01. Zápis ZM 17.02.2021


Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17. 02. 2021 v budově školní jídelny Eurest, Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem

Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel (příchod 17:05 hodin)

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina (odchod 20:50 hodin)

Mgr. Bláhová Radka


Omluvena: Mgr. Vošická Štěpánka

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvila Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K. se dostavil na zasedání po hlasování o návrhové komisi.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Bláhová R. a Mgr. Havelka Javel s. Do návrhové komise byli navrženi pí Fischerová R., Mgr. Tužinská Synková M. a Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nepřítomen

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu dne 17.02.2021 Mgr. Bláhovou R. a Mgr. Havelku J.Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nepřítomen

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení pí Fischerová R., Mgr. Tužinská Synková M. a Mgr. Fajmon H.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16.12.2020 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí a je považován za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zastupitelům zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě ani k zápisu neměl nikdo připomínky.


Ještě před schválením programu a před navrženými úpravami programu pan starosta navrhl v souladu s platným jednacím řádem Zastupitelstva města omezení času rozpravy u jednotlivých projednávaných bodů, a to na 2 x 5 minut u diskutujících a na 2 x 10 minut u předkladatele.


Diskuse: Mgr. Marek K.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

nehlasoval


Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů u diskutujících na 2 x 5 min. a u předkladatele na 2 x 10 min.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 21 bodů. Pan starosta navrhl stažení bodu č. 1 Prodej části obecního pozemku p. č. 3463/1 před nemovitostí čp. 383 ul. Za Zámkem, Lysá nad Labem, bodu č. 4 Projednání plánu financování obnovy Vak na léta 2020-2029 a bodu č. 9_12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí).


Mgr. Tužinská Synková M. navrhla předřazení bodu č. 21 Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák.

Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta zahájil hlasování o programu – ZMschvaluje program jednání dne 17.02.2021 včetně úprav, a to: stažení bodu č. 1 Prodej části obecního pozemku p. č. 3463/1 před nemovitostí čp. 383 ul. Za Zámkem, Lysá nad Labem, bodu č. 4 Projednání plánu financování obnovy Vak na léta 2020-2029 a bodu č. 9_12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí).


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města


schvaluje

program jednání dne 17.02.2021 včetně úprav, a to: stažení bodu č. 1 Prodej části obecního pozemku p. č. 3463/1 před nemovitostí čp. 383 ul. Za Zámkem, Lysá nad Labem, bodu č. 4 Projednání plánu financování obnovy Vak na léta 2020-2029 a bodu č. 9_12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí).


Schválený program jednání:

02. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

03. Dar obecních pozemků, přes které vede Potok od Lysé n. Labem IDVT:10185584, k. ú. Lysá nad Labem, Povodí Labe, státní podnik

05. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM z.s. včetně veřejnoprávní smlouvy

06. Návrh na rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

07. Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

08. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem

10. Poskytnutí mimořádného finančního daru obci Starý Vestec

11. Žádost o dotaci do programu DT 117D8220E pro akci Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

12. Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru

13. Návrh na nominaci člena Kontrolního výboru

14. Návrh dotační výzvy na pomoc OSVČ a podnikatelům ve městě v souvislosti s COVID-19

15. Návrh na rozdělení pozemku p.č. 61/36 k.ú. Litol

16. Návrh na pořízení změny Územního plánu města Lysá nad Labem

17. Nesrovnalosti v odměňování členů komisí a výborů

18. Školní stravování zajišťované firmou Scolarest

19. Zahájení realizace stavby sportovní haly až po otevření ulice ČSA v celé její délce pro motorová vozidla

20. Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS)

21. Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák


II. Návrhy k projednání.


01. Prodej části obecního pozemku p. č. 3463/1 před nemovitostí čp. 383 ul. Za Zámkem, Lysá nad Labem

Bod byl stažen z programu.


02. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., pí Javorčíková J. (referent OSM)


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh - ZM žádá o vypracování revizního posudku prodávaných pozemků, kde znalce určí Kontrolní výbor.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p. p. č. 31/1, o výměře 2502 m2, druh pozemku trvalý travní porost, části p. p. č. 31/3, nově označený jako pozemek p. č. 31/3, o výměře 99 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 30/1, o výměře 798 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p. č. PK 3346 o výměře 5161 m2, p. č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p. č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p. p. č. 31/1, o výměře 2502 m2, druh pozemku trvalý travní porost, části p. p. č. 31/3, nově označený jako pozemek p. č. 31/3, o výměře 99 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 30/1, o výměře 798 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol (celková výměra 4196 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 241 76 974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p. č. PK 3346 o výměře 5161 m2, p. č. PK 3356/1 o výměře 1978 m2 a p. č. PK 3356/2 o výměře 2176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


03. Dar obecních pozemků, přes které vede Potok od Lysé n. Labem IDVT:10185584, k.ú. Lysá nad Labem, Povodí Labe, státní podnik

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé nad Labem IDVT:10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st. p. IČ: 70890005. Jedná se o pozemky parc. č. 3700/14, parc. č. 3700/15, parc. č. 3700/27, parc. č. 3826, parc. č. 3829, parc. č. 3830, parc. č. 3831, parc. č. 3833 a parc. č. 3834, všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN, II. pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé nad Labem IDVT:10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st. p. IČ: 70890005. Jedná se o pozemky parc. č. 3700/14, parc. č. 3700/15, parc. č. 3700/27, parc. č. 3826, parc. č. 3829, parc. č. 3830, parc. č. 3831, parc. č. 3833 a parc. č. 3834, všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN,


II. pověřuje

starostu města podpisem darovací smlouvy dle předloženého návrhu.


Mgr. Bláhová R. navrhla předřazení bodu č. 21 Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 21 Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák.

21. Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Ing. Gregor P., p. Kašpar L. (referent OVŽP), Kodeš M., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H.


Mgr. Havelka J. navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 21 Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák.


Dále Mgr. Havelka J. navrhl, aby se hlasovalo o každém jednotlivém výroku usnesení zvlášť.


I. pověřuje

radu města, aby okamžitě ukončila akci „Čištění svodnice Lysá nad Labem - Stratov, v délce 1170 m“,


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržel se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


II. pověřuje

radu města, aby předložila na nejbližším jednání zastupitelstva studii „Svodnice v k. ú. Lysá nad Labem“ - posouzení vlivu změny odtokových poměrů, zpracovanou společností HG partner s.r.o. ze srpna 2020, jejíž výsledky a návrh řešení zastupitelstvo projedná, a zároveň tuto studii zveřejnila


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržel se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


III. pověřuje

starostu města ke svolání jednání mezi zástupci města Povodí Labe, a vlastníky dotčených pozemků, a to v co nejkratší možné lhůtě.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


pověřuje

starostu města ke svolání jednání mezi zástupci města, Povodí Labe a vlastníky dotčených pozemků, a to v co nejkratší možné lhůtě.

04. Projednání plánu financování obnovy Vak na léta 2020-2029.

Bod byl stažen z programu.


05. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM z.s. včetně veřejnoprávní smlouvy

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., p. Kodeš M., Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase města Lysá nad Labem a 135 000 Kč na činnost OS HIPPODROM, včetně veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase města Lysá nad Labem a 135 000 Kč na činnost OS HIPPODROM, včetně veřejnoprávní smlouvy.


06. Návrh na rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., p. Burian J.


Mgr. Bláhová R. a p. Burian J. upozornili na střet zájmů.

Mgr. Bláhová požádala, aby v zápise pro upřesnění bylo uvedeno, že se hlasuje o tabulce, která je v příloze materiálu na straně 112.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, II. ukládá odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, III. pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,


II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,


III. pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv.


07. Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Mgr. Bláhová R. a p. Burian J. upozornili na střet zájmů.

Mgr. Bláhová požádala, aby v zápise pro upřesnění bylo uvedeno, že se hlasuje o tabulce, která je v příloze materiálu na straně 109.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, II. ukládá odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, III. pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,


II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,


III. pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv.


08. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Mgr. Bláhová R. a p. Burian J. upozornili na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem, II. ukládá odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, III. pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem,


II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,


III. pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv.


09. 12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

Bod byl stažen z programu.


