02. Zápis ZM 12.05.2021


Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 12. 05. 2021 v budově TJ Sokol, Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel (příchod 17:10 hodin)

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina

Mgr. Bláhová Radka

Mgr. Vošická Štěpánka

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Mgr. Vošická Š. informovala, že Mgr. Marek K. je na cestě a bude mít mírné zpoždění. Mgr. Marek K. se dostavil na zasedání po hlasování o návrhové komisi.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Vošická Š. a Mgr. Fajmon Havel s. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nepřítomen

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města


schvaluje

ověřovatele zápisu dne 12.05.2021 Mgr. Fajmona H. a Mgr. Vošickou Š.Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nepřítomen

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a pí Fischerová R.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17.02.2021 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. Pan Kodeš konstatoval, že se zápisem nesouhlasí, jelikož části zasedání III. diskuse k obecním záležitostem a IV. interpelace nebyly projednány.


Dle Mgr. Bláhové R. došlo neprojednáním těchto dvou částí k porušování zákona o obcích.


Z řad občanů se přihlásil pan Kolros, který konstatoval, že mu k některým bodům při minulém zasedání nebylo uděleno slovo. Dále se přihlásil pan Elicer, který konstatoval, že tímto jednáním (neprojednání části zasedání III. diskuse k obecním záležitostem a IV. interpelace) došlo k porušování Jednacího řádu Zastupitelstva města a zákona o obcích.


Mgr. Tužinská Synková M. také upozornila, že při minulém zasedání Zastupitelstva města nebyly projednány části programu III. diskuse k obecním záležitostem a IV. interpelace.


Pan Kodeš navrhl usnesení – ZM schvaluje doplnění zápisu o větu: Body interpelace a diskuse k obecním záležitostem nebylo umožněno projednat.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Mgr. Bláhová R. navrhla usnesení – ZM schvaluje doplnění zápisu o větu: poslední projednávaný bod nebyl dle zákona o obcích řádně ukončen, jelikož nebylo umožněno veřejnosti se k bodu vyjádřit, ačkoliv veřejnost měla zájem k bodu diskusi vést.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zastupitelům zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě neměl nikdo připomínky.


Ještě před schválením programu a před navrženými úpravami programu pan starosta navrhl v souladu s platným jednacím řádem Zastupitelstva města omezení času rozpravy u jednotlivých projednávaných bodů, a to na 2 x 5 minut u diskutujících a na 2 x 10 minut u předkladatele.


Diskuse: Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Havelka J. p. Elicer (občan), p. Kolros (občan), Mgr. Fajmon H.


Mgr. Marek K. sdělil, že příslušný bod jednacího řádu zastupitelstva se netýká omezení diskuse samotných zastupitelů.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

nehlasoval: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nehlasoval

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na omezení vystoupení u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.


Mgr. Marek K. požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že před hlasováním nebylo umožněno občanům města (p. Elicerovi) vystoupit se svým příspěvkem a zastupitelům města nebyl před hlasováním promítnut návrh usnesení.


Pan starosta navrhl hlasování o zápisu – ZM schvaluje zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 17.02.2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města


schvaluje

zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 17.02.2021.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 31 bodů. Pan starosta navrhl stažení bodu č. 19 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města a rozšíření programu o bod č. 32 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020.


Mgr. Vošická požádala o předřazení bodů III. Diskuse k obecním záležitostem a IV. Interpelace jako body v programu č. 2 a 3.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta zahájil hlasování o navržených úpravách programu – ZM schvaluje stažení bodu č. 19 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města a rozšíření o bod č. 32 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

nehlasoval: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nehlasoval

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

nehlasovala

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města


schvaluje

stažení bodu č. 19 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města a rozšíření o bod č. 32 Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020.


Pan starosta zahájil hlasování o programu jako celku – ZMschvaluje program jednání dne 12.05.2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města


schvaluje

program jednání dne 12.05.2021.


