06. Zápis ZM 09.09.2020

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 09. 09. 2020 ve velké zasedací místnosti.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina

Ing. Marek Jan


Omluven: p. Burian Jan

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a Ing. Marek Javel s. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Vošická Š., p. Kolman J. a Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

mimo místnost

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ze dne 09.09.2020 Mgr. Havelku J. a Ing. Marka J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

mimo místnost

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení p. Kolman J., Mgr. Vošická Š. a Mgr. Fajmon H.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17.06.2020 nebyl členům zastupitelstva zaslán na vědomí, bude ověřen na příštím jednání Zastupitelstva města. Zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 28.07.2020 byl ověřen.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zastupitelům zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě neměl nikdo připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 27 bodů. Dále je navrženo rozšíření o bod č. č. 28 Zápis z Finančního výboru a téhož dne byl doručen návrh na rozšíření programu od Mgr. Fajmona o bod č. 29 Zápis z výboru pro správu majetku města.

Dne 09.09. odbor pro výstavbu a životního prostředí ještě požádal o rozšíření programu o bod č. 30 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 67 000 Kč Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem. Mgr. Fajmon na samotném zasedání navrhl rozšíření programu o bod č. 31 Úprava Statutu Investičního fondu města Lysá nad Labem.


Pan starosta dále navrhl stažení bodu č. 5 Žádost o schválení vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 3451/66.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


schvaluje

a) rozšíření programu o body:

28. Zápis z Finančního výboru

29. Zápis z Výboru pro správu majetku města

30. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Římskokatolické farnosti

31. Úprava Statutu investičního fondu Lysá nad Labem

b) stažení bodu:

č. 5 Žádost o schválení vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 3451/66


Mgr. Marek K. požádal o předřazení bodu č. 24 Opětovná žádost o vyjádření Zastupitelstva města k Petici za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 24 Opětovná žádost o vyjádření Zastupitelstva města k Petici za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější.


Pan starosta přistoupil ke schválení upraveného programu jednání:

01. Opětovná žádost o vyjádření Zastupitelstva města k Petici za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější

02. Žádost o koupi pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Lysá nad Labem, u Kovony

03. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1110/22 v k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka

04. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích

05. Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2 a části obecního pozemku p.č. 3481/1 o výměře 7 m2, k.ú. Lysá n.L., ul. Ke Kovoně

06. Žádost o prodej části pozemku p.č. 322/14 a 322/1 v k.ú. Litol, ulice Dolejší a Dobrovského sady

07. Prodej částí obecních pozemků SŽ z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

08. Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

09. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

10. Vzájemný bezúplatný převod pozemků se Středočeským krajem

11. Prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“

12. Návrh na rozdělení a zapsání pozemků města v trase silničního obchvatu do katastru nemovitostí

13. Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

14. 7. rozpočtové opatření roku 2020

15. Vyhodnocení – akceptace nabídky a žádost o odkoupení byt. jednotky do osobního vlastnictví

16. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019

17. Návrh Statutu k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

18. Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, Statutů Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a vyúčtování a vzor veřejnoprávních smluv

19. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

20. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo

21. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0169/ŠSK pro Rodinné centrum Parníček, z.s.

22. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka

23. OZV č. 1/2020 města Lysá nad Labem, kterou se zrušuje obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez

24. Stanovení odměn místní komise a okrskových volebních komisí

25. Připravenost města Lysá nad Labem a ORP Lysá nad Labem na epidemiologická opatření v případě výskytu další vlny epidemie coronaviru

26. Zápis č. 1 z Kontrolního výboru ze dne 27.08.2020

27. Zápis z Finančního výboru

28. Zápis z Výboru pro správu majetku města

29. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 67 000 Kč Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem

30. Úprava Statutu Investičního fondu města Lysá nad Labem


Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


schvaluje

upravený program jednání ZM dne 09.09.2020.


II. Návrhy k projednání.


01. Opětovná žádost o vyjádření Zastupitelstva města k Petici za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Janča, Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Ing. Stařecká K., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Fajmon H., Bc. Přibyl L., Mgr. Vošická Š., Ing. Marek J.


