07. Zápis ZM 20.12.2019

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 20. 12. 2019 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

Kolman Josef

Ing. Marek Jan

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

Kodeš Matěj


Omluveni: Mgr. Tužinská Synková Martina

Burian Jan

Fischerová RomanaI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města, a to 9 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Fajmon H. a pan Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a pan Kodeš M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

nepřítomna

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

nepřítomen

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 236

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu Mgr. Fajmona H. a Kolmana J.


Po hlasování o návrhu na ověřovatele přišli na jednání Zastupitelstva města Mgr. Marek K. a Mgr. Vošická Š.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhové komisi.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 237

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P. a Kodeš M.


Ing. Marek J. přišel na jednání Zastupitelstva města po hlasování o návrhové komisi.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2019 nebyl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. Zápis bude předložen na jednání ZM dne 12.02.2020.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města nebyla zaslána z důvodu čerpání dovolené paní tajemnice.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města byly navrženy k projednání 2 body.


Pan starosta navrhl zařazení bodu č. 3 Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady, bod č. 4 Návrh na účast města v exekuční dražbě o chatu 32m2 a pozemku 4602m2 v Litoli a p. Mgr. Marek K. navrhl rozšíření o bod č. 5 Návrh na nominace do Finančního výboru do programu ZM dne 20.12.2019.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zařazení bodu č. 3 Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady, bod č. 4 Návrh na účast města v exekuční dražbě o chatu 32m2 a pozemku 4602m2 v Litoli a p. Mgr. Marek K. navrhl rozšíření o bod č. 5 Návrh na nominace do Finančního výboru do programu ZM dne 20.12.2019.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 238

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 3 Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady, bodu č. 4 Návrh na účast města v exekuční dražbě o chatu 32 m2 a pozemku 4 602 m2 v Litoli a bodu č. 5 Návrh na nominace do Finančního výboru do programu ZM dne 20.12.2019.


Pan starosta nechal hlasovat o programu jako o celku – ZM schvaluje upravený program jednání dne 20.12.2019.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 239

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

upravený program jednání dne 20.12.2019.II. Návrhy k projednání.


01. Dohoda o partnerství mezi městem Lysá nad Lysá nad Labem a obcí Staryi Yarychiv

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje usnesení ZM č. 127 ze dne 31.07.2019, II. schvaluje podpis Dohody o partnerství mezi městem Lysá nad Labem a obcí Staryi Yarichiv.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 240

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

usnesení ZM č. 127 ze dne 31.07.2019,


II. s c h v a l u j e

podpis Dohody o partnerství mezi městem Lysá nad Labem a obcí Staryi Yarichiv.


02. Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce od 01.01.2020

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Kodeš M., Mgr. Marek K., Ing. Marek J., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P.


Ing. Marek J. přednesl protinávrh – ZM I. schvaluje výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 01.01.2020 v následujících částkách:

- místostarosta/místostarostka 39 089 Kč

- člen rady 8 687 Kč

- předseda výboru/komise 4 343 Kč

- člen výboru/komise 3 619 Kč

- člen ZM bez dalších funkcí 2 171 Kč

II. souhlasí s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn maximálně třech nejvyšších odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Protinávrh Ing. Marka J. byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 241

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 01.01.2020 v následujících částkách:- místostarosta/místostarostka 39 089 Kč

- člen rady 8 687 Kč

- předseda výboru/komise 4 343 Kč

- člen výboru/komise 3 619 Kč

- člen ZM bez dalších funkcí 2 171 Kč


II. s o u h l a s í

s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn maximálně třech nejvyšších odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.


03. Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Ing. Marek J., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. souhlasí s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Základní školu J. A Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem, II. souhlasí s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Základní školu B. Hrozného, Nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem, III. souhlasí s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá nad Labem, IV. souhlasí s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Mašinka, Sídliště 1512,1516, Lysá nad Labem, V. souhlasí s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem, VI. souhlasí s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Dráček, Mírová 430, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 242

Zastupitelstvo města
I. s o u h l a s í

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Základní školu J.A.Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem,


II. s o u h l a s í

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Základní školu B.Hrozného, Nám. B.Hrozného 12, Lysá nad Labem,


III. s o u h l a s í

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá nad Labem,


IV. s o u h l a s í

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Mašinka, Sídliště 1512,1516, Lysá nad Labem,


V. s o u h l a s í

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem,


VI. s o u h l a s í

s podáním žádosti a realizací Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady v rámci Národního programu Životního prostředí, s umístěním prvků a spolufinancováním městem pro Mateřskou školu Dráček, Mírová 430, Lysá nad Labem.


