03. Zápis ZM 17.06.2020


Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17. 06. 2020 v budově TJ Sokol Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

p. Burian Jan

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina

Ing. Marek Jan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Marek K. a Ing. Pípal M. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J. a pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu ze dne 17.06.2020 Mgr. Marka K. a Ing. Pípala M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J. a pí Fischerová R.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 20.05.2020 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí a zápis je považován za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě nikdo z ověřovatelů nevznesl připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 29 bodů. Dále přišel návrh na rozšíření o bod č. 30 Zápis č. 3 z Finančního výboru, bod č. 31Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly a bod č. 32 Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020.


Mgr. Vošická Š. požádala o předřazení bodu č. 10 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Mgr. Marek K. požádal o sloučení bodu č. 6 4. rozpočtové opatření roku 2020, bodu č. 19 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19 a bodu č. 25 Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města


schvaluje

sloučení bodu č. 6 4. rozpočtové opatření roku 2020, bodu č. 19 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19 a bodu č. 25 Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru.


Ing. Marek J. navrhl stažení bodu č. 24 Dotační program města Lysá nad Labem na podporu drobného a malého podnikání, na podporu činností neziskových organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


schvaluje

stažení bodu č. 24 Dotační program města Lysá nad Labem na podporu drobného a malého podnikání, na podporu činností neziskových organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020.


Mgr. Fajmon předřazení bodu č. 30 Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly jako bod č. 5 a bodu č. 31 Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020 jako bod č. 6.


Předřazení bodu č. 30 Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Předřazení bodu č. 31 Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020 jako bod č. 6.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 30 Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly jako bod č. 5 a bodu č. 31 Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020 jako bod č. 6.


Mgr. Marek K. upozornil, že zastupitelstvo nepostupuje dle jednacího řádu, kdy body neprojednané na minulém zastupitelstvu mají být předloženy na příští jednání zastupitelstva, a to před nově navržené body.


Mgr. Tužinská M. požádala o předřazení bodu č. 10 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje upravený program jednání dne 17.06.2020 včetně rozšíření.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města


schvaluje

upravený program jednání dne 17.06.2020, a to takto:

01. Informace o krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a o přijatých opatřeních

02. Výkup pozemku p.č. 183/17 v k.ú. Litol, sousedící pozemek s ČOV

03. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 2131/1 k.ú. Lysá n.L., Kačín

04. Prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

05. Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly

06. Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020

07. 3. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

08. 4. rozpočtové opatření roku 2020

09. Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19

10. Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru

11. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2019 a schválení účetní závěrky za rok 2019, přezkoumání hospodaření města za rok 2019

12. rozdělení dotace REGENERACE 2020

13. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

14. Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města

15. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka

16. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem

17. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s.

18. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

19. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem

20. Žádost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem o dotaci

21. Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace

22. Návrh změn Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

23. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020

24. Výbory Zastupitelstva města Lysá nad Labem

25. Stanovení odměn předsedům a členům komisí Rady města

26. Vyjmutí místa ze Přílohy 1 OZV 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

27. Zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka

28. Zápis č. 1 z Osadního výboru Byšičky

29. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky

30. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2020


II. Návrhy k projednání.


01. Informace o krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a o přijatých opatřeních

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí předloženou zprávu o krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a o přijatých opatřeních.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

předloženou zprávu o krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a o přijatých opatřeních.


02. Výkup pozemku p. č. 183/17 v k. ú. Litol, sousedící pozemek s ČOV

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková, Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H.


Původní návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, od *Ing. Ilony Pospíškové, bytem Praha*, za částku 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.09.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Mgr. Havelka J. přednesl protinávrh – ZM ukládá místostarostovi jednat s vlastníkem pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, o ceně.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města


ukládá

místostarostovi jednat s vlastníkem pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, o ceně.


03. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 2131/1 k. ú. Lysá nad Labem, Kačín

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2131/1 o výměře 318 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 63

Zastupitelstvo města


neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2131/1 o výměře 318 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.


04. Prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová, pí Javorčíková, Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská M., Mgr. Havelka J., Kodeš M., Mgr. Dostál M., pí Fischerová


Původní návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá místostarostce města jednat společně s Odborem SM se společností Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 o znění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje. Termín do: 15.08.2020, III. ukládá RM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje předložit ZM na jeho jednání dne 09.09.2020 ke schválení.


Pan Mgr. Marek K. vznesl protinávrh – ZM I. schvaluje Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 jako vítězného uchazeče ohledně prodeje souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny, za cenu 1000 Kč/m2, II. ukládá místostarostce města jednat společně s Odborem SM se společností Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 o znění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje. Termín do: 15.08.2020, III. ukládá RM předložit ZM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje na jednání ZM dne 09.09.2020 ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 jako vítězného uchazeče ohledně prodeje souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny, za cenu 1000 Kč/m2.


