01. Zápis ZM 12.02.2020

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 12. 02. 2020 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

p.Kolman Josef

Ing. Pípal Martin

p. Burian Jan

pí Fischerová Romana

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

p. Kodeš Matěj

Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 19:00 hodin)


Omluveni: Ing. Marek Jan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a to 13 a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Mgr. Tužinská Synková se omluvila, že přijde později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Gregor P. a Mgr. Marek K. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., p. Kolman J. a Mgr. Vošická Š.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 1

Zastupitelstvo městav o l í

ověřovatele zápisu ze dne 12.02.2020 Ing. Gregora P. a Mgr. Marka K.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., p. Kolman J., Mgr. Vošická Š.


Zápisy ze zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2019 a 20.12.2019 byly členům zastupitelstva zaslány na vědomí. Pan Kodeš požádal o doplnění zápisu ze dne 10.12.2019. Požadovaná část byla doplněna a zápisy jsou považovány za ověřené.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána na vědomí. Ke kontrolní zprávě nikdo z ověřovatelů nevznesl připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 18 bodů. Dále přišel návrh na rozšíření o bod č. 19 Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města a o bod č. 20 Petice proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje upravený program jednání dne 12.02.2020 včetně rozšíření.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

upravený program jednání dne 12.02.2020 včetně rozšíření.


II. Návrhy k projednání.


01. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3501/1, k.ú. Lysá nad Labem, komunikace Řehačka

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3501/1, o výměře 186 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka od ÚZSVM do majetku Města Lysá nad Labem, II. ukládá OSM vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I. Termín do 31.05.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3501/1 k.ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p.č. 3501/1, o výměře 186 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka od ÚZSVM do majetku Města Lysá nad Labem


II. u k l á d á

OSM vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I. Termín do 31.05.2020,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3501/1 k.ú. Lysá nad Labem.


02. Duplicitní zápis pozemku p. č. 3518/8 v k. ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová R., pí Javorčíková J., p. Burian J.


Pan starosta přednesl protinávrh p. Buriana – ZM I. schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/8, o výměře 103 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch pana *Václava Rathouského, bytem Lysá nad Labem* za podmínky, že pan *Rathouský* odprodá potřebnou část tohoto pozemku SŽDC za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Lysá nad Labem. V případě nedodržení této podmínky do 2 let od rozhodnutí katastrálního úřadu bude nabyvateli uložena smluvní pokuta ve výši tržní ceny pozemku k datu vkladu do KN, II. ukládá OSM vypracovat znění souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I. Termín do 31.05.2020, III. pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 3518/8 v k. ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/8, o výměře 103 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch pana *Václava Rathouského, bytem Lysá nad Labem* za podmínky, že pan *Rathouský* odprodá potřebnou část tohoto pozemku SŽDC za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Lysá nad Labem. V případě nedodržení této podmínky do 2 let od rozhodnutí katastrálního úřadu bude nabyvateli uložena smluvní pokuta ve výši tržní ceny pozemku k datu vkladu do KN,


II. u k l á d á

OSM vypracovat znění souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva dle bodu I. Termín do 31.05.2020,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 3518/8 v k. ú. Lysá nad Labem.


03. Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p. č. PK 3497/20 k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová, Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje své usnesení ZM č. 197 ze dne 10.12.2019, II. schvaluje vzetí zpět zaslané námitky ze dne 17.12.2019 ve věci oznámení o zamýšleném převodu pozemku p. č. PK 3497/20 v k. ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení ZM č. 197 ze dne 10.12.2019,


II. s c h v a l u j e

vzetí zpět zaslané námitky ze dne 17.12.2019 ve věci oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem.


04. Schválení Plánu prevence kriminality města Lysá nad Labem na roky 2020-2022

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Vošická Š., Ing. Najmon T., Mgr. Marek K., P. Burian J., Bc. Zita L., Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., Ing. Pípal M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Plán prevence kriminality města Lysá nad Labem na roky 2020-2022.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Plán prevence kriminality města Lysá nad Labem na roky 2020-2022.


05. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem 2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Stařecká K., Ing. Dvořák M., p. Šmíd, Mgr. Marek K., p. Burian J., p. Kodeš M., p. Šalek, Mgr. Vošická Š., Ing. Gregor P., Mgr. Fajmon H., MVDr. Kořínek J., Mgr. Bláhová, Mgr. Havelka J., p. Kolman J.


Pan Kolman navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu.Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 5 Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem 2019.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení – ZM schvaluje „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“ 2019, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proMgr. Havelka J. navrhl odvolání tohoto hlasování vzhledem k nepřesnostem v návrhu usnesení.


Mgr. Havelka přednesl protinávrh – ZM schvaluje „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labe 2019“.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM schvaluje „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labe 2019“, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

„Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labe 2019“, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393.


06. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM včetně veřejnoprávní smlouvy

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Bláhová, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., PaedDr. Bodnárová V. (VO ŠSVZaK), Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM, z. s. ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase města Lysá nad Labem a 135 000 Kč na činnost OS HIPPODROM z. s. včetně veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM, z. s. ve výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase města Lysá nad Labem a 135 000 Kč na činnost OS HIPPODROM z. s. včetně veřejnoprávní smlouvy.


07. Žádost o finanční příspěvek pro Dům dětí a mládeže Nymburk včetně veřejnoprávní smlouvy

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Dostál M. (právník města), p. Kodeš M., Ing. Gregor P.


Příchod Mgr. Tužinské Synkové M. v 19:00 hodin.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 000 Kč pro Dům dětí a mládeže Nymburk včetně veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 000 Kč pro Dům dětí a mládeže Nymburk včetně veřejnoprávní smlouvy.


08. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem, II. ukládá odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem,


II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


09. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová R., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem, II. ukládá odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem,


II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


10. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová, p. Krumpholc J., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, II. ukládá odboru SŠVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, III. ukládá RM aktualizovat stávající dotační programy města Lysé nad Labem, termín: do ZM 6/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,


II. u k l á d á

odboru SŠVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. u k l á d á

RM aktualizovat stávající dotační programy města Lysé nad Labem, termín: do ZM 6/2020.


11. 1. rozpočtové opatření (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 1. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 14.01.2020.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

1. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 14.01.2020.


12. 2. rozpočtové opatření roku 2020

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., p. Kodeš M., Ing. Stařecká K., pí Fischerová


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje a) 2. rozpočtové opatření roku 2020, b) úpravu rozpočtu:

položka parkoviště P+R - 1 000 000 Kč

položka PD č. p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity) + 1 000 000 Kč


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) 2. rozpočtové opatření roku 2020

b) úpravu rozpočtu:

položka parkoviště P+R - 1 000 000 Kč

položka PD č. p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity) + 1 000 000 Kč


13. Zápis č. 1 z Finančního výboru konaného dne 30.01.2020

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis č. 1 z Finančního výboru konaného dne 30.01.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Zápis č. 1 z Finančního výboru konaného dne 30.01.2020.14. Plánovací smlouva - infrastruktura v ul. Ke Karlovu

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v ul. Ke Karlovu, II. pověřuje starostu k podpisu plánovací smlouvy - infrastruktura v ul. Ke Karlovu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v ul. Ke Karlovu,


II. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu plánovací smlouvy - infrastruktura v ul. Ke Karlovu.


15. Informační centrum Lysá nad Labem - Návrh na realizaci a provoz infocentra

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Kodeš M., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., MVDr. Kořínek J., Ing. Stařecká K., p. Šalek, Mgr. Marek K., Mgr. Bláhová, pí Fischerová R., Ing. Gregor P., Ing. Pípal M.


Ing. Stařecká K. navrhla ukončení diskuse k tomuto bodu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 15 Informační centrum Lysá nad Labem – Návrh na realizaci a provoz infocentra.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí návrh na realizaci a provoz turistického informačního centra dle předloženého konceptu, II. ukládá RM zahájit přípravu turistického informačního centra s využitím podnětů. Termín: do ZM 6/2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 20

Zastupitelstvo městaI. b e r e n a v ě d o m í

návrh na realizaci a provoz turistického informačního centra dle předloženého konceptu,


II. u k l á d á

RM zahájit přípravu turistického informačního centra s využitím podnětů. Termín: do ZM 6/2020.


