02. Zápis ZM 20.05.2020

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 20. 05. 2020 na Výstavišti, Hala C, vchod JIH Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

p. Burian Jan

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina

Ing. Marek Jan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Gregor P., p. Burian J. a Mgr. Tužinská Synková M..


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města


volí

ověřovatele zápisu dne 20.05.2020 Mgr. Havelku J. a Mgr. Fajmona H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města


volí

návrhovou komisi ve složení Ing. Gregor P., p. Burian J. a Mgr. Tužinská Synková M.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 12.02.2020 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí a zápis je považován za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě nikdo z ověřovatelů nevznesl připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 38 bodů. Dále přišel návrh na rozšíření o bod č. 39 Zápis z Finančního výboru.


Mgr. Vošickou bylo navrženo předřazení bodu č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů, bodu č. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města, sloučení bodu č. 35 Dotační program města Lysá nad Labem na podporu drobného a malého podnikání, na podporu činností neziskových organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020 a bodu č. 16 Návrh Statutu fondu na podporu podnikatelské činnosti a dále sloučení bodu č. 33 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19 a bodu č. 18 Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů, bodu č. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města, sloučení bodu č. 35 Dotační program města Lysá nad Labem na podporu drobného a malého podnikání, na podporu činností neziskových organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020 a bodu č. 16 Návrh Statutu fondu na podporu podnikatelské činnosti a dále sloučení bodu č. 33 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19 a bodu č. 18 Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Ing. Gregor navrhl zařazení bodu č. 39 Zápis z Finančního výboru do programu ZM.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zařazení bodu č. 39 Zápis z Finančního výboru do programu ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města


schvaluje

zařazení bodu č. 39 Zápis z Finančního výboru do programu ZM.


Mgr. Marek navrhl sloučení bodu č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů a bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích a sloučení bodu č. 18 Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření a bodu č. 33 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje sloučení bodu č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů a bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích a sloučení bodu č. 18 Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření a bodu č. 33 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města


schvaluje

sloučení bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích a bodu č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů a sloučení bodu č. 18 Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření a bodu č. 33 Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19.


Mgr. Tužinská navrhla předřadit bod č. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta navrhl úpravu délky hovoru na 2 x 5 min., u předkladatele 2 x 10 min.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje omezení hovoru na 2 x 5 min., předkladatel 2 x 10 min.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na omezení výstupu u jednotlivých bodů na 2 x 5 min., u předkladatele na 2 x 10 min.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje upravený program jednání dne 20.05.2020 včetně rozšíření.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města


schvaluje

upravený program jednání ZM dne 20.05.2020.


II. Návrhy k projednání.


01. Kvalita pitné vody

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Glogar – zástupce fy Stavokompet, Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Marek J., p. Aleš – zástupce fy Stavokompet, p. Burian J., Mgr. Vošická Š., p. Kodeš M., Mgr. Fajmon


Mgr. Marek K. uvedl, že je potřeba svolat k této problematice schůzku ohledně kalkulace ceny. Termín: do konce 6/2020.


Pan Burian navrhl doplnění usnesení, a to v bodu II. termín.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí zprávu provozovatele o kvalitě pitné vody včetně návrhu řešení, II. ukládá Radě města informovat ZM o postupu prací na posouzení vodovodní sítě včetně pasportu, měření tlaků, průtoků a směru proudění vody v potrubí. Termín: ZM v září 2020.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města


I. bere na vědomí

zprávu provozovatele o kvalitě pitné vody včetně návrhu řešení,


II. ukládá

Radě města informovat ZM o postupu prací na posouzení vodovodní sítě včetně pasportu, měření tlaků, průtoků a směru proudění vody v potrubí. Termín: ZM v září 2020.


02. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 3481/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Ke Kovoně

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 3481/1, nově označeno jako pozemek p.č. 3481/9 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem *Michaele Bajerové, bytem Vrchlabí a Martinovi Kopeckému, bytem Bechlín* s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej části obecního pozemku p.č. 3481/1, nově označeno jako pozemek p.č. 3481/9 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem *Michaele Bajerové, bytem Vrchlabí a Martinovi Kopeckému, bytem Bechlín* s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


03. Výkup části pozemku PK 3042/3 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Litol o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Markéty Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k. ú. Litol o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: *paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Markéty Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


04. Nabídka odkupu podílů z pozemků p. č. 2034/42, 1975/21 a 2241 k. ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup spoluvlastnických podílů z pozemků p. č. 2034/42, 1975/21 a 2241, všechny v k. ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků *paní Jaroslavy Hermové bytem Sedlčany, Ing. Miloslava Hese bytem Svatý Jan a paní Vlasty Mlčkovské bytem Božetice* za celkovou kupní cenu 3 417 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup spoluvlastnických podílů z pozemků p. č. 2034/42, 1975/21 a 2241, všechny v k. ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků *paní Jaroslavy Hermové bytem Sedlčany, Ing. Miloslava Hese bytem Svatý Jan a paní Vlasty Mlčkovské bytem Božetice* za celkovou kupní cenu 3 417 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


05. Výkup pozemků p.č. 14/30 a 14/45 v k.ú. Litol v rámci akce: přístaviště v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p. č. 14/30 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Litol, pro potřeby záměru přístaviště v Lysé nad Labem, od *paní Marie Barákové, bytem Lysá nad Labem*, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.07.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

výkup pozemku p. č. 14/30 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Litol, pro potřeby záměru přístaviště v Lysé nad Labem, od *paní Marie Barákové, bytem Lysá nad Labem*, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.07.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.06. Řešení užívání pozemku p.č. st. 2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního vztahu

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2163 o výměře 96 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby na pozemku p. č. st. 2163 bez čp/č. ev., jiná stavby, v k. ú. Lysá nad Labem, za celkovou kupní cenu 292 050 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 930-03/19 ze dne 02.02.2019, se splátkovým kalendářem na dobu 3 let, podílovým vlastníkům pozemku p. č. 443/1 k. ú. Lysá nad Labem * paní Jiřině Stříbrné a panu Pavlu Stříbrnému, oba bytem Lysá nad Labem* s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej pozemku p. č. st. 2163 o výměře 96 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby na pozemku p. č. st. 2163 bez čp/č.ev., jiná stavby , v k.ú. Lysá nad Labem, za celkovou kupní cenu 292 050 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 930-03/19 ze dne 2.2.2019, se splátkovým kalendářem na dobu 3 let, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 443/1 k. ú. Lysá nad Labem * paní Jiřině Stříbrné a panu Pavlu Stříbrnému, oba bytem Lysá nad Labem* s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.7.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


07. Prodej obecního pozemku připloceného k domu čp. 287 ul. Na Vysoké mezi, Litol

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej pozemku parcelní číslo st. 888 o výměře 1 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku p.č. 89/103, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129, výměru 8 m2 , druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha dle GP č. 890-42/2019, k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2, vlastníkovi nemovitosti čp. 287 v k.ú. Litol * SJM Nýdrle Pavel Ing. a Nýdrle Martina Mgr., oba bytem Lysá nad Labem* s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

prodej pozemku parcelní číslo st. 888 o výměře 1 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku p.č. 89/103, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129, výměru 8 m2 , druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha dle GP č. 890-42/2019, k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2, vlastníkovi nemovitosti čp. 287 v k.ú. Litol * SJM Nýdrle Pavel Ing. a Nýdrle Martina Mgr., oba bytem Lysá nad Labem* s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,


III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


08. Prodej částí obecních pozemků SŽ z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Javorčíková J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p. č. KN 694/26, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3518/11, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 292 886,11Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města


schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, pozemku p.č. KN 694/26, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3518/11, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 168 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3522-200/2019, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železnic, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 292 886,11Kč bez DPH, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.09. Prodej pozemku - p.č. 511/57 p.č. 511/60, 511/5 k.ú. Lysá nad Labem (Na Mlíčníku)

