04. Zápis ZM 15.09.2021

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 15. 09. 2021

Výstaviště Lysá nad Labem, vstupní hala, vchod JIH z ul. Čapkova


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef (příchod 15:40 hodin)

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan (příchod 15:40 hodin)

p. Kodeš Matěj

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta byl informován p. Burianem J. a p. Kolmanem J. o pozdějším příchodu na zasedání.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Bláhová R. a pí Fischerová R. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu dne 15.09.2021 pí Fischerovou R. a Mgr. Bláhovou R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M.


Pan Kodeš M., Mgr. Tužinská Synková M. a Mgr. Marek K. vznesli námitku k dřívějšímu začátku zasedání ZM a požádali, aby se ZM konalo od 17 hodin jako je tomu obvykle.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 23.06.2021 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu měla připomínky Mgr. Bláhová R., která požádala, aby bylo v zápisu zaznamenáno na str. 3 přesné znění toho, co Mgr. Bláhová na minulém jednání řekla, a to - pan Karel Otava, starosta Lysé nad Labem, porušil zákon o obcích tím, že neumožnil občanovi Lysé nad Labem promluvit k programu jednání.


Mgr. Havelka J. uvedl, že pokud má někdo námitku k zápisu, je potřeba o tomto návrhu hlasovat.


Pan starosta zahájil hlasování o námitce.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zastupitelům zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě měla dotazy Mgr. Bláhová R. Z diskuse vzešlo, že kontrolní zpráva je v pořádku – Mgr. Bláhové R. bylo vše náležitě vysvětleno.


Ještě před schválením programu a před navrženými úpravami programu pan starosta navrhl v souladu s platným jednacím řádem Zastupitelstva města omezení času rozpravy u jednotlivých projednávaných bodů, a to na 2 x 5 minut u diskutujících a na 2 x 10 minut u předkladatele.


Mgr. Tužinská Synková M. opustila místnost v 15:20 hodin.


Diskuse: Mgr. Marek K., p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM

schvaluje

návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 81

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 42 bodů. Pan starosta navrhl rozšíření programu o bod č. 43. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 08.09.2021, o bod č. 44. Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č.E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice“, o bod č. 45 Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák a o bod č. 46 Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury. Dále navrhl sloučení bodu č. 3 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020a bodu č. 25 Revokace usnesení č. 173 v bodě II. ze dne 16.12.2020, a to z důvodu, že spolu tyto body souvisí. Ze stejného důvodu dále navrhl sloučit bod č.24 Projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje a bod č.36 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“. Na návrh pana Buriana byl stažen bod č. 10 Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB. Mgr. Fajmon H. navrhl sloučení bodu č.4 Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polícha č. 17 Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3710 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice K Bažantnici.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

program Zastupitelstva města dne 15.09.2021 včetně úprav, a to:

rozšíření programu o bod č. 43 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 08.09.2021, o bod č. 44 Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice“, o bod č. 45 Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák, o bod č. 46 Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury, sloučení bodu č. 3 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020 a bodu č. 25 Revokace usnesení č. 173 v bodě II. ze dne 16.12.2020, sloučení bodu č. 24 Projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje a bodu č. 36 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“, sloučení bodu č. 4 Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích a č. 17 Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3710 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice K Bažantnici a stažení bodu č. 10 Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nepřítomen

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města


schvaluje

program Zastupitelstva města dne 15.09.2021 včetně úprav, a to:

rozšíření programu o bod č. 43 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 08.09.2021, o bod č. 44 Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice“, o bod č. 45 Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák, o bod č. 46 Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury, sloučení bodu č. 3 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020 a bodu č. 25 Revokace usnesení č. 173 v bodě II. ze dne 16.12.2020, sloučení bodu č. 24 Projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje a bodu č. 36 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“, sloučení bodu č. 4 Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích a č. 17 Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3710 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice K Bažantnici a stažení bodu č. 10 Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB.Schválený program jednání:

01. Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

02. Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

03. Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020

25. Revokace usnesení č. 173 v bodě II. ze dne 16.12.2020

04. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích

17. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3710 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice K Bažantnici

05. Prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, ul. Luční, Lysá nad Labem

06. Termíny jednání RM a ZM v II. pololetí 2021

07. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města

08. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2021

09. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ JAK

10. Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB

11. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021

12. Zápis č. 2/2021 z jednání Finančního výboru

13. Zápis č. 3/2021 z jednání Finančního výboru

14. 5. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

15. 6. rozpočtové opatření roku 2021

16. Žádost o koupi části pozemků p.č. 323/2, 10/8 a pozemku 10/6 k.ú. Litol

18. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3878 v k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka

19. Prodej části obecního pozemku p.č. st. 297/1 k.ú. Lysá nad Labem

20. Budoucí bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje v rámci investiční akce Cyklostezka Lysá nad Labem - bezbariérová trasa a cyklostezka Litol - Labe

21. Převod pozemků p.č. 2536/23 v k.ú. Lysá nad Labem

22. Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

23. Žádost o schválení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem

24. Projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

36. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“

26. Návrh na zrušení městských pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1 a zapsání nového stavu v katastru nemovitostí

27. Oceňování věcných břemen

28. Příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod.

29. Žádost pana *Vladimíra Hartmanna* o příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku

30. Žádost paní *Jitky Dudíkové* o příspěvek na vodovodní přípojku

31. Žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s. vč. veřejnoprávních smluv

32. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0042/ŠSK pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

33. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0051/ŠSK pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické

v Lysé nad Labem

34. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú.

35. Návrh rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2021

37. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - Dolní Pojizeří z. ú.

38. Závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace v ORP Lysá nad Labem - nouzový stav v období od 12.03.2020 do 17.05.2020 a od 05.10 2020 do 11.04.2021

39. Návrh na přijetí daru kopie obrazu Václava Brožíka Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém

40. Návrh na další využití městských pozemků v areálu FRUTY

41. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 25.08.2021

42. SKATEPARK Lysá nad Labem – návrh na realizaci

43. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 08.09.2021

44. Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č.E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice

45. Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák

46. Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agenturyII. Návrhy k projednání.


01. Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., p. Kolros A. (občan), Bc. Zita L. Mgr. Havelka J., p. Elicer T. (občan), p. Kodeš M., Ing. Stařecká K.


Příchod p. Buriana J. a p. Kolmana J. v 15:40 hodin.


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávanému bodu a navrhl, aby paní tajemnici města bylo uloženo provést kontrolu kategorie povinně zveřejňované informace – ZM

ukládá

paní tajemnici města provést kontrolu kategorie povinně zveřejňované informace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města


ukládá

paní tajemnici města provést kontrolu kategorie povinně zveřejňované informace.


ZM schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 1 Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 1 Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.


Mgr. Bláhová R. v rámci diskuse k bodu navrhla usnesení – ZM

ukládá

paní tajemnici zajistit zveřejňování kompletních podkladů pro jednání Zastupitelstva města na webových stránkách města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení k projednávanému bodu – ZM ukládá

a) starostovi města zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření k rozsahu a závažnosti vad zjištěných na internetové stránce www.mestolysa.cz a stránce www.mplysa.cz Městské policie Lysá nad Labem uvedených v příloze a kdo je za to zodpovědný,

b) vrchnímu strážníkovi zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření ke způsobu provozování www.mplysa.cz a dále sdělit, jak mohl běžný občan zjistit, ke komu se podávají a jakým způsobem se vyřizují stížnosti, jak se předkládají návrhy, podání, atd., jaké má použít ID datové schránky, e-mail podatelny, kde je podatelna pro městskou policii,

c) vedoucí oddělení IT a tajemnici městského úřadu zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření k otázce, jak je členěna struktura internetových stránek,

d) tajemnici městského úřadu zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření k otázce, proč dne 19.04. a 21.04. odmítala do protokolu zaznamenat mé ústní podněty k vadám při zveřejňování dokumentů na úřední desce a k povinně zveřejňovaným informacím na www.mestolysa.cz,

e) starostovi města zaslat Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D. vyjádření, jak bude zjednána náprava dle předchozích bodů.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

proti


02. Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., p. Kolros A. (občan), Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., p. Burian J., p. Elicer T. (občan)


