07. Zápis ZM 21.10.2020


Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 21. 10. 2020 ve velké zasedací místnosti.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina

Mgr. Bláhová Radka


Omluven: p. Burian Jan

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Na úvod pan starosta představil nového člena zastupitelstva města Mgr. Radku Bláhovou, která nastupuje do funkce zastupitelky, a to dnešním dnem po rezignaci Ing. Jana Marka. Informoval, že Rada Města vydá na nejbližším zasedání Rady města Mgr. Bláhové osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města.


Vyzval Mgr. Bláhovou ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem.

Požádal paní tajemnici o přečtení slibu člena zastupitelstva města, a Mgr. Bláhovou požádal o složení slibu a stvrzení textu svým podpisem.


Po přečtení slibu konstatoval, že Mgr. Bláhová složila zákonem stanovený slib a může se ujmout svého mandátu.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi paní Fischerová R. a Mgr. Vošická Šavel s. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H. a Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu pí Fischerovou R. a Mgr. Vošickou Š.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H. a Mgr. Tužinská Synková M.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 09.09.2020 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí a je považován za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zastupitelům zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě neměl nikdo připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 18 bodů. Dále je navrženo rozšíření o bod č. 19 Návrh na uspořádání výstavy obrazů Františka Januly v Lysé nad Labem, o bod č. 20 Zápis z Finančního výboru a o bod č. 21 Rozdělení příspěvků z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem. Pan starosta dále navrhl stažení bodu č. 3 Prodej části obecního pozemku p. č. 2428/1 připloceného k domu č p. 1681 ul. Za Zámkem, Lysá nad Labem.


Pan starosta zahájil hlasování o programu – ZMschvaluje program jednání dne 21.10.2020 vč. navržených úprav, a to: zařazení bodu č. 19 Návrh na uspořádání výstavy obrazů Františka Januly v Lysé nad Labem, bodu č. 20 Zápis z Finančního výboru, bodu č. 21 Rozdělení příspěvků z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem a vyřazení bodu č. 3 Prodej části obecního pozemku p.č. 2428/1 připloceného k domu čp. 1681 ul.Za Zámkem, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města


schvaluje

program jednání dne 21.10.2020 vč. navržených úprav, a to: zařazení bodu č. 19 Návrh na uspořádání výstavy obrazů Františka Januly v Lysé nad Labem, bodu č. 20 Zápis z Finančního výboru, bodu č. 21 Rozdělení příspěvků z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem a vyřazení bodu č. 3 Prodej části obecního pozemku p.č. 2428/1 připloceného k domu čp. 1681 ul.Za Zámkem, Lysá nad Labem.


Občané požádali o předřazení bodu č. 10 Návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem – ZM schvaluje předřazení bodu č. 10 Návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

protiII. Návrhy k projednání.


01. Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) ulice Jedličkova

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Vošická Š., Kodeš M., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Stařecká K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Havelka J.


Původní návrh usnesení:

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

koncept DUR ulice Jedličkova,


II. pověřuje RM v konání dalších kroků vedoucích k realizaci stavby.


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Vošické – ZM I. bere na vědomí koncept DUR ulice Jedličkova s podmínkami, II. ukládá RM a) jednat s KSUS o možnosti změny projektu ve smyslu možnosti okružní křižovatky pod nadjezdem a dále užití kostek v parkovacích místech, b) projednat koncept DUR s připomínkami zastupitelů SDH a občanů v dopravní komisi, c) předložit aktualizovaný koordinační výkres vč. textové části k projednání v ZM.Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl protinávrh usnesení Ing. Stařecké K. – ZM I. schvaluje koncept DUR ulice Jedličkova s podmínkami, II. ukládá RM a) jednat s KSUS o možnosti změny projektu ve smyslu možnosti okružní křižovatky pod nadjezdem a dále užití kostek v parkovacích místech, b) projednat koncept DUR s připomínkami zastupitelů v dopravní komisi, III. pověřuje RM v konání dalších kroků vedoucích k realizaci stavby.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

koncept DUR ulice Jedličkova s podmínkami,


II. ukládá

RM

a) jednat s KSUS o možnosti změny projektu ve smyslu možnosti okružní křižovatky pod nadjezdem a dále užití kostek v parkovacích místech,

b) projednat koncept DUR s připomínkami zastupitelů v dopravní komisi,III. pověřuje

RM v konání dalších kroků vedoucích k realizaci stavby.


02. Studie revitalizace Sídliště

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Kodeš M., Mgr. Fajmon H., Mgr. Vošická Š., Ing. Pípal M., Mgr. Marek K., Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská Synková M.