10. Poskytnutí mimořádného finančního daru obci Starý Vestec

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí mimořádného finančního daru obci Starý Vestec na nákup použitého cisternového požárního vozidla DENNIS Rapier ve výši 100 000 Kč z rezervního fondu města.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí mimořádného finančního daru obci Starý Vestec na nákup použitého cisternového požárního vozidla DENNIS Rapier ve výši 100 000 Kč z rezervního fondu města.
11. Žádost o dotaci do programu DT 117D8220E pro akci Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Stařecká K., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., pí Fischerová R., Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s podáním žádostí o dotaci do programu DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem".


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města


souhlasí

s podáním žádostí o dotaci do programu DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt "Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem".


Prezentace hokejového centra


V 18:45 byl prezentován investiční záměr hokejového centra, které by mělo být umístěno v těsné blízkosti sportovní haly v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Burian J., p. Kodeš M., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Havelka J.


Po prezentaci pan starosta navrhl usnesení – ZM pověřuje RM dalším jednáním směřujícím k realizaci investičního záměru výstavby hokejového centra.


Mgr. Marek K požádal o úpravu usnesení – ZM pověřuje RM dalším jednáním o investičním záměru výstavby hokejového centra.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


pověřuje

RM dalším jednáním o investičním záměru výstavby hokejového centra.


12. Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odvolává Mgr. Jaromíra Šalka z pozice člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lysá nad Labem ke dni 31.12.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města


odvolává

Mgr. Jaromíra Šalka z pozice člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lysá nad Labem ke dni 31.12.2020.


13. Návrh na nominaci člena Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., Fischerová R., p. Šplíchal V.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM jmenuje do funkce člena Kontrolního výboru Vladislava Šplíchala s účinností ode dne 18. 02. 2021.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se14. Návrh dotační výzvy na pomoc OSVČ a podnikatelům ve městě v souvislosti s COVID-19

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje pravidla dotační výzvy na pomoc OSVČ a podnikatelům ve městě v roce 2021, II. ukládá Radě města zveřejnit dotační výzvu na pomoc OSVČ a podnikatelů, III. ukládá Finančnímu výboru vyhodnotit došlé žádosti, IV. ukládá Radě města schválit doporučené žádosti a uzavřít s nimi smlouvy o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

pravidla dotační výzvy na pomoc OSVČ a podnikatelům ve městě v roce 2021,


II. ukládá

Radě města zveřejnit dotační výzvu na pomoc OSVČ a podnikatelů,


III. ukládá

Finančnímu výboru vyhodnotit došlé žádosti,


IV. ukládá

Radě města schválit doporučené žádosti a uzavřít s nimi smlouvy o poskytnutí dotace.


15. Návrh na rozdělení pozemku p.č. 61/36 k.ú. Litol

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozdělení pozemku p. č. 61/36 k. ú. Litol tak, aby podél komunikace Družstevní vznikl prostor pro chodník.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města


schvaluje

rozdělení pozemku p. č. 61/36 k. ú. Litol tak, aby podél komunikace Družstevní vznikl prostor pro chodník.


16. Návrh na pořízení změny Územního plánu města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., p. Elicer T. (občan).


Původní návrh usnesení:

I. schvaluje

návrh na pořízení změny ÚP města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu,


II. schvaluje

že předmětem změny bude seznam pozemků v trase severojižního silničního obchvatu města a v trase přeložky silnice Lysá nad Labem – Stratov dle vydaného územního rozhodnutí, které budou zařazeny do kategorie vyvlastnění a do kategorie předkupní právo. Do seznamu nebudou zařazeny pozemky ve vlastnictví ČR, Středočeského kraje a města Lysá nad Labem.