16. Návrh na čerpání daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., pí Fischerová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., Ing. Samková D. (VO VaŽP), Ing. Kopecký V. (VO SM), Mgr. Vošická Š., Ing. Pípal M., Mgr. Marek K. Ing. Gregor P., p. Burian J.


Původní návrh usnesení – ZM

I. pověřuje radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem výstavby a životního prostředí vypracovat a zaslat žádost na poskytnutí daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů umožňující čerpání daru v co nejvyšší míře dle předloženého návrhu. Výsadba stromů bude navržena primárně na pozemcích, na kterých to umožňují vlastnická nebo jiná oprávnění města. Návrh bude zahrnovat dosud nerealizovanou náhradní výsadbu zeleně, ke které je město povinno,

II. pověřuje

radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem výstavby a životního prostředí vypracovat seznam lokalit na katastrálním území města vhodných pro náhradní a novou výsadbu zeleně a vytvořit potřebné předpoklady pro uskutečňování této výsadby zeleně.


Ing. Gregor P. vznesl protinávrh.


Pan starosta přednesl protinávrh Ing. Gregora P. – ZM bere na vědomí návrh na náhradní a novou výsadbu Mgr. Tužinské Synkové M. s tím, že předkladatelka byla ubezpečena, že na výběru lokalit pro náhradní a novou výsadbu se pracuje, náhradní a nová výsadba se připravuje a o dotaci je zažádáno.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

návrh na náhradní a novou výsadbu Mgr. Tužinské Synkové M. s tím, že předkladatelka byla ubezpečena, že na výběru lokalit pro náhradní a novou výsadbu se pracuje, náhradní a nová výsadba se připravuje a o dotaci je zažádáno.


17. Dopravní obslužnost lokality Za Labem během uzavírky mostu

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian J., pí Fischerová R., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Ing. Stařecká K.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje možnost využití služby Senior Taxi jako náhradu za nefungující hromadnou dopravu během uzavírky mostu přes Labe pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem v lokalitě Za Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

možnost využití služby Senior Taxi jako náhradu za nefungující hromadnou dopravu během uzavírky mostu přes Labe pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem v lokalitě Za Labem.


18. Instalace 14 ks svislého dopravního značení

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Kodeš M., Mgr. Havelka J., Bc. Zita L., p. Šmíd


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh na označení příjezdových komunikací do města 7+7 ks svislého dopravního značení E13 s texty: „MĚSTO JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM“ a „ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB NA CELÉM ÚZEMÍ MĚSTA“, II. ukládá Odboru SM zajistit potřebná povolení pro umístění svislého dopravního značení s jeho následnou instalací.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh na označení příjezdových komunikací do města 7+7 ks svislého dopravního značení E13 s texty: „MĚSTO JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM“ a „ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB NA CELÉM ÚZEMÍ MĚSTA“,


II. u k l á d á

Odboru SM zajistit potřebná povolení pro umístění svislého dopravního značení s jeho následnou instalací.19. Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis z jednání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 29.01.2020.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 24

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Zápis z jednání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 29.01.2020.


20. Petice proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Novotná A. (tajemnice), Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Fajmon H.


Původní návrh usnesení – ZM bere na vědomí Petici proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP.


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Marka:


ZM I. bere na vědomí Petici proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP, II. konstatuje, že Petice bude diskutována na příštím jednání ZM s veřejností.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl protinávrh Mgr. Fajmona – ZM I. bere na vědomí Petici proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP, II. ukládá RM odpovědět zástupcům petičního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

Petici proti projektu bytového domu v lokalitě bývalého ČSAP,


II. u k l á d á

RM odpovědět zástupcům petičního výboru.


III. Diskuse.


Bod nebyl projednán.


IV. Interpelace.


Bod nebyl projednán.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 23:00 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

21.02.2020Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. Petr Gregor Mgr. Marek K._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:07:09 | přečteno 32x | jiri.virava
load