05. Zápis ZM 28.07.2020

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 28. 07. 2020 ve velké zasedací místnosti.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

p. Burian Jan (odchod 16:35 hodin)

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

p. Kodeš Matěj (odchod 18:17 hodin)

Mgr. Tužinská Synková Martina

Ing. Marek Jan (odchod 18:27 hodin)


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a p. Kodeš Mavel s. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M. a pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ze dne 28.07.2020 p. Kodeše M. a Mgr. Havelku J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města


volí návrhovou komisi ve složení Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M. a pí Fischerová R.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17.06.2020 nebyl členům zastupitelstva zaslán na vědomí, bude ověřen na příštím jednání Zastupitelstva města.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města bude stejně jako zápis předložena na příštím jednání Zastupitelstva města.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 7 bodů. Dále je navrženo rozšíření o bod č. 8Zápis č. 3 z Finančního výboru, který v minulém ZM nebyl projednán a o bod č. 9 Zápis č. 4 z Finančního výboru.


Mgr. Vošická Š. požádala o předřazení bodu č. 7 Vyhlášení místního referenda v Lysé nad Labem o prodeji bytů ve vlastnictví Města Lysá nad Labem v Milovicích na návrh přípravného výboru.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan Kodeš upozornil na opakované porušování jednacího řádu ZM. Bod, ke kterému bylo svoláno zasedání ZM dne 15.07.2020 nebyl projednán, proto by měl být předřazen na začátek programu.

Mgr. Dostál uvedl, že tomu tak není, jelikož se 15.07.2020 zastupitelé nesešli, tak nedošlo ani ke schválení programu, tudíž se nejedná o porušení jednacího řádu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 28.07.2020 vč. rozšíření o bod č. 8 Zápis č. 3 z Finančního výboru a o bod č. 9 Zápis z Finančního výboru č. 4.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 28.07.2020 vč. rozšíření o bod č. 8 Zápis č. 3 z Finančního výboru a o bod č. 9 Zápis z Finančního výboru č. 4.


II. Návrhy k projednání.


01. Přijetí daru od Povodí Labe - pozemky parcelní č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v k.ú. Lysá nad Labem pod komunikacemi

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., p. Burian J., pí Javorčíková J., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Havelka J.


Pan Kodeš M. navrhl hlasování o každém výroku usnesení zvlášť.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje hlasování o každém výroku usnesení zvlášť k bodu s názvem: Přijetí daru od Povodí Labe - pozemky parcelní č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v k.ú. Lysá nad Labem pod komunikacemi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e

hlasování o každém výroku usnesení zvlášť k bodu s názvem: Přijetí daru od Povodí Labe - pozemky parcelní č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v k.ú. Lysá nad Labem pod komunikacemi.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje přijetí daru od Povodí Labe st. p. IČ: 70890005, a to pozemkové parcely č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, všechny v druhu ostatní plocha, ostatní komunikace, a se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. Na těchto pozemcích se nacházejí místní komunikace ve vlastnictví obdarovaného. Návrh na vklad do KN hradí obdarovaný.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM II. ukládá Odboru SM vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM III. pověřuje starostu města podpisem této darovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

přijetí daru od Povodí Labe st. p. IČ: 70890005, a to pozemkové parcely č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, všechny v druhu ostatní plocha, ostatní komunikace, a se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. Na těchto pozemcích se nacházejí místní komunikace ve vlastnictví obdarovaného. Návrh na vklad do KN hradí obdarovaný,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I.,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této darovací smlouvy.


02. Návrh na podání žádosti o dotaci na NSA (Národní sportovní agentura ČR) na výstavbu sportovní haly

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Mgr. Marek K. požádal o předložení kompletního rozpočtu týkajícího se výstavby a provozu sportovní haly.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje podání žádosti o dotaci NSA (Národní sportovní agentura ČR), II. ukládá Radě města 1. zajistit podání žádosti jakmile bude vypsaný termín, 2. zajistit doložení dokladu o financování sportovní haly (např. úvěr, prostředky města).


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci NSA (Národní sportovní agentura ČR),


II. u k l á d á

Radě města

1. zajistit podání žádosti jakmile bude vypsaný termín

2. zajistit doložení dokladu o financování sportovní haly (např. úvěr, prostředky města).

03. Prodloužení termínu aktualizace dotačních programů

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s prodloužením termínu aktualizace dotačních programů města Lysá nad Labem do 21.10.2020.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s prodloužením termínu aktualizace dotačních programů města Lysá nad Labem do 21.10.2020.


04. 5. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 5. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 30.06.2020.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

5. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 30.06.2020.


05. 6. rozpočtové opatření roku 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Pípal M., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Mgr. Bláhová, Ing. Stařecká K.


