05. Zápis ZM 27.10.2021


Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 27. 10. 2021

Školní jídelna Eurest, Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek (odchod 21:27 hodin)

MVDr. Kořínek Jan (odchod 21:18 hodin)

p.Kolman Josef (odchod 21:25 hodin)

Ing. Pípal Martin (odchod 21:27 hodin)

Mgr. Marek Karel

Ing. Gregor Petr (odchod 21:25 hodin)

p. Burian Jan

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka (odchod 19:35 hodin)

Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 18:04 hodin)


Omluveni: pí Fischerová Romana

p. Kodeš Matěj

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Zastupitelstva města, a Zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvila paní Fischerová R. a pan Kodeš M. Mgr. Tužinská Synková M. přijde v průběhu zasedání. Mgr. Vošická Š. upozornila na dřívější odchod ze zasedání ZM (cca 20:00 hodin)


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a pan Burian J. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R. a Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu dne 27.10.2021 Mgr. Havelku J. a p. Buriana J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15.09.2021 a kontrolní zpráva plnění usnesení ke dni 27.10.2021 byly členům zastupitelstva zaslány na vědomí. K zápisu ani ke kontrolní zprávě neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání Zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 14 bodů. Pan starosta navrhl rozšíření programu o bod č. 15 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 20.10.2021, o bod č. 16 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje, o bod č. 17 Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák a zařazení bodu k projednání, který se týká umístění autobusové zastávky v ul. Československé armády.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

program Zastupitelstva města dne 15.09.2021 včetně úprav, a to:

rozšíření programu o bod č. 15 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 20.10.2021, o bod č. 16 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje, o bod č. 17 Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák a zařazení bodu k projednání, který se týká umístění autobusové zastávky v ul. Československé armády.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města


schvaluje

rozšíření programu o bod č. 15 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 20.10.2021, o bod č. 16 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje, o bod č. 17 Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák a zařazení bodu k projednání, který se týká umístění autobusové zastávky v ul. Československé armády.


Pan starosta zahájil hlasování o celkovém upraveném programu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města


schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 27.10.2021.


Schválený program jednání:

Bod k projednání – Umístění autobusové zastávky v ul. Československé armády

01. Návrh na další využití městských pozemků v areálu FRUTY

02. SKATEPARK Lysá nad Labem - návrh na realizaci

03. Zápis výboru pro správu majetku města

04. Revokace usnesení Zastupitelstva města Lysá n.L. č.114 ze dne 15.9.2021 - scelení pozemků

05. Prodej části obecního pozemku p.č. st. 297/ 1 k.ú. Lysá nad Labem

06. Žádost O pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici Lom

07. Návrh na rozdělení pozemku p. č. 334/1 v Litoli

08. Odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace,

09. Návrh obecně závazné vyhlášky O místních poplatcích

10. Návrh obecně závazné vyhlášky O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

11. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - lokalita Hrabanov zkráceným postupem

12. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, Litol

13. Zápis ě. 4/2021 z jednání Finančního výboru

14. 04. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 11.10.2021

15. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 20.10.2021

16. Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

17. Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák


II. Návrhy k projednání.


01. Návrh na další využití městských pozemků v areálu FRUTY

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr., Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Vošická Š., p. Burian J., Mgr. Havelka J., p. Elicer T. (občan), p. Šplíchal V. (občan), p. Kolros A. (občan)


Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. v 18:04 hodin.


Původní návrh usnesení – ZM

schvaluje

variantu č. 1 - pozemky města nabídnout investorům jako celek – v rámci této varianty by se postupovalo tak, že by byl zveřejněn záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Cílem výběrového řízení by bylo získat investora, který by se zavázal postavit nemovitosti dle svého návrhu a v souladu s územním plánem. Poté by město pozemky převedlo do vlastnictví investora,


nebo


variantu č. 2 - pozemek města p. č. 3758/1, který tvoří největší plochu, by byl rozdělen na dvě části. První severní část přiléhající k ulicím Jedličkova a Pivovarská by byl určen pro využití developery dle varianty č. 1. Druhá, jižní část pozemku by byla využita pro potřeby vlastní bytové výstavby města nebo potřeby městského bytového družstva.