Mgr. Fajmon po diskusi upravil návrh usnesení – ZM I. schvaluje podání připomínky a/nebo námitky ke stávající změně územního plánu č. 3 ÚP města Lysá nad Labem týkající se obchvatu města, ve smyslu zapsání předkupního práva a vyvlastnění pozemků nacházejících se v trase obchvatu dle záborového elaborátu schváleného v územním řízení, II. schvaluje že předmětem změny bude seznam pozemků v trase severojižního silničního obchvatu města a v trase přeložky silnice Lysá nad Labem – Stratov dle vydaného územního rozhodnutí vč. navazují komunikace do průmyslové zóny, které budou zařazeny do kategorie vyvlastnění a do kategorie předkupní právo. Do seznamu nebudou zařazeny pozemky ve vlastnictví ČR, Středočeského kraje a města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

podání připomínky a/nebo námitky ke stávající změně územního plánu č. 3 ÚP města Lysá nad Labem týkající se obchvatu města, ve smyslu zapsání předkupního práva a vyvlastnění pozemků nacházejících se v trase obchvatu dle záborového elaborátu schváleného v územním řízení,


II. schvaluje

že předmětem změny bude seznam pozemků v trase severojižního silničního obchvatu města a v trase přeložky silnice Lysá nad Labem – Stratov dle vydaného územního rozhodnutí vč. navazují komunikace do průmyslové zóny, které budou zařazeny do kategorie vyvlastnění a do kategorie předkupní právo. Do seznamu nebudou zařazeny pozemky ve vlastnictví ČR, Středočeského kraje a města Lysá nad Labem.


17. Nesrovnalosti v odměňování členů komisí a výborů

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., p. Elicer T. (občan)


Na žádost předkladatelky bodu Mgr. Bláhové R. byl bod stažen z programu. Mgr. Bláhová R. a Mgr. Havelka J. se dohodli, že společně připraví návrh na odměňování členů komisí a výborů, včetně návrhu odměňování zastupitelů a bod předloží do příštího zasedání Zastupitelstva města.


Mgr. Marek K. navrhl předřazení bodu č. 20 Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS).


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


18. Školní stravování zajišťované firmou Scolarest

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Burian J., pí Fischerová R., Mgr. Havelka J., Ing. Stařecká K., p. Elicer T. (občan).


Odchod Mgr. Tužinské Synkové M. ve 20:50 hodin.


Původní návrh usnesení:

I. bere na vědomí

výsledky dotazníkového šetření na téma Školní stravování, které proběhlo od 1. 2. 2020 do 15. 1. 2021 s účastí 346 respondentů a výstupy z činnosti stravovací komise rady města z let 2015 až 2018,


II. ukládá

RM zohlednit při výběru nového provozovatele školního stravování výsledky dotazníkového šetření a výstupy z činnosti stravovací komise.

Termín: do 30.06.2021.


Mgr. Havelka J. namítl, že v usnesení jsou zohledňovány výstupy z činnosti stravovací komise rady města z let 2015 až 2018 a že tyto výstupy již nejsou aktuální.


Pan Burian J. navrhl odstranění této části usnesení a pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření na téma Školní stravování, které proběhlo od 01.02.2020 do 15.01.2021 s účastí 346 respondentů, II. ukládá RM zohlednit při výběru nového provozovatele školního stravování výsledky dotazníkového šetření. Termín: do 30. 06. 2021.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

výsledky dotazníkového šetření na téma Školní stravování, které proběhlo od 01.02.2020 do 15.01.2021 s účastí 346 respondentů,


II. ukládá

RM zohlednit při výběru nového provozovatele školního stravování výsledky dotazníkového šetření.

Termín: do 30.06.2021


19. Zahájení realizace stavby sportovní haly až po otevření ulice ČSA v celé její délce pro motorová vozidla

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H..


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá Radě Města sjednat ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Sportovní hala Lysá nad Labem“ termín pro zahájení stavby "Sportovní hala Lysá nad Labem" tak, aby následoval až po otevření ulice Československé armády v celé její délce pro jízdu všech motorových vozidel.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


20. Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS)


Bod nebyl projednán, bude projednán na příštím zasedání Zastupitelstva města.III. Diskuse

- - -


IV. Interpelace

Žádné interpelace nebyly podány.


Pan starosta ukončil zastupitelstvo ve 21:00 hodin.


Zapsala: Kočová M.

24.02.2021

Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Mgr. Radka Bláhová


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města

Vytvořeno 3.10.2022 13:41:36 | přečteno 33x | jiri.virava
load