06. Zápis ZM 08.12.2021

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 08. 12. 2021

Školní jídelna Scolarest, Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan (příchod 18:10 hodin)

p. Kodeš M.

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka

Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 17:30 hodin)


Omluveni: p. Kolman Josef

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Zastupitelstva města, a Zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvil pan Kolman J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Vošická Š. a pí Fischerová R. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Marek K., Ing. Gregor P. a Mgr. Havelka J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu dne 08.12.2021 Mgr. Vošickou Š. a pí Fischerovou R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Ing. Gregor P.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27.10.2021 a kontrolní zpráva plnění usnesení ke dni 08.12.2021 byly členům zastupitelstva zaslány na vědomí. K zápisu ani ke kontrolní zprávě neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání Zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 16 bodů. Pan starosta navrhl rozšíření programu o bod č. 17 Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem a o bod č. 18 Zápis č. 5/2021 z jednání „Finančního výboru“ MěÚ v Lysé nad Labem.


Mgr. Bláhová R. navrhla stažení bodu č. 17Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem a odložení projednání bodu č. 5 Návrh na změnu č. 4 územního plánu Lysá nad Labem.


Pí Fischerová R. navrhla předřazení bodu č. 4 Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4.


Mgr. Vošická navrhla předřazení nedokončené části zasedání – „Diskuse k obecním záležitostem“ z minulého zasedání.Pan starosta zahájil hlasování o jednotlivých návrzích zastupitelů:


ZM

schvaluje

předřazení nedokončené části zasedání – „Diskuse k obecním záležitostem“ z minulého zasedání.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


ZM

schvaluje

stažení bodu č. 17 Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem a odložení projednání bodu č. 5 Návrh na změnu č. 4 územního plánu Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


ZM

schvaluje

předřazení bodu č. 4 Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


ZM

schvaluje

zařazení bodu č. 17 Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem a č. 18 Zápis č. 5/2021 z jednání „Finančního výboru“ MěÚ v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města


schvaluje

zařazení bodu č. 17 Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem a č. 18 Zápis č. 5/2021 z jednání „Finančního výboru“ MěÚ v Lysé nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

schvaluje

program Zastupitelstva města dne 08.12.2021 včetně úprav, a to:

zařazení bodu č. 17 Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem a č. 18 Zápis č. 5/2021 z jednání „Finančního výboru“ MěÚ v Lysé nad Labem a předřazení bodu č. 4 Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č. 4.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města


schvaluje

upravený program jednání dne 08.12.2021.


Schválený program jednání:

01. Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez – změna č. 4

02. 7. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

03. 8. rozpočtové opatření roku 2021

04. Návrh rozpočtu 2022

05. Návrh na změnu č. 4 územního plánu Lysá nad Labem

06. Žádost o osvobození do OZV

07. Duplicitní zápis pozemku p.č. 3518/10 v k.ú. Lysá nad Labem

08. Zrušení věcného břemen na pozemku p.č. st.1390 k.ú. Ostrá

09. Schválení splátkového kalendáře

10. Žádost o poskytnutí individuální dotace na činnost a na Prvomájovou steeplechase pro OS HIPPODROM z.s. vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

11. Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

12. Zpráva o aktuálním stavu ve věci darování obrazů vytvořených panem Františkem Janulou

13. Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství

14. Termíny jednání Zastupitelstva města v I. pololetí 2022

15. Rezignace člena Kontrolního výboru

16. 05. Zápis z Kontrolního výboru

17. Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem

18. Zápis č. 5/2021 z jednání „Finančního výboru“ MěÚ v Lysé nad LabemII. Návrhy k projednání.


01. Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez – změna č. 4

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Skuhrovec (občan), Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., pí Fischerová R., Ing. Stařecká K., Mgr. Bláhová R., p. Kolros (občan), p. Elicer (občan), Ing. Kučerová M. (referent OVŽP), Mgr. Tužinská Synková M.


Původní návrh usnesení:

ZM

I. bere na vědomí

písemnost doručenou dne 13.09.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez,

II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol za těchto podmínek:

a) dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků vlastníků, které žadatel zastupuje,

b) ve směnné smlouvě nebude město zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury,

c) ve směnné smlouvě bude obsažen závazek žadatele jako budoucího prodávajícího stavebních pozemků v lokalitě Vysoká mez spočívající v povinnosti informovat budoucí kupující o povinnosti vybudovat na své náklady chodník, vjezd a parkovací stání na veřejném pozemku, přiléhající k jimi kupovanému pozemku,

d) ve smlouvě bude obsažen závazek žadatele spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na vlastněných pozemcích žadatelem nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.


Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. v 17:30 hodin.