Schválený program jednání:

01. NEPROJEDNANÝ BOD - Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS)

02. 12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

03. 1. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

04. 2. rozpočtové opatření roku 2021

05. Zápis č. 1/2021 z jednání Finančního výboru

06. Prodej obecního pozemku p. č. 2166/84, ul. Dvořákova, Lysá nad Labem

07. Prodej části obecního pozemku p.č. 3463/1 před nemovitostí čp.383 ul.Za Zámkem, Lysá nad Labem

08. Žádost o koupi pozemku p. č. 14/28 v k. ú. Litol, Náplavka

09. Výkup pozemku p. č. 3038/19 k. ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L.

10. Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 23/41 k. ú. Lysá nad Labem, ul. Za Zámkem

11. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje ul. Stržiště

12. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

13. Žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem.

14. Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č.E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n. L. – Čelákovice

15. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TAJV, z.s.

16. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK

17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.

18. Rozdělení dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2021 a poskytnutí finančního příspěvku města Římskokatolické farnosti

20. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 03.12.2020

21. Zápis č. 1 z Kontrolního výboru ze dne 08.04.2021

22. Zápis výboru pro správu majetku města

23. Zápis výboru pro správu majetku města

24. 01. Zápis ze zasedání osadního výboru Byšičky

25. Návrh na ocenění a úplatný převod pozemků města v trase obchvatu města do vlastnictví Středočeského kraje

26. Návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem

27. Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru

28. Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města

29. Informace k bytovému fondu města Lysá nad Labem

30. Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n. L.

31. Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n. L.

32. Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020II. Návrhy k projednání.


01.NEPROJEDNANÝ BOD - Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., pí Fischerová R., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M., p. Burian J., p. Šplíchal V. (občan), Ing. Štěpánková V. (referent OVŽP), Mgr. Fajmon H., p. Elicer (občan), Ing. Stařecká K., p. Kodeš M.


Pan projektant trvá na informaci, že kulturní akce se může zúčastnit 466 osob.


Ing. Stařecká K. navrhla ukončení diskuse k projednávanému bodu a pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje ukončení diskuse k bodu Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS).


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

nehlasovalo: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo místnost

Mgr. Vošická Š.

mimo místnost

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

mimo místnost

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

mimo místnost

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

mimo místnost

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá paní místostarostce města Romaně Fischerové upravit projekt sportovní haly, tak aby:

1) balkón obsahoval minimálně 50 míst k sezení,

2) hlavní sál obsahoval vysouvací tribuny s minimálně 180 počtem míst,

3) umožnil konání kulturních akcí do maximální kapacity sportovní haly ve výše 466 osob.

Termín: do 30.06.2021


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

nehlasovalo: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

nehlasoval

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nehlasovala

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nehlasoval

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

nehlasovala

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nehlasovala

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


02. 12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Kodeš M., Mgr. Havelka J., p. Elicer (občan), Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 12. rozpočtové opatření roku 2020 schválené Radou města dne 19.01.2021.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

nehlasovalo: 1 hlas

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nehlasoval

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

12. rozpočtové opatření roku 2020 schválené Radou města dne 19.01.2021.


03. 1. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 1. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 16.02.2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

1. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 16.02.2021.


04. 2. rozpočtové opatření roku 2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Vošická Š., Kodeš M., p. Elicer (občan), Ing. Stařecká K., Mgr. Fajmon H., p. Šmíd (občan), p. Šplíchal V. (občan), Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.
Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržel se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města


schvaluje

2. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.


05. Zápis č. 1/2021 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M., p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Zápis č. 1/2021 z jednání Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 1/2021 z jednání Finančního výboru.


06. Prodej obecního pozemku p.č. 2166/84, ul. Dvořákova, Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J. (referent OSM), Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M.


