08. Zápis ZM 16.12.2020


Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 16. 12. 2020 ve velké zasedací místnosti.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

p. Burian Jan

Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 18:30 hodin)

Mgr. Bláhová Radka


Omluven: p. Kodeš Matěj

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Gregor P. a pí Fischerová Ravel s. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Bláhová R., Mgr. Vošická Š. a Mgr. Havelka J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu pí Fischerovou R. a Ing. Gregora P.Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhovou R. a Mgr. Vošickou Š.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21.10.2020 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí a je považován za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zastupitelům zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě neměl nikdo připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 30 bodů. Dále je navrženo rozšíření programu jednání o bod č. 31 Zápis č. 8 z Finančního výboru ze dne 10.12.2020.

Pan starosta dále navrhl stažení bodu č. 9 Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů v ul. ČSA, Lysá nad Labem.


Pan starosta zahájil hlasování o úpravách programu, a to: rozšíření programu jednání o bod č. 31 Zápis č. 8 z Finančního výboru ze dne 10.12.2020 a stažení bodu č. 9 Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů v ul. ČSA, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města


schvaluje

rozšíření programu jednání o bod č. 31 Zápis č. 8 z Finančního výboru ze dne 10.12.2020 a stažení bodu č. 9 Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů v ul. ČSA, Lysá nad Labem.


Pan starosta zahájil hlasování o programu – ZMschvaluje program jednání dne 16.12.2020.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města


schvaluje

program jednání Zastupitelstva města dne 16.12.2020.II. Návrhy k projednání.


01. Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2 a části obecního pozemku p.č. 3481/1 o výměře 7 m2, k.ú. Lysá n.L., ul. Ke Kovoně

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p.č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p.č. 3481/10 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3661-297/2020 ze dne 27.10.2020, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1500 Kč/m2, vlastníku pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I, součástí kupní smlouvy bude zřízení VB dle usnesení RM č. 643/II ze dne 01.12.2020. Termín do: 31.03.2021, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p.č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p.č. 3481/10 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3661-297/2020 ze dne 27.10.2020, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1500 Kč/m2, vlastníku pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


II. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I, součástí kupní smlouvy bude zřízení VB dle usnesení RM č. 643/II ze dne 01.12.2020. Termín do: 31.03.2021,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


02. Žádost o koupi pozemku p.č. 3472/8 a části pozemku p.č. PK 2472/1 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 3472/8 a části pozemku p.č. PK 2472/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslaného emailu ze dne 08.10.2020.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 3472/8 a části pozemku p.č. PK 2472/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslaného emailu ze dne 08.10.2020.


03. Žádost o prodej části pozemku p.č. 322/14 v k.ú. Litol, ulice Dolejší

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, dle geometrického plánu č. 931-148/2020, ulice Dolejší, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví *Ing. Františka Fischera bytem Lysá nad Labem* s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí kupující. Kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.03.2021, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, dle geometrického plánu č. 931-148/2020, ulice Dolejší, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví *Ing. Františka Fischera bytem Lysá nad Labem* s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí kupující. Kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.03.2021,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


04. Vzájemný bezúplatný převod pozemků se Středočeským krajem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek pč. 621/2 nově označený jako ppč. 621/109 k.ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč.610/9 nově označený jako ppč. 610/9 díl c k.ú. Lysá n.L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 621/56 nově označený jako ppč. 621/56 díl b k.ú. Lysá n.L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 610/5 nově označený jako ppč. 610/5 díl a k.ú. Lysá n.L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, II. ukládá OSM vypracovat znění smluv dle bodu I a dle usnesení ZM č.116/II ze dne 09.09.2020. Termín: do 31.03.2021, III. pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek pč. 621/2 nově označený jako ppč. 621/109 k.ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč.610/9 nově označený jako ppč. 610/9 díl c k.ú. Lysá n.L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 621/56 nově označený jako ppč. 621/56 díl b k.ú. Lysá n.L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 610/5 nově označený jako ppč. 610/5 díl a k.ú. Lysá n.L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


II. ukládá

OSM vypracovat znění smluv dle bodu I a dle usnesení ZM č.116/II ze dne 09.09.2020. Termín: do 31.03.2021,


III. pověřuje

starostu města podpisem těchto smluv.