Vzhledem k tomu, že pozemek má výměru přes 8 000 m2 je dostatečně velký na to, aby oba nově vzniklé pozemky byly dále využitelné a atraktivní pro investory i pro záměry města.

Výhody a nevýhody obou variant jsou zřejmé.


Mgr. Bláhová navrhla k hlasování upravený návrh usnesení – ZM

ukládá

a) RM připravit návrh dalšího postupu u rozdělení pozemku p. č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Termín do příštího zasedání ZM,

b) připravit anketu v měsíčníku Listy, na kterou se bude moci odpovídat písemně i elektronicky, na téma dalšího využití areálu Fruta v Lysé nad Labem,

c) svolat pracovní schůzku zastupitelů města v této věci.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města


ukládá

a) RM připravit návrh dalšího postupu u rozdělení pozemku p. č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem. Termín do příštího zasedání ZM,


b) připravit anketu v měsíčníku Listy, na kterou se bude moci odpovídat písemně i elektronicky, na téma dalšího využití areálu Fruta v Lysé nad Labem,


c) svolat pracovní schůzku zastupitelů města v této věci.


02. SKATEPARK Lysá nad Labem - návrh na realizaci

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Ing. Stařecká K., Mgr. Fajmon H., p. Elicer T. (občan), pí Králová M. (občan), p. Šplíchal V. (občan)


Původní návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

zprávu týkající se návrhu realizace skateparku v Lysé nad Labem,


II. schvaluje

a) záměr umístit skatepark pod most Bohumila Hrabala (přes Labe, ev.č.272-006) na pozemek par.č. 323/5 v k.ú. Litol v majetku Středočeského kraje za podmínek stanovených Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje v příloze 1,

b) investici ve výši 2 000 000 Kč na vybudování nového skateparku; zároveň bude o stejnou částku snížena položka Komunikace TESCO, kde z 25 mil Kč bylo využito 21 mil Kč.


III. ukládá

Radě města Lysá nad Labem do 31.12.2021:

a) prověřit s Povodím Labe možnost vybudovat skatepark pod mostem Bohumila Hrabala (ev. č. 272-006),

b) připravit nájemní smlouvu a žádost na Středočeský kraj o bezúplatný pronájem pozemku par.č. 323/5 v k.ú. Litol v majetku Středočeského kraje pro účely skateparku,

c) připravit ve spolupráci s Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch Rady města Lysé nad Labem provozní podmínky fungování skateparku,

d) připravit harmonogram realizace projektu.


Mgr. Marek K. navrhl úpravu usnesení – ZM

I. bere na vědomí

zprávu týkající se návrhu realizace skateparku v Lysé nad Labem,


II. ukládá

Radě města Lysá nad Labem

a) prověřit ve spolupráci s Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch vhodné umístění a velikost skateparku,

b) připravit do rozpočtu města pro rok 2022 položku pro výstavbu skateparku.

Termín: do 31.12.2021.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

zprávu týkající se návrhu realizace skateparku v Lysé nad Labem,


II. ukládá

Radě města Lysá nad Labem

a) prověřit ve spolupráci s Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch vhodné umístění a velikost skateparku,

b) připravit do rozpočtu města pro rok 2022 položku pro výstavbu skateparku.

Termín: do 31.12.2021.


03. Zápis výboru pro správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 08.09.2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nehlasovala

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 08.09.2021.


04. Revokace usnesení Zastupitelstva města Lysá n.L. č.114 ze dne 15.09.2021 - scelení pozemků

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., p. Elicer T. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. revokuje

své usnesení č. 114 ze dne 15.09.2021,


II. schvaluje

scelení pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1, všechny pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

nehlasoval

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města


I. revokuje

své usnesení č. 114 ze dne 15.09.2021,


II. schvaluje

scelení pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1, všechny pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí.


05. Prodej části obecního pozemku p.č. st. 297/ 1 k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parcelní číslo st. 297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/78874/2021 ze dne 21.09.2021.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parcelní číslo st.297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/78874/2021 ze dne 21.09.2021.