Původní návrh usnesení - bere na vědomí opětovnou žádost Ing. Janči o projednání Petice za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější.


Mgr. Marek požádal o představení projektové dokumentace na Jedličkovu ulici.

Ing. Stařecká uvedla, že dokud projektová dokumentace nebude hotová, nebude ji Město prezentovat.


Mgr. Havelka J. navrhl, že možnost zavedení úsekového měření v ul. Jedličkova bude projednána v Komisi pro dopravu a bezpečnost.


Mgr. Marek K. navrhl úpravu usnesení, a to rozšíření usnesení o bod II. – ZM I. bere na vědomí opětovnou žádost p. Janči o projednání Petice za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější, II. ukládá RM prezentovat na Zastupitelstvu města návrh projektové dokumentace pro územní řízení k rekonstrukci ulice Jedličkova. Termín: v nejbližší možné době.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

opětovnou žádost p. Janči o projednání Petice za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější,


II. ukládá

RM prezentovat na Zastupitelstvu města návrh projektové dokumentace pro územní řízení k rekonstrukci ulice Jedličkova. Termín: v nejbližší možné době.


02. Žádost o koupi pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Lysá nad Labem, u Kovony

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J. (referentka OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 772/1 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 02.08.2020 pod č. j. SM/56265/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 772/1 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 02.08.2020 pod č. j. SM/56265/2020.


03. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1110/22 v k. ú. Lysá nad Labem, Řehačka

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 1110/22 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 16.07.2020 pod č.j. SM/51728/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 1110/22 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 16.07.2020 pod č.j. SM/51728/2020.


04. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2165/29 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 27.07.2020 pod č. j. SM/54480/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 2165/29 v k. ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze dne 27.07.2020 pod č. j. SM/54480/2020.


05. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 3553/5 o výměře 25 m2 a části obecního pozemku p. č. 3481/1 o výměře 7 m2, k.ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., pí Javorčíková J. (referentka OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p. č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p. č. 3481/9 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3534-267/2019 ze dne 20.11.2019, v k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za cenu 1500 Kč/m2, vlastníku pozemku p. č. 650/1 v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p. č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p. č. 3481/9 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3534-267/2019 ze dne 20.11.2019, v k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za cenu 1500 Kč/m2, vlastníku pozemku p. č. 650/1 v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


06. Žádost o prodej části pozemku p.č. 322/14 a 322/1 v k.ú. Litol, ulice Dolejší a Dobrovského sady

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J. (referentka OSM), Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/14, výměra dle vypracovaného GP, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví Ing. Františka Fischera bytem Lysá nad Labem za podmínky, že bude uhrazen závazek vůči městu dle nájemní smlouvy č. SMI/12/428/N/Šm ze dne 22.11.2012 a bude vypracovávat geometrický plán na dělení pozemku na náklady nabyvatele. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, II. neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/1 v k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady dle zaslané žádosti ze dne 10.06.2020 pod č. j. SM/40023/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/14, výměra dle vypracovaného GP, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví Ing. Františka Fischera bytem Lysá nad Labem za podmínky, že bude uhrazen závazek vůči městu dle nájemní smlouvy č. SMI/12/428/N/Šm ze dne 22.11.2012 a bude vypracovávat geometrický plán na dělení pozemku na náklady nabyvatele. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


II. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/1 v k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady dle zaslané žádosti ze dne 10.06.2020 pod č. j. SM/40023/2020.