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávanému bodu – ZM

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 2 Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 2 Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení k projednávanému bodu – ZM

ukládá

a) starostovi města zaslat zástupci veřejnosti Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D., vyjádření k námitce č. 1, konkrétně k otázce, zda samospráva měla na OVŽP požadavek, aby proces projednání změny č. 3 proběhl v době 19.03. až 28.04.2021, zda upozornila OVŽP na vysoké riziko šíření nákazy při setkávání občanů při podepisování věcně shodné připomínky pro zástupce veřejnosti,

b) OVŽP zaslat zástupci veřejnosti Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D., vyjádření k námitce č. 1, konkrétně k otázce, jaké vážné důvody vedly k tomu, aby proces projednávání byl zvolen v době 19.03. až 28.04.2021, tj. kdy hrozilo vysoké riziko šíření nákazy při setkání s občany,

c) OVŽP zaslat zástupci veřejnosti Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D., vyjádření k námitce č. 1, konkrétně k otázce, proč v oznámení z 19.03.2021 nebylo nijak uvedeno konkrétně poučení občanů k možné nákaze při sbírání podpisů k věcně shodné připomínce kandidátů zástupců veřejnosti,

d) starostovi města a OVŽP zaslat zástupci veřejnosti Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D., vyjádření k námitce č. 1, konkrétně k otázce, proč nevytvořili kandidátům na zástupce veřejnosti podmínky podle doporučení MMR ČR a jakou měly představu o způsobu sbírání podpisů zástupci veřejnosti,

e) OVŽP zaslat zástupci veřejnosti Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D., vyjádření k námitce č. 1, konkrétně k otázce, proč na žádost (námitku) Ing. Antonína Kolrose, Ph.D. podanou 08.04.2021 neprodloužil lhůtu pro písemné podání námitek a připomínek a ponechal původní rizikovou 28.04.2021,

f) starostovi města a tajemnici městského úřadu zaslat zástupci veřejnosti Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D., vyjádření k námitce č. 2,

g) starostovi města, tajemnici městského úřadu a OVŽP zaslat zástupci veřejnosti Ing. Antonínu Kolrosovi, Ph.D., vyjádření k námitce č. 3.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


03. Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., p. Elicer T. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze Zastupitelstva města dne 16.12.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze Zastupitelstva města dne 16.12.2020.


25. Revokace usnesení č. 173 v bodě II. ze dne 16.12.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Mgr. Marek K. požádal, aby bylo v zápise uvedeno, že revokace usnesení není na jeho žádost. Tedy že nežádá zrušení svého pověření.


Pan starosta přednesl na návrh Mgr. Bláhové R. upravený návrh usnesení – ZM

ruší

usnesení č. 173 v bodě II. ze Zastupitelstva města dne 16.12.2020.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města


ruší

usnesení č. 173 v bodě II. ze Zastupitelstva města dne 16.12.2020.


04. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích

17. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3710 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice K Bažantnici

V diskusi k bodům vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., p. Burian J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M.


Mgr. Bláhová R. v souvislosti s tímto bodem upozornila na střet zájmů.


Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. zpět na zasedání 16:45 hodin.


Mgr. Fajmon H. navrhl doplnění usnesení o bod č. III.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení pro oba projednávané body – ZM

I. bere na vědomí

předloženou žádost ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021 ve věci prodeje části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem,

II. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13, oba v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021.

III. ukládá RM

1. zapracovat položku nové sběrné místo separovaného odpadu, ul. K Bažantnici, Kačín, do rozpočtu pro rok 2022,

2. připravit návrh jednotného postupu při odprodeji části pozemků v lokalitě ul. K Bažantnici a ul. V Polích dle požadavku žadatelů.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

předloženou žádost ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021 ve věci prodeje části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem,


II. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13, oba v k. ú. Lysá nad Labem a pozemek 3710 k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021.


III. ukládá

RM

1. zapracovat položku nové sběrné místo separovaného odpadu, ul. K Bažantnici, Kačín, do rozpočtu pro rok 2022,

2. připravit návrh jednotného postupu při odprodeji části pozemků v lokalitě ul. K Bažantnici a ul. V Polích dle požadavku žadatelů.


05. Prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, ul. Luční, Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

předloženou žádost ze dne 26.04.2021 č.j. SM/26249/2021 ve věci prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, nově označeného jako pozemek p.č. 2875/116, o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3637-170/2020. Jedná se o úzký pruh zeleně v ulici Luční,

II. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, nově označeného jako pozemek p.č. 2875/116, o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Luční, dle geometrického plánu č. 3637-170/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

předloženou žádost ze dne 26.04.2021 č.j. SM/26249/2021 ve věci prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, nově označeného jako pozemek p.č. 2875/116, o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3637-170/2020. Jedná se o úzký pruh zeleně v ulici Luční,


II. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, nově označeného jako pozemek p.č. 2875/116, o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Luční, dle geometrického plánu č. 3637-170/2020.