Původní návrh usnesení:

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

předloženou studii revitalizace Sídliště.


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Fajmona H. – ZM I. bere na vědomí prezentaci studie revitalizace nového Sídliště, II. ukládá RM zorganizovat schůzi s občany nového Sídliště.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

prezentaci studie revitalizace nového Sídliště,


II. ukládá

RM zorganizovat schůzi s občany nového Sídliště.


03. Prodej části obecního pozemku p.č. 2428/1 připloceného k domu čp. 1681 ul.Za Zámkem, Lysá nad Labem


Bod byl stažen z programu.


04. Duplicitní zápis pozemku p.č. 3518/9 v k.ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/9, o výměře 112 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch České republiky - Státní pozemkový úřad, II. pověřuje starostu města podpisem souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/9, o výměře 112 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch České republiky - Státní pozemkový úřad,


II. pověřuje

starostu města podpisem souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I.


05. Návrh na zapsání komunikace Okružní na novém sídlišti do katastru nemovitostí

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje zapsání pozemku pod komunikací v ulici Okružní na novém sídlišti do katastru nemovitostí, II. ukládá RM zajistit oddělovací plány a podat návrh na katastrální úřad.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

zapsání pozemku pod komunikací v ulici Okružní na novém sídlišti do katastru nemovitostí,


II. ukládá

RM zajistit oddělovací plány a podat návrh na katastrální úřad.


06. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š.


Mgr. Havelka J. upozornil na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města


schvaluje

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0183/ŠSK spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem.


07. Žádost o příspěvek na nákup použitého cisternového požárního vozidla

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Dostál M., Mgr. Havelka J., Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost Zastupitelstva obce Starý Vestec o poskytnutí příspěvku na nákup použitého cisternového požárního vozidla, II. souhlasí

s poskytnutím mimořádného finančního daru obci Starý Vestec na nákup použitého cisternového požárního vozidla DENNIS Rapier, a to ve výši 100 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost Zastupitelstva obce Starý Vestec o poskytnutí příspěvku na nákup použitého cisternového požárního vozidla,


II. souhlasí

s poskytnutím mimořádného finančního daru obci Starý Vestec na nákup použitého cisternového požárního vozidla DENNIS Rapier, a to ve výši 100 000 Kč.


08. 8. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Pípal M., Ing. Kopecký V. (vedoucí OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 8. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 06.10.2020.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

8. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 06.10.2020.


09. Oznámení výsledku hlasování v místním referendu

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí výsledek hlasování v místním referendu konaném ve dnech 2. a 3. října 2020 o otázce „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ s tím, že pro odpověď ANO hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň 33,78 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (tedy více než 25 %).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

výsledek hlasování v místním referendu konaném ve dnech 2. a 3. října 2020 o otázce „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ s tím, že pro odpověď ANO hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň 33,78 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (tedy více než 25 %).10. Návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., Mgr. Fajmon H., Fischerová R., Kodeš M., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Stařecká K., Mgr. Vošická Š., Ing. Gregor P., Kolman J.


Původní návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje

poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny, a.s. ve výši 300 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,18 % ročně, dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně) a dobou čerpání 2020 - 2023.


Pan Kolman navrhl samostatné usnesení v rámci diskuse k projednávanému bodu – ZM pověřuje zástupce opozice z řad členů zastupitelstva účastí na kontrolních dnech již započatých investičních akcí a budoucích schválených akcí ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města


pověřuje

zástupce opozice z řad členů zastupitelstva účastí na kontrolních dnech již započatých investičních akcí a budoucích schválených akcí ZM.


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Marka K., Mgr. Marek K. požádal, aby bylo hlasováno o každém výroku usnesení zvlášť – ZM


I. schvaluje pro jednání s bankami ve věci poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem limit v max. výši 200 mil. Kč s dobou splatnosti maximálně 15 let,


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


II. žádá

RM o vypracování dlouhodobého investičního plánu města Lysá nad Labem vč. očekávaných dotací a předložení na nejbližším ZM.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Bláhové R., Mgr. Bláhová R. požádala, aby bylo hlasováno o každém výroku usnesení zvlášť - ZM


I. schvaluje

úvěr ve výši 200 000 000 Kč se splatností 15 let u České spořitelny, a. s.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