06. Žádost o pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici Lom

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., p. Elicer T. (občan), Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M., p. Kolros A. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

žádost společnosti Ve Skále, s.r.o., IČ: 06914331, se sídlem Byšičky ev. č. 137, ze dne 31.08.2021, č.j. SM/71209/2021,ve věci pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom,


II. trvá

na svém usnesení č. 550 ze dne 09.11.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost společnosti Ve Skále, s.r.o., IČ: 06914331, se sídlem Byšičky ev. č. 137, ze dne 31.8.2021, č.j. SM/71209/2021,ve věci pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží označené č. 10 v ulici Lom,


II. trvá

na svém usnesení č. 550 ze dne 09.11.2016.


Mgr. Bláhová R. navrhla k projednávanému bodu další usnesení – ZM

ukládá

RM prověřit možnost využití pozemku v lokalitě Lom pro parkování osobních vozidel.

Termín: do příštího ZM.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města


ukládá

RM prověřit možnost využití pozemku v lokalitě Lom pro parkování osobních vozidel.

Termín: do příštího ZM.


07. Návrh na rozdělení pozemku p. č. 334/1 v Litoli

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., p. Šmíd O. (občan), pí Zoubková V. (občan)


Odchod Mgr. Vošické Š. v 19:30 hodin.


Mgr. Bláhová navrhla předřazení bodu č. 16 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje a č. 17 Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák za bod č. 7 Návrh na rozdělení pozemku p. č. 334/1 v Litoli.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 16 Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje a č. 17 Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák za bod č. 7 Návrh na rozdělení pozemku p. č. 334/1 v Litoli.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

rozdělení pozemku p. č. 334/1 v k. ú. Litol a zřízení nových pozemků vodní plocha a ostatní komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


16. Úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k.ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k.ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ:70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


17. Koupě pozemku p.č. 2789/2 k.ú. Lysá nad Labem – Šibák

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy, dle předloženého návrhu, na odkup pozemku p.č. 2789/2, o výměře 3566 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Šibák, za celkovou kupní cenu 659 710 Kč od Lesů České republiky, s.p., IČ: 421 96 451 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,


II. pověřuje

starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy, dle předloženého návrhu, na odkup pozemku p.č. 2789/2, o výměře 3566 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Šibák, za celkovou kupní cenu 659 710 Kč od Lesů České republiky, s.p., IČ: 421 96 451 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,


II. pověřuje

starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I.


08. Odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace, investor Ladislav a Lenka Kmoníčkovi

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace, vybudované dle plánovací smlouvy č. 2020-0472/SM, na pozemcích parc. č. 3451/6, 3453/1, 3616/1 v katastrálním území Lysá nad Labem, za částku 180 000 Kč, investor Ladislav a Lenka Kmoníčkovi, bytem Sídliště 1443/24, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření kupní smlouvy na odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace, vybudované dle plánovací smlouvy č. 2020-0472/SM, na pozemcích parc. č. 3451/6, 3453/1, 3616/1 v katastrálním území Lysá nad Labem, za částku 180 000 Kč, investor Ladislav a Lenka Kmoníčkovi, bytem Sídliště 1443/24, Lysá nad Labem.


09. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Dostál M. (právník města), Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

vydává

obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 01.01.2022.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města


vydává

obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 01.01.2022.


10. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Ing. Kopecký V. (vedoucí OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

vydává

obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v navrženém znění s účinností od 01.01.2022.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města


vydává

obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v navrženém znění s účinností od 01.01.2022.


11. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem - lokalita Hrabanov zkráceným postupem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem v lokalitě Hrabanov, část pozemku parc. č. 2607/7 v k.ú. Lysá nad Labem zkráceným postupem podaný vlastníkem pozemku.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města


neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem v lokalitě Hrabanov, část pozemku parc. č. 2607/7 v k.ú. Lysá nad Labem zkráceným postupem podaný vlastníkem pozemku.


12. Návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, Litol

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, podaný vlastníky pozemků parc. č. 199/1, 199/16 a 199/17 v katastrálním území Litol.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města


neschvaluje

návrh na pořízení změny územního plánu Lysá nad Labem, podaný vlastníky pozemků parc. č. 199/1, 199/16 a 199/17 v katastrálním území Litol.


13. Zápis č. 4/2021 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M., Mgr. Bláhová R., p. Elicer T. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

Zápis č. 4/2021 z jednání Finančního výboru konaného dne 13.09.2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 4/2021 z jednání Finančního výboru konaného dne 13.09.2021.


14. 04. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 11.10.2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Bláhová R., p. Elicer T. (občan), Mgr. Marek K., p. Grebík J. (člen Kontrolního výboru), p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

zápis z Kontrolního výboru ze dne 11.10.2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z Kontrolního výboru ze dne 11.10.2021.


Pan Burian přednesl nový návrh usnesení – ZM

I. odvolává

Ing. Gregora P. z funkce předsedy Kontrolního výboru,

II. jmenuje

p. Kodeše M. předsedou Kontrolního výboru a p. Šplíchala V. členem Kontrolního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


15. Zápis z Výboru pro správu majetku města ze dne 20.10.2021.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

zápis z Výboru pro správu majetku města ze dne 20.10.2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z Výboru pro správu majetku města ze dne 20.10.2021.
III. Diskuse


Mgr. Fajmon H.

 • žádost na Radu města – na pozemku města v Komenského ulici, kde byl zbořen dům, je potřeba prověřit na stavebním úřadě, jakým způsobem je tam stanoveno rozhraničení, vybouráním se náš pozemek stal cca o 1,5 m menší, jedná se o původní hřbitov, je potřeba stanovit, kdo to má oplotit, majitel zbořených domů či město – Mgr. Havelka odpověděl, že se bude s majitelem diskutovat jak o zdi, tak o rozšíření chodníku, také souhlasí s opravou zdi,


Mgr. Bláhová R.

 • v této části Komenského se drolí kostky, Ing. Kopecký V (vedoucí OSM) o tom ví, měl prověřit na stavebním úřadě, zda investor chodník přivede do původního stavu,


MVDr. Kořínek J.

 • senioři pracují na dalších publikacích, které budou k dispozici v turistickém informačním centru, např. vydavatelské dílo Aloise Holuba – učitele v Lysé nad Labem, dále by rádi vydali brožuru Světci na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele,


Ing. Otava K.

 • poděkoval MVDr. Kořínkovi J. za činnost v komisi a fotografie,


Ing. Stařecká K.

 • informovala o projekčním stavu „cyklolávka“ přes Hrabalův most, projekt je v přípravě, v této chvíli je před podáním o stavební povolení, začala komunikace se Středočeským krajem, zároveň se na Radě města domluvili, že než bude lávka vybudována, pokusí se vymyslet způsob, jak usnadnit cestu na druhou stranu Labe – např. náhradní autobusová doprava – položka bude zahrnuta do rozpočtu města,


Ing. Otava K.

 • na lávku přes Hrabalův most bude dotace, projekt bude předán Středočeskému kraji k realizaci a doufá, že lávka bude realizována příští rok, lávka dle normy 3m široká, zábradlí 1,5m je odhadnuta na cca 50 mil. Kč,


Burian J.

 • žádá o informaci ke komunikaci Československé armády – Ing. Otava K. – zasmluvněn je termín 30.11.2021, 2. 11. 2021 započne pokládka prvních vrstev asfaltu, po pokládce konečné vrstvy asfaltu v první části komunikace, byly odhaleny závady – např. žlab v Resslově ul., povrch, který se nepovedl, se bude znovu frézovat. Dále zhodnotil průběh prací v Mírové ulici,


Mgr. Bláhová R.

 • zaznamenala schválení dodatku č. 2 na ul. ČSA a žádá písemnou odpověď, z jakého důvodu město akceptovalo prodloužení lhůty pro zhotovení díla a souhlasilo s prodloužením termínu, aniž by využilo sankčního ujednání – Ing. Otava K. oznámil, že byl problém s přeložkami,


Mgr. Marek K.