07. Prodej částí obecních pozemků SŽ z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p. č. KN 694/26, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3518/11, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 292 886,11 Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

mimo místnost

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p. č. KN 694/26, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3518/11, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 292 886,11 Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 30.11.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


08. Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., pí Javorčíková J. (referentka OSM)


Paní Javorčíková upravila navržené usnesení odboru a pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (ve kterém budou upraveny tyto body: čl. III  doplnit v termínu do 10 dnů od podpisu notářskéúschovy, čl. VII bod 5 doplnit do  3 měsíců, čl. VI doplnit  zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu za tuto stavbu - včetně případného příslušenství, náhradu za cenu materiálu, a to na základě její hodnoty určené znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zvoleným kupujícím, čl. IV doplnit o prohlášení prodávajícího, že probíhá změna územního plánu, která neovlivní záměr kupujícího) na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (ve kterém budou upraveny tyto body:

čl. III  doplnit v termínu do 10 dnů od podpisu notářskéúschovy,

čl. VII bod 5 doplnit do  3 měsíců,

čl. VI doplnit  zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu za tuto stavbu - včetně případného příslušenství, náhradu za cenu materiálu, a to na základě její hodnoty určené znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zvoleným kupujícím,

čl. IV doplnit o prohlášení prodávajícího, že probíhá změna územního plánu, která neovlivní záměr kupujícího) na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.


09. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Vošická Š., pí Javorčíková J. (referentka OSM), p. Kodeš M., Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Marek J., Ing. Stařecká K., p. Kolman J.


Pan Kodeš navrhl odložení bodu.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM schvaluje a) zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p. p. č. 31/1, o výměře 2502 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 31/2, o výměře 562 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 30/1, o výměře 798 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol (celková výměra 4 659 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p. č. PK 3346 o výměře 5 161 m2, p. č. PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p. č. PK 3356/2 o výměře 2 176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, b) výkup pozemků p. č. PK 3346 o výměře 5 161 m2 , p. č. PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2 176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2), za kupní cenu 1 Kč od společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města


schvaluje

a) zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p. p. č. 31/1, o výměře 2502 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 31/2, o výměře 562 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 30/1, o výměře 798 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 33/15 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 33/14 o výměře 50 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 18/19 o výměře 390 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 18/20 o výměře 287 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k. ú. Litol (celková výměra 4 659 m2), dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za kupní cenu 1 Kč do vlastnictví společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974 se sídlem Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem, za podmínky, že společnost Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974 odprodá městu rovněž za 1 Kč pozemky p. č. PK 3346 o výměře 5 161 m2, p. č. PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p. č. PK 3356/2 o výměře 2 176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2). Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

b) výkup pozemků p. č. PK 3346 o výměře 5 161 m2 , p. č. PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p.č. PK 3356/2 o výměře 2 176 m2, všechny v k. ú. Lysá nad Labem (celková výměra 9315 m2), za kupní cenu 1 Kč od společnosti Pěstitel Stratov, majetková, a.s., IČ: 24176974. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


10. Vzájemný bezúplatný převod pozemků se Středočeským krajem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek p. č. 621/2 nově označený jako p. p. č. 621/109 k. ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 610/9 nově označený jako p. p. č. 610/9 díl c k. ú. Lysá n. L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 621/56 nově označený jako p. p. č. 621/56 díl b k. ú. Lysá n. L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 610/5 nově označený jako p. p. č. 610/5 díl a k. ú. Lysá n. L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, II. schvaluje bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem, a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3525a-153/2019 parc. č. 3474/12 k. ú. Lysá n. L. výměra 296 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, nově vzniklých pozemků dle GP č. 3554-186/2019 parc. č. 3474/14 k.ú. Lysá n.L. výměra 27 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc.č. 3474/16 k.ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, nově vzniklého pozemku dle GP č. 892-186/2019 parc. č. 318/2 k. ú. Litol výměra 94 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a nově vzniklých pozemků dle GP č. 3563-186/2019 parc. č. 3540/5 k.ú. Lysá n. L. výměra 13 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, parc. č. 3540/6 k.ú. Lysá n. L. výměra 68 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc. č. 3540/7 k.ú. Lysá n. L. výměra 190 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace s tím, že převodce hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

zveřejnění záměru na bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek p. č. 621/2 nově označený jako p. p. č. 621/109 k. ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 610/9 nově označený jako p. p. č. 610/9 díl c k. ú. Lysá n. L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 621/56 nově označený jako p. p. č. 621/56 díl b k. ú. Lysá n. L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek p. č. 610/5 nově označený jako p. p. č. 610/5 díl a k. ú. Lysá n. L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,