05. Oprava usnesení ve věci výkupu části pozemku PK 3042/3 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje usnesení ZM č. 34 ze dne 20.05.2020 z důvodu mylně uvedeného katastrálního území, II. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Lysá nad Labem o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Markéty Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok, III. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín do: 31.03.2021, IV. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města


I. revokuje

usnesení ZM č. 34 ze dne 20.05.2020 z důvodu mylně uvedeného katastrálního území,


II. schvaluje

výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Lysá nad Labem o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Markéty Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,


III. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín do: 31.03.2021,


IV. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


06. Dar obecních pozemků, přes které vede Potok od Lysé n. Labem IDVT:10185584, k.ú. Lysá nad Labem, Povodí Labe, státní podnik

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé n. Labem IDVT:10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st.p. IČ:708890005. Jedná se o pozemky parc.č. 3700/14, parc.č. 3700/15, parc.č. 3700/27, parc.č. 3826, parc.č. 3829, parc.č. 3830, parc.č. 3831, parc.č. 3833 a parc.č. 3834, všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na dar obecních pozemků, které se nacházejí v trase Potoka od Lysé n. Labem IDVT:10185584, do vlastnictví Povodí Labe, st.p. IČ:708890005. Jedná se o pozemky parc.č. 3700/14, parc.č. 3700/15, parc.č. 3700/27, parc.č. 3826, parc.č. 3829, parc.č. 3830, parc.č. 3831, parc.č. 3833 a parc.č. 3834, všechny druhu vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a katastrálním území Lysá nad Labem. Celkem se jedná o plochu 1 916 m2. Obdarovaný hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN.


07. Návrh na zapsání předkupního práva u soukromých pozemků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K., Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. ukládá RM prověřit možnosti uplatnění předkupních práv dle § 101 stavebního zákona do katastru nemovitostí u všech pozemků, na kterých jsou předpokládány všechny veřejně prospěšné stavby dle územního plánu, II. ukládá RM zahájit výkup pozemků nacházejících se v trase obchvatu II i v rozsahu spoluvlastnických podílů na těchto pozemcích.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města


I. ukládá

RM prověřit možnosti uplatnění předkupních práv dle § 101 stavebního zákona do katastru nemovitostí u všech pozemků, na kterých jsou předpokládány všechny veřejně prospěšné stavby dle územního plánu,

II. ukládá

RM zahájit výkup pozemků nacházejících se v trase obchvatu II i v rozsahu spoluvlastnických podílů na těchto pozemcích.

08. Návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Koncem“

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR na podporu obnovy místních komunikací, II. ukládá Radě města zajistit podání žádosti.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR na podporu obnovy místních komunikací,


II. ukládá

Radě města zajistit podání žádosti.


09. Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů v ul. ČSA, Lysá nad Labem


Bod byl stažen z programu.


10. Pověření nově zvolených zastupitelů Středočeského kraje jednáním ve věcech týkajících se města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., p. Kolros A., Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. pověřuje zastupitele Mgr. Jiřího Havelku jednáním ve věci: "II. a III. etapa obchvatu", "Lávka pro pěší a cyklisty přes Hrabalův most", "Polabská cyklostezka" a "Přístaviště pro rekreační plavidla", II. pověřuje zastupitele Mgr. Karla Marka jednáním ve věci odkupu pozemků vykoupených městem pro II. etapu obchvatu se Středočeským krajem a ve věci jednání o výstavbě nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem", III. žádá zastupitele Mgr. Jiřího Havelku a Mgr. Karla Marka o pravidelné podávání zpráv o stavu jednání zastupitelstvu města.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města


I. pověřuje

zastupitele Mgr. Jiřího Havelku jednáním ve věci: "II. a III. etapa obchvatu", "Lávka pro pěší a cyklisty přes Hrabalův most", "Polabská cyklostezka" a "Přístaviště pro rekreační plavidla",


II. pověřuje

zastupitele Mgr. Karla Marka jednáním ve věci odkupu pozemků vykoupených městem pro II. etapu obchvatu se Středočeským krajem a ve věci jednání o výstavbě nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem",


III. žádá

zastupitele Mgr. Jiřího Havelku a Mgr. Karla Marka o pravidelné podávání zpráv o stavu jednání zastupitelstvu města.


11. Změna OZV města Lysá nad Labem č. 2/2019, o místních poplatcích

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Dostál M. (právník), Mgr. Vošická Š., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., p. Burian J., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Mgr. Tužinská Synková M.


Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. v 18:30 hodin.


Mgr. Bláhová R. přednesla protinávrh – ZM schvaluje předložený návrh OZV č. 3/2020 o místních poplatcích za podmínky úprav: článku 24 odst. 1 písm. b se mění na částku 470 Kč, článek 24 odst. 2 se mění na částku 470 Kč a článek 26 odst. 5 se ruší bez náhrady.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh OZV č. 3/2020 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 174

Zastupitelstvo města


schvaluje

předložený návrh OZV č. 3/2020 o místních poplatcích.


12. Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace panu Lukáši Fuchsovi ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města r. 2021.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí individuální dotace panu Lukáši Fuchsovi ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města r. 2021.

13. Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města


schvaluje

Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.


14. 10. rozpočtové opatření roku 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 10. rozpočtové opatření r. 2020 schválené Radou města dne 03.11.2020.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

10. rozpočtové opatření r. 2020 schválené Radou města dne 03.11.2020.

15. 11. rozpočtové opatření roku 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 11. rozpočtové opatření r. 2020 schválené Radou města dne 01.12.2020.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 178

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

11. rozpočtové opatření r. 2020 schválené Radou města dne 01.12.2020.


16. Návrh rozpočtu na rok 2021

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., p. Burian J., Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., Mgr. Bláhová R., p. Elicer T., Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská Synková M., p. Kolros A., Mgr. Fajmon H.


Mgr. Havelka J. navrhl sloučení bodů 16 Návrh rozpočtu na rok 2021 a 23 Návrh na schválení čerpání úvěru pro další investiční akce města s tím, že bude hlasováno o každém jednotlivém bodu zvlášť.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 179

Zastupitelstvo města


schvaluje

sloučení bodů 16 a 23 s tím, že bude hlasováno o každém jednotlivém bodu zvlášť.


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse k projednávaným bodům.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 180

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 16 Návrh rozpočtu na rok 2021.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2021 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 298 796 tis. Kč, celkové výdaje činí 634 796 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve výši 112 000 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 224 000 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 181

Zastupitelstvo města


schvaluje

Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2021 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 298 796 tis. Kč, celkové výdaje činí 634 796 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve výši 112 000 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 224 000 tis. Kč.

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

23. Návrh na schválení čerpání úvěru pro další investiční akce města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje čerpání úvěru na následující investiční akce:

1) Rekonstrukce a vystrojení vodojemu

2) Č. p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity)

3) Sportovní hala

4) Jedličkův dům čp. 13 realizace

5) Rekonstrukce radnice


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 182

Zastupitelstvo města


schvaluje

čerpání úvěru na následující investiční akce:

1) Rekonstrukce a vystrojení vodojemu

2) Č. p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity)

3) Sportovní hala

4) Jedličkův dům čp. 13 realizace

5) Rekonstrukce radnice


Mgr. Marek K. navrhl v rámci diskuse k projednávanému bodu nový návrh usnesení – ZM žádá RM o předložení u všech investičních akcí v rozpočtu města: celkovou výši investice, výši očekávané dotace, výši očekávaného čerpání z úvěru. Termín: následující ZM.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti
17. Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 – 2026

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2026 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 183

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2026 dle předloženého návrhu.


18. Prodloužení termínu vyúčtování dotace města občanům z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodloužení termínu splnění podmínek dotace z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem, do 30.06.2021.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 184

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení termínu splnění podmínek dotace z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem, do 30.06.2021.


19. Rezerva Programu regenerace MPZ 2020

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem částku ve výši 300 000 Kč z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysá nad Labem, II. schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 185

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem částku ve výši 300 000 Kč z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysá nad Labem,


II. schvaluje

návrh veřejnoprávní smlouvy.


20. Návrh na zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Bláhová R., Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., Ing. Stařecká K., p. Elicer T., Mgr. Vošická Š., Mgr. Fajmon H., p. Šmíd O.


Ing. Gregor P. navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 186

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 20 Návrh na zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem.


Mgr. Tužinská Synková navrhla úpravu – doplnění navrženého usnesení – ZM I. schvaluje zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem, II. ukládá RM zajistit zveřejnění všech dokumentů zpracovaných v souvislosti s procesem projednání změny č. 2 územního plánu, vč. procesu SEA, a to v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 187

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem,


II. ukládá

RM zajistit zveřejnění všech dokumentů zpracovaných v souvislosti s procesem projednání změny č. 2 územního plánu, vč. procesu SEA, a to v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.


21. Návrh na změnu č. 5 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM nesouhlasí s pořízením změny č. 5 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 188

Zastupitelstvo města


nesouhlasí

s pořízením změny č. 5 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.


22. Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje realizaci akce "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem" zařazenou do Seznamu akcí Programu MZe 129 300. Zastupitelstvo města deklaruje, že přijme podporu správce programu v souladu s podanou žádostí o zařazení akce "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem" do Seznamu akcí Programu MZe 129 300.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 189

Zastupitelstvo města


schvaluje

realizaci akce "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem" zařazenou do Seznamu akcí Programu MZe 129 300. Zastupitelstvo města deklaruje, že přijme podporu správce programu v souladu s podanou žádostí o zařazení akce "Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem" do Seznamu akcí Programu MZe 129 300.