Původní návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 2166/84, o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Dvořákova, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, do vlastnictví podílových vlastníků pozemku p. č. st. 1176, jehož součástí je budova s číslem popisným 1248, v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


Mgr. Bláhová vznesla protinávrh a pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 2166/84, o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Dvořákova, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 500 Kč/m2, do vlastnictví podílových vlastníků pozemku p. č. st. 1176, jehož součástí je budova s číslem popisným 1248, v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 2166/84, o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Dvořákova, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 500 Kč/m2, do vlastnictví podílových vlastníků pozemku p. č. st. 1176, jehož součástí je budova s číslem popisným 1248, v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


07. Prodej části obecního pozemku p.č. 3463/1 před nemovitostí čp.383 ul.Za Zámkem, Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá nad Labem dle podané žádosti ze dne 26.11.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

mimo místnost

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města
neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č. 3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle podané žádosti ze dne 26.11.2020.


08. Žádost o koupi pozemku p.č. 14/28 v k.ú. Litol, Náplavka

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 14/28 v k. ú. Litol dle zaslané žádosti ze dne 16.02.2021 pod č. j. SM/9341/2021.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 14/28 v k. ú. Litol dle zaslané žádosti ze dne 16.02.2021 pod č. j. SM/9341/2021.


09. Výkup pozemku p.č. 3038/19 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí písemnost ze dne 12.04.2021 č.j. V-2737/23021-208 od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, II. schvaluje výkup pozemku p. č. 3038/19, o výměře 532 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Markéty Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2 s tím, že jako záloha kupní ceny bude uznána platba vyplacena v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 22.02.2021. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupený pozemek nabídnut k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok, III. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín: 12.08.2021, IV. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

písemnost ze dne 12.04.2021 č. j. V-2737/23021-208 od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,


II. schvaluje

výkup pozemku p. č. 3038/19, o výměře 532 m2, k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Markéty Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2 s tím, že jako záloha kupní ceny bude uznána platba vyplacena v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 22.02.2021. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupený pozemek nabídnut k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,


III. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín: 12.08.2021,


IV. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


10. Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 23/41 k.ú. Lysá nad Labem , ul. Za Zámkem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J. (referent OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 23/41 o výměře 187 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu, II. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 23/41 o výměře 187 m2, k. ú. Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu,


II. pověřuje

starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I.


11. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje ul. Stržiště

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3686-33/2020 parc.č. 3553/11 o výměře 1005 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, parc.č. 3553/12 o výměře 967 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc.č. 3553/13 o výměře 99 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Stržiště s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města


schvaluje

bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3686-33/2020 parc.č. 3553/11 o výměře 1005 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, parc.č. 3553/12 o výměře 967 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc.č. 3553/13 o výměře 99 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Stržiště s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


12. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., p. Elicer (občan), Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej obecních pozemků p.p.č. 31/1, o výměře 2502 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, části p.p.č. 31/3, nově označený jako pozemek p.č. 31/3, o výměře 99 m2 , druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 30/1, o výměře 798 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p.p.č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p.p.č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p.č. PK 3346 o výměře 5161 m2 , p.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, II. ukládá OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu č. I a dle usnesení ZM č. 115/a) ze dne 09.09.2020, III. pověřuje starostu města podpisem těchto kupních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej obecních pozemků p.p.č. 31/1, o výměře 2502 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, části p.p.č. 31/3, nově označený jako pozemek p.č. 31/3, o výměře 99 m2 , druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 30/1, o výměře 798 m2 , druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p.p.č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p.p.č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p.č. PK 3346 o výměře 5161 m2 , p.č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu č. I a dle usnesení ZM č. 115/a) ze dne 09.09.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem těchto kupních smluv.
13. Žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, MVDr. Kořínek J., Mgr. Tužinská Synková M., p. Šplíchal V. (občan), Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P.


Původní návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč, II. neschvaluje finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč.


MVDr. Kořínek J. přednesl protinávrh - ZM

I. bere na vědomí

žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč,

II. schvaluje

finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 40 000 Kč.