 • na konci srpna společnost oznámila, že nic nebrání v otevření první části ČSA – přeložky již byly hotové,


p. Šplíchal V.

 • není v pořádku, že se společnosti Metrostav nepodaří na poprvé položit asfalt,


p. Elicer T.

 • ul. Za Koncem byla rozkopána bez stavebního povolení..?

 • dotazy na které žádá písemnou odpověď: 2,4 mil. na projekt P + R – co projekt obsahuje? ARI projekt – firma bez historie, bez sídla, bez zaměstnanců – má obhospodařovat 40 ha pozemků – konkrétní dotazy chybí, - Mgr. Havelka J. - , formulujte dotazy přesně – jedná se o politickou proklamaci,


Mgr. Bláhová R.

 • dotaz z řad občanů na Ing. Kopeckého V. – přechod na Masarykově ul. odbočka do Sokolské – není zde lampa veřejného osvětlení, je zde tma, zda by nebylo možné přidat lampu,

 • jaký je stav Průmyslové ul. – dopravní značení se vyřešilo, ale stavělo se na cizím pozemku? – Ing. Stařecká K. – probíhá v tuto chvíli zaměření, jsou zde nějaké nesrovnalosti, Mgr. Havelka J. – tento projekt jsme netvořili, pouze jsme ho odkoupili,

 • četla, že Tesco může zahájit stavbu, ale nesmí využívat tuto komunikaci? – Ing. Otava K. – Tesco toto řeší s firmou SEDOZ a dopravní policií – Mgr. Havelka J. – je to věcí investora – podmínky zná,


p. Elicer T.

 • odhlasovali jste, že kontrolní zprávu z KV berete na vědomí, tímto to skončilo? Ing. Otava K. – ano, zpráva je vzata na vědomí,

 • ul. Za Koncem – jak se stalo, že ulice je měsíce rozkopána, a že práce započali před obdržením stavebního povolení? – Mgr. Havelka J. - ul. Za Koncem byla rozkopána z důvodu výměny potrubí a na toto stavební povolení není potřeba, narazili jsme na komplikace – vícero připojení, dělala se kompletní jímka, apod.

 • smlouva na P+R za 2,4 mil. Kč. je ve srovnání se smlouvami např. na tělocvičnu dost drahá, žádá vysvětlení – Ing. Stařecká K. – projektová dokumentace je cca 10% z ceny realizace,

 • ARI projekt – Mgr. Havelka J. – tato firma dělá celou obchodní zónu v Nehvizdech, oznámil, že rád předá kontakt na majitele, mají za sebou velké projekty,

 • nový asfalt na ČSA – dotaz, proč radní pro investice paní Stařecká projekt neohlídala? – Ing. Stařecká K. – máme technický dozor společný pro nás i pro Středočeský kraj, některé věci se nezdařily, dílo není hotové ani převzaté, o chybách víme, budou napraveny, město není investorem,


Odchod MVDr. Kořínka J. 21:18 hodin.

Odchod Ing. Gregora P. 21:25 hodin.

Odchod p. Kolmana J. 21:25 hodin.

Odchod Ing. Pípala M. 21:27 hodin

Odchod Mgr. Fajmona H. 21:27 hodin


Mgr. Havelka J. oznámil, že vzhledem k tomu, že počet zastupitelů klesl pod 8, Zastupitelstvo města není usnášeníschopné a z tohoto důvodu navrhuje ukončení zasedání.


IV. Interpelace

Pan starosta požádal přítomné, aby své interpelace zaslali písemně.


Ing. Otava K. informoval o setkání pracovního zasedání Zastupitelstva města dne 18.11.2021 od 18 hodin a připomněl zasedání příštího Zastupitelstva města dne 08.12.2021.


Pan starosta ukončil zasedání ve 21:28 hodin.
Zapsala: Kočová M.

05.11.2021
Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Jan Burian


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta městaVytvořeno 3.10.2022 14:01:43 | přečteno 42x | jiri.virava
load