II. schvaluje

že každý investiční projekt, který bude hrazený prostřednictvím úvěru, bude schválen ZM vč. částky, která bude z úvěru čerpána.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Fajmona H.- I. schvaluje přijetí úvěru pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny, a.s. ve výši 300 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,18 % ročně, dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně) a dobou čerpání 2020 – 2023, II. schvaluje čerpání úvěru na následující investiční akce: rekonstrukce komunikace Mírová, rekonstrukce komunikace ČSA, výstavba komunikace Tesco do průmyslové zóny s tím, že každá další investice čerpaná z úvěru, bude nejprve schválena v zastupitelstvu města.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

přijetí úvěru pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny, a.s. ve výši 300 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,18 % ročně, dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně) a dobou čerpání 2020 – 2023,


II. schvaluje

čerpání úvěru na následující investiční akce:

rekonstrukce komunikace Mírová

rekonstrukce komunikace ČSA

výstavba komunikace Tesco do průmyslové zóny

s tím, že každá další investice čerpaná z úvěru, bude nejprve schválena v zastupitelstvu města.


Mgr. Fajmon H. navrhl předřazení bodu č. 14 Návrh na prodloužení dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů a bodu č. 21 Rozdělení příspěvku z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 14 Návrh na prodloužení dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů a bodu č. 21 Rozdělení příspěvků z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem.


14. Návrh na prodloužení dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje vyhlášení II. kola dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů do 30.11.2020 dle Statutu fondu na podporu podnikatelů, II. ukládá RM zajistit alokaci dotací pro OSVČ a podnikatele.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

vyhlášení II. kola dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů do 30.11.2020 dle Statutu fondu na podporu podnikatelů,


II. ukládá

RM zajistit alokaci dotací pro OSVČ a podnikatele.


21. Rozdělení příspěvků z Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v MPZ Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová R., Mgr. Marek K.


Mgr. Bláhová R. upozornila na možný střet zájmů.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje

a) poskytnutí dotace paní Křížové na rodinný dům v Žižkově ulici č. p. 448 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 21 000 Kč,

b) poskytnutí dotace Rozmarnému cateringu s.r.o. na rodinný dům v Sojovické ulici č. p. 525 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 200 000 Kč,

c) poskytnutí dotace panu Hermanovi na rodinný dům na Náměstí B. Hrozného č. p. 178/2 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 104 000 Kč,

d) poskytnutí dotace paní Prokopové na rodinný dům v Zámecké ulici č. p. 397/19 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 200 000 Kč,

e) poskytnutí dotace paní Krausové na rodinný dům v Sojovické ulici č. p. 788 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 75 000 Kč


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města


schvaluje

a) poskytnutí dotace paní Křížové na rodinný dům v Žižkově ulici č. p. 448 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 21 000 Kč,

b) poskytnutí dotace Rozmarnému cateringu s.r.o. na rodinný dům v Sojovické ulici č. p. 525 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 200 000 Kč,

c) poskytnutí dotace panu Hermanovi na rodinný dům na Náměstí B. Hrozného č. p. 178/2 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 104 000 Kč,

d) poskytnutí dotace paní Prokopové na rodinný dům v Zámecké ulici č. p. 397/19 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 200 000 Kč,

e) poskytnutí dotace paní Krausové na rodinný dům v Sojovické ulici č. p. 788 z Městského dotačního programu pro budovy v MPZ ve výši 75 000 Kč


Mgr. Havelka J. navrhl prodloužení jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem do 24 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města


schvaluje

prodloužení jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem do 24 hodin.


11. OZV Požární řád města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Mgr. Dostál M., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se vydává Požární řád města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města


schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se vydává Požární řád města Lysá nad Labem.


12. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 08.10.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 08.10.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 08.10.2020.


13. Zápis ze zasedání Osadního výboru obce Byšičky

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Osadního výboru obce Byšičky, které se konalo dne 21.08.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis ze zasedání Osadního výboru obce Byšičky, které se konalo dne 21.08.2020.


15. Návrh na změny ve finančním výboru Zastupitelstva města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá starostovi města 1) vyzvat všechny volební subjekty, které nemají ve finančním výboru zastoupení a mají o své zastoupení zájem, aby zaslaly své návrhy na členy finančního výboru, 2) upravit Jednací řád výborů tak, aby v něm byl stanoven počet členů na 11 a mohl být na následujícím zastupitelstvu města schválen společně s nově navrženými členy finančního výboru.

Termín: do 16. 12. 2020


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


16. Návrh na změny ve výboru pro správu majetku města Zastupitelstva města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá starostovi města 1) vyzvat všechny volební subjekty, které nemají ve výboru zastoupení, aby zaslaly své návrhy na členy výboru pro správu majetku města, 2) upravit Jednací řád výborů tak, aby v něm byl stanoven počet členů na 11 a mohl být na následujícím zastupitelstvu města schválen společně s nově navrženými členy výboru pro správu majetku města.