Mgr. Tužinská Synková M. přednesla protinávrh - ZM

I. bere na vědomí

žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč,

II. schvaluje

finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 100 000 Kč,

III. ukládá

RM zahájit vytvoření pravidel pro další provoz Útulku pro psy.


Ing. Gregor P. přednesl protinávrh, a jelikož byl posledním z protinávrhů, pan starosta zahájil o tomto návrhu hlasování - ZM

I. bere na vědomí

žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč,

II. schvaluje

finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 60 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč,


II. schvaluje

finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 60 000 Kč.14. Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č.E618-S-484/8/2020/Ber - komunikace podél tratě ČD Lysá n.L. – Čelákovice

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber ( komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p. č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice č. E618-S-4848/2020/Ber ( komunikace podél tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice) jejíž součástí bude, že Město Lysá nad Labem se zavazuje po převedení pozemku parc. č. 773/4, o výměře 13 m2 od budoucího dárce tento pozemek odprodat budoucímu kupujícímu za cenu 5 576,50 Kč, pokud budoucí kupující odprodá pozemky p. č. 773/5 a 773/6 budoucímu dárci za cenu 5576,50 Kč a ten je daruje Městu Lysá nad Labem.


15. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TAJV, z.s.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TAJV, z.s.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

mimo místnost

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města


schvaluje

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TAJV, z.s.


16. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Burian J.


Pan Burian upozornil na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města


schvaluje

dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK.


17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem, včetně veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem, včetně veřejnoprávní smlouvy.


18. Rozdělení dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2021 a poskytnutí finančního příspěvku města Římskokatolické farnosti

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer (občan), Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. souhlasí s rozdělením dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 na dvě stejné finanční částky, tj. 200 000 Kč pro kočárovnu a 200 000 Kč pro měšťanský dům č.p. 13, II. souhlasí s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 54 000 Kč na 3. etapu obnovy kočárovny.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města


I. souhlasí

s rozdělením dotační kvóty Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 na dvě stejné finanční částky, tj. 200 000 Kč pro kočárovnu a 200 000 Kč pro měšťanský dům č. p. 13,


II. souhlasí

s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 54 000 Kč na 3. etapu obnovy kočárovny.


19. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města

Bod byl stažen z programu.


Zastupitelé města byli vyzváni, aby k zaslanému návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem zaslali připomínky.


Termín pro zasílání připomínek: do 31.05.2021


20. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 03.12.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., p. Elicer (občan), Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K.

Mgr. Marek K. po diskusi navrhl usnesení, které z diskuse vzešlo – ZM pověřuje FV provedením kontroly DPČ a DPP smluv za rok 2020 dle podnětu občana.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města


pověřuje

FV provedením kontroly DPČ a DPP smluv za rok 2020 dle podnětu občana.


Pan starosta přednesl návrh usnesení k projednávanému bodu – ZM bere na vědomí zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 03.12.2020


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 03.12.2020


21. Zápis č. 1 z Kontrolního výboru ze dne 08.04.2021

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 1 z Kontrolního výboru konaného dne 08.04.2021.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 1 z Kontrolního výboru konaného dne 08.04.2021.


22. Zápis výboru pro správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 03.02.2021.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 03.02.2021.


23. Zápis výboru pro správu majetku města

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Mgr. Bláhová R. navrhla prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:30 hodin.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:30 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení zasedání Zastupitelstva města do 23:30 hodin.


Pan starosta přednesl návrh usnesení k projednávanému bodu – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 14.04.2021.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z jednání Výboru pro správu majetku města ze dne 14.04.2021.


24. 01. Zápis ze zasedání osadního výboru Byšičky

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis ze zasedání osadního výboru obce Byšičky ze dne 30.01.2021.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 52

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis ze zasedání osadního výboru obce Byšičky ze dne 30.01.2021.


