampeliška po garáže do katastru nemovitostí

25. Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády

26. CALYPSSO - informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce

27. Projekt sportovní halyIII. Diskuse


Paní Marcaníková

  • dotázala se na veřejné projednání povodňové mapy – Mgr. Havelka J. odpověděl, že až bude celé dílo dokončené, bude veřejně zpřístupněno občanům na webových stránkách města a je možné svolat i schůzi s občany,

  • dále se dotázala zda by Lysá nad Labem neměla mít zpracovanou tepelnou mapu.


IV. Interpelace

Pan starosta požádal přítomné, aby své interpelace zaslali písemně.


Pan starosta ukončil zasedání ve 23:12 hodin.

Informoval přítomné, že příští zasedání Zastupitelstva města bude svoláno 13.04.2022 od 15 hodin.


Zapsala: Kočová M.

15.02.2022Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Mgr. Radka Bláhová
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 13:35:31 | přečteno 57x | jiri.virava
load