03. Zápis ZM 23.06.2021


Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 23. 06. 2021 v budově TJ Sokol, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan (příchod 17:15 hodin)

p. Kodeš Matěj (příchod 18:00 hodin)

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka


Omluveni: Mgr. Tužinská Synková Martina

pí Fischerová Romana

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvila Mgr. Tužinská Synková M. a pí Fischerová R. Dále byl informován p. Burianem J. a p. Kodešem M. o pozdějším příchodu na zasedání.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a Mgr. Marek K. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Vošická Š., Ing. Gregor P. a Ing. Stařecká K.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasoval: 1 hlas


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

nehlasoval

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města


schvaluje

ověřovatele zápisu dne 23.06.2021 Mgr. Havelku J. a Mgr. Marka K.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., Ing. Gregor P. a Ing. Stařecká K.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12.05.2021 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu zastupitelé neměli připomínky.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zastupitelům zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě neměl nikdo připomínky.


Ještě před schválením programu a před navrženými úpravami programu pan starosta navrhl v souladu s platným jednacím řádem Zastupitelstva města omezení času rozpravy u jednotlivých projednávaných bodů, a to na 2 x 5 minut u diskutujících a na 2 x 10 minut u předkladatele.


Diskuse: Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R.


Mgr. Bláhová R. a Mgr. Marek K. upozornili, že pan starosta nepostupuje v souladu s jednacím řádem.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 27 bodů. Pan starosta navrhl stažení bodu č. 23 Variantní návrh územní studie Nová Litol – s komunikací z důvodu nepřítomnosti pana projektanta, dále rozšíření programu o bod č. 28 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021, o bod č. 29 Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 15.06.2021, o bod č. 30 Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L., předřazení bodu č. 30 před ostatní body týkající se majetku města, a to jako bod č. 14.


Ing. Pípal M. navrhl zařazení bodu č. 31 Zápis č. 2 z Finančního výboru.


Mgr. Bláhová R. navrhla, aby bod č. 2 a 26 byly projednány současně s tím, že o každém bodu bude hlasováno zvlášť.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 23.06.2021 včetně rozšíření programu o bod č. 28 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021, o bod č. 29 Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 15.06.2021, o bod č. 30 Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L., o bod č. 31 Zápis č. 2 z Finančního výboru, předřazení bodu č. 30 před ostatní body týkající se majetku města, a to jako bod č. 14 a stažení bodu č. 23 Variantní návrh územní studie Nová Litol – s komunikací.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasovala: 1 hlas


Mgr. Bláhová R. nehlasovala. Důvodem bylo, že pan starosta neudělil slovo veřejnosti.

Pan starosta odpověděl, že veřejnost nemá pravomoc rozhodovat o programu Zastupitelstva města.


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

nehlasovala

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města


schvaluje

program zasedání Zastupitelstva města dne 23.06.2021 včetně rozšíření programu o bod č. 28 Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021, o bod č. 29 Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 15.06.2021, o bod č. 30 Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L., o bod č. 31 Zápis č. 2 z Finančního výboru, předřazení bodu č. 30 před ostatní body týkající se majetku města, a to jako bod č. 14 a stažení bodu č. 23 Variantní návrh územní studie Nová Litol – s komunikací.


Schválený program jednání:

01. Návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem

02. Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru

03. Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města

04. Informace k bytovému fondu města Lysá nad Labem

05. Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

06. Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

07. Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020.

08. 3. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

09. 4. rozpočtové opatření roku 2021

10. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020, přezkoumání hospodaření města za rok 2020

11. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

12. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

13. Návrh na odměňování předsedů a členů komisí Rady města Lysá nad Labem a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lysá nad Labem

30. Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L.

14. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích

15. Výkup pozemku p.č. 47/17 k.ú. Litol za účelem výstavby chodníku v ul. Družstevní

16. Prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, ul. Luční, Lysá nad Labem

17. Převod pozemků p.č. 2673/85 a 2536/23 v k.ú. Lysá nad Labem

18. Odkup infrastruktury a převod pozemků do majetku města - zástavba rodinných domů, lokalita ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi

19. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú.

20. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

21. Termíny jednání RM a ZM v II. pololetí 2021

22. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města

23. Variantní návrh územní studie Nová Litol - s komunikací

24. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2021

25. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ JAK

26. Kontrolní výbor - odvolání a jmenování předsedy Kontrolního výboru

27. Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB

28. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021

29. Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 15.06.2021

31. Zápis č. 2 z Finančního výboru


II. Návrhy k projednání.


01. Návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K. Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., p. Elicer (občan), pí Marcaníková (občan), Mgr. Vošická Š., pí Zoubková (občan)


Příchod p. Buriana J. v 17:15 hodin.


Mgr. Bláhová R. požádala, aby v zápise bylo zaznamenáno, že pan starosta uvedl, že není povinností města zveřejňovat kompletní materiály projednávané Zastupitelstvem města.


Mgr. Bláhová vznesla protinávrh, aby mezi nabízené pozemky nebyl zahrnut pozemek p.č. 3270/1 Lysá nad Labem, trvalý travní porost, výměra 22961 m2 z důvodu, že je tento pozemek ve Strategickém plánu města určen pro založení soustavy mokřadů – ZM

I. schvaluje

zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem, a to:

 1. Poz.p.č. 40/34 Litol, orná půda, výměra 1802 m2

 2. Poz.p.č. 40/1 Litol, orná půda, výměra 8604 m2

 3. Poz.p.č. 331/4 Litol, orná půda, výměra 626 m2

 4. Poz.p.č. 3275/4 Lysá nad Labem, orná půda, výměra 1878 m2

 5. PK 3346 Lysá nad Labem - 5161 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 6. PK 3356/1 Lysá nad Labem - 1978 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 7. PK 3356/2 Lysá nad Labem - 2176 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 8. Poz.č. 305/1 Litol - 5349 m2 - orná půda

 9. Poz.č. 309/4 Litol – 2037 m2 - orná půda

 10. Poz.č. 306/5 Litol – 4686 m2 – orná půda

 11. Poz.č. 332/8 Litol – 11917 m2 – orná půda

II. ukládá

starostovi města a předsedovi výboru pro majetek projednat se soukromými vlastníky pozemků možnosti směny nebo vzájemného odkupu a prodeje pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem, a to:

 1. Poz.p.č. 40/34 Litol, orná půda, výměra 1802 m2

 2. Poz.p.č. 40/1 Litol, orná půda, výměra 8604 m2

 3. Poz.p.č. 331/4 Litol, orná půda, výměra 626 m2

 4. Poz.p.č. 3275/4 Lysá nad Labem, orná půda, výměra 1878 m2

 5. Poz.p.č. 3270/1 Lysá nad Labem, trvalý travní porost, výměra 22961 m2

 6. PK 3346 Lysá nad Labem - 5161 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 7. PK 3356/1 Lysá nad Labem - 1978 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 8. PK 3356/2 Lysá nad Labem - 2176 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 9. Poz.č. 305/1 Litol - 5349 m2 - orná půda

 10. Poz.č. 309/4 Litol – 2037 m2 - orná půda

 11. Poz.č. 306/5 Litol – 4686 m2 – orná půda

 12. Poz.č. 332/8 Litol – 11917 m2 – orná půda

II. ukládá

starostovi města a předsedovi výboru pro majetek projednat se soukromými vlastníky pozemků možnosti směny nebo vzájemného odkupu a prodeje pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem, a to:

 1. Poz.p.č. 40/34 Litol, orná půda, výměra 1802 m2

 2. Poz.p.č. 40/1 Litol, orná půda, výměra 8604 m2

 3. Poz.p.č. 331/4 Litol, orná půda, výměra 626 m2

 4. Poz.p.č. 3275/4 Lysá nad Labem, orná půda, výměra 1878 m2

 5. Poz.p.č. 3270/1 Lysá nad Labem, trvalý travní porost, výměra 22961 m2

 6. PK 3346 Lysá nad Labem - 5161 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 7. PK 3356/1 Lysá nad Labem - 1978 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 8. PK 3356/2 Lysá nad Labem - 2176 m2 – orná půda od Pěstitel Stratov

 9. Poz.č. 305/1 Litol - 5349 m2 - orná půda

 10. Poz.č. 309/4 Litol – 2037 m2 - orná půda

 11. Poz.č. 306/5 Litol – 4686 m2 – orná půda

 12. Poz.č. 332/8 Litol – 11917 m2 – orná půda

II. ukládá

starostovi města a předsedovi výboru pro majetek projednat se soukromými vlastníky pozemků možnosti směny nebo vzájemného odkupu a prodeje pozemků.


02. Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., p. Elicer T. (občan), p. Kolros (občan), Ing. Gregor P., p. Kodeš M., p. Zoubek (občan), p. Burian J.


Příchod p. Kodeše M. v 18:00 hodin.


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávanému bodu a pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 2 Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Návrh nebyl přijat.


Hlasování bylo zneplatněno, jelikož zastupitelé nebyli dostatečně seznámeni, o čem je hlasováno.


Pan starosta zahájil nové hlasování o ukončení diskuse k projednávanému bodu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 2 Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém usnesení – ZM

jmenuje

do funkce člena Kontrolního výboru Vladislava Šplíchala s účinností ode dne 23.06.2021.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


26. Kontrolní výbor - odvolání a jmenování předsedy Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., p. Zoubek (občan), Ing. Gregor P., p. Elicer (občan), Mgr. Fajmon H.


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávanému bodu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje ukončení diskuse k bodu č. 26 Kontrolní výbor - odvolání a jmenování předsedy Kontrolního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 26 Kontrolní výbor - odvolání a jmenování předsedy Kontrolního výboru.


Pan Kodeš upozornil, že pan starosta opět neudělil slovo veřejnosti a zahájil hlasování.


Pan starosta přednesl návrh usnesení k projednávanému bodu – ZM

I. odvolává

k 23. 6. 2021 předsedu Kontrolního výboru Ing. Petra Gregora s tím, že zůstává nadále členem,

II. jmenuje

k 23. 6. 2021 členem a předsedou Kontrolního výboru Matěje Kodeše.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


Mgr. Fajmon H. navrhl úpravu programu, a to předřadit body č.:

08. 3. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí),

09. 4. rozpočtové opatření roku 2021,

10. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020, přezkoumání hospodaření města za rok 2020,

11. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem,

12. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

za bod č. 03. Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

předřazení bodů č. 8 – 03. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí), č. 9 – 04. rozpočtové opatření roku 2021, č. 10 Závěrečný účet města Lysá nad Labem a rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020, přezkoumání hospodaření města za rok 2020, č. 11 Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem a č. 12 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – II. kolo a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem – II. kolo za bod č. 3 Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodů č. 8 – 03. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí), č. 9 – 04. rozpočtové opatření roku 2021, č. 10 Závěrečný účet města Lysá nad Labem a rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020, přezkoumání hospodaření města za rok 2020, č. 11 Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem a č. 12 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – II. kolo a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem – II. kolo za bod č. 3 Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města.


03. Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. odvolává

pana Jindřicha Ertnera z pozice člena Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ke dni 23.06.2021,

II. jmenuje

Mgr. Ondřeje Šmída do funkce člena Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem s účinností ode dne 24.06.2021.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města


I. odvolává

pana Jindřicha Ertnera z pozice člena Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ke dni 23.06.2021,


II. jmenuje

Mgr. Ondřeje Šmída do funkce člena Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem s účinností ode dne 24.06.2021.


08. 3. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., Mgr. Marek K., p. Elicer (občan), Ing. Stařecká K., Mgr. Bláhová R., p. Burian J., p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

bere na vědomí

3. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 11.05.2021, usn č. 243.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

Pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

3. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 11.05.2021, usn. č. 243.


09. 4. rozpočtové opatření roku 2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Ing. Pípal M., Mgr. Marek K., pí Zoubková (občan)


Mgr. Bláhová R. vznesla protinávrh – ZM

schvaluje

rozdělení částky 230 000 Kč mezi všechny sportovní organizace se sídlem v Lysé nad Labem pracujícími s dětmi do 18 let věku, které se do 31.07.2021 přihlásí.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM

schvaluje

4. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města


schvaluje

4. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


10. Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020, přezkoumání hospodaření města za rok 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., Mgr. Bláhová R., p. Elicer (občan), Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2020: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“

Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2020, a to bez výhrad,

III. schvaluje

účetní závěrku města Lysá nad Labem za rok 2020.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2020: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“

Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,


II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2020, a to bez výhrad,


III. schvaluje

účetní závěrku města Lysá nad Labem za rok 2020.


11. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer (občan), Mgr. Havelka J.