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Vošická Š., Ing. Samková D. – vedoucí OVaŽP, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., p. Burian J., Ing. Marek J., Mgr. Dostál M. – právník města


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků Na Mlíčníku p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k. ú orná půda - k. ú. Lysá nad Labem, II. jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: členové - Mgr. Jiří Havelka, Romana Fischerová, Matěj Kodeš, Jana Javorčíková, Ing. Diana Samková, náhradníci – Josef Kolman, Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Karolína Stařecká, Mgr. Štěpánka Vošická.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

zveřejnění záměru na prodej pozemků Na Mlíčníku p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k. ú orná půda - k. ú. Lysá nad Labem,


II. jmenuje

členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení:

členové - Mgr. Jiří Havelka, Romana Fischerová, Matěj Kodeš, Jana Javorčíková, Ing. Diana Samková

náhradníci – Josef Kolman, Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Karolína Stařecká, Mgr. Štěpánka Vošická.


10. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1 Kč, II. ukládá OSM vypracovat kupní smlouvy na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, do 20.08.2020, III. pověřuje pana starostu k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, IV. souhlasí s proplacením nákladů na vybudování prodlouženého úseku vodovodu (zokruhování), dle Čl. V. Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM, ve výši 280 000 Kč vč. DPH. Město tuto částku zaplatí stavebníkům po převodu infrastruktury do majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1 Kč,


II. ukládá

OSM vypracovat kupní smlouvy na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, do 20.08.2020,
III. pověřuje

pana starostu k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova,


IV. souhlasí

s proplacením nákladů na vybudování prodlouženého úseku vodovodu (zokruhování), dle Čl. V. Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM, ve výši 280 000 Kč vč. DPH. Město tuto částku zaplatí stavebníkům po převodu infrastruktury do majetku města.11. Odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. souhlasí a) s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky od:

1) prodávající *Michaela Králová, Filip Uvíra*, za částku 124 139 Kč vč. DPH

2) prodávající *Michal Belda, Helena Burcalová*, za částku 144 417 Kč vč. DPH

3) prodávající *Miroslav Beneš, Luboš Beneš, Milena Fedorová*, za částku 112 841 Kč vč. DPH, II. souhlasí b) s bezúplatným zřízením věcného břemene (podružných kanalizačních řadů) v pozemcích ve vlastnictví:

1) *Michaela Králová, Filip Uvíra* – p.p.č. 1179/9 v k. ú. Lysá nad Labem

2) *Michal Belda, Helena Burcalová* - p.p.č. st. 642 v k. ú. Lysá nad Labem

3) *Miroslav Beneš, Luboš Beneš, Milena Fedorová*- p.p.č. 1180/10, 1176, 1177, st. 519 v k. ú. Lysá nad Labem,

III. ukládá OSM, po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat kupní smlouvy na odkup podružných kanalizačních řadů. Součástí kupních smluv bude bezúplatné zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch Města Lysá nad Labem, termín: do 30.06.2020, IV. pověřuje pana starostu k uzavření výše uvedených smluv.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města


I. souhlasí

a) s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky od:

1) prodávající *Michaela Králová, Filip Uvíra*, za částku 124 139 Kč vč. DPH

2) prodávající *Michal Belda, Helena Burcalová*, za částku 144 417 Kč vč. DPH

3) prodávající *Miroslav Beneš, Luboš Beneš, Milena Fedorová*, za částku 112 841 Kč vč. DPH,


II. souhlasí

b) s bezúplatným zřízením věcného břemene (podružných kanalizačních řadů) v pozemcích ve vlastnictví:

1) *Michaela Králová, Filip Uvíra* – p.p.č. 1179/9 v k. ú. Lysá nad Labem

2) *Michal Belda, Helena Burcalová* - p.p.č. st. 642 v k. ú. Lysá nad Labem

3) *Miroslav Beneš, Luboš Beneš, Milena Fedorová*- p.p.č. 1180/10, 1176, 1177, st. 519 v k. ú. Lysá nad Labem,


III. ukládá

OSM, po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat kupní smlouvy na odkup podružných kanalizačních řadů. Součástí kupních smluv bude bezúplatné zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch Města Lysá nad Labem, termín: do 30.06.2020,


IV. pověřuje

pana starostu k uzavření výše uvedených smluv.12. Kupní smlouva - odkup infrastruktury v lokalitě ul. Na Zemské stezce

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace v ul. Na Zemské stezce, do majetku Města za částku 1 Kč, II. pověřuje pana starostu k podpisu kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

návrh kupní smlouvy na odkup prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace v ul. Na Zemské stezce, do majetku Města za částku 1 Kč,


II. pověřuje

pana starostu k podpisu kupní smlouvy.13. Návrh na uzavření splátkového kalendáře uznaného dluhu s paní *Lakatosovou Helenou*

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Kopecký V. – vedoucí OSM


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost paní *Heleny Lakatosové, bytem Tyršova 610, Milovice*, o splátkový kalendář uznaného dluhu, II. schvaluje splátkový kalendář paní *Heleny Lakatosové, bytem Tyršova 610, Milovice*, na aktuální dluh k datu podepsání splátkového kalendáře v měsíčních splátkách 2 000 Kč do úplného zaplacení dluhu.Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

žádost paní * Heleny Lakatosové, bytem Tyršova 610, Milovice*, o splátkový kalendář uznaného dluhu,


II. schvaluje

splátkový kalendář paní *Heleny Lakatosové, bytem Tyršova 610, Milovice*, na aktuální dluh k datu podepsání splátkového kalendáře v měsíčních splátkách 2 000 Kč do úplného zaplacení dluhu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh na předřazení bodu č. 20 Příprava výstavby bytového domu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na předřazení bodu č. 20 Příprava výstavby bytového domu.


Mgr. Tužinská Synková navrhla předřadit bodč. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


20. Příprava výstavby bytového domu

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., pí Fischerová R., Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí předloženou studii výstavby bytového domu na pozemku parc. č. 2673/1 v k.ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

předloženou studii výstavby bytového domu na pozemku parc. č. 2673/1 v k.ú. Lysá nad Labem.


Pan Kodeš po projednání bodu č. 20 navrhl předřadit bodč. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


34. Zastavení privatizace 282 městských bytů


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje usnesení č. 189 ze dne 10.12.2019 tak, že neschvaluje prodej bytů v Milovicích mimo bytový dům v ulici Tyršova č. ú. 609 až 613, Milovice, II. ukládá odboru Správy majetku připravit plán rekonstrukcí bytových domů v Milovicích pro roky 2020 – 2025. Termín ZM 09/2020, III. doporučuje RM bez prodlení zřídit bytovou komisi a obnovit pronajímání městských bytů v Milovicích. Termín ZM 06/2020.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Mgr. Fajmon H. navrhl ukončení diskuse.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh na ukončení diskuse k bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích, který byl sloučen s č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města


schvaluje

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích, který byl sloučen s č. 34 Zastavení privatizace 282 městských bytů.


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh – ZM odkládá projednání bodu č. 15 do příštího zasedání Zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel seIng. Gregor P. navrhl předřazení bodu č. 30 Jednací řád Výborů Zastupitelstva města.


Mgr. Havelka J. konstatoval, že je potřeba dokončit projednávání bodů, které byly spojeny v souvislosti s projednáváním bytů a to bod č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích a následně 14 Návrh statutu fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v Milovicích.15. Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Fajmon H., p. Burian J., Ing. Marek J.