Termín: do 16. 12. 2020


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


17. Návrh na změny v kontrolním výboru Zastupitelstva města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. odvolává k 21. 10. 2020 předsedu Kontrolního výboru Ing. Petra Gregora s tím, že zůstává nadále členem kontrolního výboru,


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


II. jmenuje k 21. 10. 2020 předsedou Kontrolního výboru Matěje Kodeše,


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


III. ukládá

starostovi města

1) vyzvat všechny volební subjekty, které nemají v kontrolním výboru zastoupení a mají o své zastoupení zájem, aby zaslaly své návrhy na členy kontrolního výboru

2) upravit Jednací řád výborů tak, aby v něm byl stanoven počet členů na 11 a mohl být na následujícím zastupitelstvu města schválen společně s nově navrženými členy kontrolního výboru.

Termín: do 16. 12. 2020


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


18. Návrh na vytvoření Výboru pro správu a rozvoj bytového fondu města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R., Ing. Gregor P., Fischerová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Původní návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

1) vytvoření Výboru pro správu a rozvoj bytového fondu města,

2) počet členů Výboru pro správu a rozvoj bytového fondu města na 11,


II. ukládá

starostovi města

1) doplnit do Jednacího řádu výborů nový Výbor pro správu a rozvoj bytového fondu města a předložit upravený Jednací řád zastupitelstvu ke schválení,

2) vyzvat všechny volební subjekty, aby zaslaly své návrhy na členy výboru pro správu bytového fondu města pro jmenování na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Termín: do 16. 12. 2020


Pan starosta přednesl protinávrh pí Fischerové R. – ZM doporučuje RM vytvořit Komisi pro správu a rozvoj bytového fondu města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města


doporučuje

RM vytvořit Komisi pro správu a rozvoj bytového fondu města Lysá nad Labem.


19. Návrh na uspořádání výstavy obrazů Františka Januly v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uspořádání výstavy obrazů malíře Františka Januly v roce 2022 při příležitosti jeho 90. narozenin, II. ukládá RM zajistit kompletně celou akci.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uspořádání výstavy obrazů malíře Františka Januly v roce 2022 při příležitosti jeho 90. narozenin,


II. ukládá RM

zajistit kompletně celou akci.


20. Zápis z Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis č. 6/2020 z jednání Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Mgr. Bláhová R.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 6/2020 z jednání Finančního výboru.
III. DiskuseMVDr. Kořínek J. - informoval, že je vydána nová publikace Lysá nad Labem – procházka městem. Ing. Otava K. - poděkoval p. Kořínkovi a pí Kořínkové za jejich práci.


Mgr. Havelka J. – informoval o vývoji kolem „Knébláku“

– v domě došlo k požáru,

– zajišťovací práce jsou hotové, byla instalována provizorní střecha, v domě rozvedena plynová a elektrická zařízení tak, aby dům vysychal – byly umístěny vysoušeče,

– informace týkající se pojistné události: čekali jsme na zprávu od HZZ – nejspíše došlo k technické závadě elektroinstalace, nyní čekáme na konečnou zprávu od Policie a hasičů, provádíme soupis škod, město hradí zajišťovací práce, budou součástí pojistné události,

– 3,4/2021 plánovaný návrat do původního stavu.


Fischerová R. – v současné době zjišťujeme, zda je možné z dotačního titulu vystavět v domě Na Františku 5 městských bytů.


Mgr. Havelka J. – informoval ohledně dopravní situace v ul. Komenského – jednání s DI nejsou snadná – stížnosti na výmoly, již jsme udělali objednávku na opravu komunikace – budeme se snažit uplatňovat náhradu.


Mgr. Bláhová R. – dotázala se, kdo řeší pojistnou událost „Knébláku“? Mgr. Havelka J. - Zhotovitel uplatnil u obou svých pojišťoven pojistnou událost.

Dále se dotázala, zda byla prověřena smlouva o dílo na ul. Mírovou? Ing. Stařecká K. – odpověděla, že pokud má Mgr. Bláhová nějaké indicie, ať dá vědět, co je potřeba prověřit.


Mgr. VošickáŠ. – dotázala se na důvod výpadku vody na Kačíně. Mgr. Havelka J. – odpověděl, že výpadek byl nahlášen jako havárie – ne plánovaná odstávka.


IV. Interpelace.

Žádné interpelace nebyly podány.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 00:05 hodin ukončil.
Zapsala: Kočová M.

30.10.2020

Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Romana Fischerová Mgr. Štěpánka Vošická


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:12:14 | přečteno 39x | jiri.virava
load