Mgr. Vošická upozornila na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2021/22 včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi

ZŠ J.A.Komenského ve výši 88 450 Kč

ZUŠ F.A.Šporka ve výši 90 000 Kč

MŠ Čtyřlístek ve výši 45 000 Kč

MŠ Dráček ve výši 45 000 Kč

MŠ Pampeliška ve výši 45 000 Kč


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

mimo místnost

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města


schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro školní rok 2021/22 včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi

ZŠ J.A.Komenského ve výši 88 450 Kč

ZUŠ F.A.Šporka ve výši 90 000 Kč

MŠ Čtyřlístek ve výši 45 000 Kč

MŠ Dráček ve výši 45 000 Kč

MŠ Pampeliška ve výši 45 000 Kč


12. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Burian J., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., p. Kodeš M., pí Králová (občan), p. Elicer (občan)


Mgr. Vošická upozornila na střet zájmů.


Mgr. Bláhová R. vznesla protinávrh – ZM

I. schvaluje

navýšení programu na podporu kultury na částku 380 000 Kč z pol. rozpočtu 2021 Lysá žije,

II. schvaluje

rozdělení 379 300 Kč dle návrhu Komise pro kulturu a cestovní ruch.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem - 16 000 Kč

KLUB POLSKI Lysá nad Labem z.s. - 9 500 Kč

Suchá Šárka - 13 600 Kč

Josef Pažout - 8 000 Kč

Okresní myslivecký spolek Nymburk - 17 000 Kč

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s. - 15 000 Kč

Ing. Krpálek Jan - 40 000 Kč

Martin Blažek - 9 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Byšičky - 10 000 Kč

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s. - 30 400 Kč

Divadelní spolek Náplavka - 110 000 Kč

za podmínky navýšení o 10 000 Kč z vrácené dotace z loňského roku,

II. neschvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Domácí Hospic Nablízku, z.ú.

Lukáš Kladívko

Vít Macháček

III. pověřuje

rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s. - 5 551 Kč,

IV. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 02.07.2021,

V. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem - 16 000 Kč

KLUB POLSKI Lysá nad Labem z.s. - 9 500 Kč

Suchá Šárka - 13 600 Kč

Josef Pažout - 8 000 Kč

Okresní myslivecký spolek Nymburk - 17 000 Kč

Klub přátel dechové hudby v Lysé nad Labem z.s. - 15 000 Kč

Ing. Krpálek Jan - 40 000 Kč

Martin Blažek - 9 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Byšičky - 10 000 Kč

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s. - 30 400 Kč

Divadelní spolek Náplavka - 110 000 Kč

za podmínky navýšení o 10 000 Kč z vrácené dotace z loňského roku,


II. neschvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Domácí Hospic Nablízku, z.ú.

Lukáš Kladívko

Vít Macháček


III. pověřuje

rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem - II. kolo takto:

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s. - 5 551 Kč,


IV. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 02.07.2021,


V. pověřuje

pana starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.


Mgr. Havelka J. navrhl další úpravu programu:

předřazení bodů č. 15 Výkup pozemku p.č. 47/17 k.ú. Litol za účelem výstavby chodníku v ul. Družstevní, č. 17 Převod pozemků p.č. 2673/85 a 2536/23 v k.ú. Lysá nad Labem, č. 18 Odkup infrastruktury a převod pozemků do majetku města - zástavba rodinných domů, lokalita ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, č. 19 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú. a č. 20 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.


Mgr. Fajmon H. navrhl, aby společně s bodem č. 17 byl projednán bod č. 30 Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodů č. 15 Výkup pozemku p.č. 47/17 k.ú. Litol za účelem výstavby chodníku v ul. Družstevní, č. 17 Převod pozemků p.č. 2673/85 a 2536/23 v k.ú. Lysá nad Labem, č. 18 Odkup infrastruktury a převod pozemků do majetku města - zástavba rodinných domů, lokalita ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, č. 19 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú. a č. 20 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s. s tím, že společně s bodem č. 17 bude projednán bod č. 30 Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L.


15. Výkup pozemku p.č. 47/17 k.ú. Litol za účelem výstavby chodníku v ul. Družstevní

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

výkup pozemku p. č. 47/17, o výměře 114 m2, k.ú. Litol, za účelem výstavby chodníku v ulici Družstevní, od *SJM Jiří a Martina Hykovi, bytem Lysá nad Labem*, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.09.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup pozemku p. č. 47/17, o výměře 114 m2, k.ú. Litol, za účelem výstavby chodníku v ulici Družstevní, od *SJM Jiří a Martina Hykovi, bytem Lysá nad Labem*, za částku 100 Kč/m2. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.09.2021,


III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.