25. Návrh na ocenění a úplatný převod pozemků města v trase obchvatu města do vlastnictví Středočeského kraje

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Ing. Gregor P., p. Elicer (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. ukládá Radě města nechat vypracovat znalecký posudek na soubor pozemků ve vlastnictví města, které se nachází v trase obchvatu města, II. ukládá Radě města zahájit jednání se Středočeským krajem o úplatném převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje, III. ukládá Radě města informovat zastupitelstvo o výsledcích jednání.

Termín: 31.10.2021


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města


I. ukládá

Radě města nechat vypracovat znalecký posudek na soubor pozemků ve vlastnictví města, které se nachází v trase obchvatu města,


II. ukládá

Radě města zahájit jednání se Středočeským krajem o úplatném převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje,


III. ukládá

Radě města informovat zastupitelstvo o výsledcích jednání.

Termín: 31.10.2021


26. Návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., pan Elicer (občan)


Původní návrh usnesení:

I. schvaluje

zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem,


II. ukládá

starostovi města a předsedovi výboru pro majetek projednat se soukromými vlastníky pozemků možnosti směny nebo vzájemného odkupu a prodeje pozemků.


Mgr. Vošická upozorňuje na blížící se konec prodloužení ZM a připomíná ještě body Interpelace a Diskuze k obecním záležitostem.


Mgr. Bláhová R. vznesla protinávrh – ZM schvalujezveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej všech pozemků města k hospodaření za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem


Dále z diskuse vyplynulo, že z navrhovaného seznamu pozemků je potřeba vyjmoutpoz.p.č. 3272/13 Lysá nad Labem, trvalý travní porost, výměra 9987 m2, a že by bylo vhodné do usnesení zahrnout všechna konkrétní čísla navrhovaných pozemků, a to takto:


I. schvaluje

zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem, a to pozemky:

poz.p.č. 3275/4 Lysá nad Labem, orná půda, výměra 1878 m2

poz.p.č. 3270/1 Lysá nad Labem, trvalý travní porost, 22 961 m2

poz.p.č. 323/2 Litol, orná půda, výměr 6075 m2

poz.p.č. 40/34, Litol, orná půda, výměra 1802 m2

poz.p.č. 40/1, Litol, orná půda, 8604 m2

poz.p.č. 331/4 Litol, orná půda, 626 m2,


II. ukládá

starostovi města a předsedovi výboru pro majetek projednat se soukromými vlastníky pozemků možnosti směny nebo vzájemného odkupu a prodeje pozemků.


Vzhledem k tomu, že nastala hodina, kdy mělo být zasedání Zastupitelstva města ukončeno, konstatoval pan starosta, že neprojednané body, vč. bodu č. 26 Návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem, o kterém nebylo hlasováno a nebyl řádně a dostatečně projednán, budou projednány na příštím zasedání Zastupitelstva města dne 23.06.2021.


Vzhledem k ukončení ZM nedošlo k projednání bodů „Interpelace“ a „Diskuse k obecním záležitostem“.


Neprojednané body:

26. Návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky soukromých vlastníků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem

27. Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru

28. Návrh na jmenování člena Výboru pro správu majetku města

29. Informace k bytovému fondu města Lysá nad Labem

30. Webové stránky Města Lysá nad Labem a Městské policie Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L.

31. Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Města Lysá nad Labem - PODNĚT OD OBČANA Lysé n.L

32. Informativní zprávy od zastupitele Mgr. Jiřího Havelky a zastupitele Mgr. Karla Marka dle usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020.III. Diskuse

Tato část zasedání nebyla projednána.IV. Interpelace

Tato část zasedání nebyla projednána.
Pan starosta ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 23:30 hodin.


Zapsala: Kočová M.

19.05.2021
Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Hynek Fajmon Mgr. Štěpánka Vošická


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta městaVytvořeno 3.10.2022 13:46:36 | přečteno 61x | jiri.virava
load