06. Termíny jednání RM a ZM v II. pololetí 2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer T. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

termíny jednání Rady města v II. pololetí roku 2021 takto: 07.07., 27.07., 10.08., 02.09., 14.09., 29.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12., 21.12.,

II. schvaluje

termíny zasedání Zastupitelstva města v II. pololetí r. 2021, a to takto: 15.09., 27.10. a 08.12.2021.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

mimo místnost

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

termíny jednání Rady města v II. pololetí roku 2021 takto: 07.07., 27.07., 10.08., 02.09., 14.09., 29.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12., 21.12.,


II. schvaluje

termíny zasedání Zastupitelstva města v II. pololetí r. 2021, a to takto: 15.09., 27.10. a 08.12.2021.


07. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H., p. Elicer T. (občan), Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., Mgr. Marek K., p. Burian J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Stařecká K., Ing. Kolros A. (občan), Mgr. Dostál M. (právník města)


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávanému bodu – ZM

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 7 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 7 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města.


Mgr. Fajmon navrhl úpravu navrženého Jednacího řádu Zastupitelstva města – ZM

schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva města Lysé nad Labem s účinností od 16.09.2021 s úpravou v § 6 čl. 4, příspěvek v rozpravě může trvat nejvýše 4 minuty.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva města Lysé nad Labem s účinností od 16.09.2021 s úpravou v § 6 čl. 4, příspěvek v rozpravě může trvat nejvýše 4 minuty.


Mgr. Marek K. uvedl, že hlasování bylo zmatečné a v případě, že se hlasovalo o schválení celého Jednacího řádu Zastupitelstva města, je proti. (původně – zdržel se)


08. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., p. Elicer T., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

zápis č. 2 z Kontrolního výboru konaného dne 03.06.2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 2 z Kontrolního výboru konaného dne 03.06.2021.


09. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ JAK

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., PaedDr. Bodnárová V. (vedoucí odboru ŠSVZaK), Mgr. Tužinská Synková M., p. Elicer T. (občan), Mgr. Marek K., Ing. Stařecká K., p. Burian J., Mgr. Havelka J.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města


se seznámilo

s informativní zprávou Rady města týkající se konkurzního řízení na funkci ředitele / ředitelky ZŠ J.A. Komenského.


10. Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB

Bod byl při schvalování programu navrhovatelem p. Burianem J. stažen z programu.


11. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Vošická Š., Mgr. Javorčíková J. (referent OSM), Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Marek K., p. Elicer T. (občan), Mgr. Havelka J.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021.


12. Zápis č. 2/2021 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M., p. Elicer T. (občan)


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 2/2021 z jednání Finančního výboru.


13. Zápis č. 3/2021 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 3/2021 z jednání Finančního výboru.


14. 5. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., Mgr. Marek K.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

5. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 29.06.2021 usn. č. 346.


15. 6. rozpočtové opatření roku 2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., Mgr. Marek K., p. Elicer T. (občan), Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H., p. Kolros A. (občan)


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh:

schvaluje

6. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu s tím, že položka vánoční osvětlení nebude navýšena ze stávajících 200 000 Kč na 500 000 Kč.


Po diskusi Mgr. Marek K. svůj protinávrh stáhl.


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM

schvaluje

6. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 99

Zastupitelstvo města


schvaluje

6. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


16. Žádost o koupi části pozemků p.č. 323/2, 10/8 a pozemku 10/6 k.ú. Litol

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., p. Elicer T. (občan), p. Kolros A. (občan), Mgr. Tužinská Synková M.


Mgr. Bláhová protinávrh – ZM

neschvaluje

prodej části pozemků parc.č. 323/2, parc.č. 10/8 a parc.č. 10/6, všechny v k.ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

žádost č.j. SM/40171/2021 o koupi části pozemků parc.č. 323/2, parc.č. 10/8 a parc.č. 10/6, všechny v k.ú. Litol, ze dne 2.6.2021,

II. ukládá

Radě města zajistit vypracování znaleckých posudků na cenu obvyklou pozemků p.č. 323/2, 10/8 a 10/6 v k.ú. Litol. Termín: do 31.10.2021.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


18. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3878 v k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parc. číslo 3878 o výměře cca 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Lysá nad Labem do doby dokončení nového mapování v lokalitě Řehačka.