II. schvaluje

bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem, a to nově vzniklého pozemku dle GP č. 3525a-153/2019 parc. č. 3474/12 k. ú. Lysá n. L. výměra 296 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, nově vzniklých pozemků dle GP č. 3554-186/2019 parc. č. 3474/14 k.ú. Lysá n.L. výměra 27 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc.č. 3474/16 k.ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, nově vzniklého pozemku dle GP č. 892-186/2019 parc. č. 318/2 k. ú. Litol výměra 94 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a nově vzniklých pozemků dle GP č. 3563-186/2019 parc. č. 3540/5 k.ú. Lysá n. L. výměra 13 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace, parc. č. 3540/6 k.ú. Lysá n. L. výměra 68 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace a parc. č. 3540/7 k.ú. Lysá n. L. výměra 190 m2 druh pozemku ostatní plocha - ost. komunikace s tím, že převodce hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.


11. Prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí a) skutečnost, že Zastupitelstvo Středočeského kraje hlasováním č. 99 ze dne 03.08.2020 schválilo revokaci usnesení o úplatném nabytí pozemků v Lysé nad Labem pro účel výstavby areálu Světa záchranářů, b) písemnost ze dne 12.06.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody s návrhem odkupu výše uvedených pozemků za cenu 1,5 mil. Kč, II. revokuje své usnesení ZM č. 118 ze dne 31.07.2019, III. neschvaluje zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků dle písemnosti č. j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody ze dne 12.06.2020.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

a) skutečnost, že Zastupitelstvo Středočeského kraje hlasováním č. 99 ze dne 03.08.2020 schválilo revokaci usnesení o úplatném nabytí pozemků v Lysé nad Labem pro účel výstavby areálu Světa záchranářů,

b) písemnost ze dne 12.06.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody s návrhem odkupu výše uvedených pozemků za cenu 1,5 mil. Kč,


II. revokuje

své usnesení ZM č. 118 ze dne 31.07.2019,


III. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků dle písemnosti č. j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody ze dne 12.06.2020.


12. Návrh na rozdělení a zapsání pozemků města v trase silničního obchvatu do katastru nemovitostí

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozdělení pozemků ve vlastnictví města v trase silničního obchvatu dle schváleného územního rozhodnutí a záborového elaborátu a jejich následné zapsání do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


schvaluje

rozdělení pozemků ve vlastnictví města v trase silničního obchvatu dle schváleného územního rozhodnutí a záborového elaborátu a jejich následné zapsání do katastru nemovitostí.


13. Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Bláhová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova, II. pověřuje starostu k podpisu plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova,


II. pověřuje

starostu k podpisu plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.


14. 7. rozpočtové opatření roku 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Pípal M., Ing. Bc. Vinklerová M. (vedoucí FO), Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., Mgr. Bláhová, Foltýnová H. (referent odboru ŠSVZaK), Ing. Novotná A. (tajemnice), Ing. Zemánek M. (vedoucí OMI), Kodeš M., Mgr. Tužinská Synková M., p. Zoubek (občan), Ing. Gregor P.


Pan starosta představil nového vedoucího odboru MI Ing. Martina Zemánka.


Mgr. Vošická Š. vznesla protinávrh, a to hlasování o 7. rozpočtovém opatření bez položky 28. října (ř. 390) a Rozšíření pavilonu C (ř. 438).


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


schvaluje

7. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.


15. Vyhodnocení – akceptace nabídky a žádost o odkoupení byt. jednotky do osobního vlastnictví

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., p. Zoubek (občan)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí přehled akceptací nabídky a žádosti o odkoupení bytových jednotek domů Sportovní 600 – 602 a Slepá 550 a 551 v Milovicích do osobního vlastnictví.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 121

Zastupitelstvo městabere na vědomí

přehled akceptací nabídky a žádosti o odkoupení bytových jednotek domů Sportovní 600 – 602 a Slepá 550 a 551 v Milovicích do osobního vlastnictví.


16. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Kopecký V. (vedoucí odboru SM), Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., p. Kodeš M., Mgr. Fajmon H., Mgr. Tužinská Synková M., MVDr. Kořínek J.


Původní návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019, II. schvaluje vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019.


Mgr. Fajmon H. navrhl doplnění usnesení a pan starosta přednesl návrh upraveného usnesení – ZM I. bere na vědomí vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019, II. schvaluje vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019, III. ukládá RM připravit návrh opatření v oblasti odpadového hospodářství. Termín: do ZM 12/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019,


II. schvaluje

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019,


III. ukládá

RM připravit návrh opatření v oblasti odpadového hospodářství. Termín: do ZM 12/2020.


17. Návrh Statutu k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Foltýnová H. (referentka odboru ŠSVZaK), Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., Mgr. Bláhová, pí Fischerová R., Ing. Stařecká K., p. Zoubek, Mgr. Fajmon H.


Pan Fajmon navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 17 Návrh Statutu k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně formuláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté dotaci, II. schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně formuláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté dotaci,


II. schvaluje

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


18. Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, Statutů Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a vyúčtování a vzor veřejnoprávních smluv

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Foltýnová H., p. Zoubek, Mgr. Havelka J., Mgr. Bláhová, Mgr. Vošická Š., Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská Synková M.


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh - I. schvaluje Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a Statuty Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a vyúčtování dle návrhu odboru s tím, povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 200 Kč, s tím, že žadatel je oprávněn uvádět pouze takové členy, kteří uhradili k 31.12. předchozího roku členský příspěvek nebo jakýkoliv jiný příspěvek v rámci předchozího roku, jehož min. výše činí alespoň 200 Kč za rok, II. schvaluje vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. schvaluje Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a Statuty Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a vyúčtování dle návrhu odboru s tím, že pro rok 2021 se vyjme (toto se týká pouze činnosti společenských organizací) povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 200 Kč, II. schvaluje vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a Statuty Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a vyúčtování dle návrhu odboru s tím, že pro rok 2021 se vyjme (toto se týká pouze činnosti společenských organizací) povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 200 Kč,


II. schvaluje

vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


19. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil Mgr. Havelka J., Foltýnová H. (referentka odboru ŠSVZaK), Mgr. Marek K.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh odboru na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

mimo místnost

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


schvaluje

předložený návrh odboru na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi.


20. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo, II. ukládá odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, III. pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

mimo místnost

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo,


II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,


III. pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


21. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0169/ŠSK pro Rodinné centrum Parníček, z.s.

22. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Mgr. Havelka J. navrhl hlasování o bodu č. 21 a č. 22 současně.


Před samotným hlasováním se pan starosta vrátil do místnosti a o bodu hlasoval.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0169/ŠSK pro Rodinné centrum Parníček, z.s. a dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města


schvaluje

dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0169/ŠSK pro Rodinné centrum Parníček, z.s.


Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města


schvaluje

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka.


23. OZV č. 1/2020 města Lysá nad Labem, kterou se zrušuje obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Novotná A. (tajemnice)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM vydává OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2006, o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo místnost

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města


vydává

OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2006, o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.


24. Stanovení odměn místní komise a okrskových volebních komisí

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Novotná A. (tajemnice)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. stanovuje výši odměny pro místní komisi takto:

člen ve výši 2 086 Kč, předseda ve výši 2 500 Kč, II. ukládá 1. starostovi města a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, b) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra, c) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního referenda. 2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí, navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda, III. schvaluje příplatek ve výši 400 Kč pro každého člena okrskové volební komise za výkon funkce při souběhu voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a místního referenda.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 131

Zastupitelstvo města


I. stanovuje

výši odměny pro místní komisi takto:

člen ve výši 2 086 Kč, předseda ve výši 2 500 Kč,


II. ukládá

1. starostovi města

a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra,

c) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního referenda.

2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí, navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda,


III. schvaluje

příplatek ve výši 400 Kč pro každého člena okrskové volební komise za výkon funkce při souběhu voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a místního referenda.