II. ukládá

místostarostce města jednat společně s Odborem SM se společností Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 o znění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje. Termín do: 15.08.2020,


III. ukládá

RM předložit ZM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje na jednání ZM dne 09.09.2020 ke schválení.


05. Návrh na podání žádosti o dotaci na MMR ČR na výstavbu sportovní haly

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., pí Fischerová R., p. Burian J., Ing. Stařecká K., Ing. Marek J., Mgr. Havelka J.


Mgr. Fajmon H. sdělil, že náklady na provoz haly budou mezi 0,5-0,75 mil Kč. Ročně.

Fischerová R. sdělila, že investiční rozpočet haly bez vybavení je 99,8 mil Kč bez DPH a vybavení bude 2,1 mil bez DPH.


Mgr. Marek K. požádal paní místostarostku Fischerovou R., aby na příští ZM předložila provozní rozpočet haly.


Mgr. Marek K. vznesl protinávrh – ZM I. schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR do programu 117D8220 – Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli/Podprogram DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku s tím, že žádost o dotaci v maximální výši 30 mil. Kč bude podána na vybudování sportovní haly Lysá nad Labem, II. ukládá Radě města zajistit podání žádosti ve stanoveném termínu nejpozději do 28.08.2020


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

Pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan Burian navrhl hlasovat o každém výroku z původního usnesení zvlášť.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR do programu 117D8220 – Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli/Podprogram DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku s tím, že žádost o dotaci v maximální výši 30 mil. Kč bude podána na vybudování sportovní haly Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

Pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

Pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

Pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

Pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

Pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města


schvaluje

podání žádosti o dotaci na MMR ČR do programu

117D8220 – Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli/Podprogram DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku s tím, že žádost o dotaci v maximální výši 30 mil. Kč bude podána na vybudování sportovní haly Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá Radě města 1. zajistit podání žádosti ve stanoveném termínu nejpozději do 28.08.2020, 2. vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele stavby sportovní haly.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

Pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

Pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

Pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

Pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města


ukládá

Radě města

  1. zajistit podání žádosti ve stanoveném termínu nejpozději do 28.08.2020

  2. vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele stavby sportovní haly


06. Návrh na poskytnutí daru obci Šumvald na odstranění následků povodní 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč obci Šumvald v Olomouckém kraji na odstranění následků povodně z roku 2020, II. ukládá starostovi města podepsat vzorovou darovací smlouvu s obcí Šumvald zveřejněnou na webu obce.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč obci Šumvald v Olomouckém kraji na odstranění následků povodně z roku 2020,


II. ukládá

starostovi města podepsat vzorovou darovací smlouvu s obcí Šumvald zveřejněnou na webu obce.


07. 3. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 3. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 25.03.2020.Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

3. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 25.03.2020


08. 4. rozpočtové opatření roku 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Ing. Marek J., Ing. Stařecká K., Ing. Gregor P., p. Kodeš M., Mgr. Vošická Š., Mgr. Fajmon H., MVDr. Kořínek J.


V diskusi k rozpočtu bylo vedoucí OVŽP sděleno, že řízení o kácení stromů bylo zastaveno z důvodu výstavby druhé cyklověže, protože se zjistilo, že již dříve se k tomuto vydalo stavební povolení, které je již platné.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


schvaluje

4. rozpočtové opatření roku 2020 dle předloženého návrhu.


09. Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí zprávu o předpokládaném propadu daňových příjmů Města Lysá nad Labem v rozpočtu na rok 2020 z důvodu ekonomické krize ve výši 23,1 mil. Kč, II. ukládá RM připravit úsporný rozpočet pro rok 2020, v rámci kterého bude položka Běžných výdajů ponížena o částku ve výši 23,1 mil. Kč. Termín ZM 09/2020, III. revokuje bod II. Usnesení č. 241 ze zasedání ZM 20.12.2019, IV. schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se odměny nesčítají, ale odměna se stanovuje jako nejvyšší dosažená odměna (sloupec s nejnižším číslem sloupce) z aktuálně platné tabulky Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. „Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč.“


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


10. Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

Zápis č. 2/2020 z jednání Finančního výboru.


Mgr. Havelka navrhl přeřazení bodu č. 10 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 10 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


14. Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Tužinská M., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., pí Fischerová R., Mgr. Vošická Š., Mgyr. Havelka J., Ing. Stařecká K., Ing. Pípal M.