19. Prodej části obecního pozemku p.č. st.297/1 k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku parcelní číslo st.297/1 v katastrálním území Lysá nad Labem dle podané žádosti č.j. SM/42899/2021 ze dne 09.06.2021.


20. Budoucí bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje v rámci investiční akce Cyklostezka Lysá nad Labem - bezbariérová trasa a cyklostezka Litol – Labe

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavřít budoucí bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to části pozemků parc. číslo 309/12 o výměře trvalého záboru 213 m2, parc. číslo 309/13 o výměře trvalého záboru 364 m2, parc. číslo 309/14 o výměře trvalého záboru 36 m2, parc. číslo 323/5 o výměře trvalého záboru 191 m2 a parc. číslo 323/69 o výměře trvalého záboru 178 m2, všechny v katastrálním území Litol s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrických plánů na předmět převodu po dokončení stavby: Cyklostezka Lysá nad Labem - bezbariérová trasa a cyklostezka Litol - Labe. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, do vlastnictví Města Lysá nad Labem dle bodu I. Termín do: 31.12.2021,


III. pověřuje

starostu podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemků.


21. Převod pozemků p.č. 2536/23 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Města Lysá nad Labem,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I. Termín: do 31.12.2021,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2536/23 v katastrální území Lysá nad Labem.


22. Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer T. (občan), pí Fischerová R., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., p. Kolros A. (občan), Ing. Gregor P., Mgr. Bláhová R.


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávanému bodu – ZM

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 22 Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 22 Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku.


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.09.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.09.2021,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


23. Žádost o schválení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem, který byl zaslán prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk pod č.j. SM/71080/2021/Jav dne 31.08.2021.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


schvaluje

Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem, který byl zaslán prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk pod č.j. SM/71080/2021/Jav dne 31.08.2021.


24. Projednání záměru na úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbou ochvatu města Lysá nad Labem II. etapa do vlastnictví Středočeského kraje

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., p. Burian J., Ing. Stařecká K., p. Elicer T. (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k. ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k. ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej obecních pozemků parc. č. 1432/2 v k. ú. Ostrá, parc. č. 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/4, 37/2, 39/2, 40/11, 40/19, 40/21, 40/24, 40/25, 40/26, 40/32, 40/33, 43/20, 43/22, 43/25, 43/26, 328/4, 331/5, 331/6, všechny v k. ú. Litol a parc. č. 527/89, 542/11, 542/13, 542/15, 552/14, 552/15, 552/31, st. 1409, 2536/18, 2536/19, 2536/21, 2536/29, 2690/3, 2712/7, 2712/8, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2823/14, 2836/19, 2836/20, 2836/27, 2836/28, 2836/29, 2836/32, 2836/42, 2836/45, 2836/47, 2867/27, 2867/29, 2867/30, 2867/31, 2867/35, 2867/36, 2867/37, 2867/38, 2867/42, 2867/44, 2986/38, 2986/39, 2986/45, 2986/46, 2986/47, 2986/48, 2986/49, 2986/50, 2986/51, 2986/52, 2986/53, 2986/54, 2986/55, 2986/56, 2986/62, 3038/10, 3038/11, 3038/12, 3038/13, 3038/14, 3038/17, 3042/12, 3197/6, 3197/7, 3197/10, 3271/6, 3272/17, 3272/19, 3275/3, 3584/20, 3584/21, 3584/22, 3584/23, 3584/24, 3584/25, 3584/28, 3584/30, 3584/33, 3584/35, 3584/36, 3584/40, 3610/6, 3622/6, 3681/4, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavby“, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095, za cenu kupní cenu 250 Kč/m2.


36. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Stařecká K.


Mgr. Havelka J. navrhl prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 22:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 22:00 hodin.


Mgr. Havelka J. navrhl předřazení bodů č. 44 Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice, č. 46 Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury a Mgr. Bláhová R. navrhla předřazení bodu č. 45 Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodů č. 44 Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice, č. 46 Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury a č. 45 Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl původní návrh k projednávanému bodu – ZM

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ (obchvat II. etapa).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

mimo místnost

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ (obchvat II. etapa).


44. Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č.E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber (komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem,

II. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber (komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p.č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem,


II. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


46. Podání žádosti č. 2 na projekt s názvem: Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Stařecká K., p. Elicer T. (občan), Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Marek K., pí Fischerová R., p. Kodeš M., p. Šplíchal V., Mgr. Vošická Š., Mgr. Fajmon H., p. Kolros A. (občan), Mgr. Dostál M. (právník města)


Mgr. Havelka navrhl prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:00 hodin.


Mgr. Bláhová přednesla protinávrh:

schvaluje

a) podání žádosti na projekt s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 v rámci výzvy 11/2021 Regiony 2021,

b) dofinancování projektu s celkovými náklady 116 378 140 Kč vč. DPH, min. se spoluúčastí 30% z celkových způsobilých nákladů.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM

schvaluje

a) podání žádosti na projekt s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 v rámci výzvy 11/2021 Regiony 2021.

b) dofinancování projektu v nezbytné výši, minimálně se spoluúčastí 30% z celkových způsobilých nákladů a dofinancování nezbytných nezpůsobilých nákladů projektu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


schvaluje

a) podání žádosti na projekt s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem do programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 v rámci výzvy 11/2021 Regiony 2021,

b) dofinancování projektu v nezbytné výši, minimálně se spoluúčastí 30% z celkových způsobilých nákladů a dofinancování nezbytných nezpůsobilých nákladů projektu.


45. Koupě pozemku p.č. 2789/2 v k.ú. Lysá nad Labem v lokalitě Šibák

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., pí Javorčíková J. (referent OSM), Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

aby se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení vyhlášeného Lesy Česká republika, s.p. ohledně prodeje pozemku p.č. 2789/2 v k. ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

Radě města Lysá nad Labem, aby řádně a včas podala nabídku na uzavření kupní smlouvy a splnila ostatní podmínky stanovené Lesy České republiky, s.p. pro vyhlášené výběrové řízení, které bylo zveřejněné pod číslem S 486/19/177-947.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

aby se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení vyhlášeného Lesy Česká republika, s.p. ohledně prodeje pozemku p.č. 2789/2 v k. ú. Lysá nad Labem,


II. ukládá

Radě města Lysá nad Labem, aby řádně a včas podala nabídku na uzavření kupní smlouvy a splnila ostatní podmínky stanovené Lesy České republiky, s.p. pro vyhlášené výběrové řízení, které bylo zveřejněné pod číslem S 486/19/177-947.


26. Návrh na zrušení městských pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1 a zapsání nového stavu v katastru nemovitostí

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R.


Původní návrh usnesení – ZM

schvaluje

zrušení pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do pozemku p. č. 3758/1 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1 a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí.


Mgr. Bláhová R. navrhla úpravu znění – ZM

schvaluje

scelení pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1 a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

mimo místnost

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


schvaluje

scelení pozemků p. č. 3731, 3732 a 3723 a jejich začlenění do městského pozemku p. č. 3758/1 a zapsání nového stavu do katastru nemovitostí.


27. Oceňování věcných břemen

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Ing. Gregor P.


Mgr. Marek K. navrhl úpravu usnesení – ZM

I. bere na vědomí

informaci o změně přístupu ČEZ Distribuce, a.s. při oceňování věcných břemen,

II. doplňuje

ode dne 16.09.2021 stávající "Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby o:

v případě věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona, bude postupováno podle obecně závazných oceňovacích právních předpisů s tím, že RM Lysá nad Labem může pro výpočet uvedeného používat při ocenění elektronickou aplikaci, např. nástroj ebremena.cz.


Mgr. Bláhová R. navrhla rozšíření usnesení o výrok č. III – ZM

III. ukládá

RM podat sama jménem Města Lysá nad Labem či prostřednictvím Svazu měst a obcí podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na možné zneužití dominantního postavení na trhu.


Mgr. Fajmon H. požádal, zda by mohlo být o navrženém výroku č. III hlasováno zvlášť.