04. Návrh na účast města v exekuční dražbě o chatu 32m2 a pozemku 4602m2 v Litoli

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Kodeš M., Ing. Marek J., Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje účast na dražbě souboru nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 153/29 o výměře 4602 m2, druh pozemku orná půda, p. č. a chaty a pozemku o výměře 32 m2 vše v k. ú. Litol, na S-dražby.cz s vyvolávací cenou ve výši 1 594 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 243

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

účast na dražbě souboru nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 153/29 o výměře 4602 m2, druh pozemku orná půda, p. č. a chaty a pozemku o výměře 32 m2 vše v k. ú. Litol, na S-dražby.cz s vyvolávací cenou ve výši 1 594 000 Kč.


05. Návrh na nominace do Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P., Ing. Marek J.


Mgr. Marek K. navrhl hlasování o jednotlivých bodech, Mgr. Havelka vznesl protinávrh – hlasovat o bodu jako o celku.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí a. nominaci paní Zuzany Viktoriové za volební stranu Cesta města do Finančního výboru, b. nominaci pana Vladislava Šplíchala za volební stranu LYSÁ V POHYBU do Finančního výboru, c. změnu nominace do Finančního výboru za volební stranu Lysá nás baví – KDU-ČSL z Viléma Pokorného na Mgr. Radku Bláhovou, II. odvolává člena Finančního výboru Viléma Pokorného, III. jmenuje a. paní Zuzanu Viktoriovou za člena Finančního výboru, b. pana Vladislava Šplíchala za člena Finančního výboru, c. Mgr. Radku Bláhovou za člena Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

mimo místnost

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

nepřítomna

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 244

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

a. nominaci paní Zuzany Viktoriové za volební stranu Cesta města do Finančního výboru,

b. nominaci pana Vladislava Šplíchala za volební stranu LYSÁ V POHYBU do Finančního výboru,

c. změnu nominace do Finančního výboru za volební stranu Lysá nás baví – KDU-ČSL z Viléma Pokorného na Mgr. Radku Bláhovou,


II. o d v o l á v á

člena Finančního výboru Viléma Pokorného,


III. j m e n u j e

a. paní Zuzanu Viktoriovou za člena Finančního výboru

b. pana Vladislava Šplíchala za člena Finančního výboru,

c. Mgr. Radku Bláhovou za člena Finančního výboru.


III. Diskuse.


Pan Masařík – uvedl, že p. starosta omezuje psaní do Listů.IV. Interpelace.


Mgr. Karel Marek

 • Vznesl dotaz ohledně bytů – Mgr. Havelka oznámil, že p. Vojtko, který má tuto agendu na starosti, je nyní na nemocenské – odpovězeno bude v první polovině ledna 2020.


Matěj Kodeš

 • Uvedl, že na minulém ZM dne 10.12.2019 vznesl dotaz na objednávku týkající se vybavení Calypssa, na kterou mu ještě nebylo odpovězeno – lhůta na odpověď na interpelaci je 30 dní.


 • Dále se dotázal, kde se v současné době nachází vnitřní vybavení z Calypssa – světla, zvuk – požádal o soupis.


 • Dotázal se na náplň práce uvolněné radní Ing. Stařecké.
 • Dotázal se, jaké podle Ing. Stařecké dává na facebook falsifikáty.


 • Položil dotaz panu starostovi – „Slibujete nějakým developerům, že si v lokalitě Na Mlíčníku mohou postavit obchodní dům?“ P. starosta odpověděl, že nic takového nikomu neslíbil.


Ing. Jan Marek

 • Dotázal se, kdo je zodpovědný za investice kraje z RM? Odpověď – Ing. Stařecká.

 • Položil dotaz, zda je znám termín rekonstrukce Mírové ulice. Bude se město snažit o to, aby se rekonstrukce probíhala po etapách? Odpověď - Ano bude.

 • Konstatoval, že ARS Altmann bude rozšiřovat areál – v pondělí by mělo probíhat jednání… p. starosta Ing. Marka odkázal na stavební úřad. A zda bude město zasahovat do stavebního řízení? Odpověď - Ano, město bude účastníkem stavebního řízení.

 • Položil dotaz, zda město neví, že ARS Altmann chce rozšiřovat areál? Odpověď - Mgr. Havelka - Zástupci firmy nás nekontaktovali.

 • Dále položil dotaz ohledně uzavírky silnice včetně mostu od Lysé nad Labem až po Semickou křižovatku – známe přesný termín? Odpověď - p. starosta – ano uzavírka bude probíhat cca od půlky března a měla by trvat 3 měsíce cca do konce června. Rekonstrukce bude probíhat najednou – ne po etapách, objížďka bude přes Nymburk až po Brandýs nad Labem. Technicky nelze tuto komunikaci opravovat po etapách.

 • Je již schválená objízdná trasa přes Nymburk? – Odpověď – prozatím jednáme s investorem i okolními obcemi.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 09:45 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

30.12.2019Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Hynek Fajmon Josef Kolman_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:20:59 | přečteno 31x | jiri.virava
load