25. Připravenost města Lysá nad Labem a ORP Lysá nad Labem na epidemiologická opatření v případě výskytu další vlny epidemie coronaviru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Bc. Přibyl L. (krizový pracovník), Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Informativní zprávu o připravenosti města Lysá nad Labem a ORP Lysá nad Labem na epidemiologická opatření v případě výskytu další vlny epidemie coronaviru.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Informativní zprávu o připravenosti města Lysá nad Labem a ORP Lysá nad Labem na epidemiologická opatření v případě výskytu další vlny epidemie coronaviru.


26. Zápis č. 1 z Kontrolního výboru ze dne 27.08.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Vošická Š.


Mgr. Vošická informovala o návrhu nového člena do Kontrolního výboru – zašle návrh písemně.


Původní návrh usnesení – I. ukládá tajemnici MěÚ, aby předložila na příštím jednání ZM zprávu o řešení dosud nesplněných usnesení ZM k úkolům za rok 2019 a 1. pololetí 2020 (Zprávy KV) a navrhla např. revokaci některých usnesení, které jsou sice i dlouhodobě rozpracovány, ale je třeba posunout např. jejich schválený termín plnění, zdůvodnit neplnění některých úkolů, příp. přeformulovat obsah úkolu vč. zpracování nového harmonogramu, II. odvolává z funkce člena KV pana Ing. Michala Melichara na základě jeho žádosti a žádá volební subjekt Naše Lysá, aby navrhl jiného člena do KV, příp. ať navrhne člena jiný volební subjekt, aby počet členů odpovídal Jednacímu řádu výborů, č. II, bodu 3, III. schvaluje výjimku z Jednacího řádu výborů , čl. II, bodu 1 na rok 2020 z minimálního počtu jednání KV na tři z důvodu nekonání KV bývalého v období 10.12.2019 až 6/2020, neboť lze předpokládat, že se do konce roku budou konat pouze dvě řádná jednání KV, a to před dvěma zasedáními ZM.


Ing. Gregor P. vzhledem k novým zjištěným informacím upravil svůj návrh usnesení a pan starosta jej přednesl – ZM I. ukládá tajemnici MěÚ, aby předložila na příštím jednání ZM zprávu o řešení dosud nesplněných usnesení ZM k úkolům za rok 2019 a 1. pololetí 2020 (Zprávy KV) a navrhla např. revokaci některých usnesení, které jsou sice i dlouhodobě rozpracovány, ale je třeba posunout např. jejich schválený termín plnění, zdůvodnit neplnění některých úkolů, příp. přeformulovat obsah úkolu vč. zpracování nového harmonogramu, II. odvolává z funkce člena KV pana Ing. Michala Melichara na základě jeho žádosti, volební subjekt Naše Lysá jiného člena nenavrhuje, III. vyzývá ostatní volební subjekty k navržení jiného člena do KV tak, aby počet členů odpovídal Jednacímu řádu výborů, č. II, bodu 3.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města


I. ukládá

tajemnici MěÚ, aby předložila na příštím jednání ZM zprávu o řešení dosud nesplněných usnesení ZM k úkolům za rok 2019 a 1. pololetí 2020 (Zprávy KV) a navrhla např. revokaci některých usnesení, které jsou sice i dlouhodobě rozpracovány, ale je třeba posunout např. jejich schválený termín plnění, zdůvodnit neplnění některých úkolů, příp. přeformulovat obsah úkolu vč. zpracování nového harmonogramu,


II. odvolává

z funkce člena KV pana Ing. Michala Melichara na základě jeho žádosti, volební subjekt Naše Lysá jiného člena nenavrhuje,


III. vyzývá

ostatní volební subjekty k navržení jiného člena do KV tak, aby počet členů odpovídal Jednacímu řádu výborů, č. II, bodu 3.


27. Zápis z Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal M., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ze dne 02.09.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis z Finančního výboru ze dne 02.09.2020.