V diskusi dále se svými odbornými příspěvky vystoupili:

Ing. Tomáš Czernin, senátor Senátu Parlamentu ČR

RNDr. Radek Lučan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

Ing. Petra Málková, Fakulta životního prostředí, ČZU

Bc. Ondřej Šmíd, rodák a občan Lysé nad Labem

Ing. Marta Sochůrková, Agentura ochrany životního prostředí ČR

Josef Sajfrt, hospodář mysliveckého spolku Lysá nad Labem Doubrava

Mgr Miroslav Jirků, Ph. D., Biologické centrum Akademie věd ČR

Ing. Marie Skýbová, Ph. D., autorizovaná osoba pro posuzování vlivu na životní prostředí dle zákona 102/2001 zpracovávající posudek k navrhované změně územního plánu v dané lokalitě


Původní návrh usnesení – ZM I. pověřuje radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem výstavby a životního prostředí zadat zpracování odborné studie, která posoudí význam pozemků specifikovaných v bodě II., zejména z hlediska jejich funkce zadržování vody v krajině, zdroje biologické rozmanitosti (biodiverzity) a souladu zájmu na zachování a rozvoje těchto funkcí s možným umístěním stavebních nebo jiných záměrů na nich, II. revokuje svoje usnesení č. 118 ze dne 31.07.2019, III. odvolává své schválení prodeje obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3610 nově označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 265 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků v ploše 87 968 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, IV. pověřuje starostu města odvoláním podpisu kupní smlouvy podepsané na základě usnesení č. 118 ze dne 31.07.2019, V. revokuj svoje usnesení č. 93 ze dne 26.06.2019 bod I., VI. zrušuje své schválení Pořízení změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem Obsah změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem: 1. Prověření změny využití pozemků parc. č. 3611/1, 3272/2, 3270/1, 3271/1, 3271/2, 3610, 3272/3 a 3269 v k. ú. Lysá nad Labem, směrem na Stratov na zbudování výcvikového areálu „Svět záchranářů“. Současné využití: NS – nezastavěné území – plochy smíšené nezastavěného území. Navrhované využití: Změna na výcvikový areál „Svět záchranářů“, tedy nově zastavitelná plocha OV – s indexem (případně OX – vybavenost specifická). Pro tuto plochu občanské vybavenosti by měly být stanoveny speciální podmínky pro využití území. V rámci návrhu bude ochráněn lokální biokoridor jako nezastavitelný. 3. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na životní prostředí (SEA) v rozsahu přílohy stavebního zákona, jež je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. Vyhodnocení bude provedeno dle pokynů uvedených ve Stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 062838/2019/KUSK ze dne 12.06.2019.


Mgr. Havelka v průběhu projednávání bodu navrhl prodloužení o jednu hodinu, a to do 24 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 72

Zastupitelstvo měst


schvaluje

prodloužení jednání ZM do 24 hodin.


Mgr. Havelka J. navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu a pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje ukončení diskuse k bodu č. 14 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 72a

Zastupitelstvo města


schvaluje

ukončení diskuse k bodu č. 14 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Havelky J. a pí Fischerové R. – ZM I. žádá Středočeský kraj o vyjádření ke koupi pozemků pro Svět záchranářů, II. ukládá RM zadat biologické posouzení celé lokality po ročních obdobích.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města


I. žádá

Středočeský kraj o vyjádření ke koupi pozemků pro Svět záchranářů,


II. ukládá

RM zadat biologické posouzení celé lokality po ročních obdobích.


11. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2019 a schválení účetní závěrky za rok 2019, přezkoumání hospodaření města za rok 2019

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2019: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“ Při přezkoumávání hospodaření Města za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, II. schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2019, a to bez výhrad, III. schvaluje účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2019: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“

Při přezkoumávání hospodaření Města za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,


II. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2019, a to bez výhrad,


III. schvaluje

účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2019.


12. Rozdělení dotace REGENERACE 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Stařecká K., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. souhlasí s rozdělením kvóty z programu REGENERACE MPZ 2020 na dvě stejné finanční částky, a to 200 000 Kč pro Infocentrum a 200 000 Kč pro Kočárovnu, II. souhlasí s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 40 000 Kč na Kočárovnu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

mimo místnost

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města


I. souhlasí

s rozdělením kvóty z programu REGENERACE MPZ 2020 na dvě stejné finanční částky, a to 200 000 Kč pro Infocentrum a 200 000 Kč pro Kočárovnu,


II. souhlasí

s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 40 000 Kč na Kočárovnu.


13. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, II. bere na vědomí vyřazení žádosti Fajn spolku z.s. z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let pro rok 2020 pro nesplnění podmínek programu (členská základna 0 dětí), III. bere na vědomí nesplnění termínu pro podání vyúčtování dotace za rok 2019 spolkem Ladoňka, z.s., IV. ukládá odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy, V. pověřuje starostu města podepsáním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. bere na vědomí

vyřazení žádosti Fajn spolku z.s. z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let pro rok 2020 pro nesplnění podmínek programu (členská základna 0 dětí),


III. bere na vědomí

nesplnění termínu pro podání vyúčtování dotace za rok 2019 spolkem Ladoňka, z.s.


IV. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy.


V. pověřuje

starostu města podepsáním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


15. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka.

16. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION

17. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z. s.

18. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z. s.

19. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem

V diskusi k bodům nikdo nevystoupil.


Mgr. Havelka J. navrhl sloučení níže uvedených bodů a společné hlasování o těchto bodech:

15. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka

16. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION

17. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z. s.

18. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z. s.

19. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje

1. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka.

2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem.

3. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s.

4. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

5. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města


schvaluje

1. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka.

2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem.

3. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s.

4. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Veslařský klub Lysá nad Labem z.s.

5. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem.


20. Žádost Domácího hospice Nablízku, z. ú. Lysá nad Labem o dotaci

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dotaci ve výši 100 000 Kč na činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 78

Zastupitelstvo města


schvaluje

dotaci ve výši 100 000 Kč na činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.


21. Žádost FK Litol, z. s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Dostál M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace, II. schvaluje FK Litol, z.s. čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace ve výši 70 tis. Kč, III. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 70 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace,


II. schvaluje

FK Litol, z.s. čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace ve výši 70 tis. Kč,


III. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 70 tis. Kč.


22. Návrh změn Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., PaedDr. Bodnárová V. (vedoucí ŠSVZaK), Mgr. Vošická Š.


Mgr. Vošická přednesla protinávrh – jednotlivých školám – příspěvkovým org. Lysá nad Labem – začlenit do obecního rozpočtu částku 45 000 Kč (méně žáků a dětí než 300), 90 000 Kč (více žáků než 300) jako účelově vázanou finanční položku za dodržení podmínek Programu na podporu volnočasových aktivit pro školy, a tím snížit administrativní zátěž spojenou s dotačním programem a alokované částky z programu nečerpat.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

nehlasoval

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí přehled předložených žádostí o dotaci včetně komentářů ředitelek školských zařízení, II. schvaluje změny ve Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem, III. schvaluje změny účelu využití finančních prostředků, které jsou v souladu se Statutem Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem z důvodu epidemie COVID-19 a nemožnosti realizovat některé plánované aktivity uvedené v žádostech o dotaci pro školní rok 2019/2020.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 3 hlasů


Návrh byl přijat.
Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nehlasoval

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

přehled předložených žádostí o dotaci včetně komentářů ředitelek školských zařízení,


II. schvaluje

změny ve Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem,


III. schvaluje

změny účelu využití finančních prostředků, které jsou v souladu se Statutem Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem z důvodu epidemie COVID-19 a nemožnosti realizovat některé plánované aktivity uvedené v žádostech o dotaci pro školní rok 2019/2020.


23. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020“.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města


schvaluje

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020“.24. Výbory Zastupitelstva města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Burian J., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Kodeš M., Ing. Gregor P., Ing. Stařecká K., Mgr. Tužinská Synková M, Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Marka K. – ZM schvaluje počet členů jednotlivých výborů na 11.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl protinávrh pana Buriana – ZM schvaluje počet členů jednotlivých výborů na 9.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Vošické – ZM jmenuje předsedou Kontrolního výboru Mgr. Marka K.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržel se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. odvolává k 17.06.2020 dosavadní členy výborů:

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

c) Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,

které byly zřízené usn. ZM č. 153 ze dne 31.10.2018, II. jmenuje

a) předsedou Kontrolního výboru Petra Gregora a členy výboru: Petra Zoubka, Jana Grebíka, Františka Jaška, Jaromíra Šalka, Marii Novákovou a Michala Melichara,

b) předsedou Finančního výboru Martina Pípala a členy výboru: Davida Kváče, Ingrid Sadílkovou, Josefa Bonaventuru, Martina Nováka, Radku Bláhovou a Zuzanu Viktoriovou,

c) předsedou Výboru pro správu majetku města Hynka Fajmona a členy výboru: Karla Otavu jr., Jána Šturma, Marka Smejkala, Naďu Tlamichovou, Jindřicha Ertnera a Michala Řezníčka

s účinností od 18.06.2020.