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh:

ZM

I. bere na vědomí

písemnost doručenou dne 13.9.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez,

II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na budoucí směnu pozemků parc. č. 61/42, 51/123 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol za podmínky, že na pozemcích parc. č. 61/42, 51/123 všechny v k.ú. Litol  bude vybudována komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Mgr. Havelka J. navrhl upravené usnesení:

ZM

I. bere na vědomí

písemnost doručenou dne 13.9.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez,

II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p. č. 61/36 v k.ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

písemnost doručenou dne 13.09.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez,


II. schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na směnu pozemků parc. č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p. č. 61/36 v k. ú. Litol.02. 7. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Ing. Pípal M., p. Elicer (občan)


Příchod p. Buriana J. v 18:10 hodin.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

bere na vědomí

7. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 26.10.2021 usnesením č. 569.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

7. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 26.10.2021 usnesením č. 569.


03. 8. rozpočtové opatření roku 2021

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Pípal M., Mgr. Havelka J., p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

schvaluje

8. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města


schvaluje

8. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


04. Návrh rozpočtu 2022

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., p. Burian J., Mgr. Tužinská Synková M., p. Elicer (občan), p. Šalek (občan), Ing. Stařecká K., pí Fischerová R., Ing. Gregor P., p. Šplíchal V. (občan)


Mgr. Bláhová přednesla další návrh usnesení:

ZM

schvaluje

snížení položky 3113 na řádku 407 „Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK“ o 15 mil. Kč na částku 10 mil. Kč“.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Mgr. Bláhová R. přednesla protinávrh:

ZM

schvaluje

pravidla provizorního rozpočtu na rok 2022​ dle návrhu Rady města.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 6 hlasů


Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení:

ZM

schvaluje

Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2022 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 315 053 tis. Kč, celkové výdaje činí 596 152 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve výši 82 399 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 198 000 tis. Kč.

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města


schvaluje

Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2022 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 315 053 tis. Kč, celkové výdaje činí 596 152 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve výši 82 399 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 198 000 tis. Kč.

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


05. Návrh na změnu č. 4 územního plánu Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Kučerová M. (referent OVŽP), Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení

ZM

I. neschvaluje

záměr na pořízení změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem,


II. neschvaluje

obsah změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města


I. neschvaluje

záměr na pořízení změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem zkráceným postupem,


II. neschvaluje

obsah změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem.


06. Žádost o osvobození do OZV

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

neschvaluje

změnu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích spočívající v rozšíření okruhu osvobození od místního poplatku ve smyslu podnětu občana.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

mimo místnost

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města


neschvaluje

změnu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích spočívající v rozšíření okruhu osvobození od místního poplatku ve smyslu podnětu občana.


07. Duplicitní zápis pozemku p.č. 3518/10 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení

ZM

I. schvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3518/10, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch podílových spoluvlastníků Václava Dvořáka, bytem Kralupy nad Vltavou, Jitky Řezníčkové bytem Lysá n.L. a Martiny Suché bytem Benátecká Vrutice s ujištěním podílových spoluvlastníků, že odprodají potřebnou část tohoto pozemku Správě železnic, státní organizaci za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel pozemku,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění souhlasného prohlášení dle bodu I. Termín: do 31.01.2022,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3518/10, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch podílových spoluvlastníků Václava Dvořáka, bytem Kralupy nad Vltavou, Jitky Řezníčkové bytem Lysá n.L. a Martiny Suché bytem Benátecká Vrutice s ujištěním podílových spoluvlastníků, že odprodají potřebnou část tohoto pozemku Správě železnic, státní organizaci za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel pozemku,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění souhlasného prohlášení dle bodu I. Termín: do 31.01.2022,


III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení.


08. Zrušení věcného břemene na pozemku p.č. st. 1390 k.ú. Ostrá

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení

ZM

I. schvaluje

uzavření dohody o zrušení věcného břemene zákaz nepřepravovat a nedovolit přepravu písku z řeky Labe vytěženého zapsaného pro oprávněného Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402, k povinnému pozemku parc.č. st. 1390 k.ú. Ostrá za podmínky, že veškeré náklady na zrušení věcného břemene a jeho výmaz z katastru nemovitostí nese vlastník zatíženého pozemku, a to z důvodu, že věcné břemeno není ze strany oprávněného dlouhodobě realizováno,

II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat dohodu dle bodu I., a to do 31.01.2022,

III. pověřuje

pana starostu podpisem dohody o zrušení věcného břemene dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření dohody o zrušení věcného břemene zákaz nepřepravovat a nedovolit přepravu písku z řeky Labe vytěženého zapsaného pro oprávněného Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402, k povinnému pozemku parc.č. st. 1390 k.ú. Ostrá za podmínky, že veškeré náklady na zrušení věcného břemene a jeho výmaz z katastru nemovitostí nese vlastník zatíženého pozemku, a to z důvodu, že věcné břemeno není ze strany oprávněného dlouhodobě realizováno,


II. ukládá

odboru správy majetku vypracovat dohodu dle bodu I., a to do 31.01.2022,


III. pověřuje

pana starostu podpisem dohody o zrušení věcného břemene dle bodu I.