Mgr. Marek K. navrhl odložení bodu č. 15 Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh usnesení týkající se prodeje bytů v Milovicích, které jsou ve vlastnictví města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města


schvaluje

1. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 600/17 v budově č. p. 600, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č.p. 600 a na pozemku p.č. st. 434, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 505 290 Kč, dle znaleckého posudku č. 2217-006/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


2. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 600/39 v budově č. p. 600, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 635/27126 na společných částech budovy č. p. 600 a na pozemku p.č. st. 434, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 981 880 Kč, dle znaleckého posudku č. 2218-007/20 ze dne 17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


3. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/3 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 592/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p. č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 898 510 Kč, dle znaleckého posudku č. 2219-008/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


4. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/6 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p. č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800 Kč, dle znaleckého posudku č. 2220-009/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


5. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/24 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p. č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800 Kč, dle znaleckého posudku č. 2221-010/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


6. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/26 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 465/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p.č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 498 960 Kč, dle znaleckého posudku č. 2222-011/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


7. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 601/46 v budově č. p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 601 a na pozemku p.č. st. 433, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800 Kč, dle znaleckého posudku č. 2223-012/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


8. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/6 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 2 000 730 Kč, dle znaleckého posudku č. 2224-013/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


9. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/24 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p. č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 610 880 Kč, dle znaleckého posudku č. 2225-014/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


10. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/28 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p.č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 808 870 Kč, dle znaleckého posudku č. 2226-015/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


11. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/38 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p. č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 514 570 Kč, dle znaleckého posudku č. 2227-016/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


12. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/41 v budově č.p . 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 514 570 Kč, dle znaleckého posudku č. 2228-017/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


13. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 602/45 v budově č. p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 635/27126 na společných částech budovy č. p. 602 a na pozemku p. č. st. 432, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 918 820 Kč, dle znaleckého posudku č. 2229-018/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


14. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 620/36 v budově č. p. 620, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se spoluvlastnickým podílem 676/34399 na společných částech budovy č. p. 620 a na pozemku p. č. st. 502, jehož je budova součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 2 306 750 Kč, dle znaleckého posudku č. 2236-025/20 ze dne 17.02.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.14. Návrh statutu fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v Milovicích

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh – v rámci Statutu – 100% výnosů bude použito na bytovou výstavbu v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Statut fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v Milovicích dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města


schvaluje

Statut fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v Milovicích dle předloženého návrhu.


Mgr. Vošická Š. navrhla po projednání bodu č. 14 předřadit bodč. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 32 Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan Kodeš požádal o poskytnutí informace o veškerých zůstatcích na účtech města.


16. Návrh statutu fondu na podporu podnikatelské činnosti


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Ing. Marek J., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., p. Burian J.


Původní návrh usnesení – ZM schvaluje zřízení a statut Programu na podporu podnikatelské činnosti včetně příloh.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje zřízení a statut Programu na podporu podnikatelské činnosti včetně příloh za podmínky zařazení těchto úprav:

1. oprávněné osoby jsou firmy maximálně s 15 zaměstnanci, 

2. nejnižší částka podpory se u kategorie nepřímé dopady zvyšuje z 5000 Kč na 10 000 Kč

3. ze statutu se vypouští ustanovení, že poskytovatel dotace může dát do smlouvy další podmínky

4. doba pro vyplacení se zkracuje do 31.7.2020

5. doplnění bodu 6.1 – bude posuzovat Finanční výbor

6. vyřazení bodu 7.7

7. v bodě 4.3 vypuštění textu – Skupiny žadatelů: Přímý dopad – nahrazeno v souvislosti s usneseními vlády ČR směřujícími k opatřením v boji proti COVID-19.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města


schvaluje

zřízení a statut Programu na podporu podnikatelské činnosti včetně příloh za podmínky zařazení těchto úprav:

1. oprávněné osoby jsou firmy maximálně s 15 zaměstnanci, 

2. nejnižší částka podpory se u kategorie nepřímé dopady zvyšuje z 5000 Kč na 10 000 Kč