28. Zápis z Výboru pro správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí zápis z Výboru pro správu majetku města, II. ukládá RM zajistit zápis existující okružní komunikace v ul. Luční do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

zápis z Výboru pro správu majetku města,


II. ukládá

RM zajistit zápis existující okružní komunikace v ul. Luční do katastru nemovitostí.


29. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 67 000 Kč Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 67 000 Kč Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, který je podmínkou k získání účelové dotace z Rezervy Programu regenerace, na II. etapu rekonstrukce bývalé kočárovny.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města


schvaluje

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 67 000 Kč Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, který je podmínkou k získání účelové dotace z Rezervy Programu regenerace, na II. etapu rekonstrukce bývalé kočárovny.


30. Úprava Statutu Investičního fondu města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.,


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje změnu Statutu Investičního fondu města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města


schvaluje

změnu Statutu Investičního fondu města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu.III. Diskuse


MVDr. Kořínek J. – navrhl monitorování „náměstíčka“ Na Františku městskou policií. Dále upozornil na špatný stav chodníků v této lokalitě. Ul. Vodákova – je zde zarostlý dům – upravit.


Fischerová R. - 24.10. den otevřených dveří Na Františku.


Mgr. Havelka J. – dne 30.09. bude studie revitalizace sídliště představena občanům a dne 21.10. bude předložena zastupitelstvu města.


Mgr. Vošická Š. – dotázala se, zda by mohla být upřesněna dopravní situace v ul. Mírová v době rekonstrukce komunikace.

Kdy se začne s rekonstrukcí ČSA? – pan starosta uvedl, že by se mělo začít s opravou 21.09.2020.

Dotaz na situaci na Sídlišti – pan starosta odpověděl, že přes Sídliště budou jezdit jen rezidenti – ostatní objízdné trasy povedou přes Stratov, Milovice.

Mgr. Havelka – obává se, že objížďku přes Sídliště budou využívat všichni.


Pan Masařík (občan) – sportovní hala bude bez možnosti diváků? FischerováR. – tato informace není pravdivá. Budou zde zasunovací tribuny.


Mgr. Marek K. – proč měsíčník Listy byl vydán později? Pan starosta – paní Fišer je nemocná. Dále konstatoval, že soud rozhodl o konání referenda.


Mgr. Fajmon H.

 • navštívil s panem starostou obec Šumvald, kde byl předán šek na částku 100 000 Kč, blíže informoval o situaci, která obec postihla,

 • poděkoval za vyvěšení běloruské vlajky,

 • rád by předložil návrh na řešení parkovací zóny u nádraží – vyzval zastupitele k případné spolupráci – Ing. Marek J.a Ing. Pípal M. potvrdili spoluúčast.


Ing. Marek J.

 • připravuje město úpravy parkování na Stržišti? – Mgr. Havelka – pozemky v této lokalitě nejsou městské, ale krajské, jednání nevedeme,

 • nájezd mezi fotbalovým hřištěm a Mršníkem (u Dallasu) je ve špatném stavu – upravit – je zde schod a auta zde dřou,

 • bude dostupná informace o kapacitě volných míst na parkovišti P + R i např. na webových stránkách? – je to v plánu


Mgr. Vošická Š.

 • prověřit doručování měsíčníku Listy do Litole,

 • cesta lesoparkem u požární nádrže v Litoli – žádá o prosekání


Mgr. Tužinská Synková M.

 • máme administrátora veřejných zakázek? Pan starosta – ano, máme.Kodeš M.

 • požádal o seznam vybavení z Callypsa (audiotechnika)

 • proč a kde jsou uložené konstrukce, které kupovalo město?

 • dotaz na pana Pípala – jak daleko jste s vizuálem města? Nezačali jsme.


Mgr. Vošická Š.

 • dotaz na podrobnosti týkající se TIC – pan starosta informoval.IV. Interpelace.

Žádné interpelace nebyly podány.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 22:25 hodin ukončil.Zapsala: Kočová M.

15.09.2020Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Ing. Jan Marek


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:11:16 | přečteno 5x | jiri.virava
load