III. stanovuje odměnu pro předsedu výboru Zastupitelstva města na 3 000 Kč a pro člena výboru Zastupitelstva města na 1 500 Kč, odměna bude vyplácena 1x ročně formou poukazů s účinností od 18.06.2020.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města


I. odvolává

k 17.06.2020 dosavadní členy výborů:

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

c) Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,

které byly zřízené usn. ZM č. 153 ze dne 31.10.2018,


II. jmenuje

a) předsedou Kontrolního výboru Petra Gregora a členy výboru: Petra Zoubka, Jana Grebíka, Františka Jaška, Jaromíra Šalka, Marii Novákovou a Michala Melichara,

b) předsedou Finančního výboru Martina Pípala a členy výboru: Davida Kváče, Ingrid Sadílkovou, Josefa Bonaventuru, Martina Nováka, Radku Bláhovou a Zuzanu Viktoriovou,

c) předsedou Výboru pro správu majetku města Hynka Fajmona a členy výboru: Karla Otavu jr., Jána Šturma, Marka Smejkala, Naďu Tlamichovou, Jindřicha Ertnera a Michala Řezníčka

s účinností od 18.06.2020.


III. stanovuje

odměnu pro předsedu výboru Zastupitelstva města na 3 000 Kč a pro člena výboru Zastupitelstva města na 1 500 Kč, odměna bude vyplácena 1x ročně formou poukazů s účinností od 18.06.2020.25. Stanovení odměn předsedům a členům komisí Rady města

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Burian J., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje stanovení odměn pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva města na 3 000 Kč/předseda a 1 500 Kč/člen, odměna bude vyplácena 1 x ročně formou poukazů.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města


schvaluje

stanovení odměn pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva města na 3 000 Kč/předseda a 1 500 Kč/člen, odměna bude vyplácena 1 x ročně formou poukazů.


26. Vyjmutí místa z Přílohy 1 OZV 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Marek J., Mgr. Dostál M. (právník města), Mgr. Havelka J.


Ing. Jan Marek navrhl prodloužení ZM do 01:00 hodiny následujícího dne.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Ing. Marek J. požádal o stažení jím navrženého bodu. Žádá o zaslání dokumentu z ÚOHS pro dopracování tohoto bodu.


27. Zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka konaného dne 24.01.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

mimo místnost

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka konaného dne 24.01.2020.


28. Zápis č. 1 z Osadního výboru Byšičky

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 1 z Osadního výboru Byšičky konaného dne 13.01.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

mimo místnost

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis č. 1 z Osadního výboru Byšičky konaného dne 13.01.2020.


29. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky konaného dne 01.05.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

mimo místnost

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky konaného dne 01.05.2020.


30. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2020

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan Marek K. navrhl doplnění červencového termínu ZM.

Pan starosta přednesl protinávrh Mg. Marka K. – ZM schvaluje doplněné červencového termínu ZM do navržených termínů jednání ZM na II. pololetí roku 2020


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí a) termíny jednání rady města v II. pololetí roku 2020 takto: 14.07., 04.08., 25.08., 09.09., 22.09., 06.10., 21.10., 03.11.,18.11., 1.12., 16.12.2020, b) termíny jednání ZM ve II. pololetí roku 2020 takto: 09.09., 21.10. a 16.12.2020


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

mimo místnost

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

a) termíny jednání rady města v II. pololetí roku 2020 takto: 14.07.,04.08., 25.08., 09.09., 22.09., 06.10., 21.10., 03.11.,18.11., 1.12., 16.12.2020,

b) termíny jednání ZM ve II. pololetí roku 2020 takto: 09.09., 21.10. a 16.12.2020


III. Diskuse


Pí Fischerová – mrzí ji, že se šíří od Lysá nás spojuje informace, že „odvrátili katastrofu s ruskými ubytovnami“, sama v tomto také jednala s majiteli. Mgr. Marek K. uvedl, že je pro něj směrodatné, že sama hlasovala na zastupitelstvu města v dubnu 2019 pro uzavření plánovací smlouvy s danou společností umožňující výstavbu „ubytoven“ a až po veliké petiční aktivitě občanů města proti tomuto projektu začala jednat s majiteli.


Mgr. Bláhová – předložila Mgr. Havelkovi s žádostí o omluvu smlouvu na nájem v městských bytech v Milovicích na dobu neurčitou – Mgr. Havelka se paní Bláhové za své tvrzení omluvil.IV. Interpelace.

Interpelace nebyly projednány: Pan starosta sdělil, že pokud někdo má interpelace, tak ať je podá písemně.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 24:00 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

30.06.2020Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Marek K. Ing. Pípal M._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:08:55 | přečteno 24x | jiri.virava
load