17. Převod pozemků p.č. 2673/85 a 2536/23 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J. (referent OSM), Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. bere na vědomí

sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 04.02.2021 o možnosti převodu pozemků parc. č. 2673/85 a 2536/23, oba katastrální území Lysá nad Labem,

II. schvaluje

podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do majetku Města Lysá nad Labem,

III. ukládá

odboru správy majetku podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu dle bodu II., a to do 31.07.2021.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 04.02.2021 o možnosti převodu pozemků parc. č. 2673/85 a 2536/23, oba katastrální území Lysá nad Labem,


II. schvaluje

podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku p.č. 2536/23 o výměře 640 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do majetku Města Lysá nad Labem,


III. ukládá

odboru správy majetku podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu dle bodu II., a to do 31.07.2021.


30. Účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 2449/4 a p.č. 2536/35 oba k.ú. Lysá n.L.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

účast na dražbě souboru nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 2536/35 o výměře 218 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 2449/4 o výměře 219 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá

Odboru SM zajistit účast v dražbě do maximální finanční výše dle diskuze.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

účast na dražbě souboru nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 2536/35 o výměře 218 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 2449/4 o výměře 219 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem,


II. ukládá

Odboru SM zajistit účast v dražbě do maximální finanční výše dle diskuze.


18. Odkup infrastruktury a převod pozemků do majetku města - zástavba rodinných domů, lokalita ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pro infrastrukturu v zástavbě rodinných domů v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501. Odkup infrastruktury za částku 1 Kč, zřízení věcných břemen - služebností, bezplatně,

II. schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - pozemky parc. č. 54/79, 54/81, 54/84, 54/87, 54/89, 54/91, 58/24, 844 v k.ú. Litol, vlastník Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pro infrastrukturu v zástavbě rodinných domů v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501. Odkup infrastruktury za částku 1 Kč, zřízení věcných břemen - služebností, bezplatně,


II. schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - pozemky parc. č. 54/79, 54/81, 54/84, 54/87, 54/89, 54/91, 58/24, 844 v k.ú. Litol, vlastník Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501.


19. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK pro Domácí Hospic Nablízku, z.ú.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK s Domácím hospicem Nablízku, z.ú., IČO 04060502, spočívající ve změně termínu Benefiční akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0048/ŠSK s Domácím hospicem Nablízku, z.ú., IČO 04060502, spočívající ve změně termínu Benefiční akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


20. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK pro Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem z.s., IČO 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města


schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-0040/ŠSK s Veslařským klubem Lysá nad Labem z.s., IČO 62445197, spočívající ve změně termínu konání sportovní akce, na kterou byla dotace poskytnuta.


04. Informace k bytovému fondu města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., Mgr. Fajmon H., p. Kolros (občan), Ing. Kopecký V. (vedoucí OSM), p. Burian J., p. Elicer (občan)


Původní návrh usnesení:

I. ukládá

Radě města předložit zastupitelům

 • přehled o tom, které byty a domy jako celek vyžadují rekonstrukci, včetně vedlejších staveb souvisejících s byty či bytovými domy (včetně určení rozsahu a finančního odhadu),

 • plán rekonstrukce jednotlivých bytů a domů jako celku a vedlejších staveb souvisejících či byty a bytovými domy

 • přehled o tom, které byty jsou obsazené; u bytů neobsazených odůvodnění, proč nejsou obsazené

 • způsob obsazování (nájmu) volných bytů;

 • informace o dlužnících, výši dluhu a způsobu úhrady dluhu;

 • koncepce tvorby výše nájemného u nově pronajímaných bytů a koncepce nájemného u již pronajatých bytů;

 • přehled příjmů z nájmu po jednotlivých domech a měsících

 • přehled výdajů souvisejících s byty a domů po jednotlivých domech a měsících.

Termín: do 31.10.2021

II. vyzývá

Radu města, aby jmenovala do bytové komise města za členy alespoň 2 osoby navržené opozičními uskupeními.

Termín: ZM 9/2021


Mgr. Havelka J. vznesl protinávrh – ZM

schvaluje

odložení projednání bodu „Informace k bytovému fondu města Lysá nad Labem do doby, než proběhne kontrola KV. Termín: do konce 10/2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města


schvaluje

odložení bodu č. 4 Informace k bytovému fondu města Lysá nad Labem do doby, než proběhne kontrola Kontrolního výboru. Termín: do konce 10/2021.