09. Schválení splátkového kalendáře

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Burian J., Mgr. Dostál M. (právník města), p. Kolros (občan), pí Fischerová R., Mgr. Bláhová R., pí Chloupková (občan), p. Elicer (občan)


Původní návrh usnesení:

ZM

schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Miluší Zikovou, nar. 26.08.1960, Cihelna 746/9, Lysá nad Labem na jistotu k bytu č. 5, ul. Jedličkova 47, Lysá nad Labem, ve výši 9 981 Kč a na odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč, celkem ve výši 34 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 35 měsíců (2 roky a 11 měsíců, tj. 34x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč).


Pan Burian přednesl protinávrh:

ZM

doporučuje

RM odpustit žadatelce o byt Miluši Zikové, nar. 26.08.1960, Cihelna 746/9, Lysá nad Labem povinný odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč a uzavřít splátkový kalendář na jistotu k bytu č. 5, ul. Jedličkova 47, Lysá nad Labem, ve výši 9 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 10 měsíců (tj. 9 x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města


doporučuje

RM odpustit žadatelce o byt Miluši Zikové, nar. 26.08.1960, Cihelna 746/9, Lysá nad Labem povinný odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč a uzavřít splátkový kalendář na jistotu k bytu č. 5, ul. Jedličkova 47, Lysá nad Labem, ve výši 9 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 10 měsíců (tj. 9 x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč).


10. Žádost o poskytnutí individuální dotace na činnost a na Prvomájovou steeplechase pro OS HIPPODROM z.s. vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

I. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost ve výši 135 000 Kč,

II. schvaluje

individuální dotaci pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost pro rok 2022 ve výši 135 000 Kč vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky předpokladu, že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na rok 2022.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost ve výši 135 000 Kč,


II. schvaluje

individuální dotaci pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost pro rok 2022 ve výši 135 000 Kč vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky předpokladu, že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na rok 2022.


11. Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení

ZM

I. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, Zagarolská 315, Nelahozeves ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin,

II. schvaluje

individuální dotaci pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, Zagarolská 315, Nelahozeves ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky předpokladu schválení této částky v rozpočtu města na rok 2022.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, Zagarolská 315, Nelahozeves ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin,


II. schvaluje

individuální dotaci pro Lukáše Fuchse, IČ: 68579667, Zagarolská 315, Nelahozeves ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 900 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky předpokladu schválení této částky v rozpočtu města na rok 2022.


12. Zpráva o aktuálním stavu ve věci darování obrazů vytvořených panem Františkem Janulou

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová R., p. Kolros (občan), p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

bere na vědomí

zprávu o aktuálním stavu ve věci darování 19 ks obrazů paní Kateřinou Janulou, nar. 30.01.1950, trvalým bytem na adrese 16 Alle des Lilas, Aubervilliers, Paříž - Francie, v hodnotě 806 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zprávu o aktuálním stavu ve věci darování 19 ks obrazů paní Kateřinou Janulou, nar. 30.01.1950, trvalým bytem na adrese 16 Alle des Lilas, Aubervilliers, Paříž - Francie, v hodnotě 806 000 Kč.


13. Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J.


Mgr. Havelka J. upozornil na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

schvaluje

vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v následujících částkách:

Mgr. Jiří Havelka 6 000 Kč

Romana Fischerová 300 Kč

Josef Kolman 3 900 Kč


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města


schvaluje

vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v následujících částkách:

Mgr. Jiří Havelka 6 000 Kč

Romana Fischerová 300 Kč

Josef Kolman 3 900 Kč


14. Termíny jednání Zastupitelstva města v I. pololetí 2022

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení

ZM

bere na vědomí

termíny jednání Zastupitelstva města v I. pololetí roku 2022 takto: 02.02., 13.04. a 22.06.2022.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

termíny jednání Zastupitelstva města v I. pololetí roku 2022 takto: 02.02., 13.04. a 22.06.2022.