Pan starosta přednesl část usnesení navrženou Mgr. Markem K. – ZM

I. bere na vědomí

informaci o změně přístupu ČEZ Distribuce, a.s. při oceňování věcných břemen,

II. doplňuje

ode dne 16.09.2021 stávající "Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby o:

v případě věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona, bude postupováno podle obecně závazných oceňovacích právních předpisů s tím, že RM Lysá nad Labem může pro výpočet uvedeného používat při ocenění elektronickou aplikaci, např. nástroj ebremena.cz.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl část usnesení, které navrhla Mgr. Bláhová R. – ZM

III. ukládá

RM podat sama jménem Města Lysá nad Labem či prostřednictvím Svazu měst a obcí podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na možné zneužití dominantního postavení na trhu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

informaci o změně přístupu ČEZ Distribuce, a.s. při oceňování věcných břemen,


II. doplňuje

ode dne 16.09.2021 stávající "Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby o:

v případě věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona, bude postupováno podle obecně závazných oceňovacích právních předpisů s tím, že RM Lysá nad Labem může pro výpočet uvedeného používat při ocenění elektronickou aplikaci, např. nástroj ebremena.cz,


III. ukládá

RM podat sama jménem Města Lysá nad Labem či prostřednictvím Svazu měst a obcí podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na možné zneužití dominantního postavení na trhu.


28. Příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod

29. Žádost pana *Vladimíra Hartmanna* o příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku

30. Žádost paní *Jitky Dudíkové* o příspěvek na vodovodní přípojku

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta navrhl společné hlasování o bodu č. 28, 29, 30.


Odchod p. Kodeše M. ve 22:24 hodin.


Pan starosta přednesl usnesení ke všem sloučeným bodům – ZM

schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč na pořízení domovní čistírny odpadních vod paní Daně Lajnerové, bytem Byšičky 24, a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.

schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 110 059 Kč na stavbu veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky panu Vladimíru Hartmannovi, Na Františku 195/2, Lysá nad Labem a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.

schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 52 008 Kč na stavbu vodovodní přípojky paní Jitce Dudíkové, Mírová 49/62, Lysá nad Labem a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč na pořízení domovní čistírny odpadních vod paní Daně Lajnerové, bytem Byšičky 24, a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 110 059 Kč na stavbu veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky panu Vladimíru Hartmannovi, Na Františku 195/2, Lysá nad Labem a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí individuální dotace ve výši 52 008 Kč na stavbu vodovodní přípojky paní Jitce Dudíkové, Mírová 49/62, Lysá nad Labem a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.


31. Žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s. vč. veřejnoprávních smluv

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČ: 62445197, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492,

II. schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62445197 ve výši 60 000 Kč, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 ve výši 50 000 Kč a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492 ve výši 119 600 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s., IČ: 62445197, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492,


II. schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62445197 ve výši 60 000 Kč, Tělocvičnou jednotu Sokol Lysá nad Labem, IČ: 00472484 ve výši 50 000 Kč a Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s., IČ: 62994492 ve výši 119 600 Kč.


32. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0042/ŠSK pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

33. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0051/ŠSK pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem

34. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta navrhl společné hlasování o bodu č. 32, 33, 34.


Pan starosta přednesl usnesení ke všem sloučeným bodům – ZM

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0042/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0051/ŠSK s Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČ: 47530316, spočívající ve změně termínu konání kulturní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, spočívající ve změně termínu konání benefiční akce, na kterou byla dotace poskytnuta, a to do konce roku 2021.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0042/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem, z.s., IČ: 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0051/ŠSK s Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem, IČ: 47530316, spočívající ve změně termínu konání kulturní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú., IČ: 04066502, spočívající ve změně termínu konání benefiční akce, na kterou byla dotace poskytnuta, a to do konce roku 2021.


35. Návrh rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2021

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Mgr. Havelka J. upozornil na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k. ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2021:

 • Žižkova č. p. 448/34, 21 466 Kč

 • Žižkova č. p. 449/32, 27 712 Kč

 • Sojovická č. p. 788, 65 333 Kč

 • Husovo náměstí č. p. 21, 193 333 Kč

 • Vodákova č. p. 186/5, 150 000 Kč


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


schvaluje

rozdělení dotace žadatelům z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k. ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2021:

 • Žižkova č. p. 448/34, 21 466 Kč

 • Žižkova č. p. 449/32, 27 712 Kč

 • Sojovická č. p. 788, 65 333 Kč

 • Husovo náměstí č. p. 21, 193 333 Kč

 • Vodákova č. p. 186/5, 150 000 Kč


37. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - Dolní Pojizeří z. ú.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení - ZM

I. bere na vědomí

uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

II. schvaluje

podání přihlášky za partnera a uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím, z.ú.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,


II. schvaluje

podání přihlášky za partnera a uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím, z.ú.


38. Závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace v ORP Lysá nad Labem - nouzový stav v období od 12.03.2020 do 17.05.2020 a od 05.10 2020 do 11.04.2021

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti Krizového štábu ORP Lysá nad Labem v období od 12.03.2020 do 17.05.2020 a od 5.10.2020 do 11.04.2021.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

mimo místnost

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti Krizového štábu ORP Lysá nad Labem v období od 12.03.2020 do 17.05.2020 a od 5.10.2020 do 11.04.2021.


39. Návrh na přijetí daru kopie obrazu Václava Brožíka Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

přijetí kopie obrazu Václava Brožíka Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém od Spolku pro rozvoj města Lysá nad Labem do majetku města,

II. schvaluje

uzavření darovací smlouvy se Spolkem pro rozvoj města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

přijetí kopie obrazu Václava Brožíka Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém od Spolku pro rozvoj města Lysá nad Labem do majetku města,


II. schvaluje

uzavření darovací smlouvy se Spolkem pro rozvoj města Lysá nad Labem.


41. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 25.08.2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 25.08.2021.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 25.08.2021.Neprojednané body:

40. Návrh na další využití městských pozemků v areálu FRUTY

42. SKATEPARK Lysá nad Labem – návrh na realizaci

43. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad LabemIII. Diskuse

P. starosta – informoval o ukončení smlouvy s MS Development, a o možném využití volných ploch, prozatím budou plochy využívány k parkování, nabízí se možnost dostavění bytových domů s obchody v přízemí,


P. Elicer T.

1) vyjádřil svou nespokojenost s nepravidelným udělování slova občanům při diskusi k projednávaným bodům, dále uvedl, že poté, co občan odejde od mikrofonu, by měl mít možnost se k vyjádření zastupitele dále vyjádřit,


2) dotázal se, zda se v zámeckém parku plánuje kácení – je zde 29 suchých stromů, dále vznesl dotaz, v jaké fázi je projekt – Bílý jelen v zámeckém parku, p. starosta odpověděl, že na projektu bílý jelen se i nadále pracuje

3) dotázal se, z jakého důvodu zastupitel Ing. Pípal M. nevyužívá parkoviště P + R a parkuje na ploše, která pro parkování není určená – bez odpovědi


MVDr. Kořínek J.

- představil přítomným, na čem pracuje Komise pro šťastný život seniorů – publikace

- dále představil publikaci Osobnost – Holub

- dále Komise pro šťastný život seniorů vytvořila – Zpěvník country a trampských písní


Mgr. Havelka J.

- množí se dotazy na odvoz BIO odpadu – je uzavřena smlouva s firmou na hnědé popelnice, začátek rozvozu BIO popelnic je plánován cca na leden 2022, svoz bude probíhat každých 14 dní,


Mgr. Bláhová R.

 • informovala, že se na ní obrátila bývalá zaměstnankyně MěÚ Lysá nad Labem s tím, že jí byla na její adresu doručena platební karta města, upozornila, že je potřeba odhlásit dotyčnou ze všech oprávnění a žádá doložení skutečnosti, že dotyčná byla odhlášena,


P. Masařík

 • dotázal se, na čí náklady byla vyčištěna a srovnána plocha v objektu Slunéčkova zahrada – p. starosta odpověděl, že všechny úpravy financoval developer MS Development,

 • dále se dotázal, zda terénní úpravy pozemku na projekt Sportovní haly, jsou zahrnuty v rámci projektu – Mgr. Havelka J. – pokud máte na mysli srovnání pozemku, tak ano, to je zahrnuto v ceně, vč. odvozu zeminy,


IV. Interpelace

Pan starosta požádal přítomné, aby své interpelace zaslali písemně.


Pan starosta ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 22:57 hodin.


Zapsala: Kočová M.

23.09.2021


Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Radka Bláhová Romana Fischerová


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta městaVytvořeno 3.10.2022 14:00:57 | přečteno 23x | jiri.virava
load