Mgr. Bláhová R. navrhla předřazení bodu č. 13 Návrh na odměňování předsedů a členů komisí Rady města Lysá nad Labem a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Ing. Gregor P. požádal, aby k bodu č. 07. Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020 byly do příštího zasedání předloženy písemné zprávy.


Mgr. Bláhová R. navrhla předřazení bodu č. 25 Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ J. A. Komenského.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

předřazení bodu č. 13 Návrh na odměňování předsedů a členů komisí Rady města Lysá nad Labem a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 13 Návrh na odměňování předsedů a členů komisí Rady města Lysá nad Labem a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


13. Návrh na odměňování předsedů a členů komisí Rady města Lysá nad Labem a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. revokuje

usnesení č. 82/2020, bod III., o stanovení odměn pro předsedy a členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva,

II. schvaluje

odměny pro předsedy i členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních výborů, ve výši:

účast na jednáních výboru nad 30 % - předseda výboru 1 000 Kč/člen výboru 500 Kč

účast na jednáních výboru nad 60 % - předseda výboru 2 000 Kč/člen výboru 1 000 Kč

účast na jednáních výboru nad 80 % - předseda výboru 3 000 Kč/člen výboru 1 500 Kč

Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové výborů předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu,

III. revokuje

usnesení č. 83/2020 o stanovení odměn pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva,

IV. schvaluje

odměny pro předsedy i členy komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních komisí, ve výši:

účast na jednáních komise nad 30 % - předseda komise 1 000 Kč/člen komise 500 Kč

účast na jednáních komise nad 60 % - předseda komise 2 000 Kč/člen komise 1 000 Kč

účast na jednáních komise nad 80 % - předseda komise 3 000 Kč/člen komise 1 500 Kč

Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové komisí předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu,

V. schvaluje

jednorázovou odměnu předsedům a členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a ve výborech pracovali v období od ledna do května 2020. Odměna bude vyplacena formou poukazu v hodnotě 500 Kč/člen.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města


I. revokuje

usnesení č. 82/2020, bod III., o stanovení odměn pro předsedy a členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva,


II. schvaluje

odměny pro předsedy i členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních výborů, ve výši:


účast na jednáních výboru nad 30 % - předseda výboru 1 000 Kč/člen výboru 500 Kč

účast na jednáních výboru nad 60 % - předseda výboru 2 000 Kč/člen výboru 1 000 Kč

účast na jednáních výboru nad 80 % - předseda výboru 3 000 Kč/člen výboru 1 500 Kč


Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové výborů předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu,


III. revokuje

usnesení č. 83/2020 o stanovení odměn pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva,


IV. schvaluje

odměny pro předsedy i členy komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních komisí, ve výši:


účast na jednáních komise nad 30 % - předseda komise 1 000 Kč/člen komise 500 Kč

účast na jednáních komise nad 60 % - předseda komise 2 000 Kč/člen komise 1 000 Kč

účast na jednáních komise nad 80 % - předseda komise 3 000 Kč/člen komise 1 500 Kč


Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové komisí předají nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu,


V. schvaluje

jednorázovou odměnu předsedům a členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a ve výborech pracovali v období od ledna do května 2020. Odměna bude vyplacena formou poukazu v hodnotě 500 Kč/člen.


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení projednávání programu a projednání části programu III. Diskuse k obecním záležitostem a IV. Interpelace.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

schvaluje

a) ukončení projednávání programu,

b) projednání částí programu III. Diskuse k obecním záležitostem a IV. Interpelace

c) odložení neprojednaných bodů na příští zasedání Zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města


schvaluje

a) ukončení projednávání programu,

b) projednání částí programu III. Diskuse k obecním záležitostem a IV. Interpelace

c) odložení neprojednaných bodů na příští zasedání Zastupitelstva města.


Neprojednané body:

05. Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

06. Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

07. Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020.

14. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích

16. Prodej části obecního pozemku p.č. 2875/117, ul. Luční, Lysá nad Labem

21. Termíny jednání RM a ZM v II. pololetí 2021

22. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města

24. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2021

25. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ JAK

27. Návrh na úpravu zeleně viz výzva města na FB

28. Zápis z jednání Výboru pro správu majetku města Lysá nad Labem ze dne 14.06.2021

29. Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru dne 15.06.2021

31. Zápis č. 2 z Finančního výboruIII. Diskuse

Ing. Otava K. – informoval o probíhajících investičních akcích – komunikace ČSA a Mírová, připravuje se projekt na ulici Jedličkovu, u kina by měla být křižovatka se semaforem, pod nadjezdem okružní křižovatka napojena na novou ulici, která do průmyslové zóny. Byl vysoutěžen projektant na půdní vestavbu historické části radnice. 28.06.2021 proběhne předání staveniště, 07.07.2021 začne stavba. Je rozvržena na dobu jednoho roku. Dále se připravuje otevření nového turistického informačního centra – 15.07.2021, pozvánky budou včas zaslány.


Mgr. Bláhová R. – dotázala se, zda je známa objízdná trasa u sportovní haly, Mgr. Havelka J. – odpověděl, že danou věc má na starosti pí Fischerová R., zašlete dotaz e-mailem, nyní nejsme schopni odpovědět.


Burian J. – prosba na správu majetku – ul. Riegrova, na uzávěru plynu je vyskakující víčko, hrozní poškození pneumatik – Mgr. Havelka J. – je potřeba hlásit závady na pohotovostní linku, situace řeší rychle.


MVDr. Kořínek J. – informoval o činnosti Komise pro šťastný život seniorů – připravuje se publikace.


Mgr. Fajmon H. – upozornil na nadměrně vytížená sběrná místa tříděného odpadu, obrovské množství skla, požádal o navýšení počtu nádob (Staré sídliště, Čapkova u parkoviště P + R, Pivovarská) – Mgr. Havelka J. – na sídlišti je prozatím jedno sběrné místo zrušeno, je v jednání, kam bude nově umístěno.


Mgr. Havelka J. – blíží se konec výběrového řízení na nádoby (popelnice) na bio odpad, v Listech bude informace, jak nádobu získat, nejspíše bude jedna přidělována jedna nádoba na jedno č. p., je potřeba mít zaplacený poplatek za směsný odpad.


Ing. Otava K. – pogratuloval Mgr. Vošické Š. ke jmenování do funkce ředitelky MŠ Čtyřlístek.


Mgr. Bláhová R. – poděkovala Mgr. Novákové, Mgr. Eliškovi a Mgr. Bodlákové za působení na místě ředitelů/ředitelek ZŠ/MŠ.


Pan Elicer T. (občan) – dotázal se, zda existuje nějaká metodika ke kontrole bytů. Ing. Gregor P. – na toto speciální metodika není. Dále požádal Ing. Gregora o kontrolu usnesení a zrušení usnesení týkajícího se zrušení památnosti stromů v parku u školy a žádá RM o revokaci tohoto usnesení. Mgr. Havelka J. – žádá o přesnou citaci usnesení vč. č. usnesení a data schválení.

Žádá informace ke spolupráci s panem Dautovským, příp. revokaci usnesení o spolupráci. Ing. Otava K. – firma shání úvěr, poté firma bude svůj projekt realizovat.


Pan Šmíd O. – přinesl panu starostovi knihu s názvem: Voda ve městě, poté žádá o uložení knihy do městské knihovny.


Pan Kolros A. (občan) – město je odříznuto od sběrného dvora, žádá o výjimku pro občany, alespoň o víkendu. Dále informoval o častých krádežích jízdních kol. Žádá MP o zvýšenou kontrolu. Žádá zprávu o odcizení kol, kolik jich bylo ukradeno, kolik nalezeno, kolik pachatelů bylo dopadeno. Dále se dotázal, jak komunikovat s MP, nemají vlastní datovou schránku. Domnívá se, že by Městská policie měla mít svou datovou schránku a nekomunikovat pouze e-mailem. Bc. Zita L. – na webových stránkách městské policie jsou potřebné informace. Ke krádežím jízdních kol uvedl, že byla dopadena organizovaná skupina. Nyní probíhá dokazování.


IV. Interpelace

Pan starosta požádal přítomné, aby své interpelace zaslali písemně.
Pan starosta ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 23:05 hodin.
Zapsala: Kočová M.

08.07.2021
Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Mgr. Karel Marek


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města

Vytvořeno 3.10.2022 13:59:48 | přečteno 38x | jiri.virava
load