Původní návrh usnesení – ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu.


Mgr. Fajmon H. navrhl rozšíření usnesení – ZM I. schvaluje 6. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu, vč. přesunu 2 200 000 Kč z položky Mírová na položku Parkoviště P + R, II. schvaluje zařazení financování pro akci Mírová a akci ČSA v následujících letech do rozpočtu města pro rok 2021-2022, III. ukládá Radě města započít s přípravou rozpočtu města na rok 2021.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

6. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu, vč. přesunu 2 200 000 Kč z položky Mírová na položku Parkoviště P + R,


II. s c h v a l u j e

zařazení financování pro akci Mírová a akci ČSA v následujících letech do rozpočtu města pro rok 2021-2022,


III. u k l á d á

Radě města započít s přípravou rozpočtu města na rok 2021.


06. Podnět k územní studii Nová Litol

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Kamenický, Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Samková D. (vedoucí OVaŽP), Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., p. Kolros, Ing. Gregor P.


Mgr. Marek K. vznesl protinávrh – ZM schvaluje nominaci p. Dušana Kamenického do pracovního týmu k územní studii Nová Litol.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM bere na vědomí Podnět k územní studii Nová Litol.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Podnět k územní studii Nová Litol.


07. Vyhlášení místního referenda v Lysé nad Labem o prodeji bytů ve vlastnictví Města Lysá nad Labem v Milovicích na návrh přípravného výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Stařecká K., p. Kodeš M., p. Šturm, p. Tomek, Mgr. Fajmon H., p. Burian J.,


Pan Burian opustil jednání Zastupitelstva města v 16: 35 hodin.


Původní návrh usnesení – ZM I. stanovuje výši odměny pro místní komisi takto: člen ve výši 1 800 Kč, předseda ve výši 2 200 Kč, II. ukládá 1. starostovi města a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, b) informovat zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení, c) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra, d) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního referenda, 2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí, navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda.


Mgr. Marek K. vznesl protinávrh a rozšířil původní usnesení – ZM I. vyhlašuje místní referendum v obci Lysá nad Labem o otázce znějící: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“II. stanovítermín konání místního referenda, a to souběžně s termínem voleb do zastupitelstev krajů dne 2. a 3. října 2020, III. stanovuje výši odměny pro místní komisi takto: člen ve výši 1 800 Kč, předseda ve výši 2 200 Kč, IV. ukládá 1. starostovi města a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, b) informovat zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení, c) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra, d) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního referenda, 2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí, navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Mgr. Havelka přednesl protinávrh usnesení – ZM I. trvá na svém usnesení č. 189 ze dne 10.12.2019, II. nevyhlašuje místní referendum o navržené otázce přípravného výboru ve znění: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ pro rozpor navržené otázky s § 8 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


I. t r v á

na svém usnesení č. 189 ze dne 10.12.2019.

II. n e v y h l a š u j e

místní referendum o navržené otázce přípravného výboru ve znění:„Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ pro rozpor navržené otázky s § 8 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů.

08. Zápis č. 3 z Finančního výboru ze dne 10.06.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 3 konaného dne 10.06.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 99

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Finančního výboru č. 3 konaného dne 10.06.2020.


09. Zápis č. 4 z Finančního výboru ze dne 22.07.2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Pípal, Mgr. Havelka J.


Mgr. Havelka J. navrhl rozšíření usnesení o bod II. – ZM I. bere na vědomí Zápis z Finančního výboru č. 4 konaného dne 22.07.2020, II. schvaluje prodloužení termínu pro podávání žádostí z dotačního programu na podporu podnikatelské činnosti do 31.08.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1 mil. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z Finančního výboru č. 4 konaného dne 22.07.2020.


II. s c h v a l u j e

prodloužení termínu pro podávání žádostí z dotačního programu na podporu podnikatelské činnosti do 31.08.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1 mil. Kč.


III. DiskusePí Fischerová – předložila návrh na využití budovy č. p. 13 na Nám. B. Hrozného.


Mgr. Marek K. – upozornil na situaci, kdy dochází k maření referenda. Žádá RM, aby zastavila veškeré aktivity týkající se prodeje bytů. Odpověděl Mgr. Havelka J. – poslali jsme oficiální nabídku na odkup bytu. Rada koná v souladu s usnesením ZM.


Mgr. Havelka J. – konstatoval, že má obavu o realizaci výstavby obchvatu města.