3. ze statutu se vypouští ustanovení, že poskytovatel dotace může dát do smlouvy další podmínky

4. doba pro vyplacení se zkracuje do 31.7.2020

5. doplnění bodu 6.1 – bude posuzovat Finanční výbor

6. vyřazení bodu 7.7

7. v bodě 4.3 vypuštění textu – Skupiny žadatelů: Přímý dopad – nahrazeno v souvislosti s usneseními vlády ČR směřujícími k opatřením v boji proti COVID-19


Ing. Petr Gregor navrhl předřazení bodu č. 30 Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 30 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města


schvaluje

předřazení bodu č. 30 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem.30. Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Marek J., Mgr. Marek K., Mgr. Dostál M. – právník města, Ing. Stařecká K., Ing. Gregor P., Mgr. Fajmon, p. Burian


Mgr. Marek K. navrhl odložení tohoto bodu do příštího zasedání zastupitelstva města.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Původní návrh usnesení – ZM I. schvaluje Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, II. schvaluje změnu názvu Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města na Výbor pro správu majetku města.


Mgr. Havelka přednesl protinávrh – ZM I. schvaluje Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, II. stanovuje počet členů jednotlivých Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem na 7, III. schvaluje změnu názvu Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města na Výbor pro správu majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města


I. schvaluje

Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem,


II. stanovuje

počet členů jednotlivých Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem na 7,


III. schvaluje

změnu názvu Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města na Výbor pro správu majetku města.


Dále se hlasovalo o protinávrhu Ing. Gregora P. – ZM schvaluje úpravu Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem čl. II bod č. 6 ve znění: „Do 10.12. daného roku předkládají výbory prostřednictvím svého předsedy ZM souhrnnou zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky.“


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města


schvaluje

úpravu Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem čl. II bod č. 6 ve znění: „Do 10.12. daného roku předkládají výbory prostřednictvím svého předsedy ZM souhrnnou zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky.“Mgr. Havelka navrhl revokaci usnesení ZM č. 83 ze dne 17.04.2019.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města


revokuje

usnesení ZM č. 83 ze dne 17.04.2019.

Pan Burian navrhl prodloužení zasedání o jednu hodinu a předřazení bodu č. 32.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

proBody, které nebyly projednány, a které budou projednány na příštím ZM dne 17.06.2020:

 • 17. 3. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

 • 18. Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření

 • 19. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020

 • 21. Rozdělení dotace REGENERACE 2020

 • 22. Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace

 • 23. Žádost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem o dotaci

 • 24. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s.

 • 25. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka

 • 26. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem

 • 27. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

 • 28. Návrh změn Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

 • 29. Informace o krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a o přijatých opatřeních

 • 31. Vyjmutí místa z Přílohy 1 OZV 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

 • 32. Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemků města

 • 33. Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19

 • 35. Dotační program města Lysá nad Labem na podporu drobného a malého podnikání, na podporu činností neziskových organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020

 • 36. Zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka

 • 37. Zápis č. 1 z Osadního výboru Byšičky

 • 38. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2020

 • 39. Zápis z Finančního výboru


III. Diskuse.


Pan Kodeš se dotázal, kde je seznam kompletní aparatury vč. ocenění. Dostal předávací protokol na rukou napsaném papíře bez ceny.

MVDr. Kořínek pronesl děkovnou řeč krizovému štábu za přijatá opatření v době nouzového stavu. Představil témata, která budou probírána na jednání Komise pro šťastný život seniorů.

Jan Burian – na Sídlišti v Okružní je propadající se kanál – žádá OSM o prověření.

Ing. Jan Marek – dotaz kdy bude otevřeno parkoviště P+R a ul. 28. října – čeká se na kolaudační spisy. Pan Marek žádá o zaslání konkrétního seznamu nedodělků.IV. Interpelace.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 23:00 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

02.06.2020Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Havelka J. Mgr. Fajmon H._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:08:07 | přečteno 18x | jiri.virava
load