15. Rezignace člena Kontrolního výboru

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení

ZM

bere na vědomí

rezignaci pana Petra Zoubka, člena Kontrolního výboru, a to ke dni 26.10.2021.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

rezignaci pana Petra Zoubka, člena Kontrolního výboru, a to ke dni 26.10.2021.


16. 05. Zápis z Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil Ing. Gregor P., Mgr. Havelka J., p. Elicer (občan), Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Bláhová R., p. Šplíchal V. (občan)


Původní návrh usnesení:

ZM

bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 22.11.2021.


Vzhledem k tomu, že Kontrolní výbor nebyl usnášeníschopný, navrhl Mgr. Havelka úpravu usnesení:

ZM

bere na vědomí

záznam z jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 22.11.2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

záznam z jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 22.11.2021.


17. Návrh na schválení pilotního projektu „Bytové družstvo Jedlička Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., p. Kodeš M., Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., p. Burian J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská Synková M., p. Elicer (občan), p. Kolros (občan), p. Šmíd (občan), p. Šplíchal (občan)


Původní návrh usnesení:

ZM

schvaluje

1. Pilotní projekt vzniku Bytového družstva Jedlička Lysá nad Labem s členskou účastí města

2. Využití části pozemku p.č. 3758/1 v lokalitě bývalé Fruty pro potřeby Bytového družstva Jedlička

3. Rámcové podmínky vzniku Bytového družstva Jedlička a to:

Uchazeč musí být občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem nejméně od 1.1.2019 dosud.

Uchazeč nesmí být v soudním sporu s městem a nesmí městu dlužit.

Uchazeč musí složit k datu vzniku družstva částku 250 000 Kč a ve lhůtě do 1 roku od vzniku družstva dalších 250 000 Kč

Do družstva může vstoupit z jedné rodiny pouze 1 osoba nebo manželé.

II. ukládá

Radě města

1. zveřejnit záměr vzniku Bytového družstva na úřední desce a v Listech s výzvou k účasti

2. zorganizovat ustavující zasedání Bytového družstva Jedlička

3. připravit smluvní dokumentaci nezbytnou pro zahájení výstavby


Mgr Havelka J. navrhl úpravu usnesení:

ZM

ukládá

Radě města

zjistit zájem mezi občany města Lysá nad Labem o družstevní bydlení na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě bývalé Fruty.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města


ukládá

Radě města

zjistit zájem mezi občany města Lysá nad Labem o družstevní bydlení na pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě bývalé Fruty.


18. Zápis č. 5/2021 z jednání „Finančního výboru“ MěÚ v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Pípal M., Mgr. Bláhová R., Mgr. Vošická Š., p. Elicer (občan), Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení:

ZM

bere na vědomí

zápis č. 5/2021 ze zasedání Finančního výboru, konaného dne 29.11.2021.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 5/2021 ze zasedání Finančního výboru, konaného dne 29.11.2021.
III. Diskuse


Mgr. Bláhová R.

  • dotázala se:

1) zda město oficiálně převzalo stavbu ČSA – Ing. Stařecká – nepřevzalo

2) smlouva se tedy nesplnila? stavba měla být předána do 30.11.2021 – bude město požadovat úhradu smluvní pokuty? – Ing. Stařecká – odpovíme písemně

3) zda Rada města rozhodla o navýšení kapacity – pí Fischerová – prozatím Rada města o navýšení kapacity nerozhodla

4) odsouhlasila Rada města zadání změnového požárně-bezpečnostního řešení

5) jak je to s mobilními tribunami – udělá se výběrové řízení – pí Fischerová – výběrové řízení bude,


Mgr. Havelka J.

  • popřál všem hezké svátky a šťastný nový rok


p. Burian J.

  • poděkoval firmě pana Brynycha za rychlou opravu chodníků,


Mgr. Marek K.

  • požádal o zaslání územního rozhodnutí k Frutě


p. Kolros A.

  • požádal o zprávu o činnosti odboru městského investora – Mgr. Havelka J. odpověděl, že každý rok je zveřejňována výroční zpráva o činnosti úřadu,

  • žádá vysvětlení a omluvu k situaci, kdy byl natáčen Ing. Stařeckou za zasedání Zastupitelstva města v září 2021.
IV. Interpelace

Pan starosta požádal přítomné, aby své interpelace zaslali písemně.


Ing. Otava K. informoval o termínu příštího zasedání Zastupitelstva města dne 02.02.2022 od 17 hodin.


Pan starosta ukončil zasedání ve 23:00 hodin.
Zapsala: Kočová M.

17.12.2021
Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Romana Fischerová Mgr. Štěpánka Vošická


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta městaVytvořeno 3.10.2022 14:02:35 | přečteno 8x | jiri.virava
load