Mgr. Havelka J. v rámci diskuse přednesl návrh usnesení – ZM vyzýváobčany, kteří podali podněty k registraci mokřadu s pomístním názvem Žabák, aby ze svého návrhu zcela vyjmuli pozemky p.č. 3271/1, 3272/2 a 3610 vše v k. ú. Lysá nad Labem, z důvodu, že na těchto pozemcích je vedena trasa budoucího severojižního obchvatu města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

mimo místnost

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


v y z ý v á

občany, kteří podali podněty k registraci mokřadu s pomístním názvem Žabák, aby ze svého návrhu zcela vyjmuli pozemky p.č. 3271/1, 3272/2 a 3610 vše v k. ú. Lysá nad Labem, z důvodu, že na těchto pozemcích je vedena trasa budoucího severojižního obchvatu města Lysá nad Labem.


Mgr. Tužinská Synková M. – vysvětlila, z jakého důvodu jsou zmíněné pozemky do návrhu zahrnuty a přednesla návrh usnesení – ZM I. žádá Radu města, aby předložila komplexní informaci, která bude obsahovat celkový výčet pozemků, které nejsou ke dnešnímu dni vykoupeny za účelem realizace obchvatu, II. žádá Radu města o předložení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí obchvatu.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.
Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Ing. Karel Otava – shrnul stávající situaci výkupu pozemků pro stavbu obchvatu.

Mgr. Fajmon H. – informoval, že trasa obchvatu je schválena v územním plánu.

Ing. Gregor P. – konstatoval, že pokud někdo požaduje nějaké konkrétní informace, na které nemůže být okamžitě odpovězeno, ať si požádá v rámci interpelací.


Kodeš M. – dotázal se:

1) Ing. Pípala, v jaké fázi rozpracování je grafický vizuál města na kterém pracuje s Ing. Stařeckou? – nebylo odpovězeno.

2) Za co byla proplacena faktura č. 3877 v částce 5 230 Kč? Ing. Otava K. uvedl, že se jednalo o vánoční pohoštění pro všechny zastupitele.

3) Kde je vybavení Calypssa? – Mgr. Havelka J. informoval, že je uskladněno na adrese Budiměřice č. p. 35

4) Kde je rampa, která byla koupena z Calypssa a proč jsme jí kupovali? Mgr. Havelka J. – Rampa je stále v budově Calypssa a počítali jsme s jejím dalším využitím. Ještě informaci o umístění rampy potvrdí.

5) Uvedl, že je v současné době evidováno 98 žádostí o městský byt. Jak je možné, že Ing. Stařecká přeskočila pořadník? Mgr. Havelka J. – informoval, že to tak není a popsal proces přidělování bytů. Ing. StařeckáK. – popsala svou osobní situaci, včetně důvodu, proč si o městský byt požádala.


Mgr. Vošická Š. – dotázala se, v jaké fázi je revitalizace sídliště.

MVDr. Kořínek J. – upozornil na velice špatný stav dětského hřiště u Penny, pohybují se zde pochybné existence, je nutná celková oprava. Ing. Stařecká K. – Na Krajském úřadě Středočeského kraje je studie, na revitalizaci byla uznána dotace 400 000 Kč. Je rozpracována celková rekonstrukce Burda parku (parku u Penny).


Mgr. Vošická Š. – dotázala se, jak je město připraveno na případnou další vlnu pandemie Covid-19? – Fischerová R. odpověděla, že město má ještě zásoby roušek i dezinfekcí.

Mgr. Marek K. – položil stejný dotaz jako Mgr. Vošická Š.


Ing. Gregor P. – upozornil na nevhodný stav toalet v přízemí městského úřadu, nemá dostatečné zabezpečení a vybavení pro handicapované osoby.


Mgr. Marek K. – dotázal se v souvislosti s dokončením rekonstrukce mostu přes Labe, zda byl podán na Středočeský kraj požadavek na dostupnost pro pěší i cyklisty do lokality Za Labem? Ing. Otava K. informoval, že ano, ale bylo zasláno vyjádření, že lávky slouží jen pro údržbu mostu, schody nebyly povoleny. (požadavek zasílala obec Ostrá) Plánuje se připojení boční lávky k mostu. Tato lávka by sloužila veřejnosti.


Mgr. Fajmon H. – dotázal se na provoz školní jídelny. Mgr. Havelka J. – provoz by měl být od září již standardní.


Další projednávaná témata z řad veřejnosti:

  • dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb. - nedostatečné odpovědi, nesprávné zveřejňování na webu města

  • ARS Altmann – nadprůměrná síla osvětlení, které oslňuje i domy v okolí

  • parkovací/odstavná stání po městě

  • vila v Litoli (budoucí MŠ)IV. Interpelace.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 18:40 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

04.08.2020Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Matěj Kodeš_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:10:27 | přečteno 34x | jiri.virava
load