24. Návrh na nominaci člena Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., p. Elicer T.


Mgr. Bláhová R. vznesla protinávrh – ZM jmenuje do funkce člena Kontrolního výboru pana Vladislava Šplíchala s účinností od 01.01.2021.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM jmenuje do funkce člena Kontrolního výboru paní Renatu Pelcovou s účinností od 01.01.2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 190

Zastupitelstvo města


jmenuje

do funkce člena Kontrolního výboru paní Renatu Pelcovou s účinností od 01.01.2021.


25. Návrh členů do komisí a výborů

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Elicer T., Mgr. Havelka J., p. Burian J., Mgr. Marek K.


Pan Burian J. vznesl protinávrh – ZM schvaluje návrh pana Elicera, předsedy místní organizace TOP 09, na členy výborů.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí návrh pana Elicera, předsedy místní organizace TOP 09, na členy komisí a výborů.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 191

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

návrh pana Elicera, předsedy místní organizace TOP 09, na členy komisí a výborů.


26. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí 2021

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 1) termíny jednání RM v I. pololetí r. 2021, a to takto: 05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 02.03., 16.03., 30.03.,13.04.,27.04.,11.05., 25.05., 08.06., 22.06.2021, 2) termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2021, a to takto: 17.02., 28.04. a 23.06.2021.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 192

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

1) termíny jednání RM v I. pololetí r. 2021, a to takto: 05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 02.03., 16.03., 30.03.,13.04.,27.04.,11.05., 25.05., 08.06., 22.06.2021

2) termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2021, a to takto: 17.02., 28.04. a 23.06.2021.


27. Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J., p. Elicer T.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v následujících částkách:

Mgr. Jiří Havelka 7 200 Kč

Romana Fischerová 1 500 Kč

Josef Kolman 1 200 Kč


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 193

Zastupitelstvo města


schvaluje

vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v následujících částkách:

Mgr. Jiří Havelka 7 200 Kč

Romana Fischerová 1 500 Kč

Josef Kolman 1 200 Kč


28. Zápis č. 7 z Finančního výboru ze dne 26.11.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis č. 7/2020 z jednání Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 194

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 7/2020 z jednání Finančního výboru.


29. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 03.12.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., Ing. Stařecká K., p. Zoubek P., p. Elicer T., Mgr. Havelka J.


Mgr. Havelka navrhl vzhledem k nejasnostem odložení bodu a přednesl návrh usnesení – ZM odkládá projednání zápisu č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 03.12.2020.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

mimo místnost

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 195

Zastupitelstvo města


odkládá

projednání zápisu č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 03.12.2020.


30. Zápis výboru pro správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., p. Kolros A., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 2.12.2020


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z jednání výboru pro správu majetku města ze dne 2.12.2020


31. Zápis č. 8 z Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 8/2020 z jednání Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 197

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 8/2020 z jednání Finančního výboru.


III. Diskuse


Mgr. Bláhová

  • Položila dotaz na průběh rekonstrukce ul. ČSA.

p. starosta: etapy byly změněny kvůli plynovodu, komunikace se neuzavře 22.12, ale až 11.01., kdy bude uzavřena komplet celá ul. ČSA, konec uzavírky je předpokládán na 31.08.2021.

  • Kde bude autobusová zastávka?

p. starosta: informace bude dodána

  • Dotázala se na plánovanou parkovací plochu na Sídlišti.

p. starosta: hledají se různé možnosti (u separačního dvora – hřiště s brankami) nebo (Resslova)MVDr. Kořínek

  • Podal námět k projednání pro Komisi pro dopravu a bezpečnost – posílení kontroly u školy v ul. Komenského v době ranní špičky.Mgr. Fajmon

  • Dotázal se, zda MěP ví o vraku v ul. Legionářská. Máme finance na odtahy vozidel, bude se s tím něco dělat?

p. Zita: od srpna máme zmonitorována vozidla, která jsou považována za vraky a vozidla která nesplňují podmínky pozemního provozu, komunikujeme s vlastníky, předáváme správci komunikace, který zahajuje správní řízení a nařizuje odtah na určenou plochu a ve vlastní kompetenci vozidla odtahují – není to v naší kompetenci

Mgr. Vošická

  • Připojuje se k MVDr. Kořínkovi s problematickou situací u školy.Pan starosta ukončil zastupitelstvo ve 23 hodin.Zapsala: Kočová M.

23.12.2020Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Romana Fischerová Ing. Petr Gregor


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města

Vytvořeno 3.10.2022 16:13:06 | přečteno 45x | jiri.virava
load